Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 48 min 50 sek zpět

Slepé uličky vědy aneb Perly ze smetiště vědeckých myšlenek

10. září 2017 - 13:43
V rámci diskusních Večerů na FF UK proběhne přednáška fyzikálního chemika a popularizátora vědy prof. RNDr. Petra Slavíčka, Ph.D. Historie je psána vítězi, což platí i pro historii vědy. V této přednášce se ale tentokrát zaměříme na poražené, a to zejména v oblasti fyzikálních a chemických věd, například na korpuskulární teorii gravitace, vířivý model atomu či na nesprávné teorie spojené s prolomením genetického kódu.

V diskusním setkání Romantismus, nacionalismus a národnost: Literární perspektivy politiky vystoupí prof. Bone a prof. Hilský

8. září 2017 - 17:40
Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy srdečně zve na diskusní setkání Romantismus, nacionalismus a národnost: Literární perspektivy politiky. Jako přednášející vystoupí sir Drummond Bone (profesor anglické literatury a ředitel oxfordské Balliol College) a Martin Hilský (profesor anglické literatury, Univerzita Karlova). Debatu bude moderovat Jiří Přibáň (profesor práva, Cardiffská univerzita). Pomatenost je u jednotlivců vzácností – ale u skupin, stran, národů a časů pravidlem. Friedrich Nietzsche, Mimo dobro a zlo Je všeobecně uznáváno, že současné liberální společnosti jsou v mnoha ohledech značně ovlivněny osvícenstvím a jeho představami o lidských právech nebo sociálním pokroku. Ovšem vliv romantismu, největšího oponenta osvícení, je méně známý a není tak snadno vysledovatelný. Dvě z nejvýznamnějších osobností české a anglické akademické sféry budou v debatě analyzovat politický vliv romantismu prostřednictvím jeho projevů v literatuře. Sir Drummond Bone je od roku 2011 ředitelem oxfordské Balliol College. V roce 2016 byl jmenován čestným rektorem Oxfordské univerzity. Je uznávaným odborníkem na Byronovu poezii a předsedou Skotské byronovské společnosti. Byl dlouholetým členem řídící skupiny Rady pro vysokoškolskou a univerzitní angličtinu, členem Anglické asociace a Královské společnosti umění. V roce 2008 byl zvolen členem Královské společnosti v Edinburghu. Profesor Bone získal vyznamenání za služby pro vysokoškolské vzdělávání a obnovu severozápadu. Od roku 2014 je předsedou Rady pro výzkum umění a humanitních věd. Prof. Martin Hilský vyučuje anglickou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je jedním z nejvýznamnějších překladatelů Shakespearových her a básní do češtiny. Za převedení Shakespearových Sonetů do češtiny byl v roce 1997 oceněn prestižní Jungmannovou cenou, v roce 2002 získal Cenu Toma Stopparda za eseje o Shakespearovi. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. V roce 2011 získal dvě prestižní ocenění – Státní cenu za překladatelské dílo a prezidentskou Medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství. Prof. Jiří Přibáň publikoval rozsáhlé práce z oblasti sociální teorie a sociologie práva, právní filozofie, ústavního a evropského srovnávacího práva a teorie lidských práv. místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, druhé patro, místnost č. 200 datum: 25. září 2017 od 17:00 Debata bude tlumočena do češtiny.

Výběrové řízení na pozici Finanční účetní

8. září 2017 - 13:43
Finanční účetní Hlavní odpovědnosti Zpracování cestovních příkazů tuzemských a zahraničních, zpracování přiznání k Silniční dani, pořizování a účtování vybraných závazků, účtování pokladních dokladů, zastupování v pokladně (příležitostně). Naše očekávání Středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost účetních postupů (znalost účtování nevýdělečných organizací výhodou), základní znalost anglického jazyka – porozumění finančním dokladům v angličtině (např. ze zahraničních pracovních cest), samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou. Nabízíme Zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce, zajímavou a odpovědnou práci, odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK, podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání, 5 týdnů dovolené, pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností, zaměstnanecké benefity. Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Finanční účetní. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 30. 9. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Zemřela germanistka a překladatelka doc. Věra Macháčková-Riegerová

