Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 13 min 1 sek zpět

Uživatelský průzkum: Knižní novinky

17. srpen 2017 - 12:00
Blíží se nový akademický rok, což je vhodná doba pro inovaci našich služeb. Přemýšleli jsme, co by si zasloužilo naši péči a narazili jsme na to, že naši čtenáři mají velmi omezené možnosti jak se dozvědět o knižních novinkách ve fondech našich fakultních knihoven. Výjimkou jsou facebookové profily některých knihoven, kde se informace o novinkách v různých podobách objevují. Kompletní seznam všech nových přírůstků v 26 fakultních knihovnách, který by si mohli uživatelé pohodlně procházet, filtrovat jej a vyhledávat v něm zatím nikde k dispozici není. Na obhajobu knihovny dodáváme: V rámci struktury knihoven na FF a technických možností knihovního systému to donedávna představovalo cca 50 „kroků“ v knihovním systému. Jistá kosmetická změna systému nás posunula na 8–10 „kroků“, s čímž už se dá pracovat. Původní plán byl tedy takový, že budeme v pravidelných intervalech zaplavovat naše webové stránky seznamy novinek. Jenže… Kdo z vás by se tím probíral? Zvolili jsme tedy jinou cestu: v krátkém dotazníku bychom se rádi seznámili s vašimi představami o seznamu novinek (Novinka je kniha vydaná po roce 2010 dostupná prostřednictvím absenční nebo prezenční výpůjčky). Na základě těchto podkladů bychom tak v pravidelných intervalech tvořili seznamy novinek. Interval, způsob distribuce, tematické okruhy – to všechno je předmětem onoho dotazníku. Prosíme naše čtenáře o vyplnění tohoto dotazníku; i fakt, že o seznam novinek nemáte zájem, je pro nás relevantní informace. Předem děkujeme za vaši spolupráci a přejeme pěkný zbytek prázdnin! (Pokud se vám dotazník nezobrazí níže, najdete jej na tomto odkaze.) Načítání…

Výběrové řízení ze dne 11. 8. 2017 – Ústav českých dějin

17. srpen 2017 - 10:44
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na pracovišti Ústav českých dějin Název pracovní pozice: 1. akademický pracovník – asistent 2. akademický pracovník – asistent Obor a zaměření: Historiografická metodologie. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání  a jeho relevance pro potřeby trhu práce”, který se zaměřuje na vývoj a pilotní výuku předmětů společného základu FFUK (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362). Úvazek: 0,25 (na dobu určitou do 30. 11. 2019) Požadavky titul Mgr. v oboru historie, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, pedagogická praxe či lektorská zkušenost v oblasti historického vzdělávání, zkušenost s vývojem a využitím digitálních aplikací ve vzdělávání, znalost anglického jazyka, organizační schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 18. září 2017 Náležitosti přihlášky profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *    

Souhlas se zpracováním osobních údajů

15. srpen 2017 - 16:33
Souhlasím se zpracováním a uchováním mých výše uvedených osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, coby správce osobních údajů, a jí smluvně zmocněných subjektů, coby zpracovatelů, jímž je v současné době společnost Firma 2.0 s.r.o., IČ: 29210372, která poskytuje technické řešení zpracování osobních údajů. Souhlasím se zpracováním a uchováním mých výše uvedených osobních údajů zejména za účelem zasílání informací o akcích pořádaných v rámci Univerzity Karlovy a o dění na Univerzitě Karlově, a dále za účelem evidence, archivace a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, pokud souvisejí s činností Univerzity Karlovy. Jsem si vědom, že tento můj souhlas je dobrovolný a uděluji jej na dobu neurčitou až do odvolání. Prohlašuji, že jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci.

