Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 32 min zpět

Co nabízí nová aplikace pro studentské hodnocení? Dotazníky je možné vyplnit už jen do 16. června

11. červen 2018 - 11:25
Komfortnost vyplňování dotazníků, autorizované podpisy komentářů a šíření aplikace na další fakulty Univerzity Karlovy přibližují tvůrci nové podoby aplikace dr. Ondřej Tichý a Bc. Martin Roček. Kurzy letního semestru je možné hodnotit do 16. června na https://hodnoceni.ff.cuni.cz.   Co aplikace pro hodnocení umožňuje studentům a vyučujícím nově? OT: Nová evaluační aplikace nabízí nové, moderní rozhraní, které lépe funguje s novějšími prohlížeči včetně prohlížečů na mobilních zařízeních, a přináší tedy studentům i učitelům, jak doufáme, komfortnější prostředí. Zároveň je postavena na nových technologiích, díky kterým je bezpečnější a je možné ji snáze rozšiřovat. Právě kvůli rozšiřování a modulárnímu použití na více fakultách bylo nutné aplikaci naprogramovat znovu, prioritou bylo tedy dokončení technického řešení a funkce pro administrátory, nové funkce pro studenty a akademiky se nyní budou postupně objevovat každý semestr. MR: Vyučujícím aplikace nově nabízí možnost pokládat vlastní otázky jednodušším způsobem – například místo komplikovaného nastavování filtrů nyní stačí vybrat ze seznamu předmětů. Studentům nabízí aplikace nově kromě možnosti textovou odpověď skrýt také to, po čem někteří volali: tedy svou odpověď autorizovaně podepsat. Lépe je nyní tak také řešen překlad aplikace do angličtiny a překlady otázek do znakového jazyka. Dřív byla velkým tématem anonymita hodnocení – nyní si ale studenti prosadili, že mohou – pokud chtějí – komentář autorizovaně podepsat. Co tomuto vývoji říkáte, není to rozpor? MR: Nejde podle nás o rozpor, ale o změnu, která dává studentům svobodnou volbu a také větší zodpovědnost. Mohou se nyní sami rozhodnout, zda jejich odpověď zůstane anonymní (to je výchozí nastavení, není třeba nic zaškrtávat), nebo zda bude podepsána jejich jménem (je třeba zaškrtnout možnost „Podepsat odpověď“), a tím jednak získá v očích vyučujícího a fakulty na váze: jednak umožní vyučujícímu o komentáři dále komunikovat (vyučující se např. často chtěli zeptat na doplnění nebo upřesnění, což nebylo možné). OT: Tato novinka není jen vyplnění přání některých studentů. Myslím si, že zároveň smysluplně řeší poměrně častou praxi, kdy se studenti sami podepisovali přímo do komentáře. V těchto případech ale nebylo zaručeno, že jde skutečně o odpověď daného studenta, což nyní je. Upozornil bych rád také na možnost odpověď podepsat, ale zároveň ji skrýt. Díky tomu uvidí podepsanou odpověď vyučující a jeho nadřízení, ale ne již běžní uživatelé. S jakými dalšími fakultami Univerzity Karlovy aplikaci sdílíme? Která z nich má nejodlišnější požadavky? MR: V tuto chvíli je aplikace nasazena kromě Filozofické fakulty také na Fakultě sociálních věd, Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK. Všem těmto fakultám poskytujeme technickou podporu, hodnocení ETF, FSV a PedF dokonce běží přímo na serverech FF. OT: Všechny fakulty mají svá specifika, která často vycházejí již z různého využívání SISu. Např. ETF nerozvrhuje v SIS. Protože evaluační aplikace vytváří dotazníky primárně podle rozvrhu, musí si sama pro tuto fakultu rozvrh „vygenerovat“. FSV je zase zvyklá na jiný styl prezentace výsledků hodnocení, z aplikace se tedy výsledky exportují a kolegové z FSV si je zpracovávají sami. Podobně PřF potřebuje z výsledků spočítat podklady pro vlastní soutěž o cenu Studentského velemloka pro nejlepší pedagogy. PedF nás zase v minulém kole překvapila požadavkem na možnost odpovědi „nevím“ na škále hodnocení, která by se nepočítala do průměru hodnocení. Věříme, že tyto specifické požadavky nakonec povedou i k inovacím hodnocení u nás na FF. Přečtěte si další rozhovory, které ke studentskému hodnocení vycházejí téměř každý semestr: Změny musejí zrát, říká o dopadech studentského hodnocení doc. Radek Chlup O dopadu výsledků hodnocení a důležitosti jejich návaznosti hovoří doc. Radek Chlup z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, který působí také jako koordinátor fakultních akreditací. [30. 5. 2017] Na všechny komentáře vždycky odpovídám, jsem za ně rád Co si dr. Jan Chromý, předseda Akademického senátu FF UK, myslí o způsobu realizace hodnocení studentských kurzů? Proč mají někteří studenti pocit, že nejsou schopni posoudit kvalitu výuky? [18. 1. 2017] Výsledky studentského hodnocení kurzů je třeba náležitě interpretovat „Je prakticky pravidlem, že v těch nejkvalitnějších oborech, které nejlépe učí studenty kriticky myslet, hodnotí studenti podrobně a velice přísně,“ říká ke studentskému hodnocení kurzů doc. Pultrová, předsedkyně Studijní komise. [9. 5. 2016] Náročné předměty mívají často nejlepší hodnocení O důležitosti výsledků hodnocení a o specifikách evaluací na malých oborech jsme mluvili s dr. Renatou Landgráfovou, proděkankou pro studium. [20. 1. 2016] Účastí v hodnocení studenti pomáhají udržet jeho legitimitu O anonymitě dotazníků i dopadech hodnocení prozrazuje v rozhovoru víc proděkan Ondřej Tichý. [30. 5. 2015] Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité? [18. 12. 2014] Výsledky evaluací nezůstávají viset v prostoru „Výpovědní hodnota evaluací roste semestr za semestrem,“ říká k několikaletému průběhu evaluací děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík. [14. 1. 2014]  

