Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 9 týdnů 5 dnů zpět

One World 2020 Is Looking for Volunteers in Prague and Elsewhere

7. únor 2020 - 12:05
One World is an annual festival of documentary movies focused on human rights and is looking for volunteers that would be willing to help with the festival organization in Prague and elsewhere. In Prague, the festival will take place from 5 to 14 March 2020. Join, watch and learn!

Knižní novinky ve fakultní edici Medium

6. únor 2020 - 16:17
Dva nové svazky, které vyšly ve fakultní edici věnované překladům středověkých textů, přinášejí soubor staroseverských příběhů o skaldech „A tehdy pronesl strofu…“ a „Sto písní o Marii“, galicijsky psané písně k poctě světice z druhé poloviny 13. století. Ediční řada Filozofické fakulty UK, kterou od roku 2019 řídí PhDr. Jiří Starý, Ph.D., z Ústavu germánských studií, zpřístupňuje českým čtenářům a akademikům široké rozpětí středověkých textů v kvalitních překladech. Hlavní hodnotou edice Medium je šíře záběru, která reprezentuje mnohotvarost a bohatství středověké literatury a kultury. Cantigas de Santa Maria čili Písně o Panně Marii byly sepsány galicijsky na kastilském královském dvoře ve druhé polovině 13. století jako soubor vyprávění o zázracích vykonaných titulní světicí. Mezi sbírkami mariánských miráklů z oné doby jsou nejobsáhlejší a jedinečně působí i v  jiných ohledech. Záznamy zázraků z celé Evropy a blízkého okolí jsou tu zhudebněny do podoby písní s refrénem a vloženy do úst krále Alfonse X., toužícího po tom, aby se stal trubadúrem opěvujícím Matku Boží. Vedle soupisu příběhů, které se ve vrcholném a stárnoucím středověku vyprávěly latinsky i v různých národních jazycích (včetně češtiny), tak nabízejí rovněž vhled do jednoho velmi svérázného panovnického projektu. Překlad podle tzv. rukopisu To pořídil a doprovodnou studií a komentářem doplnil Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. Koupit v e-shopu Koupit v e-shopu (PDF) Tématem příběhů sebraných v knize „A tehdy pronesl strofu…“ jsou životní peripetie staroseverských dvorských básníků doby vikinské (800–1066) a skandinávského středověku (1066–1397). Na rozdíl od známějších eddických písní či ság o Islanďanech, jejichž protagonisté pocházeli z úzce vymezených prehistorických či historických epoch, představují titulní postavy příběhů o skaldech podstatně barvitější historické spektrum. Najdeme mezi nimi nejstarší pololegendární tvůrce z počátku doby vikinské, skaldy velkých vikinských králů Knúta Mocného a Haralda Krutého, ale i pozdní básníky dožívající na královských a aristokratických dvorech Skandinávie vrcholného středověku. Ač byly některé z příběhů o skaldech do češtiny přeloženy již dříve, teprve tato kniha dává českému čtenáři možnost seznámit se s žánrem příběhů o skaldech v jejich úplnosti. Koupit v e-shopu  Koupit v e-shopu (PDF)                 Již vyšlo: S pánem Bohem zazděná. Průvodce pro poustevnice (2019) K čemu tak velká slova? Staroseverská rytířská literatura I. (2018) Rozhovor s Jiřím Starým o edici Medium

Centrum genderových studií při Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK vyhlašuje doktorandskou konferenci Genderové perspektivy v humanitních vědách