Od Francyzška Petrarchy po Umberta Eca. Vychází dosud nejobsáhlejší bibliografie překladů italské literatury do češtiny a slovenštiny

14. srpen 2017 - 17:39
Podnětem k zrodu bibliografie téměř před půl stoletím bylo zjištění, jak málo se toho ví v Itálii o Slovanech a jejich vztazích k Západu, v tomto případě k Itálii. Dlouhou a často nesnadnou prací – excerpcí kartoték, katalogů knihoven, nejrůznějších sbírek dokumentů, programů i ročenek divadel, časopisů, novin i speciálních monografií – se editorce Jitce Křesálkové podařilo shromáždit materiál, jehož menší část vyšla již v r. 1991 v Miláně a obsahuje knižní překlady děl italských autorů vyšlé v Československu od počátků knihtisku do r. 1991. Vzhledem k tomu, že v posledním čtvrtstoletí pominuly dřívější společenské překážky a v Čechách i na Slovensku byly vydány stovky překladů z italštiny, revidované a aktualizované znění této části dostalo svůj smysl. Bibliografie obsahuje často starší tituly, které se v online katalozích prozatím nenajdou, a také všechny přeložené spisovatele, které se podařilo zjistit, bez ohledu na jejich význam, o nichž podává alespoň základní data. Italská literatura je zde pojata od svého počátku, to znamená, že zahrnuje nejen autory píšící italsky (tj. v „lingua volgare“), ale i ty, kteří používali latinu, případně oba jazyky, a v nejširším měřítku. Zaznamenána jsou tedy díla, jež byla do češtiny nebo slovenštiny přeložena jak z latiny, tak z italštiny. Původní materiál byl zrevidován, opraven a doveden až do současnosti, do r. 2015 včetně, částečně i 2016, a systémově překoncipován. Prosté chronologické uspořádání děl u každého autora bylo změněno: za prvním vydáním překladu díla následují nejen jeho vydání (přetisky) další, ale i novější publikované verze, takže čtenář získává přehled o tom, kdo se uvedeným autorem zabýval. Pokud jde o žánr, bibliografie zahrnuje nejen prózu a poezii, ale i divadlo, umění, literaturu filozofickou, náboženskou, vzdělávací, populárně naučnou, spisy pro děti a mládež i publicistiku, včetně detektivek. Každá bibliografická pozice obsahuje základní data o autorovi, o originálu i překladu a jeho vydání či provedení (jméno divadla a jeho sídlo, datum premiéry a jména dirigenta a režiséra). Kromě předmluvy a ediční poznámky je kniha opatřena rejstříkem překladatelů a autorů úvodů, doslovů a poznámek i cenným rejstříkem chronologickým a česko-­italskými seznamy divadel a vydavatelů uvedených pro úsporu místa zkratkami. Italská literatura v Čechách a na Slovensku Jitka Křesálková Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; Praha 2017 978-80-7308-720-3 644 s., 550 Kč / 468 Kč (studenti a zaměstnanci FF UK) Jitka Křesálková (* 1924) po studiích na Univerzitě Karlově (doktorát ze slovanské filologie) pracovala jako redaktorka v nakladatelstvích Práce a Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (později Odeon). Od roku 1966 působila v Itálii, nejprve jako lektorka českého jazyka na Státní univerzitě v Miláně, v letech 1971–1997 jako profesorka slovanské filologie na univerzitě v Bergamu. K jejím nejdůležitějším publikacím patří vydání rukopisného slovníku z 15. století, zachovaného ve Vatikánské knihovně, Il vocabolario quadrilingue latino-veneto–ceco–tedesco (Cod. Pal. lat. 1789) (Bergamo 1984), bibliografie překladů z italštiny do češtiny a slovenštiny La letteratura italiana in Cecoslovacchia (Milano 1991), soupisy knižních vydání ruského spisovatele Bunina z let 1891–1990 a jeho prací v časopisech, almanaších a sbornících 1887–1987 (Ivan Aleksejevič Bunin, Praha 2007 a 2011, obě bibliografie sestaveny v ruštině). Z autorčiných závažných studií: Aspetti della fortuna del Petrarca in Boemia (ve sb. Petrarca e il petrarchismo nei paesi slavi, Zagreb 1978, s edicí rukopisu 30 sonetů přeložených F. J. Vackem Kamenickým na začátku 19. století), Viaggio attraverso la Sicilia di Karel Bořivoj Presl (1817) (ve sb. Viaggio nel Sud III. Il profondo Sud. Calabria e dintorni, Geneve 1995, + edice Preslova rukopisného pojednání o Sicílii ve formě dopisů bratrovi, Briefe in die Heimat geschrieben auf einer Reise durch Sizilien und Italien ve sb. Il diario del viaggio in Sicilia di K. B. Presl, Palermo 2007) nebo pojednání o cestách mezi Benátkami a střední Evropou v 16. století I pellegrini „veneziani“ del Quattro‑Seicento provenienti dal centro‑nord d’Europa (ve sb. La Dalmazia nelle relazioni di viaggiatori e pellegrini da Venezia tra Quattro e Seicento, Roma 2009).  