Výběrové řízení ze dne 25. 5. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 25 May 2018 – Faculty of Arts

11. červen 2018 - 11:04
English see below Název pracovní pozice: vědecký pracovník (School of Interdiscplinary Area Studies, Oxfordská univerzita) Předpokládaná mzdová třída: VP1 Obor a zaměření: doktorand se zaměřením na interdisciplinární areálová studia a nové metodologie na průsečíku humanitních a sociálních věd. Jedná se o pozici naplánovanou v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy) Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců Popis pracovní činnosti: 6 měsíců vědecký pobyt v School of Interdiscplinary Area Studies, Oxfordská univerzita: absolvování kurzu Research Methods for Area Studies (Modul 1 a Modul 2) (viz příloha) realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu (práce v knihovně, konzultace s mentorem) prohloubení akademické výměny v rámci studentské vědecké činnosti; konzultace směřující k přípravě studentské konference příprava disertace během pobytu bude junior v pravidelném kontaktu s vedoucím svého domovského pracoviště a radou Institutu pro stadium strategických regionů 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou: doktorand bude pokračovat ve studiu v rámci příslušné oborové rady; v rámci vědecké struktury FF UK bude náležet k Institutu pro stadium strategických regionů po návratu bude v semináři prezentovat výsledky svého bádání a svých zkušeností bude nadále v kontaktu s kolegy z Oxfordu a bude se podílet na přípravě společné doktorandské konference a dalších společných projektů Požadavky: student některého z relevantních doktorských programů; zaměření disertační práce na témata související s Čínou, Jižní Asií, Japonskem, Ruskem a eurasijským prostorem nebo Latinskou Amerikou výborná kompetence v anglickém jazyce slovem i písmem; kompetence alespoň v jednom jazyce vybraného regionu vědecko-výzkumná a publikační činnost v oboru je výhodou, ne však podmínkou Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 30. června 2018 Náležitosti přihlášky: přihláška do výběrového řízení projekt disertační práce (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v angličtině) předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu. krátký životopis vedoucího týmu / supervizora z příslušné zahraniční instituce. souhlas vedoucího příslušné ZS na FF UK k přijetí po návratu ze zahraničí kopie dokladů o vzdělání, včetně dokladů o jazykové kompetenci přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti    Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Kontaktní osoba za Institut pro stadium strategických regionů (hrc.ff.cuni.cz): prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., olga.lomova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při osobním pohovoru. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Name of the position: 1. researcher (School of Interdiscplinary Area Studies, University of Oxford) Expected pay group: VP1 Field and specialization: PhD student with specialization in interdisciplinary area studies and new methodologies on the threshold of humanities and social sciences. This is a position planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months Work description: 6-month research stay at a major academic institution in the School of Interdiscplinary Area Studies, University of Oxford taking part in the course Research Methods for Area Studies (Modul 1 and Modul 2) (see the annex) realization of own concrete research (heuristic work, consultations with mentor) intensification of academic exchange within the frame of student scientific activity; consultations with respect of preparing student konference work on dissertatin during the stay the junior will be in constant contact with the director of his home department and the council of the Institute for