8. září 2017 - 10:31
Věra Macháčková-Riegerová byla jednou z nejvýraznějších postav germanistické literární vědy a literárního překladu u nás. Její akademická dráha je spjata s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, kde působila jako docentka dějin německé literatury. Náležela ke generaci, jež nově zakládala českou germanistiku po roce 1945, a spolu s Eduardem Goldstückerem a mladšími kolegy, především Kurtem Krolopem, patřila v 60. letech k výzkumnému týmu zaměřenému na dějiny německé literatury v českých zemích. Také jí se výrazně dotkla tzv. normalizace; po omezení pedagogické činnosti byla v roce 1974 nucena univerzitu definitivně opustit. Poté působila jako překladatelka a editorka. Je autorkou několika desítek odborných studií a příspěvků pro vědecká symposia, popularizačních statí a překladů německé beletrie i literatury faktu. Narodila se 12. září 1919 v Praze v rodině filozofa Ladislava Riegera, vnuka Františka Ladislava Riegera a pravnuka Františka Palackého. Studium německé a francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, přerušené druhou světovou válkou, zakončila doktorskou promocí v roce 1947. Poté pracovala mj. jako redaktorka v nakladatelství Práce, roku 1954 nastoupila na katedru germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty UK, kde byla v roce 1963 jmenována docentkou. Po raném zájmu o recepci marxismu v německé literatuře se věnovala německy psané literatuře 19. století a německým spisovatelům z českých zemí. Publikovala například monografii o životě a literárním díle Ernsta Sommera a edičně připravila výbor z jeho próz. Svou překladatelskou činorodostí zprostředkovala českým čtenářům prózy výrazných postav moderní rakouské a německé literatury Stefana Zweiga (např. Triumf a tragika Erasma Rotterdamského či Léčení duchem), Anny Seghersové nebo Hermanna Kanta, ale i díla výmarského klasika Johanna Wolfganga von Goethe (Italská cesta či Z mého života: báseň a pravda). Přestože byla nucena vzdát se vysokoškolské pedagogické dráhy, byla nadále odborně činná, jak dokládá například její významný autorský, a zejména redakční podíl na Slovníku spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských (1987). Pracovní energie ji neopouštěla ani ve vyšším věku, poslední knižní překlad (A. Wiedemann: Nadace Reinharda Heydricha v Praze) připravila ve svých 84 letech. Doc. Věra Macháčková Riegerová zemřela v požehnaném věku v úterý 5. září. Poslední rozloučení se bude konat v úterý 12. září 2017 ve 14:15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze – Motole.

Výběrové řízení na pozici Vedoucího ekonomického oddělení

7. září 2017 - 12:00
Vedoucí ekonomického oddělení Ekonomické oddělení zajišťuje tvorbu a kontrolu plnění rozpočtu, bankovní styk a pokladní službu, vedení účetnictví, výkaznictví a vedení agendy majetku. Popis pozice Vedení týmu 13 zaměstnanců. Obecné úkoly vedoucího pracovníka jsou stanoveny Organizačním řádem děkanátu FF UK.   Hlavní okruhy činnosti a odpovědnosti Řízení a kontrola rutinních agend Ekonomického oddělení, nastavování pracovních postupů v rámci zefektivnění práce nebo v návaznosti na změny legislativy, metodické vedení oddělení, zpracování rozpočtu fakulty a výroční zprávy o hospodaření, koordinace roční inventarizace majetku, schvalování účetních operací, příprava vnitřních předpisů fakulty týkajících se hospodaření, příprava podkladů pro vedení a samosprávné orgány fakulty. Vstupní předpoklady VŠ vzdělání, přednostně ekonomického směru, orientace v účetnictví a daních, znalost prostředí státního nebo veřejného sektoru, znalost vysokoškolského prostředí výhodou, organizační schopnosti, komunikační dovednosti, schopnost efektivního řešení konfliktů, zkušenost a pozitivní přístup k elektronizaci oběhu dokumentů výhodou, angličtina pro běžnou komunikaci. Nabízíme Zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí, stabilní zázemí největší české humanitní fakulty, příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže), fakultní i univerzitní program benefitů. Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ vedoucí Ekonomického oddělení. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu pavel.kolouch@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 23. 9. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. U kandidátů pozvaných do 2. kola výběrového řízení budeme požadovat výpis z rejstříku trestů. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *    

Proběhne symposium „Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones“ s mezinárodní účastí