Knihovna FF UK zve na seminář informační gramotnosti

14. srpen 2017 - 11:31
V akademickém roce 2017/18 (zimní nebo letní semestr) nabídne Knihovna FF UK možnost zapsat si volitelný seminář informační gramotnosti. Seminář si mohou zapsat všichni studenti UK bez omezení pod kódem AKFF00001 (nebo AKFF00002 pro výuku v anglickém jazyce). Výuka bude probíhat blokově v Knihovně Jana Palacha a za absolvování předmětu získá student 4 kredity. Přibližná osnova předmětu bude následující: Seznámení se službami Knihovny FF UK a knihoven obecně. Fondy knihoven, výpůjční řád, poskytované služby, katalogy, Souborný katalog ČR, meziknihovní výpůjční služby. Prohlídka Knihovny Jana Palacha. Úvod do elektronických informačních zdrojů I – základní rešerše ve zdrojích dostupných na FF UK i volně dostupných. Základy rešeršních technik. Formy citací, citační normy, použití citačních manažerů. Příprava prezentování práce – práce s revizemi dokumentů, vytvoření PDF dokumentu (vč. zásad tvorby platného PDF/A) , techniky pro vytvoření PPT prezentace, sdílení dokumentů. Doporučení volně dostupných nástrojů pro práci s dokumenty, organizace práce a času. Informování o MS Office balíčku dostupném pro studenty FF UK. PC a mobilní aplikace pro každodenní použití při studiu. Úvod do elektronických informačních zdrojů II – vyhodnocení rešeršních úkolů, jejich revize, typy na zlepšení, zúžení dotazů apod. Hodnocení vědy, publikování – Úvod do způsobu hodnocení vědy. Představení možných forem publikování, upozornění na predátory. Grantové příležitosti pro studenty FF UK.  Osnova se bude dále upřesňovat a bude k dispozici na profilu předmětu v SIS pod kódem AKFF00001 (AKFF00002). Zápis předmětů pro zimní semestr začíná v pondělí 18. září od 10:00. Budeme se na vás těšit!  

Výzkumná centra FF UK usnadní organizaci i získávání účelové podpory

14. srpen 2017 - 9:51
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy připravila novou strukturu badatelské činnosti. Tři výzkumná centra mají pomoci propojit různorodé katedry, zvýšit konkurenceschopnost fakulty a také zlepšit postavení humanitního a sociálněvědního výzkumu.