the study of Strategic Regions   6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU: the student shall continue the PhD study within the frame of the specific area, under the supervision of the relevant subject area council; within the frame of the FA CU shall belong to the Institute for the study of Strategic Regions upon returning will present at seminary the results of his reseach and his experiences will remain in contact with the colleagues from Oxford, taking part in preparing a joint PhD konference and other joint projects Requirements: Ph.D. specializing in the study of China, South Asia, Japan, Russia and Eurasia or Latin America excellent competence in the English, both oral and written, and at least one language of the area of the study adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development, and previous experience with research grants is an advantage, but not a requirement. Expected start: October 1, 2018 Application deadline: June 30, 2018 Application procedure:. application for the selection procedure project of dissertation (up to three pages, including the sources and literature, in English) preliminary consent of the team leader / supervisor of the institution to be visited, including acceptance into the research team and mentoring of the research in question. the supervisor’s short CV and bibliography consent of a relevant CU FA department to admit the researcher upon her / his return among the staff for at least 6 months certificates of completed education, including language competence (copies) overview of publication and research activity  Forms of applying.: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The contact person for the Institute for the Study of Strategic Regions (hrc.ff.cuni.cz): Prof. Olga Lomová; olga.lomova@ff.cuni.cz. Originals of the certificates will be required for the interview. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Prof. Josefu Opatrnému byla udělena cena Gratias Agit

8. červen 2018 - 16:45
Jedním z laureátů letošního ročníku ceny Gratias Agit Ministerstva zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí je prof. Josef Opatrný, vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK. Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. je český historik a iberoamerikanista, od roku 1990 vedoucí Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Významně se zasloužil o rozvoj oboru od samých jeho počátků, dlouhodobě určuje směry bádání nejen v kontextu České republiky, ale v dílčích oblastech i na úrovni mezinárodní, aktivně se podílí na životě univerzity, je vysoce oceňován jako pedagog a zároveň i jako popularizátor. V letech 1963-68 vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory historie a bohemistiku. Badatelské zájmy prof. Opartného zůstávají víceméně konstantní: soustředí se na problémy dějin amerického kontinentu v 19. století, zejména pak otázky nacionalismu, migrací a kontaktů mezi Střední Evropou a Novým světem. Ve svých analytických monografiích stejně jako v popularizačních pracích se spojuje zájem o globální procesy se stejně intenzivním zájmem o mikrohistorické pohledy do každodenního života. Právě jeho popularizační práce již před rokem 1989 otevíraly české veřejnosti málo známá témata a osobnosti z dějin Severní a Jižní Ameriky. Za zásluhy v oblasti popularizace mu byla dvakrát udělena cena Miroslava Ivanova  (2005, 2014) a jednou cena Egon Ervín Kische (2006). V roce 2002, jako výraz uznání za zásluhy o podporu vztahů mezi Českou Republikou a Španělskem, mu byl králem Juanem Carlosem I. propůjčen Řád Isabely Kastilské v hodnosti komandera; a v roce 2008 španělský Řád za zásluhy. Cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře. Cenou mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodo bou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.  