4. únor 2020 - 13:36
Konference je organizovaná jako připomínka dvoustého výročí narození Boženy Němcové (1820–1862), spisovatelky, jejíž život a tvorba se vždy využívaly k mnoha různým cílům, podrobovaly různým výkladům. Její osobnost si mnozí přivlastňovali jako zvláštní druh privilegia a během dvou staletí od smrti se vytvářel její neobvykle silný národní a životní mýtus, v němž se mísí touhy a fakta, život a dílo ve stále atraktivní směsi. Návraty k Boženě Němcové s sebou proto nesou mnohá nebezpečí a nástrahy. Jednou z cest, která se ukázala jako možná a plodná, je uplatnit přístupy, které do sebe pojaly genderovou optiku. Božena Němcová se proto může stát patronkou setkání doktorandek a doktorandů, kteří se rozhodli, že je tato optika inspirativní i pro jejich badatelská témata. Abstrakty je možné zasílat na adresu gender@ff.cuni.cz do 30. června 2020. Výzva k zasílání abstraktů (CFP)

Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy přijímá nové členy

4. únor 2020 - 11:15
Zahajovací zkoušky a předzpívání do Sboru UK proběhnou 12. a 19. února, první zkouška do Orchestru UK se koná 12. února. Zájemci se mohou přihlašovat na e-mail: info@sboraorchestruk.cz. Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy je soubor studentů a absolventů, kteří reprezentují univerzitu při slavnostních příležitostech v ČR i v zahraničí. Zkoušky sboru obvykle probíhají ve středu mezi 17–19 hodin v Charvátově sálu na III. interní klinice 1. LF UK a VFN. Zkoušky orchestru pak ve středu od 19.15 do 21.15 hodin ve Vencovského aule na VŠE. Podrobnější informace o souboru jsou dostupné na webových stránkách.

Opatření děkana č. 2/2020 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

4. únor 2020 - 11:14
Opatření děkana č. 2/2020 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK zveřejnil program na letní semestr

4. únor 2020 - 11:09
Zájemci jej naleznou na webových stránkách projektu. Pro žáky 3.–9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií je tentokrát připraveno dvacet kurzů a tři exkurze. Poprvé v historii projektu se jeden kroužek na půdě Ústavu pro klasickou archeologii FF UK bude opakovat po deset čtvrtečních odpolední. Mladí studenti se mohou těšit na tlumočení v tlumočnických kabinách i na tlumočení do českého znakového jazyka. Připravená je ochutnávka angličtiny, francouzštiny i latiny. Společně s pedagogy zavítají do světa Harryho Pottera i Pána prstenů, navštíví starověký Egypt a současnou Indonésii. Zjistí, odkud se berou slova a odkud přišly pohádky, setkají se s poezií a dozvědí se, jak se bezpečně pohybovat na internetu. Během exkurzí studenti navštíví pobočku městské knihovny, Národního muzea i Nemocnici na Bulovce. Přihlášky je možné zasílat na e-mailovou adresu detskauniverzita@ff.cuni.cz. V galerii jsou k dispozici fotografie ze slavnostního zakončení zimního semestru, které se konalo v nově zrekonstruované aule v pondělí 13. ledna 2020 a během kterého děti obdržely z rukou patrona Dětské univerzity děkana doc. PhDr. Michala Pullmanna., Ph.D., zasloužené diplomy. Fotodokumentaci k jednotlivým kurzům najdete na webových stránkách projektu v sekci Archiv & fotogalerie.

Sbor a Orchestr Univerzity Karlovy přijímá nové členy

4. únor 2020 - 9:37
Zahajovací zkoušky a předzpívání do Sboru UK proběhnou 12. a 19. února, první zkouška do Orchestru UK se koná 12. února. Zájemci se mohou přihlašovat na e-mail: info@sboraorchestruk.cz.

Opatření děkana č. 1/2020 Poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

31. leden 2020 - 16:01
Opatření děkana č. 1/2020 Poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Jeden svět 2020 hledá dobrovolníky a dobrovolnice pro Prahu i regiony

30. leden 2020 - 13:31
Festival dokumentárních filmů o lidských právech hledá dobrovolníky a dobrovolnice, kteří pomohou s jeho organizací. V Praze se festival uskuteční od 5. do 14. března 2020.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry pedagogiky

