Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 40 min zpět

Český student křísí na ostrově starý jazyk. Umí ho jen čtyři lidé

13. květen 2019 - 13:22
„Přibližně ze čtyř set stálých obyvatel Sarku nyní hovoří sarkézskou normanštinou čtyři rodilí mluvčí, plus já,“ říká Martin Neudörfl, absolvent francouzské filologie a doktorand Ústavu románských studií FF UK, který se ve svém výzkumu věnuje dokumentaci a kodifikaci původního normanského jazyka.

Omezený provoz Knihovny Ústavu etnologie

13. květen 2019 - 10:25
Upozorňujeme čtenáře, že v tomto týdnu (13. – 17. 5.) bude knihovna z provozních důvodů otevřena pouze ve čtvrtek 16. 5. v otevírací době od 9 do 15h.

Na Filozofické fakultě UK proběhne mezinárodní workshop na téma „Romanticism and Periodization“

10. květen 2019 - 13:23
Na 15. května ho připravil Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK. Workshopu se zúčastní významní zahraniční hosté jako prof. Nicholas Halmi z University of Oxford nebo dr. Laurent Folliot z pařížské Sorbonne Université. Workshop proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení v místnosti č. 111 v hlavní budově Filozofické fakulty UK mezi 15:00–17:30. Registrace není nutná. Program je podpořen z projektu „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program: profesor David Duff (Queen Mary University of London): „Introduction: Phases of British Romanticism” profesor Nicholas Halmi (University of Oxford): „Period and Epoch-making Event: Romanticism and the French Revolution” profesorka Fiona Stafford (University of Oxford): „Romanticism and the ‘Four Nations’: Not Quite in Time” profesor Martin Procházka (Univerzita Karlova, Praha): „Periodization as a Problem: The Case of American Romanticism” Laurent Folliot (Sorbonne Université, Paris): „Secularization of Time: Complications in Periodizing Romanticism” Petr Kukal, mluvčí FF UK

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví

10. květen 2019 - 13:21
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 10. května 2019 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu informačních studií a knihovnictví dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. června 2019. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Veletrh inovací a služeb Univerzity Karlovy proběhne 16. května

9. květen 2019 - 17:33
Zajímá vás, jaké inovace vznikají na Univerzitě Karlově? Chcete se dozvědět, jaké služby Univerzita Karlova nabízí aplikační sféře? Navštivte 2. ročník veletrhu inovací a služeb Via Carolina, který naváže na 7. Národní konferenci v transferu.

The Artful: Launch of a New Student Magazine

9. květen 2019 - 15:14
The first issue of The Artful, a semestral collection of creative writing by students and graduates of the English and American studies at Charles University, will be launched on 24 May at 6:30 pm at Café Jedna (Veletržní palác, Dukelských Hrdinů 530/47). The launch will feature the authors‘ readings and the almanach will be available for purchase. For more information and the full programme, see the official event.

Workshop on „Romanticism and Periodization“ with Renowned International Experts

9. květen 2019 - 14:50
The Department of Anglophone Literatures and Cultures, Faculty of Arts, Charles University is pleased to invite you to the workshop „Romanticism and Periodization“ on Wednesday 15 May 2019, 15:00-17:30, Room 111, 1st floor. Programme: Professor David Duff (Queen Mary University of London) “Introduction: Phases of British Romanticism” Professor Nicholas Halmi (University of Oxford) “Period and Epoch-making Event: Romanticism and the French Revolution” Professor Fiona Stafford (University of Oxford) “Romanticism and the ‘Four Nations’: Not Quite in Time” Professor Martin Procházka (Charles University, Prague) “Periodization as a Problem: The Case of American Romanticism” Dr Laurent Folliot (Sorbonne Université, Paris) “Secularization of Time: Complications in Periodizing Romanticism” All welcome! The workshop is supported by the European Regional Development Fund Project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).

Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií FF UK hostilo mezinárodní kolokvium Společnosti českých portugalistů

9. květen 2019 - 13:39
O různých kulturních aspektech portugalsky mluvícího světa se v Oettingenském paláci diskutovalo 24.–27. dubna. Během setkání podepsala Filozofická fakulta UK mezifakultní smlouvu o studijních pobytech s brazilskou Universidade Federal Fluminense a byla předána cena Hieronymitae Pragenses pro začínající překladatele z portugalštiny. Setkání třiceti odborníků z osmi zemí světa na Ministerstvu zahraničí ČR slavnostně zahájila portugalská velvyslankyně Manuela Francová, ministr zahraničních věcí Kapverdské republiky Luís Filipe Tavares a zástupce ředitelky Odboru států subsaharské Afriky MZV Pavel Procházka. Předmětem lingvistické části kolokvia bylo téma „Portugalština – jazyk pěti kontinentů“, na kterou následně navázal workshop „Literatura v tekutých časech“. Během úvodního semináře představila dr. Šárka Grauová z Filozofické fakulty UK aktivity spojené s šířením portugalštiny a kultury portugalsky mluvících zemí. Semináře se zúčastnil i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a portugalská státní tajemnice Teresa Ribeirová. Na workshopy určené veřejnosti, studentům a vyučujícím přijaly pozvání tři profesorky zabývající se portugalsky psanými literaturami: Jacqueline Penjonová ze Sorbonne Nouvelle – Paris III, Regina Dalcastagnè z Universidade de Brasília a Annabela Ritová z Universidade de Lisboa. V rámci lingvistické části kolokvia vystoupil Henrique Barroso z Universidade do Minho. Kolokvium bylo zakončeno koncertem pěveckého sboru z Coimbry, který u sochy svatého Václava zazpíval Rekviem za Jana Palacha. Cenu devátého ročníku soutěže Hieronymitae Pragenses pak převzala absolventka Masarykovy Univerzity Štěpánka Huláková, která v současnosti působí v pražském Centru portugalského jazyka Institutu Camões. Program proběhl ve spolupráci s projektem KREAS. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Informace o výši poplatků za studium v akademickém roce 2019/2020

7. květen 2019 - 21:13
Informace o výši poplatků za studium v akademickém roce 2019/2020

Výběrové řízení ze dne 3. 5. 2019 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 3 May 2019 – Institute of Information Studies and Librarianship

6. květen 2019 - 16:06
English see below Ústav informačních studií a knihovnictví Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor Hlavní odborné zaměření: informatika, informační technologie a systémy Předpokládaná mzdová třída: L2 Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Požadavky: absolvent doktorského studia oboru informační věda, informatika, mediální a komunikační studia nebo obdobného zaměření; odborné zaměření na informatiku, datovou analýzu, informační systémy a technologie; znalost angličtiny minimálně na úrovni zkoušky B2+; učitelská nebo lektorská praxe vítána; vedení výuky v českém (případně slovenském) jazyce; zahraniční studijní či výuková zkušenost vítána; Předpokládaný nástup: 1. září 2019 Termín přihlášky: 6. června 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem. Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Institute of Information Studies and Librarianship Name of the position: academic position – lecturer Expected pay group: L2 Field and specialization: informatics, information technologies and systems Workload: 0.5 (20 hours a week) Requirements: graduate of the doctoral study program in information science, media and communication studies, informatics or similar discipline; specialization in informatics, data analysis, information systems and technologies; excellent competence in English and Czech; teaching practice in both languages is an advantage; international study or teaching experience is an advantage; Expected start: September 1, 2019 Application deadline: June 6, 2019 Required documentation: Application form list of publication activity list of research activity professional CV copies of documents on education, including documents on the language competence Application submission: by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture. The Committee reserves the right not to choose any applicant.