Call for Applications: Late-Ottoman Identities: the National, Transnational, and Marginal (Workshop)

8. červen 2018 - 11:51
CALL FOR APPLICATIONS The annual “Identities in the Middle East Workshop,” organized and hosted by the Department of Near Eastern and African Studies at Charles University, will be inaugurated with a two-day discussion of late-Ottoman identities. The aim of the workshop is that the participants gain a profound awareness of the conceptualizations and manifestations of individual, communal, national, and transnational identities in the last century of the Ottoman Empire. Participants are expected to actively engage in discussions generated by a set of readings. Dates & Venue: 12–13 October 2018, Prague, Czech Republic Content of the Workshop: The first day of the workshop, chaired by Hasan Kayalı, will open with theoretical considerations of identity and belonging and case studies that reveal particular complexities of identity among peoples of the late Empire. The second day’s sessions will consider alternative perspectives and will be divided between a session on transnational identities, chaired by Ebru Akcasu, and marginal identities, chaired by Stefano Taglia. The transnational session will evaluate notions of belonging to the Ottoman state from the perspective of foreigners, both Ottomans abroad and non-Ottomans within the dominions. The session on marginals will analyze the relationship between the state and groups engaged in nonconformal behaviors, such as drug addicts, prostitutes, and alcohol drinkers, to reflect on the state’s role as service provider and its expectations of individuals as modern citizens. The workshop will conclude by carrying the conversation about identity into the post- Ottoman era and will assess the balance sheet of the (active) dissolution of multi-faceted Ottoman identities in the states that emerged from Ottoman territories. The closing session will be chaired by Hasan Kayalı. Eligibility and Application: This workshop is designed for doctoral students and early-career academics (i.e., those who have received their degrees within the last 5 years). To apply, please email your curriculum vitae and a 500-word statement of how this workshop is relevant and useful to your current research to: katarina.palcova@ff.cuni.cz The subject line of the email should clearly indicate that it is an application for the “Late- Ottoman Identities Workshop.” The deadline for applications is 7 July 2018. Successful candidates will be notified by 20 July 2018. Funding may be provided for applicants whose home institutions do not cover travel and/or accommodation expenses. Please indicate in the application whether this applies to you. Requests will be evaluated on a case-by-case basis. Workshop Schedule: Friday, 12th October, 2018 (Faculty of Arts, Charles University) Chair: Hasan Kayalı 10:00 – 13:00 Identity and belonging in the late Ottoman Empire 13:00 – 14:30 Lunch break 14:30 – 17:30 Case studies Saturday, 13th October, 2018 (Faculty of Arts, Charles University) Chair: Ebru Akcasu (morning session) & Stefano Taglia (afternoon session) 10:00 – 13:00 Transnational identities in the late Ottoman Empire 13:00 – 14:30 Lunch break 14:30 – 17:30 Marginals as citizens in the late Ottoman Empire 18:00 – 18:30 Closing Remarks chaired by Hasan Kayalı

„Nedej zahynouti nám ni budoucím…“ Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku

6. červen 2018 - 16:33
Všechny zájemce srdečně zveme na konferenci, která se uskuteční 7.–9. 6. 2018 ve Strahovském klášteře.

Opatření děkana 7/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019

6. červen 2018 - 12:42
Opatření děkana 7/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 OD 7-2018 Harmonogram 2018-19

Opatření děkana č. 7/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019

6. červen 2018 - 11:00
Opatření děkana č. 7/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019