5. září 2017 - 11:20
Ve dnech 7. a 8. září se koná v posluchárně 206 ve Šporku za účasti devatenácti českých i zahraničích odborníků  (Francie,  Kuba, Maďarsko, Mexiko, Německo, Španělsko) mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones. Jednací řečí setkání je španělština. První část bude věnována padesátému výročí existence Střediska iberoamerických studií FF UK, které se stalo v roce 1967 jedním z prvních pracovišť ve střední a východní Evropě pro studium problematiky Latinské Ameriky. Jeho zakladatelé, zejména prof. dr. Josef Polišenský, si byli vědomi nutnosti specializace a zvolili jako hlavní témata výzkumu československou (středoevropskou) emigraci do Latinské Ameriky, problematiku Karibiku a latinskoamerickou literaturu, přičemž zdůrazňovali nutnost spolupráce nejen v regionu, ale v širší atlantické oblasti.  Uplynulých padesát let práce SIASu pak ukázalo správnost jejich volby. Mezinárodní symposia pořádaná od devadesátých na fakultě Střediskem jsou věnována především karibské a migrační problematice a účastní se jich vždy významní zahraniční odborníci. Všichni zájemci o Latinskou Ameriku jsou srdečně zváni. Bienvenidos todos. program

Festival vědy proběhne ve středu 6. zář

4. září 2017 - 17:12
Festival vědy proběhne ve středu 6. září od 8:30 do 18:00. Na stánku FF UK se návštěvníci budou moci vyfotit jako slavní absolventi FF UK, vyzkoušet si, že slova a věci nejsou v úplně náhodném vztahu a projít historickým kvízem. Zájemci se dozvědí podrobnosti o chystaných akcích FF UK a o oborech, které se na největší humanitní fakultě v republice vyučují.

Na Festivalu vědy v pražských Dejvicích bude opět zastoupena i Filozofická fakulta UK

4. září 2017 - 17:08
Festival vědy proběhne ve středu 6. září od 8:30 do 18:00 na mnoha venkovních stanovištích na travnaté ploše u Vítězného náměstí. Festival je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí, který vznikl již před pěti lety. Stejně jako vloni, i letos bude zařazen mezi ostatní akce Kampusu Dejvice v Praze 6. Na stánku Filozofické fakulty UK se návštěvníci budou moci vyfotit jako slavní absolventi FF UK, vyzkoušet si, že slova a věci nejsou v úplně náhodném vztahu a projít historickým kvízem. Zájemci se dozvědí podrobnosti o chystaných akcích FF UK a o oborech, které se na největší humanitní fakultě v republice vyučují. Venkovní akce je určena dětem, studentům i veřejnosti bez omezení věku. Vstup na akci je pro všechny zdarma. související: Praha má za sebou Festival vědy. Zájem veřejnosti byl obrovský [ff.cuni.cz, 9. září 2016]

Romanticism, nationalism and nationhood: Literary perspectives on politics

3. září 2017 - 10:51
Centre for Political Philosophy, Ethics and Religion, Faculty of Arts, Charles University, cordially invites you to round-table debate Romanticism, nationalism and nationhood: Literary perspectives on politics. Our speakers are Sir Drummond Bone (Professor of English Literature and Master of Balliol College, Oxford) and Martin Hilský (Professor of English Literature, Charles University) The debate is chaired by Jiří Přibáň (Professor of Law, Cardiff University). Madness is something rare in individuals — but in groups, parties, peoples, and ages, it is the rule. Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil Contemporary liberal societies are in many respects thoroughly influenced by enlightenment and its ideas on human rights or social progress. That is universally acknowledged. However, the influence of romanticism, enlightenment’s greatest opponent, is less well known and not as easily traceable. In this debate, two of the most prominent figures of Czech and English academia will analyse the political influence of romanticism through its manifestations in literature. Sir Drummond Bone has been Master of Balliol since 2011. In Trinity Term 2016 he was appointed a Pro-Vice-Chancellor of Oxford University. He is an acknowledged expert on the poetry of Byron and is President of the Scottish Byron Society. He was a long-time member of the Steering Group of the Council for College and University English, a Fellow of the English Association, and an elected Fellow of the Royal Society of the Arts. In 2008 he was elected a Fellow of the Royal Society of Edinburgh. Professor Bone was knighted in the 2008 Birthday Honours for services to Higher Education and the regeneration of the North-West. He has been Chairman of the Arts and Humanities Research Council since 2014. Martin Hilský is professor of English Literature at Faculty of Arts, Charles University. He is one of the most prominent translators of Shakespeare´s plays and poems into Czech. He is a recipient of the prestigious Jungmann Prize for his Czech rendering of Shakespeare´s Sonnets (1997), in 2002 he was awarded the Tom Stoppard Prize for his essays on Shakespeare, and an MBE (An Honorary Member of the British Empire) by Her Majesty the Queen Elizabeth II. for his lifelong achievement as translator, writer and teacher. In 2012, he was awarded two prestigious awards – the State Award for Translation and the President´s Medal of Merit. Jiří Přibáň has published extensively in the areas of social theory and sociology of law, legal philosophy, constitutional and European comparative law, and theory of human rights. Venue: Faculty of Arts, Charles University, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, second floor, room 200 Date: 25th of September 2017 at 17:00