Český tým získal na Mezinárodní lingvistické olympiádě tři stříbrné medaile

10. srpen 2017 - 15:28
Mezinárodní lingvistická olympiáda (IOL) je vědecká olympiáda, které se každoročně účastní na 200 středoškoláků z bezmála 30 zemí světa. Úlohy, které účastníci řeší, obsahují věty, slova nebo nápisy z neznámých jazyků. Uspějí ti, kteří dokáží nejlépe zapojit analytické a kreativní myšlení a podaří se jim vyhledat a využít vzorce a pravidelnosti. Zástupci České republiky se olympiády účastní už od roku 2003, kdy proběhl její první ročník. Každý rok přibývají týmy z dalších zemí a konkurence se zvyšuje; české výpravy pravidelně přivážejí vysoká ocenění. Letošní výprava dosáhla zatím největšího úspěchu: podařilo se jí získat tři stříbrné medaile a jedno čestné uznání. Soutěž, která je jednou z 12 světových vědeckých olympiád, se letos konala 31. 7. – 4. 8. v irském Dublinu za účasti 180 soutěžících z téměř 30 zemí. Čtyřčlenná reprezentační družstva soutěží v individuální a týmové soutěži. Jednotlivé soutěžní úlohy jsou postaveny na exotických, málo známých či dávno zaniklých jazycích, avšak nepředpokládá se jejich znalost ani znalost lingvistické teorie. Soutěžící se tak setkávají s neznámým jazykovým materiálem, k jehož pochopení jim slouží pouze překlad do rodných jazyků účastníků. Rozřešení systému daného jazyka tedy netestuje vědomosti, ale analytické a kreativní myšlení a schopnost v datech nejrůznějšího druhu hledat vzorce a pravidelnosti a ty pak znovu aplikovat. Český tým za posledních několik let sesbíral množství úspěchů a pomalu si získává místo mezi tradičními favority, jakými jsou Bulharsko, Polsko, Rusko či USA. Čeští reprezentanti jsou vybíráni v tříkolové České lingvistické olympiádě, kterou spolupořádá Filozofická a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a které se účastní přes 1500 soutěžících z více než 90 středních škol. Obě pořádající fakulty budou mít tu čest ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou hostit 16. ročník Mezinárodní lingvistické olympiády, který se uskuteční koncem července příštího roku.

Byl vyhlášen 24. ročník univerzitní soutěže o Bolzanovu cenu

10. srpen 2017 - 13:42
Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 24. ročník (2016/2017) soutěže o Bolzanovu cenu. Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou studentům. Uděluje se od roku 1993 studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Ocenění se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna. Přihlášky dle platného Statutu cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy s vyjádřením fakulty přijímá Informační, poradenské a sociální centrum RUK nejpozději do 31. října 2017. V předchozím, 23. ročníku zvítězila v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů práce The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom dr. Veroniky Dulíkové (FF UK).

Zemřel dlouholetý vedoucí Katedry logiky FF UK doc. PhDr. Jirků, CSc.

10. srpen 2017 - 11:12
Katedra logiky FF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že 5. srpna 2017 zemřel ve věku nedožitých 75 let doc. Petr Jirků. Petr Jirků se narodil v roce 1942 ve Velkém Zboží u Poděbrad. Po maturitě v Poděbradech studoval na MFF a FF UK fyziku a filozofii; titul PhDr. získal v r. 1966 v oboru logika. Kandidátskou dizertaci Axiomatická teorie logické konsekvence napsal pod vedením doc. Miroslava Mlezivy v r. 1972 (k obhajobě došlo v r. 1991). V r. 1994 se na FF UK habilitoval z logiky prací Logika, znalosti, usuzování. V l. 1972–1990, kdy nemohl působit na FF UK, byl zaměstnán v oddělení biomatematiky ČSAV, nejprve jako programátor, později jako odborný pracovník. Zde se zabýval aplikacemi matematiky a logiky v biologii a medicíně. V r. 1990 byl pozván k půlročnímu pobytu na univerzitu ve švédském Linköpingu, kde pracoval v Laboratoři reprezentace znalostí v logice u prof. Patricka Dohertyho a Erika Sandewalla. Intenzivně se zabýval problematikou nemonotónního usuzování a logickými metodami v umělé inteligenci. Po návratu se stal členem Katedry informačního a znalostního inženýrství na Fakultě informatiky a statistiky VŠE (v l. 1993–95 i jejím vedoucím). Kratší vědecké pobyty absolvoval na McMaster University v kanadském Hamiltonu (1993) a v Oxfordu (Exeter College 1995). V r. 1995 se vrátil na Katedru logiky FF UK v Praze jako její vedoucí. Působí v několika českých i zahraničních vědeckých společnostech, např. v Jednotě českých matematiků a fyziků, České společnosti pro kybernetiku a informatiku, American Mathematical Society, Association for Logic Programming (London), New York Academy of Sciences aj.