Léto bez knihovny: letní uzavírka knihoven na FF UK

6. červen 2018 - 10:29
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, z důvodu pokračujících rozsáhlých rekonstrukčních prací na FF UK a na to navázaných technických a organizačních omezení budou v tomto roce knihovny na Filozofické fakultě uzavřeny přes celé léto, tj. od pondělí 2. července až do pátku 31. srpna 2018. V souvislosti s uzavírkou knihoven budou výpůjčky dokumentů ze všech knihoven, které byly provedeny či prodlouženy v průběhu června prodloužené až do 17. září. Doporučujeme všem uživatelům knihoven, aby si v průběhu června půjčili z knihoven všechny knihy, které nutně potřebují pro své studium a výzkum během tohoto léta. Hranice pro maximální počet výpůjček ze všech knihoven UK se liší podle tzv. statusu čtenáře i druhu výpůjčky. Např. student či doktorand fakulty může mít najednou vypůjčeno až 30 dokumentů. Pravidla pro počet výpůjček stanovuje příloha Knihovního řádu UK, tzv. Jednotná matice výpůjček. Nahlédněte do Matice zde. Pro bližší informace o letní uzavírce se mohou uživatelé obracet na pracovníky jimi využívaných knihoven, a to buďto osobně, nebo telefonicky či e-mailem. Najděte si kontakt na svou knihovnu. ____________ Co je dobré vědět – shrnutí Letní uzavírka knihoven: pondělí 2. července – pátek 31. srpna 2018. Výpůjčky provedené nebo prodloužené v průběhu června budou automaticky prodloužené do 17. září. Během letní uzavírky nebude nabíhat zpozdné za včas nevrácené knihy. Automat pro dobíjení kreditu pro tisk z Knihovny Jana Palacha bude po dobu trvání uzavírky umístěn v 1. patře hlavní budovy. Zároveň lze kredit dobíjet bezhotovostně přes internet. Více informací o bezhotovostním dobíjení kreditu na tisk zde. Biblioboxy v hlavní budově, v budově Celetná i ve Šporkově paláci jsou v provozu po celou dobu trvání uzavírky. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně letní uzavírky se obracejte na pracovníky vámi užívaných knihoven. Najděte si kontakt na svou knihovnu.

Přijďte se podívat na antiku očima 21. století!

6. červen 2018 - 9:51
Ústav pro klasickou archeologii FF UK pořádá ve dnech 11.–13. června 2018 program Antický svět a Evropa očima 21. století. Akce, která proběhne v Kampusu Hybernská FF UK, vznikala ve spolupráci s Hrdličkovým muzeem člověka PřF UK a Národním muzeem. Přijďte pohlédnout na antiku očima moderních archeologických metod 21. století a zjistit, co všechno nám může poznání života našich starověkých předků povědět o nás samých. V odpoledních hodinách čeká na návštěvníky v areálu Kampusu Hybernská FF UK (Hybernská 4, Praha 1) pestrý program.  V pondělí 11. a ve středu 13. 6. proběhnou vždy od 16:30 odpolední přednášky, které představí řadu zajímavých a neotřelých témat z období antiky. V pondělí se dozvíte nové informace o slavných šachtových hrobkách z Mykén a pozoruhodných nálezech, které ukrývaly a odhalíte, proč byl obchod s kameny hybatelem ekonomického rozvoje pravěké Evropy.  Ve středu se seznámíte s projekty a úspěchy české klasické archeologie v dalekém srdci Asie, nahlédnete do světa lidí trpasličího vzrůstu ve starověkém světě a zjistíte, zda bylo jejich postižení prokletím nebo požehnáním. Součástí akce jsou i úterní odpolední komentované prohlídky nově otevřené výstavy Keltové v Nové budově Národního muzea, vždy v 16 a 17 hodin. Kapacita je omezená (pouze 30 míst na jednu prohlídku), předchozí rezervace na adrese vzdelavani@nm.cz je nutná. Po celé tři dny bude v areálu volně přístupná výstava Tajemství stepi, která se věnuje výzkumům Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Uzbekistánu. Ve středu 13. června program od 19:30 vyvrcholí koncertem dvou nezapomenutelných kapel Typ Skršín a Skrytý půvab byrokracie, které jsou zcela nebo částečně tvořeny archeology! Podrobný program naleznete na facebookových stránkách Ústavu pro klasickou archeologii FF UK: @KlasickaArcheologieFFUK.   Externí odkazy Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK: http://muzeumcloveka.cz/cs Národní muzeum: http://www.nm.cz/ Filozofická fakulta UK: https://www.ff.cuni.cz/   Kontakt pro média PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D. E-mail: kamila.remisova@ff.cuni.cz Tel.: +420 721 659 523

Referent/ka grantového oddělení

4. červen 2018 - 10:49
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá do grantového oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici referent/ka grantového oddělení Popis pozice a její pracovní náplň úvazek 1,0 administrativa spojená s granty asistence při přípravě projektových žádostí kontrola průběžných a závěrečných zpráv, komunikace s poskytovatelem podpory aktivní vyhledávání nových grantových příležitostí příprava seminářů i prezentací pro studenty a akademické pracovníky Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské zaměření: humanitní, právnické, veřejnosprávní nebo ekonomické Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) znalost univerzitního prostředí výhodou bezúhonnost Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca 1/2 normostrany) Termín nástupu 1.8.2018, jinak na základě dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na jana.bryksiova@ff.cuni.cz do 25.6.2018 E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“.