Výběrové řízení ze dne 3. 5. 2019 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 3 May 2019 – Institute of Information Studies and Librarianship

6. květen 2019 - 16:01
English see below Ústav informačních studií a knihovnictví Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent/docent Hlavní odborné zaměření: informační věda Předpokládaná mzdová třída: AP1 nebo AP2 dle dosaženého vzdělání Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně) Požadavky: absolvent doktorského studia oboru informační věda, mediální a komunikační studia, informatika nebo obdobného zaměření, případně student doktorského programu tohoto typu; odborné zaměření na informační vědu, informační chování, informační a digitální gramotnost; znalost angličtiny minimálně na úrovni zkoušky B2+; učitelská nebo lektorská praxe vítána; vedení výuky v českém (případně slovenském) jazyce; zahraniční studijní či výuková zkušenost vítána; výzkum (doložit vlastními publikačními výstupy, přehledem projektů/grantů) Předpokládaný nástup: 1. září 2019 Termín přihlášky: 6. června 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem. Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Institute of Information Studies and Librarianship Name of the position: academic position – assistant/assistant professor/associate professor Expected pay group: AP1 or AP2 dependent on the degree Field and specialization: information science Workload: 0.5 (20 hours a week) Requirements: graduate of the doctoral study program in information science, media and communication studies, informatics or similar discipline; specialization in information science, information behaviour, information and digital literacy; excellent competence in English and Czech; teaching practice in both languages; international study or teaching experience is an advantage; adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development (list of publication activity) working experience on scientific projects is an advantage (list of research activity) Expected start: September 1, 2019 Application deadline: June 6, 2019 Required documentation: Application form list of publication activity list of research activity professional CV copies of documents on education, including documents on the language competence Application submission: by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture. The Committee reserves the right not to choose any applicant.

Kurzy celoživotního vzdělávání v Jazykovém centru FF UK

6. květen 2019 - 15:50
Chcete se naučit základy ruštiny nebo španělštiny? Máte základy francouzštiny či němčiny a chcete se posunout dál? Rádi byste se naučili napsat anglicky akademický esej či by vás více v angličtině lákal workshop tvůrčího psaní? Podívejte se na aktualizovanou nabídku kurzů celoživotního vzdělávání.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Referent/ka grantového oddělení

6. květen 2019 - 12:25
Referent/ka grantového oddělení Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Grantové oddělení zajišťuje servis pracovníkům a studentům fakulty při plánování i realizaci vědeckých a rozvojových projektů, tuzemských i mezinárodních (přibližně 250 ročně). Spolu s tím toto oddělení aktivně vyhledává grantové zdroje vhodné k financování fakultních záměrů, organizuje školení pro zaměstnance a studenty určené k získávání grantových prostředků a během realizace projektů pomáhá řešitelům dosáhnout hladkého administračního průběhu. V neposlední řadě grantové oddělení připravuje koncepce a strategie projektového financování. Popis pozice a její pracovní náplň úvazek 1,0 administrativa spojená s granty různých poskytovatelů asistence při přípravě projektových žádostí kontrola průběžných a závěrečných zpráv, komunikace s poskytovatelem podpory aktivní vyhledávání nových grantových příležitostí příprava seminářů i prezentací pro studenty a akademické pracovníky Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské zaměření: humanitní, právnické, veřejnosprávní nebo ekonomické Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) znalost univerzitního prostředí výhodou bezúhonnost Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca 1/2 normostrany) Termín nástupu ihned nebo dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na jana.bryksiova@ff.cuni.cz do 30. 5. 2019. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“.

Rektorský sportovní den Univerzity Karlovy

6. květen 2019 - 11:12
Opusťte na jeden den přednáškové sály, kanceláře, studovny, vezměte své kolegy, spolužáky, kamarády a přijďte si 14. května zasportovat. V nabídce je pro vás letos připraveno 34 různých sportovních a pohybových aktivit.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Administrátor přípravy a realizace projektů financovaných z operačních programů