Výběrové řízení na pozici Odborný pracovník správy inf. systémů a databází

9. srpen 2017 - 16:59
Odborný pracovník správy inf. systémů a databází Vaše úkoly Správa IT systémů a databází: Administrace (nastavování parametrů, řešení problémů) Studijního informačního systému, Spisové služby, systému WhoIS apod. Podpora uživatelů z děkanátu fakulty při práci se systémy (nikoliv studentů a vyučujících). Tvorba databázových dotazů v jazyce SQL určených pro opravu/vkládání dat do systémových databází. Čerpání a analýza dat z databází: Dotazování databází v jazyce SQL (vytěžování) a jejich následné zpracování pro manažerské účely. Podpora projektového řízení: Správa a formulace požadavků na zpracovatele. Sledování vývoje v oblasti jednotlivých systémů. Testování nových funkcionalit a podpora oddělení při jejich zavádění. Naše očekávání Dobré komunikační schopnosti, znalosti operačního systému Windows 7 a Windows 10, znalosti síťových technologií Windows Server, sdílení tiskáren a souborových složek, znalost hardware tiskáren, konfigurace ovladačů apod., znalosti uživatelského aplikačního software MS Office 2010-2016, znalosti fungování Internetu, TCP/IP, DNS, WWW, emailu, počítačových sítí obecně apod., základní znalost aktivních síťových prvků a jejich konfigurace, znalost anglického jazyka na komunikační úrovni. Výhodou Znalost informačních systému UK (SIS – studijní informační systém), základní znalost/porozumění skriptům – zpracování DB dat (SQL, PHP). Nabízíme Zajímavou práci v inspirujícím akademickém prostředí, zaškolení a podporu, stabilní zázemí největší české humanitní fakulty, příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže), Zaměstnanecké benefity. Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení Elektronicky: Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis (česky nebo anglicky) pošlete na e-mailovou adresu miroslav.vacura@ff.cuni.cz nebo vyplňte dotazník níže. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: Odborný pracovník správy inf. systémů a databází. Své přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 9. 2017. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Studenti zkoumali pohřbívání v době bronzové. Další sezona studentské archeologické praxe ve Vojenicích

9. srpen 2017 - 9:51
Čtvrtá sezona záchranného archeologického výzkumu na pohřebišti z pozdní doby bronzové ve Vojenicích u Opočna (okr. Rychnov nad Kněžnou) proběhla letos v červenci opět ve znamení letní odborné terénní praxe. Vedle studentů archeologie FF UK se stejně jako v minulých letech zúčastnili také jejich kolegové z Univerzity Palackého v Olomouci, letos se připojily i dvě studentky studijního programu Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku z Českého egyptologického ústavu FF UK – kvůli výstavbě dálnice D 11 jsme naopak postrádali královéhradecké kolegy z UHK. Dorazila i řada starších studentů, kteří zde už povinnou praxi absolvovali v minulých letech a letos přijeli aspoň na den vypomoci a zavzpomínat, a rovněž bychom výzkum nezvládli dokončit bez pomoci amatérských spolupracovníků rychnovského muzea. Financování bychom si opět nedokázali představit bez laskavé podpory paní děkanky FF UK doc. Mirjam Friedové. I letošní rok přinesl zajímavá nová zjištění a objevy. PhDr. Zuzana Bláhová, Ph. D. Ústav pro archeologii FF UK

Dodatečné přijímací řízení pro ak. rok 2017/2018

8. srpen 2017 - 11:46
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2017/2018. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2017. Přihlášky je nutno podat do 28. 8. 2017.