Letní filmovou přehlídku DAS SOMMERKINO zahájí čtyři projekce v Kampusu Hybernská

31. květen 2018 - 16:00
Od června do srpna budou pod širým pražským nebem promítány nejlepší německojazyčné filmy posledních let. První čtyři snímky budou v červnu k vidění v letním kině v Kampusu Hybernská. Celkem se bude promítat čtrnáct snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska, které slavily úspěch mj. na minulých ročnících festivalu DAS FILMFEST. Vstup na všechna představení je volný, filmy jsou uváděny v originále s českými a/nebo anglickými titulky. Program letního kina v Kampusu Hybernská: 6. 6. | 22:00 | Das Sommerkino Praha: Finsterworld 13. 6. | 22:00 | Das Sommerkino Praha: Bulvár Schönefeld 20. 6. | 22:00 | Das Sommerkino Praha: Nejlepší ze všech světů 27. 6. | 22:00 | Das Sommerkino Praha: Divoká Letní filmovou přehlídku DAS SOMMERKINO pořádají Goethe-Institut Prag, Rakouské kulturní fórum a Velvyslanectví Švýcarské konfederace. Podrobnosti na webu akce.

Knihex 08

31. květen 2018 - 14:35
Setkání nakladatelů a čtenářů pod širým nebem se letos uskuteční v sobotu 16. června na ostrově Štvanice. Knihex umožňuje kvalitním menším nakladatelům sejít se a představit se společně veřejnosti. Je záměrně pořádán v pražském veřejném prostoru, aby se knihy dostaly na čerstvý vzduch a mezi lidi. Knihex se snaží být nejenom knižním trhem, ale také místem, kde se dá příjemně strávit den – návštěvníci můžou pobýt v odpočinkové zóně, děti v dětském koutku, pro všechny je připraven doprovodný program. S vlastním stánkem se tradičně představí i Vydavatelství FF UK. Více informací: FB

Univerzita Karlova se zapojí do Pražské muzejní noci

31. květen 2018 - 14:15
UK: Během Pražské muzejní noci 9. června 2018 Univerzita Karlova zpřístupní unikátní historické prostory Karolina. Veřejnost může navštívit Velkou aulu, uvidí ukázky žezel a talárů, vyslechne komentované prohlídky a zajímavé přednášky.

Univerzita Karlova a Akademie věd ČR podepsaly smlouvu o spolupráci v rámci doktorských studijních programů

31. květen 2018 - 12:31
UK: 28. května 2018 byla v Karolinu podepsána vzájemná dohoda o doktorských studijních programech mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou. Stalo se tak pět měsíců po uzavření rámcového memoranda o spolupráci mezi oběma prestižními institucemi.

Výběrová řízení na pozice vědeckých pracovníků pro projekt KREAS

31. květen 2018 - 11:28
Na pozice vědeckých pracovníků v projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) v oborech anglofonní literatury a kultury; moderní a současné experimentální divadlo a literatura a anglofonní literatury a kultury, raně novověké literatury a divadlo je možné se hlásit do 25. června 2018. Vědecký pracovník v projektu KREAS předpokládaná mzdová třída: VP2 obor a zaměření: anglofonní literatury a kultury, raně novověké literatury a divadlo úvazek: 0,5 (20 hod. týdně) zapojení do projektu od srpna 2018 do konce roku 2022 předpokládaný nástup: 1. srpna 2018 termín přihlášky: 25. června 2018 Vědecký pracovník v projektu KREAS předpokládaná mzdová třída: VP2 obor a zaměření: anglofonní literatury a kultury; moderní a současné experimentální divadlo a literatura úvazek: 0,5 (20 hod. týdně) zapojení do projektu od srpna 2018 do konce roku 2022 předpokládaný nástup: 1. srpna 2018 termín přihlášky: 25. června 2018

Výběrová řízení na pozice akademický pracovník – lektor/asistent a akademický pracovník – odborný asistent pro Ústav translatologie FF UK