Roční kurz zaměřený na oblast HR nabídne přednášky špičkových odborníků

31. srpen 2017 - 17:03
Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bude v rámci programu celoživotního vzdělávání realizovat od října 2017 kurz Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR. Kurz postihuje významné proměny v řízení lidí. Důraz je kladen na strategické kontexty, pozornost je zaměřena na přístupy k řízení a organizaci práce v různých typech organizací a na řízení talentu. Program zahrnuje problematiku budování firemní značky, trendy v získávání a výběru pracovníků, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování, rozvoji, vzdělávání a využívání dat, obsahuje rovněž problematiku vedení lidí a emoční inteligence. Tematické moduly kurzu Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR Strategické řízení lidí a organizační rozvoj Budování firemní značky zaměstnavatele (Employer Branding) Trendy v metodách získávání a výběru pracovníků, diagnostické metody Trendy v řízení pracovního výkonu a v odměňování pracovníků (včetně poskytování zaměstnaneckých výhod) Trendy rozvoje a vzdělávání pracovníků Rozvoj talentu Programy pro studenty a absolventy Vedení lidí Big data a Business Inteligence; Inovace v HR a v organizačním rozvoji Flexibilita a diverzita; Aktuální pracovně-právní témata Lektoři: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D PhDr. Kateřina Bernardová Ing. Jarmila Brixová Ing. Ivana Cvejnová Tomáš Ervín Dombrovský Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. PhDr. František Hroník Ing. Roman Chudoba, MSc. doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. Ing. Milan Jasný Ing. Josef “José” Kadlec Ing. Vladimír Kovář RNDr. Jakub Macura Ing. Matěj Mareš Mgr. Veronika Motlová Mgr. Michal Osuský, MBA JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. Dagmar Suissa, MSc. Mgr. Luboš Tejkl, MBA …a další Veřejné kurzy naší katedry nejsou praxí nepolíbené rozhovor s PhDr. Renatou Kocianovou, Ph.D., vedoucí Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK HR News, 9. 1. 2017 Realizace kurzu: 1× ročně, 10 modulů, 1× měsíčně 1 modul (6 hodin), celkem 60 hodin, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 18:30 hod., v období říjen 2017 – září 2018 (vyjma července a srpna), v říjnu 2018 ukončení kurzu (předání osvědčení). Kurz je zakončen závěrečnou písemnou prací (případová studie či esej na zvolené téma). Absolventi obdrží osvědčení vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Termíny kurzu: 12. 10. 2017, 2. 11. 2017, 7. 12. 2017, 11. 1. 2018, 8. 2. 2018, 8. 3. 2018, 12. 4. 2018, 17. 5. 2018, 14. 6. 2018, 13. 9. 2018, ukončení kurzu (předání osvědčení) – 11. 10. 2018 Místo konání kurzu: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1, Celetná 20, místnost č. 138 Cena kurzu s DPH (21 %): 29.040 Kč Úhrada kurzu: O způsobu úhrady kurzu bude každý uchazeč vyrozuměn po podání přihlášky. Podmínky přijetí: Podmínkou pro zařazení do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Garant kurzu: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., vedoucí Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK Kontaktní osoby: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., tel: +420 221 619 607, e-mail: olga.behounkova@ff.cuni.cz PhDr. Michal Šerák, Ph.D., tel: +420 221 619 608, e-mail: michal.serak@ff.cuni.cz   Přihláška Podepsaný formulář přihlášky lze zaslat e-mailem (scan) na adresu olga.behounkova@ff.cuni.cz nebo poštou na adresu PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. Uzávěrka podání přihlášek je do 6. 10. 2017. Požadovanou součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu – lze ji zaslat poštou na výše uvedenou adresu.