6. květen 2019 - 10:59
Administrátor přípravy a realizace projektů financovaných z operačních programů, grantové oddělení Filozofická fakulta Univerzity Karlovy e (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Grantové oddělení zajišťuje servis pracovníkům a studentům fakulty při plánování i realizaci vědeckých a rozvojových projektů, tuzemských i mezinárodních (přibližně 250 ročně). Spolu s tím toto oddělení aktivně vyhledává grantové zdroje vhodné k financování fakultních záměrů, organizuje školení pro zaměstnance a studenty určené k získávání grantových prostředků a během realizace projektů pomáhá řešitelům dosáhnout hladkého administračního průběhu. V neposlední řadě grantové oddělení připravuje koncepce a strategie projektového financování. Popis pozice a její pracovní náplň úvazek 1,0 administrativa spojená s přípravou a realizací projektů financovaných z operačních programů na úrovni organizace asistence při přípravě projektových žádostí kontrola průběžných a závěrečných zpráv, komunikace s poskytovatelem podpory aktivní vyhledávání nových grantových příležitostí příprava seminářů i prezentací pro studenty a akademické pracovníky Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské zaměření: humanitní, právnické, veřejnosprávní nebo ekonomické Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) znalost univerzitního prostředí výhodou zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou bezúhonnost Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca 1/2 normostrany) Termín nástupu ihned nebo dle dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na jana.bryksiova@ff.cuni.cz do 30. 5. 2019. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“.

Probíhá dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

3. květen 2019 - 11:33
Na vybrané bakalářské a navazující magisterské obory a programy je možné podávat přihlášky do 12. srpna. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019.

Básníci na FF UK

3. květen 2019 - 9:48
Básníci z řad pedagogů, studentů i zaměstnanců FF UK budou číst své básně 30. května v Kampusu Hybernská. V první části vystoupí autoři, kteří již poezii publikovali nebo veřejně četli. Následuje otevřená scéna, kde může přečíst své básně kdokoli z akademické obce i zaměstnanců fakulty. Všichni zájemci o poezii jsou srdečně zváni.

Specifický vysokoškolský výzkum 2019 – Vyhlášení soutěže

2. květen 2019 - 12:16
Děkan FF UK pro rok 2019 vyhlašuje přidělení podpory z SVV pro studenty magisterského a doktorského studia, jejichž školitelé nejsou zahrnuti ve vědeckých skupinách Progres.

Fakultní Cenu Jana Palacha za mimořádný přínos diplomové práce obdržel student klasické archeologie Jakub Havlík

1. květen 2019 - 12:35
Ocenění za práci s názvem Vývoj osídlení Baktrie v období helénismu převzal 25. dubna na zasedání Vědecké rady FF UK od děkana doc. Michala Pullmanna. Závěrečná práce, kterou vedl doc. Ladislav Stančo z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, výrazným způsobem přispívá k poznání historického osídlení Střední Asie a zaplňuje mezeru v jinak komplexním bádání místních i evropských badatelů o helénistické Střední Asii. Autor pečlivě sesbíral množství dat a systematickým způsobem je dokázal vyhodnotit a zajímavě interpretovat, včetně využití geografických metod v softwaru GIS. Kromě teoretické práce se Jakub Havlík účastnil řady českých archeologických expedic v Uzbekistánu a již v magisterském studiu úspěšně vedl svůj vlastní terénní projekt s malým týmem v této oblasti. Výsledky svého terénního projektu publikuje v odborných časopisech a představuje na mezinárodních konferencích, stejně jako výsledky samotné diplomové práce. Cena Jana Palacha je oficiální fakultní cena, která je udělována studentům FF UK za vynikající samostatnou publikační činnost, za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF UK. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Lectures by Prof. Aleida Assmann & Prof. Jan Assmann

30. duben 2019 - 13:49
The Faculty of Arts, Project KREAS (Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World) and Karolinum Publishing House cordially invite you to the lectures: Prof. Dr. Aleida Assmann (Universität Konstanz): Forms of Forgetting Prof. Dr. Jan Assmann (Universität Konstanz): Akhenaten. Damnatio Memoriae and the Return of the Repressed: Some Perspectives from the History of Religion Lectures will be followed by responses by Prof. Miroslav Petříček and Prof. Martin Procházka. During the programme, the Czech publication Prostory paměti (Karolinum, 2019) by Aleida Assmann will be presented. Thursday, 9 May, 18.00, Lapidárium, Výstaviště Holešovice Aleida Assmann: https://en.wikipedia.org/wiki/Aleida_Assmann Jan Assmann: https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Assmann

Aktuality

- viz vlevo níže na stránce.

 

...

10. červen 2019

opět i v roce 2019! Info...

23. květen 2019