30. leden 2020 - 12:50
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 31. ledna 2020 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry pedagogiky dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 2. března 2020. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Součástí přihlášky musí být: a) aktuální profesní životopis, b) bibliografie odborných prací, c) koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty, d) v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období. Koncepce musí být vypracovaní na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součásí musejí být tyto oblasti: personální rozvoj rozvoj pedagogické činnosti rozvoj vědecké výzkumné a další tvůrčí činnosti výhled dalších možných oblastí rozvoje Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucí studijního oddělení

29. leden 2020 - 14:37
Vedoucí studijního oddělení Náplň práce: Řízení, metodické vedení a kontrola činnosti referentů studijního oddělení včetně agendy studentů se speciálními potřebami a Poradenského centra FF UK Koncepční činnost, zpracování metodických pokynů, návrhů opatření a součinnost při elektronizaci fakultní administrativy Zajištění podkladů pro jednání fakultních orgánů (Studijní komise, Akademický senát FF UK, kolegium děkana, Vědecká rada FF UK atd.) Poskytování poradenství ve studijní agendě pro studenty i zaměstnance Spolupráce na zajištění studentského hodnocení výuky po každém semestru Spolupráce s dalšími odděleními děkanátu, orgány fakulty, příslušnými odděleními rektorátu UK, dalšími fakultami UK a jinými subjekty Požadujeme: Vysokoškolské vzdělání Schopnost práce v anglickém jazyce, další jazyky výhodou Koncepční a analytické myšlení Výborné komunikační schopnosti Samostatnost, odpovědnost, pečlivost Znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou Nabízíme: stabilní zázemí velké vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Možnost nástupu: Předpokládaný nástup 1.3.2020 nebo dle dohody Životopis, spolu s motivačním dopisem a stručnou (max. 2 stranou) koncepcí rozvoje studijního oddělení zasílejte emailem paní PhDr. Haně Pazlarové, Ph.D. (hana.pazlarova@ff.cuni.cz) do 7.2.2020.

Charles University’s Game Development Spin-off

29. leden 2020 - 1:13
Charles University Innovations Prague s.r.o. is a subsidiary company of Charles University established to put knowledge with technology into practice. On 24 November 2020, the company founded its first spin-off called Charles Games. They will develop and sell computer games such as Attentat 1942 and Svoboda 1945. The first mentioned is an award-winning game which has already sold over 7000 copies. The other one is currently in development. Both games were supported by the Faculty of Arts. The company will also serve as an incubator for students developing games with an intention to accelerate the commercial activities of CG and to provide an extended support to students of Charles University. Charles Games (CG) was originally an interdisciplinary work group consisted of members of Faculty of Arts and Faculty of Mathematics and Physics, and it was precisely the cooperation of interdisciplinary specialists that led to the success of this group. Official webpage of Charles Games  

International Joint Master’s Degree TEMA+

28. leden 2020 - 22:16
The Department of General History at Faculty of Art, Charles University, offers a billingual Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) programme. The application deadline is 23 February 2020.

Aplikaci pro hodnocení výuky pro fakulty UK vyvíjí od roku 2016. Co o studentských evaluacích říká Martin Roček?