31. květen 2018 - 11:02
Na pozice akademický pracovník – lektor/asistent pro obor překladatelství a tlumočnictví a akademický pracovník – odborný asistent pro obor Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se zaměřením na český jazyk je možné se hlásit do 25. června 2018. Ústav translatologie: akademický pracovník – odborný asistent obor a zaměření: Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se zaměřením na český jazyk předpokládaná mzdová třída: AP2 úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) požadavky: Ph.D. v oboru lingvistika rodilý mluvčí českého jazyka s vynikající praktickou i teoretickou znalostí české gramatiky a stylistiky umožňující vedení přednášek a seminářů zaměřených na výuku češtiny pro překladatele samostatná publikační činnost v oboru česká stylistika, organizační a administrativní schopnosti předpokládaný nástup: 1. října 2018 termín přihlášky: 25. června 2018 Ústav translatologie: akademický pracovník – lektor/asistent obor a zaměření: překladatelství a tlumočnictví předpokládaná mzdová třída: L1/AP1 úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) požadavky: Bc./Mgr. v lingvisticky zaměřeném oboru rodilý mluvčí anglického jazyka s vynikající teoretickou i praktickou znalostí anglické gramatiky a stylistiky umožňující vedení seminářů zaměřených na zdokonalování mluvené i písemné angličtiny nerodilých mluvčích samostatná praxe v oblasti překladu mezi angličtinou a češtinou umožňující vést semináře zaměřené na překlad textů převážně odborného a publicistického charakteru z češtiny do angličtiny vyjadřovací, komunikační a prezentační dovednosti v angličtině zkušenost s editováním a redakcí anglojazyčných textů nerodilých mluvčích předpokládaný nástup: 1. října 2018 termín přihlášky: 25. června 2018

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

31. květen 2018 - 10:36
English see below Vědecký pracovník v rámci projektu KREAS* *(KREATIVITA A ADAPTABILITA JAKO PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU EVROPY V PROPOJENÉM SVĚTĚ) Název pracovní pozice: Vědecký pracovník v projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) Předpokládaná mzdová třída: VP2 Obor a zaměření: anglofonní literatury a kultury, raně novověké literatury a divadlo. Úvazek: 0,5 (20 hod. týdně) Zapojení do projektu od srpna 2018 do konce roku 2022. Popis pracovní činnosti: Výzkum kreativity a performativity jako základů dramatické tvorby i pragmatického pojetí kultury v raně novověkém divadle, funkce raně novověkého divadla v rámci tehdejšího zábavního průmyslu a vztahů mezi estetickými a ekonomickými funkcemi raně novověkého divadla a některými rysy současných kreativních průmyslů. Spolupráce na výzkumu pragmatického pojetí fikce. Požadavky: Doktorské vzdělání v mezinárodním interdisciplinárním programu (např. Erasmus Mundus Joint Doctorate, H2020 MSCA ITN EJD) s disertací v oblasti dějin a teorie raně novověké kultury a specializací na anglické raně moderní divadlo; znalost teorie a dějin novověkého divadla jako kreativního průmyslu; vědecká publikační činnost v angličtině.   Předpokládaný nástup: 1. srpna 2018 Termín přihlášky: 25. června 2018 Náležitosti přihlášky: profesní životopis průvodní dopis úředně ověřené doklady o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc, ÚALK FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu martin.prochazka@ff.cuni.czKomise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Project KREAS Job title: Post-doctoral researcher in the KREAS project Expected pay grade: VP2 Field and specialization: Anglophone literatures and cultures; early modern theatre and literature Workload: 0.5 (20 hours a week) Fixed term: August 2018 to the end of 2022 Job description: research in creativity and performativity as foundations of dramatic production and a pragmatic concept of culture in early modern theatre, in early modern theatre and the functioning of entertainment industry, and parallels between the aesthetic and economic functions of early modern theatre and some characteristics of contemporary creative industries research collaboration in the pragmatic concept of fiction Requirements: doctoral degree in an international interdisciplinary PhD programme (e.g., Erasmus Mundus Joint Doctorate, H2020 MSCA ITN EJD) with a dissertation in the history and theory of early modern culture, focused on early modern theatre. knowledge of the theory and history of early modern theatre as a creative industry; academic publications in English. Expected start date: 1 August 2018 Deadline for applications: 25 June 2018 Application documents: structured CV cover letter certified diploma and transcript of records Application options: By e-mail: Send the application form with all attachments by e-mail to martin.prochazka@ff.cuni.cz. By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc, ÚALK FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Selection Board may choose to invite all or selected applicants to a subsequent round of the selection procedure, i.e., an interview or a public lecture.