Výběrové řízení ze dne 4. 8. 2017 – Ústav obecné lingvistiky

8. srpen 2017 - 9:06
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na pracovišti Ústav obecné lingvistiky Název pracovní pozice: 1. akademický pracovník – lektor/ka 2. akademický pracovník – lektor/ka Obor a zaměření: Lingvistická a filologická metodologie. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání  a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362). Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou Požadavky: magisterské/doktorské vzdělání v oboru obecná lingvistika nebo oboru příbuzném, prokazatelné organizační a pedagogické schopnosti, orientace v aktuálních lingvistických směrech a lingvistické metodologii a jejich aplikace do výuky, schopnost výuky v angličtině, odpovídající publikační a konferenční činnost, perspektiva odborného rozvoje v oboru. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky:  6. září 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, motivační dopis, přehled publikační a konferenční činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_Obecná lingvistika

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení vědy

4. srpen 2017 - 13:50
Referent/ka Oddělení vědy Profil Oddělení vědy Oddělení vědy zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích, agendu imatrikulací a promocí v doktorských studijních programech agendu stipendií a organizaci studentského hodnocení výuky v doktorských studijních programech. Do gesce Oddělení vědy dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu a administrativní agenda činnosti vědecké rady fakulty. Hlavní odpovědnosti Doktorské studium: Komplexní zajištění administrativní agendy spojené s doktorským studiem, tj. zápisy přijatých studentů, evidence studentů v průběhu studia, kontrola studijních povinností, organizace obhajob disertačních prací. Administrace stipendií spojených s doktorským studiem, ceny a ocenění. Obecné: Komunikace se studenty doktorského studia a zaměstnanci FF UK týkající se agendy oddělení vědy. Archivace dokladů do složek studentů. Naše očekávání min. ukončené SŠ vzdělání/VŠ vzdělání v bakalářském programu. Komunikativní úroveň anglického jazyka. Velmi dobrá uživatelská úroveň MS OFFICE, zkušenost s dalšími informačními systémy výhodou. Dobré komunikační schopnosti. Pečlivost a samostatnost. Výhodou Znalost vysokoškolského prostředí. Praxe na obdobné pozici. Nabízíme Stabilní zázemí největší české humanitní fakulty. Příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže). Pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností. Zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení Elektronicky: Přihlášku – motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis (česky nebo anglicky) pošlete na e-mailovou adresu blanka.svobodova@ff.cuni.cz nebo vyplňte dotazník níže. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: Referent/ka Oddělení vědy. Své přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 8. 2017. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *  

Dočasný výpadek sítě: omezení úředních hodin

3. srpen 2017 - 14:02
Vzhledem k dočasnému výpadku sítě nebudou moci být v úředních hodinách oddělení děkanátu vyřízeny některé požadavky. Na nápravě pracujeme; znovuspuštění předpokládáme v průběhu dne. Omlouváme se za případné nepohodlí.

Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství spolupořádá konferenci v Oxfordu

2. srpen 2017 - 14:49
Conference on Public Life and Religious Diversity bude probíhat od 7. do 9. srpna v oxfordské Harris Manchester College. V rámci diskusního setkání vystoupí prof. Tomáš Halík.