Opatření děkana č. 12/2017 Vyhlášení směrnic pro úsek bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární a civilní ochrany na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

31. srpen 2017 - 14:33
Opatření děkana č. 12/2017 Vyhlášení směrnic pro úsek bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární a civilní ochrany na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Příloha č. 9 Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů....pdfPříloha č. 8 Kategorizace prací a pracovních činností.pdfPříloha č. 7a Analýza rizik a registr.pdfPříloha č. 7 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik.pdfPříloha č. 6 Schválené osobní ochranné pracovní prostředky atd..pdfPříloha č. 5 Lékařské prohlídky.pdfPříloha č. 4 Traumatologický plán.pdfPříloha č. 37 Požární řád - Šporkův palác.pdfPříloha č. 36 Požární řád - Knihovna Šporkův palác.pdfPříloha č. 35 Požární řád - Hl. budova.pdfPříloha č. 34 Požární řád - Knihovna ÚHV č. 402.pdfPříloha č. 33 Požární řád - Knihovna ÚGS č. 324.pdfPříloha č. 32 Požární řád - Učebna č. 300.pdfPříloha č. 31 Požární řád - Knihovna ÚFAR č. 224B.pdfPříloha č. 30 Požární řád - Knihovna ÚFAR č. 224A.pdfPříloha č. 3 Pracovní a školní úrazy.pdfPříloha č. 29 Požární řád - Knihovna KPVHAS 212.pdfPříloha č. 28 Požární řád - Knihovna Historického kabinetu č. 203.pdfPříloha č. 27 Požární řád - Knihovna Historického kabinetu č. 202.pdfPříloha č. 26 Požární řád - ÚČD č. 201.pdfPříloha č. 25 Požární řád - Aula.pdfPříloha č. 24 Požární řád - Knihovna Románských studií.pdfPříloha č. 23 Požární řád - Knihovny anglistiky a amerikanistiky.pdfPříloha č. 22 Požární řád - Knihovna JP.pdfPříloha č. 21 Požární evakuační plán Špork.pdfPříloha č. 20 Požární evakuační plán Hl. budova.pdfPříloha č. 2 Školení BOZP a ostatní.pdfPříloha č. 19 Požární poplachová směrnice Špork.pdfPříloha č. 18 Požární poplachová směrnice Hl. budova.pdfPříloha č. 17 Požárně bezpečnostní pokyn 5 1D.pdfPříloha č. 16 Požárně bezpečnostní pokyn 4.pdfPříloha č. 15 Požárně bezpečnostní pokyn 3.pdfPříloha č. 14 Požárně bezpečnostní pokyn 2-1D.pdfPříloha č. 13 Požárně bezpečnostní pokyn 1.pdfPříloha č. 12 ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU - Hlavní budova.pdfPříloha č. 11 ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU - Špork.pdfPříloha č. 10 Roční prověrky BOZP.pdfPříloha č. 1 Zajištění a organizace BOZP.pdf

Nedostupnost Knihovny Celetná a biblioboxu v Celetné

30. srpen 2017 - 15:55
Knihovna Filozofické fakulty UK informuje čtenáře, že z důvodu zpoždění průběhu rekonstrukčních prací v budově Celetná 20 je Knihovna Celetná do 11. září zcela nepřístupná uživatelům. Ze stejného důvodu je po tuto dobu nepřístupný i bibliobox v Celetné. Připomínáme čtenářům, že veškeré výpůjčky knih provedené od června do 18. srpna mají automaticky nastavenou výpůjční lhůtu až do 18. září. Není tedy potřeba řešit vrácení knih z Knihovny Celetná v době uzavírky knihovny a nepřístupnosti biblioboxu v Celetné. Potřebují-li uživatelé z nějakého důvodu přesto vrátit knihy ještě před znovuotevřením knihovny, mohou výjimečně využít bibliobox v hlavní budově FF UK. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení!

Juniorská univerzita Univerzity Karlovy se znovu otevírá. Šanci „studovat“ dostane 200 zájemců

29. srpen 2017 - 17:26
Univerzita Karlova spustila registraci do třetího ročníku své Juniorské univerzity. Zájemci z řad středoškolských studentů se během tří měsíců budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si historické univerzitní budovy a získat podrobné informace o studiu na nejstarší české univerzitě. Univerzita Karlova si pro zájemce stejně jako v minulých letech připravila dvě zaměření – humanitně-společenské a přírodovědně-lékařské. Přední univerzitní odborníci studenty v rámci populárně-naučných přednášek seznámí s aktuálními výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Studenti také získají řadu zajímavých informací o Univerzitě Karlově. „Máme radost, že projekt Juniorské univerzity UK se těší velkému zájmu ze strany středoškoláků. Pro letošní rok jsme opět připravili řadu zajímavých přednášek a setkání s předními odborníky naší univerzity. Vzhledem k zájmu v minulých dvou letech by zájemci neměli s registrací otálet,“ uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková. Třetí ročník Juniorské univerzity UK bude probíhat v období září–prosinec 2017 v prostorách pražského Karolina. Témata budou stejně jako v uplynulých letech průřezová – dle zaměření jednotlivých fakult a přizpůsobena věku středoškolských studentů. Účastníci se například dozví, proč je dobré znát právo, jak se píše kniha, jaká je funkce Starého zákona, jak se v současnosti léčí neplodnost, co zmohou moderní léky v léčbě rakoviny či jak se dá v akademickém prostředí podnikat. Přijímací zkoušky na Juniorskou univerzitu neprobíhají. Stačí, když se zájemci zaregistrují přes webový formulář a následně vyplní přihlášku. Studenti získají index a po úspěšném absolvování obdrží na závěr osvědčení o absolvování programu. Bližší informace o Juniorské univerzitě UK spolu s přihlašovacím formulářem a přihláškou naleznou zájemci na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz. [tisková zpráva Univerzity Karlovy, 29. srpna 2017]