28. leden 2020 - 18:27
Do studentského hodnocení kurzů zimního semestru je možné se zapojit do neděle 2. února 2020 prostřednictvím unikátní elektronické aplikace, která je vyvíjena na FF UK, ale už několik let ji používají i další fakulty univerzity. O její rozvoj a udržování se stará  Mgr. Martin Roček, student FF UK. Ptali jsme se ho na jeho podíl na technické stránce aplikace a také na jeho zkušenosti z pozice hodnotícího studenta.   Jak a kdy jste se do vývoje aplikace zapojil? Doktor Ondřej Tichý, dřívější proděkan pro informační zdroje, mne koncem roku 2016 oslovil, zda bych byl ochotný aktualizovat po technologické stránce aplikaci používanou od roku 2012, do čehož jsem se s radostí pustil. Nicméně brzy se ukázalo, že kód původní aplikace je zastaralý a poměrně špatně udržitelný, a tak bylo rozhodnuto vytvořit aplikaci zcela novou. Od konce roku 2016 jsem tedy vývojářem současné aplikace pro hodnocení výuky.. Letošní hodnocení začalo, běží, za pár dnů skončí… Přináší aplikace pro studenty nějaké novinky a vylepšení? Pro studenty samotné aplikace v tomto semestru mnoho novinek nepřináší. Jednou z drobných novinek je e-mail, který je upozorní na reakce pedagogů poté, co skončí období hodnocení výuky a kontroly výsledků. Ale správci aplikace nyní mají více možností než v minulých letech: vidí, kolik z odeslaných mailů studenti opravdu otevřeli – a také můžou lépe filtrovat, komu maily s upozorněním k hodnocení posílat, a komu ne. Vystudoval jste historii, nyní jste doktorand v oboru latinská medievistika a novolatinská studia. Jsou podle vás rozdíly v hodnocení kurzů oborů větších a menších? Co třeba anonymita hodnocení – není na malých oborech trochu diskutabilní? To je záludná otázka a popravdě nevím. Očekával bych třeba vyšší návratnost, ale zdá se podobná, stejně tak hodnocení kurzů, lze setkat jak s lepšími, tak horšími. Co vás osobně jako studenta nejvíc motivuje k tomu, abyste dotazníky s hodnocením vyplňoval? Poskytnout pedagogovi zpětnou vazbu. Vyučující si nemusí být jistý, jestli látka, kterou přednesl, byla všem studentům srozumitelná. Zároveň jsou dotazníky jedním z míst, kde můžete vyučujícím předat své připomínky – ačkoliv já v tomto směru asi stále víc preferuji osobní kontakt s vyučujícím.   foto: archiv Martina Ročka   Přečtěte si další rozhovory, které ke studentskému hodnocení pravidelně vycházejí: Evaluace jsou spíše semafor než skalpel, říká o studentském hodnocení kurzů proděkan pro informační zdroje Na vývoj hodnoticí aplikace a zkušenosti s hodnocením jsme se ptali dr. Jana Sládka, proděkana pro informační zdroje, který jako akademik působí na Katedře sociologie. [28. 5. 2019] Velmi si cením, když student věnuje čas a pozornost formulaci slovního hodnocení, říká proděkanka pro studium Na novinky v aplikaci, vývoj vyhodnocování a zkušenosti s hodnocením jsme se ptali dr. Hany Pazlarové, proděkanky pro studium akademicky působící na Katedře sociální práce. [25. 1. 2019] Co nabízí nová aplikace pro studentské hodnocení? Dotazníky je možné vyplnit už jen do 16. června Komfortnost vyplňování dotazníků, autorizované podpisy komentářů a šíření aplikace na další fakulty Univerzity Karlovy přibližují tvůrci nové podoby aplikace dr. Ondřej Tichý a Bc. Martin Roček. [11. 6. 2018] Změny musejí zrát, říká o dopadech studentského hodnocení doc. Radek Chlup O dopadu výsledků hodnocení a důležitosti jejich návaznosti hovoří doc. Radek Chlup z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, který působí také jako koordinátor fakultních akreditací. [30. 5. 2017] Na všechny komentáře vždycky odpovídám, jsem za ně rád Co si dr. Jan Chromý, předseda Akademického senátu FF UK, myslí o způsobu realizace hodnocení studentských kurzů? Proč mají někteří studenti pocit, že nejsou schopni posoudit kvalitu výuky? [18. 1. 2017] Výsledky studentského hodnocení kurzů je třeba náležitě interpretovat „Je prakticky pravidlem, že v těch nejkvalitnějších oborech, které nejlépe učí studenty kriticky myslet, hodnotí studenti podrobně a velice přísně,“ říká ke studentskému hodnocení kurzů doc. Pultrová, předsedkyně Studijní komise. [9. 5. 2016] Náročné předměty mívají často nejlepší hodnocení O důležitosti výsledků hodnocení a o specifikách evaluací na malých oborech jsme mluvili s dr. Renatou Landgráfovou, proděkankou pro studium. [20. 1. 2016] Účastí v hodnocení studenti pomáhají udržet jeho legitimitu O anonymitě dotazníků i dopadech hodnocení prozrazuje v rozhovoru víc proděkan Ondřej Tichý. [30. 5. 2015] Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité? [18. 12. 2014] Výsledky evaluací nezůstávají viset v prostoru „Výpovědní hodnota evaluací roste semestr za semestrem,“ říká k několikaletému průběhu evaluací děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík. [14. 1. 2014]  