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

31. květen 2018 - 10:31
English see below Vědecký pracovník v rámci projektu KREAS* *(KREATIVITA A ADAPTABILITA JAKO PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU EVROPY V PROPOJENÉM SVĚTĚ) Název pracovní pozice: Vědecký pracovník v projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) Předpokládaná mzdová třída: VP2 Obor a zaměření: anglofonní literatury a kultury; moderní a současné experimentální divadlo a literatura Úvazek: 0,5 (20 hod. týdně) Zapojení do projektu od srpna 2018 do konce roku 2022. Popis pracovní činnosti: Výzkum kreativity a performativity ve vývoji moderního a současného divadla a transformace dialogu pod vlivem novějších teorií diskursu, kultury a hry. Spolupráce na výzkumu pragmatických teorií fikce a pojetí fikce jako rozhraní, dále na výzkumu dialogu jako „funkční aproximace“ a pragmatického pojetí kultury a jeho významu pro nové chápání kulturní identity a mezikulturní komunikace v konfliktních situacích. Požadavky: Doktorské vzdělání s disertací v oblasti experimentálního divadla a prózy znalost problematiky jevištní reprezentace v moderním a současném divadle a vazeb divadla na ostatní umělecká a komunikační média vědecká publikační činnost a referáty na mezinárodních konferencích v angličtině připravený projekt monografie (plánované vydání během 2 let). Předpokládaný nástup: 1. srpna 2018 Termín přihlášky: 25. června 2018 Náležitosti přihlášky: profesní životopis průvodní dopis úředně ověřené doklady o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc, ÚALK FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu martin.prochazka@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Project KREAS Job title: Post-doctoral researcher in the KREAS project Expected pay grade: VP2 Field and specialization: Anglophone literatures and cultures; modern and contemporary experimental theatre and literature Workload: 0.5 (20 hours a week) Fixed term: August 2018 to the end of 2022 Job description: research in creativity and performativity in modern and contemporary theatre and the transformation of dialogue within recent theories of discourse, culture and play research collaboration in the pragmatic theories of fiction and the concept of fiction as interface, research in the concept of dialogue as ‘functional approximation’ and the pragmatic concept of culture for a new understanding of cultural identity and the possibility of cultural communication in conflict situations Requirements: doctoral degree with a dissertation in the field of experimental theatre and prose knowledge of stage representation in modern and contemporary theatre and the links to other artistic and communication media academic publications and papers in at international conferences in English monograph ready for publication (to be published within 2 years). Expected start date: 1 August 2018 Deadline for applications: 25 June 2018 Application documents: structured CV cover letter certified diploma and transcript of records Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by e-mail to martin.prochazka@ff.cuni.cz. By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc, ÚALK FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Selection Board may choose to invite all or selected applicants to a subsequent round of the selection procedure, i.e., an interview or a public lecture.

Výběrové řízení ze dne 22. 5. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 22 May 2018 – The Institute of Translation Studies

31. květen 2018 - 9:27
Ústav translatologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se zaměřením na český jazyk Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Požadavky: Ph.D. v oboru lingvistika rodilý mluvčí českého jazyka s vynikající praktickou i teoretickou znalostí české gramatiky a stylistiky umožňující vedení přednášek a seminářů zaměřených na výuku češtiny pro překladatele samostatná publikační činnost v oboru česká stylistika, organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 25. června 2018 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. VŘ_Ústav translatologie_OA

Aktuality

Poslední červnové konzultace dr. Tvrzové se nekonají ve...

18. červen 2018

Doktorandi a magistři, máte-li zájem o finanční podporu v oblastech: výzkumné projekty; podpora...

30. květen 2018

Dr. Strouhal konzultuje v...

28. květen 2018