Nedostupnost Knihovny Celetná a biblioboxu v Celetné

28. srpen 2017 - 16:16
Knihovna Filozofické fakulty UK informuje čtenáře, že z důvodu zpoždění průběhu rekonstrukčních prací v budově Celetná 20 je Knihovna Celetná do 11. září zcela nepřístupná uživatelům. Ze stejného důvodu je po tuto dobu nepřístupný i bibliobox v Celetné. Připomínáme čtenářům, že veškeré výpůjčky knih provedené od června do 18. srpna mají automaticky nastavenou výpůjční lhůtu až do 18. září. Není tedy potřeba řešit vrácení knih z Knihovny Celetná v době uzavírky knihovny a nepřístupnosti biblioboxu v Celetné. Potřebují-li uživatelé z nějakého důvodu přesto vrátit knihy ještě před znovuotevřením knihovny, mohou výjimečně využít bibliobox v hlavní budově FF UK. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení!

Výběrové řízení ze dne 28. 8. 2017 – Katedra andragogiky a personálního řízení

28. srpen 2017 - 13:41
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Katedra andragogiky a personálního řízení Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent Obor a zaměření: psychologie Úvazek: 20 hodin týdně Požadavky: titul docenta v oboru psychologie, odborná a publikační činnost v oboru, pedagogická praxe v oboru, zapojení do výzkumných projektů. Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2017 Termín přihlášky: 30. září 2017 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ, přehled pedagogické činnosti, přehled publikační činnosti, přehled vědecko-výzkumné činnosti, kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Výběrové řízení-Katedra andragogiky

Literární onomastika. Antroponyma

25. srpen 2017 - 10:52
Monografie Žanety Dvořákové Literární onomastika s podtitulem Antroponyma si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Výzkum se opírá o metodologicko-teoretické poznatky, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších poznatků obecné onomastické teorie. Je založen na analýze literárních děl českých i světových z 19. a zejména 20. století, přičemž excerpovaná díla záměrně reprezentují širokou škálu literárních žánrů, což umožňuje sledovat některé jevy v širším rámci. Práce se soustřeďuje na několik okruhů problémů. Nejrozsáhlejší oddíl se zabývá literárněonymickými funkcemi, v dalších je představena literární onomastika jako samostatná disciplína a definována literární vlastní jména a závěr se zamýšlí nad budoucím směřováním oboru. Součástí práce je i kompletní soupis bibliografie české literární onomastiky. Koupit v e-shopu