Vzniká unikátní univerzitní spin-off Charles Games s.r.o.

28. leden 2020 - 12:11
Charles University Innovations Prague s.r.o., dceřiná společnost Univerzity Karlovy zřízená pro přenos poznatků a technologií do praxe, zakládá svůj první spin-off Charles Games. Nová společnost bude vyvíjet a prodávat výukové počítačové hry, jako Attentat 1942 a Svoboda 1945, na kterých se podílela také Filozofická fakulta UK. Zároveň bude inkubátorem pro studenty vývoje počítačových her. Univerzita Karlova je první a jediná vysoká škola v ČR, která založila soukromou společnost za účelem transferu znalostí a technologií. Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) plní svůj účel nad očekávání a kromě řady jiných úspěchů nyní zakládá svůj první univerzitní spin-off. Charles Games (CG) byla původně mezioborová pracovní skupina, složená ze zástupců Filozofické fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulty UK, přičemž právě spolupráce odborníků z různých oborů tvoří základ úspěchů této skupiny. Nová společnost vznikla 24. 1. 2020 v Praze, aby akcelerovala komercializační aktivity pracovní skupiny CG a mohla poskytovat rozšířenou podporu studentům UK. „Jedná se o další důležitý krok v naplňování třetí role univerzity a přenášení výsledků naší excelentní vědecké činnosti do praktického života. Potvrzuje se, že rozhodnutí založit CUIP bylo správné. První spin-off společnost Charles Games se bude zabývat vývojem výukových počítačových her a podporou studentských experimentálních děl. Zařazování multimediálních prvků do výuky považuji za jednu z důležitých cest, jak modernizovat systém vzdělávání v naší zemi,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. UK touto cestou rovněž naplňuje vládní Inovační strategii ČR 2019–2030, která jasně podporuje vznik univerzitních spin-off společností. Charles Games se dle svého business plánu bude věnovat třem hlavním oblastem. První je komercializace počítačových her, mezi které patří například i celosvětově oceňovaná hra Attentat 1942 s více jak 7 000 prodanými kopiemi. Druhou oblastí je samotný vývoj nových počítačových her, přičemž je již téměř hotové pokračování Attentatu, a to Svoboda 1945. Třetí oblastí je podpora mladých vývojářských týmů, které budou moci využívat inkubačních služeb CG. „Již nyní mohu prozradit, že se můžete těšit například na akční hru s robotickou tematikou či na adventuru vyprávějící příběh o tajemném lese,“ říká jednatel a hlavní programátor CG dr. Jakub Gemrot a dodává: „Velké díky patří historikům z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, bez kterých by hry jako Attentat 1942 nebo Svoboda 1945 nevznikly, podobně pomohlo i financování fáze proof-of-concept z projektu GAMA od Technologické agentury ČR.“ CUIP funguje teprve rok a půl, za tu dobu již stihlo navázat spolupráci s více jak 20 subjekty z ČR i zahraničí, prodat 2 patenty či uzavřít licenční smlouvy pro téměř 10 technologií. „Založením Charles Games s.r.o. jakožto samostatné právnické osoby akcelerujeme komercializační potenciál vydávaných her, zvyšujeme prestiž původní pracovní skupiny a zároveň tvoříme bezpečný ekosystém pro mladé vývojářské týmy, které budou moci využívat nabízených inkubačních služeb,“ říká ředitel CUIP Mgr. Otomar Sláma. „Vznik Charles Games s.r.o. považuji za obrovský úspěch a jsem ráda, že se podařilo přes všechny překážky společnost založit,“ dodává dr. Daniela Králíková, projektová manažerka CUIP zodpovědná za vznik CG.   Charles University Innovations Prague s.r.o. CUIP je 100 % vlastněná dceřiná společnost UK založená v červnu 2018. Jedná se o organizaci pro výzkum a šíření znalostí, jejímž účelem je zejména zajišťování šíření výsledků vzniklých na UK a zajištění využitelnosti duševního vlastnictví UK v oblasti výzkumu a vývoje a jeho využití k obchodním, průmyslovým a obdobným účelům, tedy jejich komercializaci. CUIP může vstupovat do spin-off společností za účelem komerčního využití duševního vlastnictví UK, spolupracuje přitom s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, které je samostatnou součástí UK a poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií. Spin-off Spin-offem se nazývá právnická osoba využívající hmotného či nehmotného majetku univerzity k zahájení či rozvoji svého podnikání. Jedná se zejména o inovativní obchodní společnost, na jejímž chodu se v pozici statutárního orgánu nebo kapitálově podílí studenti, absolventi či akademičtí pracovníci univerzity. Může jít o společnost bez přímého podílu univerzity, a to v případě, kdy její založení nebo rozvoj závisí na licencování nebo převedení duševního vlastnictví, které vzniklo na univerzitě.  Protože se v případě Charles Games s.r.o. bude podílet UK na spin-off společnosti majetkově přímo prostřednictvím CUIP, označuje se taková společnost jako univerzitní či akademický spin-off. Cílem takové spin-off společností je zaručit efektivnější přenos výsledků vědy a výzkumu do komerční sféry, tj. přeměnit univerzitní znalosti a výsledky výzkumu do prodeje schopného produktu nebo služby. Vývoj počítačových her na UK Vývoj a výzkum počítačových her momentálně probíhá na dvou fakultách Univerzity Karlovy – na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK). FF UK je zaměřena na výzkum a studium her v rámci oboru Studia nových médií. MFF UK se soustředí primárně na technické aspekty vývoje počítačových her. V rámci MFF UK a její specializace magisterského oboru Počítačová grafika s názvem Vývoj počítačových her vznikají mezioborové týmy tvořící videohry a vzdělávací aplikace. Vývojem her na UK již prošly stovky studentů z různých fakult a univerzit. Za jeho nedlouhou historii bylo vytvořeno 92 herních prototypů (z toho 19 minulý rok), bylo zorganizováno 9 game jamů (48hodinový hackathon v tvorbě počítačových her), na kterých vzniklo 119 malých her (z toho 61 za minulý rok). Mgr. Václav Hájek Tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel.: 224 491 248