Zemřel psycholog prof. Vladimír Kebza

1. srpen 2017 - 14:27
Ve čtvrtek 27. července po krátké těžké nemoci nečekaně zemřel profesor Vladimír Kebza. Je to velká ztráta nejenom pro Katedru psychologie FF UK, ale i pro celou českou psychologii. Odešel vynikající kolega a přátelský a moudrý člověk. Po ukončení magisterského studia oboru psychologie na Katedře psychologie FF UK v roce 1979 nastoupil V. Kebza do Psychologického ústavu tehdejší Československé akademie věd, kde v roce 1989 obhájil dizertační práci a získal titul CSc. V ústavu působil i ve funkci vědeckého tajemníka. Na začátku 90. let minulého století přešel do Státního zdravotního ústavu, kde významně přispěl k založení u nás nového vědeckého psychologického oboru – psychologie zdraví – a vedl oddělení psychosociálních determinant zdraví. Již v době svého působení v tomto rezortním ústavu začal přednášet na Katedře psychologie FF UK. Jeho habilitační práce v oboru klinická psychologie Psychosociální determinanty zdraví, kterou na své alma mater obhájil v roce 2005, je vynikající syntetizující monografií psychosociálních souvislostí lidského zdraví. V témže roce byla publikována v nakladatelství Academia. V roce 2012 byl V. Kebza jmenován profesorem klinické psychologie na FF UK. Je autorem či spoluautorem řady publikací, které byly vydávány u nás i v zahraničí, šlo o odborné publikace i vynikající časopisecké studie. Byl úspěšným řešitelem či spoluřešitelem řady vědecko- výzkumných projektů podporovaných domácími i zahraničními grantovými agenturami. Jeho odborný zájem se však neomezoval pouze na psychologii zdraví, kterou na Katedře psychologie FF UK přednášel jako první u nás. Zůstával hluboce zakotven v základních teoretických oborech psychologie, konkrétně v obecné psychologii, kterou také dlouhá léta vyučoval. Byl předsedou oborové rady doktorského studia, vedl řadu bakalářských, diplomních i doktorských prací a semináře doktorandského studia. Náhlý odchod profesora Vladimíra Kebzy je pro nás bolestivou ztrátou a jen obtížně budeme tuto vynikající osobnost nahrazovat. Kolegyně a kolegové z Katedry psychologie FF UK na něj nikdy nezapomenou. Rozloučíme se s ním ve středu 9. srpna 2017 v 11 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Nákup databází pro FF UK pro roky 2018–2020: aktualizace