Reportáž z návštěvy irských knihoven

22. srpen 2017 - 14:37
Na přelomu července a srpna se tři z nás vydali do Dublinu seznámit se s fungováním tamějších knihoven. Všechny nepříjemnosti související s cestou jsme si víceméně odbyli již během přestupu v Londýně, kdy měl navazující let několik hodin zpoždění. Zbytek přepravy i pobytu již proběhl ku spokojenosti všech zúčastněných a celkový dojem z Irska byl více než pozitivní. Během naší pracovní stáže v Dublinu jsme navštívili několik knihoven. První z nich byla National Library of Ireland, po jejíchž prostorách nás velmi ochotně provedla paní Katherine McSharry. Irská národní knihovna, kterou – obdobně jako budovu Irského národního muzea – projektoval architekt Thomas Newenham Deane (1828–1899), letos oslavila 140 let od svého založení. Knihovna ve svých fondech soustřeďuje více než 5 miliónů fotografií a přes 500 tisíc knižních svazků. Nejstarší knihy pocházejí z 15. století a dochované manuskripty z normanského období jsou ještě o několik století starší. Čtenáři zde mají k dispozici elegantní historickou studovnu (v níž, bohužel, platí zákaz fotografování), kde mohou nerušeně pročítat zapůjčené tituly – všechny výpůjčky jsou totiž poskytovány výhradně prezenčně a je třeba si je předem objednat. Stejně jako v mnoha jiných knihovnách se i v INK potýkají s omezenou využitelností prostoru, který je k dispozici, a právě proto zde v posledních letech probíhají nejrůznější stavební úpravy. V jejich důsledku vzniknou mj. i nové studovny pro čtenáře a část fondu bude přesunuta buď do sklepních prostor budovy, nebo do externích skladů v Dublinu a blízkém okolí. V knihovně zároveň probíhá digitalizace starších periodik, která jsou po oskenování rovněž odvážena do skladů mimo hlavní budovu knihovny. Signování knih ve fondu probíhalo do roku 2000 na základě tematického členění, následně bylo od tohoto způsobu z praktických důvodů upuštěno – zavedlo se prosté číselné řazení nových přírůstků. V INK se nachází také genealogické poradenské centrum, jehož návštěvníci zde za pomoci proškoleného personálu mohou pátrat po informacích týkajících se jejich rodinné historie, předků a vystěhovalectví. Zájem o tuto službu postupně vzrůstá zejména od 90. let a také v souvislosti s nejrůznějšími výročími irských bojů o nezávislost v posledních letech. Další z knihoven, do níž jsme zavítali, byla Berkeley Library, která je spolu s Lecky, Ussher a Old Library součástí knihovního komplexu Trinity College. Podstatná část knihovny je umístěna v brutalistické budově z 60. let, projektované Paulem Koralekem (* 1933) a dokončené v r. 1967, k níž ovšem v následujících dekádách přibývaly další prostory. Fascinující je původní betonové provedení nejrůznějších stavebních prvků, a to jak třeba výpůjčních pultů, tak i stolků pro čtenáře a přepážek mezi nimi. Neméně pozoruhodné jsou mnohdy i postupy, s jejichž pomocí se knihovna plná betonových panelů modernizuje, aby byla schopna zajistit potřeby současných čtenářů. Vznik knihovny a její snahu udržet krok s dobou nám poutavě přiblížil pan Greg Sheaf, který nás celým komplexem prováděl, a další detaily nám upřesnila paní Jessie Kurtz, v jejíž kanceláři jsme se po absolvování prohlídky měli možnost osvěžit se šálkem kávy. Kromě klasických studoven se zde nachází i velké množství prostorů, kde se návštěvníci mohou věnovat individuálnímu či skupinovému studiu, aniž by byli rušení okolím. V podzemí knihovny navíc probíhají další stavební úpravy s cílem rozšířit možnosti jejího využití pro čtenáře. Obdobně jako Národní knihovna i Berkeley Library letos slaví významné výročí, a sice 50 let od svého založení, s čímž souvisí celá řada akcí a výstav, které v průběhu letošního roku v knihovně probíhají. Fondy knihoven Trinity College čítají k dnešnímu dni téměř 7 miliónů svazků. Nejznámějšími z nich jsou středověké Book of Kells (z 9. století) a Book of Durrow (přibližně o století starší než BoK), uložené v Old Library, Tyto dvě knihy spolu s proslulou „Long Room“ jsou nejvyhledávanějšími atrakcemi mezi turisty, kteří do Trinity College zavítají, a z osobní zkušenosti můžeme potvrdit, že návštěva Old Library skutečně stojí za to. Od roku 1801 jsou v knihovně také ukládány povinné výtisky knih vydaných v Británii a Irsku. Nenechali jsme si ujít příležitost podívat se i do Dublinské městské knihovny, archivu a výzkumného oddělení, jež se nachází na Pearse Street. Tamější vstřícný personál nás ochotně seznámil s fungováním knihovny i archivu. Zabývají se zde shromažďováním nejrůznějších tištěných a obrazových materiálů vztahujících se k Dublinu a Irsku jako takovému a rovněž z tohoto důvodu zde velkou část čtenářů tvoří především odborná veřejnost. Stejně jako v Národní knihovně se i zde věnují genealogii a rodinné historii; pro pátrání po rodinných vazbách mají návštěvníci k dispozici i speciální software, kterým jsou vybaveny místní počítače. Naši pozornost upoutaly zejména ročenky věnované historii Dublinu a momentálně probíhající výstava „Friends in Times of Turmoil“ dokumentující irsko-polské vztahy v první polovině 20. století. účastníci a autoři příspěvku: Lucie Kratochvílová, Knihovna Celetná, Tomáš Mlynář a Lukáš Klimeš, oba Knihovna Šporkova paláce

Středoškoláci se mohou hlásit na odborné stáže na Filozofické fakultě UK

21. srpen 2017 - 16:24
Studenti středních škol a gymnázií se mohou seznámit s univerzitním prostředím a vyzkoušet si život vysokoškolského studenta. Odbornou stáž 24 hodin s FF UK nabízí polovina ústavů a kateder FF UK: účastníci si budou moci ověřit, že obor, jehož studium zvažují po maturitě, je pro ně ten pravý. Přihlášky je možné posílat do 15. září 2017. Účast na stáži je bezplatná.