Výběrové řízení ze dne 27. 1. 2020 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 27 January 2020 – Institute of Information studies and librarianship

27. leden 2020 - 9:41
English see below Ústav informačních studií a knihovnictví Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: nová média a vzdělávání, digital humanities, informační věda Platová třída: AP2 Úvazek: 1,0 Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace, především výuka na úrovni navazujícího magisterského studia vedení závěrečných prací (bakalářských, diplomových a disertačních) výzkumná a publikační činnost zapojení do projektů realizovaných ÚISK Požadavky: titul Ph.D. zkušenost s pedagogickou činností vědecká a publikační aktivita Předpokládaný nástup: 1. 4. 2020 Termín přihlášky:  27. 2. 2020 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis přehled dosavadní odborné praxe přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru   Institute of Information studies and librarianship Job title: Assistant Professor Field and specialization: new media and education, digital humanities, information science Expected salary/job rank: AP2 level Full-time position: 1,0 (40 hours per week) Job description: Teaching in the required specialization – primarily MA degree Supervision of students’ theses and projects Research and publishing in the field Participation in the projects of the Institute of Information studies and librarianship Job requirements: PhD title University teaching experience Research and publishing experience Expected starting date: April 1, 2020 Application deadline: February 27, 2020 Complete applications will include the following: application form summary of work experience in the field a curriculum vitae including the professional experience summary of teaching, research, and publication activities copies of completed education certificates. Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkovaff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Tomáš Halík: Associate Professorship at Boston College