1. srpen 2017 - 13:12
(poznámka: článek navazuje na příspěvek z 26. ledna 2017) Přestože je léto v plném proudu, knihovníci starající se o nákupy databází v knihovnách České republiky nezahálejí, naopak jsou v plném nasazení ohledně vyjednávání nákupů databází pro následujících pět let. Knihovny se snaží o nákup v rámci centra CzechELib, které má na starosti vyjednávání s producenty. Díky centralizovanému nákupu pro celou ČR by mělo být centrum CzechELib schopno dojednat nižší ceny databází, přičemž má zároveň na starosti i právní rámec nákupu elektronických informačních zdrojů. Vše se však děje ve velkém spěchu: ceny databází dostaly knihovny k dispozici čtrnáct dní před termínem hlasování pro nákup, část zdrojů dosud nebyla naceněna. Nejsou známy licenční podmínky. Před létem byly již napevno domluveny tzv. páteřní zdroje pro Univerzitu Karlovu, tedy takové, které jsou multioborové, a jsou tak relevantní pro všechny fakulty Univerzity Karlovy. Tyto zdroje nakoupí přímo Ústřední knihovna UK. Protože však Ústřední knihovna UK nedisponuje dostatkem finančních prostředků, chybějící prostředky budou rozpočítány na jednotlivé fakulty dle tzv. FTE (počtu uživatelů daných databází). Filozofická fakulta bude na páteřní zdroje každý rok doplácet od 450 tisíc korun pro rok 2018 až po 800 tisíc korun v roce 2022. Dle vyjádření centra CzechELib nebudou v projektu podpořeny samostatné časopisy, z nákupu tak vypadly na Filozofické fakultě diskutované časopisy Nature a Science. V páteřních zdrojích tak zůstaly databáze: Web of Science Scopus, Elsevier Science Direct EBSCO Academic Search Complete + Ultimate Wiley Online Library SpringerLink, Taylor a Francis EBSCO E-books Academic Collection (tento zdroj nahradil stávající obdobný zdroj Ebrary, který z licenčních důvodů nemohl být prohledávatelný celouniverzitním vyhledávačem UKAŽ) Oxford Journals STM + HSS Collection JSTOR I–III. Filozofická fakulta dále nakupuje oborové databáze, jejichž seznam byl zveřejněn v předchozím příspěvku. Vzhledem k výraznému zvýšení nákladů (jak nových plateb za páteřní zdroje, tak zvýšení cen oborových databází) je však již zřejmé, že všechny databáze nebudou moci být předpláceny. S jistotou již bylo odstoupeno od databáze Music Online a databáze LISA. Obě databáze budou však přístupné v Městské, resp. Národní knihovně. Stále vyjadřujeme zájem o databáze: ATLA BREPOLIS FIAF + FILM Television Literature Index L’Anné philologique LISS Literature Online Literature Resource Center PsychArticles a PsychInfo Theasaurus Linguae Graecae JSTOR VII JSTOR V HSS V pondělí 31. července 2017 mělo být oficiálně hlasováno do hlasovacího systému CzechELib. Univerzita Karlova však nehlasovala a naopak odeslala na MŠMT oficiální dopis se sdělením, že přes velký zájem o účast v projektu nemůže hlasovat, dokud nebudou naceněny všechny zdroje (na FF se to týká poloviny výše vyjmenovaných zdrojů) a dokud nebudou známy licenční podmínky a právní rámec CzechELibu atd. Nyní tedy čekáme na doplnění informací CzechELibu, abychom mohli závazně poptávat požadované databáze. Které databáze budou nakonec skutečně nakoupeny, záleží nejen na nabídnuté ceně, ale i na tom, zda stále zůstanou v rámci České republiky minimálně tři zájemci o daný zdroj, což je podmínka CzechElibu pro zajištění dotace 50% účasti. PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D. Ředitelka Knihovny FF UK    

The East and Central European Studies (ECES) provided a comprehensive academic and cultural program

31. červenec 2017 - 15:54
This summer, Faculty of Arts welcomed 98 students from 8 different countries from around the world. These students represented 43 different universities, and were participating in classes focused on Central and Eastern Europe and relations between Europe and Asia regions.

The East and Central European Studies (ECES) provided a comprehensive academic and cultural program

31. červenec 2017 - 15:50
This summer, Faculty of Arts welcomed 98 students from 8 different countries from around the world. These students represented 43 different universities, and were participating in classes focused on Central and Eastern Europe and relations between Europe and Asia regions. Their summer studies also included excursions to places of interest outside of Prague within and outside of the Czech Republic, as well as cultural activities within Prague. The East and Central European Studies (ECES) program at Charles University, Faculty of Arts was founded in 1992, and welcomes over 200 students to Prague each year. ECES is an English-taught program for non-degree seeking students located at Charles University at one of the four faculties founded in the 14th century. Courses are available in Art and Culture, History, Literature, Politics and Economics, History, and Language. photo: CU FA archive

Aktuality

(všechna studia katedrou zajišťovaná) jsou pod tlačítkem ...

16. září 2017

Pokud někdo dosud nemá v SIS zápočet z Dějin pedagogiky, z Obecné pedagogiky, příp. z Teorie...

14. září 2017

zářijového soustředění. Předmět Informační systémy (APD100010) nebude v tomto soustředění...

12. září 2017

Pedagogická psychologie I. vypsaná na čtvrtek 21.9.2017 9.00-11.30 s dr. Krejčovou se...

09. září 2017

Zájemci o zkoušku z některého z...

06. září 2017

pro letní semestr 17/18 vypuká! Čtěte...

31. srpen 2017

- bližší podrobnosti...

30. srpen 2017