Postup rekonstrukce budov 47–49 v Opletalově ulici

21. srpen 2017 - 15:27
V roce 2010 zakoupila Univerzita Karlova pro Filozofickou fakultu UK dva objekty, které budou kompletně rekonstruovány. V roce 2016 se uskutečnila architektonická soutěž, jejímž cílem bylo nalézt nejlepší řešení celkové rekonstrukce, rozšíření a propojení dvou rozlehlých klasicistních budov, které by měly sloužit především badatelským účelům. První cenu se odborná nezávislá porota ve shodě se zástupci vyhlašovatele rozhodla udělit Ing. arch. Václavu Škardovi z Prahy 5. V roce 2017 byl v zadávacím řízení vybrán zpracovatel projektové dokumentace, Atelier K2. Do roku 2019 bude probíhat projektování a získání potřebných povolení; pokud bude schválen příslušný navazující investiční záměr, k realizaci dojde v letech 2020–2022. Původní činžovní domy budou přestavěny na výzkumné centrum FF UK určené pro výukové i badatelské účely. Budova má programově spojovat různorodé funkcí: pracovny pro badatele, knihovnu, bufet, provozní a technického zázemí. Vizualizace návrhu stavby – dopracování soutěžního návrhu foto: Atelier K2, Ing. arch. Václav Škarda

Uživatelský průzkum: Knižní novinky

17. srpen 2017 - 12:00
Blíží se nový akademický rok, což je vhodná doba pro inovaci našich služeb. Přemýšleli jsme, co by si zasloužilo naši péči a narazili jsme na to, že naši čtenáři mají velmi omezené možnosti jak se dozvědět o knižních novinkách ve fondech našich fakultních knihoven. Výjimkou jsou facebookové profily některých knihoven, kde se informace o novinkách v různých podobách objevují. Kompletní seznam všech nových přírůstků v 26 fakultních knihovnách, který by si mohli uživatelé pohodlně procházet, filtrovat jej a vyhledávat v něm zatím nikde k dispozici není. Na obhajobu knihovny dodáváme: V rámci struktury knihoven na FF a technických možností knihovního systému to donedávna představovalo cca 50 „kroků“ v knihovním systému. Jistá kosmetická změna systému nás posunula na 8–10 „kroků“, s čímž už se dá pracovat. Původní plán byl tedy takový, že budeme v pravidelných intervalech zaplavovat naše webové stránky seznamy novinek. Jenže… Kdo z vás by se tím probíral? Zvolili jsme tedy jinou cestu: v krátkém dotazníku bychom se rádi seznámili s vašimi představami o seznamu novinek (Novinka je kniha vydaná po roce 2010 dostupná prostřednictvím absenční nebo prezenční výpůjčky). Na základě těchto podkladů bychom tak v pravidelných intervalech tvořili seznamy novinek. Interval, způsob distribuce, tematické okruhy – to všechno je předmětem onoho dotazníku. Prosíme naše čtenáře o vyplnění tohoto dotazníku; i fakt, že o seznam novinek nemáte zájem, je pro nás relevantní informace. Předem děkujeme za vaši spolupráci a přejeme pěkný zbytek prázdnin! (Pokud se vám dotazník nezobrazí níže, najdete jej na tomto odkaze.) Načítání…

Aktuality

(všechna studia katedrou zajišťovaná) jsou pod tlačítkem ...

16. září 2017

Pokud někdo dosud nemá v SIS zápočet z Dějin pedagogiky, z Obecné pedagogiky, příp. z Teorie...

14. září 2017

zářijového soustředění. Předmět Informační systémy (APD100010) nebude v tomto soustředění...

12. září 2017

Pedagogická psychologie I. vypsaná na čtvrtek 21.9.2017 9.00-11.30 s dr. Krejčovou se...

09. září 2017

Zájemci o zkoušku z některého z...

06. září 2017

pro letní semestr 17/18 vypuká! Čtěte...

31. srpen 2017

- bližší podrobnosti...

30. srpen 2017