26. leden 2020 - 22:46
American Jesuit university Boston College invites  an eminent foreign theologian to be part of their academic community each year. The theologian’s task is to present to students and the general public the biggest theological challenges of their continent of origin. This year, the Boston’s Duffy Chair in Global Christianity will be occupied by Prof. Tomáš Halík from the Department of Philosophy and Religious Studies at the Faculty of Arts, Charles University.  

Tomáš Halík mimořádným profesorem Boston College

26. leden 2020 - 12:26
Americká jezuitská univerzita Boston College každý rok rozšiřuje své řady o významného zahraničního teologa. Ten má za úkol představit studentům i veřejnosti největší teologické výzvy svého kontinentu. Bostonskou Duffy Chair in Global Christianity letos obsadí prof. Tomáš Halík z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.

International Joint Master’s Degree TEMA+

24. leden 2020 - 22:17
TEMA+ European Territories – Heritage and Development is a two-year (120 ECTS) bilingual (in English and French) joint master’s degree with a possibility to get a prestigious scholarship Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD). At the Faculty of Arts, Charles University, the programme is conducted by the Department of General History. The application deadline is 23 February 2020. TEMA+ is a study programme focused on the issues of cultural heritage (cooperation with UNESCO) and the development of a society that is related to it. It is a unique programme operating on the boundaries of multiple disciplines such as history, archaeology, sociology, ethnology, anthropology, museology, urban studies, and architecture. TEMA+ puts emphasis on research and practice. The programme is coordinated by Eötvös Loránd University in Budapest (ELTE) and the student mobility is divided between this and four other partner universities: École des Hautes en Sciences Sociales in Paris (EHESS), Università degli Studi di Catania (UNICT), Faculty of Arts, Charles University (CUNI), and Université Laval in Québec (UL). More information about the programme with application at https://mastertema.eu/

Badatelé z Ústavu Českého národního korpusu FF UK se účastní prestižního mezinárodního výzkumu

24. leden 2020 - 12:50
Do tříletého projektu Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language se vedle Dominiky Kováříkové a Václava Cvrčka z Filozofické fakulty UK zapojí Ústav pro jazyk český AV ČR a další výzkumné instituce ve Velké Británii, Estonsku a Chorvatsku. Projekt zaštiťuje Univerzita v Sheffieldu. Cílem projektu, který vede profesor Neil Bermel a financuje britská instituce Arts and Humanities Research Council, je zmapovat a uživatelům jazyka srozumitelně předložit dva protikladné jazykové jevy. Prvním z nich je chybějící slovní tvar, v češtině například infinitiv ke tvaru vzňal se (vznít se, vzejmout se?) nebo krátký tvar adjektiva dobrý (dobr?). Druhým jevem je výskyt dvou nebo více tvarů, které si na jedné pozici konkurují. Typickým příkladem takového jevu jsou v češtině tvary v potoce či v potoku nebo tvary budoucího času budu vidět či uvidím. Oba typy defektivního paradigmatu jsou obvyklé zvláště v jazycích s bohatou morfologií, jako je čeština, ale objevují se i v jazycích s omezeným počtem tvarů, tedy například v angličtině. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Aktuality

Aktuální zpráva z knihovny Celetná:

Knihovny FF UK už fungují, i když...

23. duben 2020

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/04/OD-4-2020-Změna-opatřen%C3%AD-děkana-č.-11-...

21. duben 2020

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
vzhledem k...

07. duben 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

pokud potřebujete podat žádost, využívejte, prosím,...

01. duben 2020