Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 7 min zpět

Výběrové řízení ze dne 17. 6. 2019 – Ústav jazyků a komunikace neslyšících

18. červen 2019 - 15:38
 Ústav jazyků a komunikace neslyšících Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor 1/lektor 2 Předpokládaná mzdová třída: L1/L2 Obor a zaměření: Čeština v komunikaci neslyšících (Deaf Studies): lektor českého znakového jazyka Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně) – lze rozdělit do dvou úvazků ve výši 0,5 (20 hodin týdně), na dobu určitou Popis pracovní činnosti: Výuka českého znakového jazyka v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Čeština v komunikaci neslyšících, resp. v kurzech zajišťovaných ÚJKN, v kurzech CŽV a U3V. Vedení, konzultování a oponování studentských prací (v případě L2). Aktivní zapojení do dlouhodobých a krátkodobých činností a úkolů řešených v rámci oboru, ÚJKN, fakulty a univerzity, včetně publikační činnosti (zejm. pro vzdělávací účely), organizační a administrativní činnosti, konzultací apod. Požadavky: Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zakončené titulem Mgr. nebo vyšším; příp. vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zakončené titulem Bc. s perspektivou úspěšného dokončení magisterského studia v horizontu max. jednoho roku (v případě L1). Vynikající znalost českého znakového jazyka (rodilý mluvčí výhodou). Solidní orientace v oblasti lingvistiky znakových jazyků a výuky českého znakového jazyka. Profesionalita, systematičnost, kolegiálnost, týmová spolupráce, zodpovědný přístup k pracovním povinnostem. Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 18. července 2019 Bližší informace o výběrovém řízení: andrea.hudakova@ff.cuni.cz Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis (včetně praxe a publikačních výstupů) motivační dopis kopie dokladů o vzdělání a praxi Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání  Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k  veřejné přednášce nebo pohovoru, který proběhne na konci srpna nebo začátkem září.

Současné podobě a směrům česko-slovenské romistiky se v Kampusu Hybernská bude věnovat workshop Akademie romských studií

17. červen 2019 - 14:28
Seminář romistiky Katedry středoevropských studií FF UK jej připravil na 28.–29. listopadu. Workshop se zaměří na prezentaci současného romistického výzkumu a rozvíjení debaty mezi pracovišti a jednotlivci, kteří se mu v současné době věnují. Abstrakty příspěvků mohou zájemci zasílat do 1. srpna. Workshop vznikl ve spolupráci s Ústavem etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Navazuje na semináře konané v předchozích letech v Bratislavě a na dlouhodobou spolupráci obou institucí, které se budou na organizaci a dalším rozvíjení tohoto každoročního československého setkání podílet. Abstrakty v rozsahu max. 1800 znaků je možné zasílat na e-mail arst@savba.sk. Vítané jsou příspěvky z různých disciplín. Prezentace se nemusí týkat jen dokončených výzkumných projektů, ale i aktuálně připravovaných či realizovaných výzkumů. Ambicí workshopu je otvírat nová témata a otázky rezonující v současném světovém romistickém diskurzu, jako je etika výzkumu, mocenské hierarchie, akademická zodpovědnost, participace a další. Výzva k zasílání abstraktů Petr Kukal, mluvčí FF UK

Novinky ve fondech fakultních knihoven za květen 2019

17. červen 2019 - 13:16
Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za měsíc květen 2019. Seznam všech 231 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin najdete na webu v nabídce Knihovna > Knihovní fondy > Novinky ve fondech knihoven. Podívejte se, co pro vás máme nového!   ________ Pošlete nám tipy na nákup publikací! Pokud vám v knihovnách FF UK chybí nějaký titul, neváhejte se obrátit na svého knihovníka, anebo využijte kontaktní formulář na stránkách Knihovny FF UK. 

Filozofická fakulta UK spolupořádá mezinárodní konferenci o otroctví

14. červen 2019 - 11:48
Na konferenci „Slavery, Religion and Enlightenment“, která proběhne 19.–22. června na půdě Právnické fakulty UK, vystoupí mimo jiné američtí antropologové Richard Price a Sally Price. Poprvé na české akademické půdě bude otroctví reflektováno jako fenomén, který provází zrod západní společnosti v její současné podobě, a to nejen v rovině ekonomického významu zámořských výprav a kolonizace, ale také v rovině intelektuální a morální. V rámci programu zazní příspěvky orientované historicky či antropologicky, ale také ty na pomezí intelektuálních dějin a filosofie, literárněvědní či uměnovědné. Mezi zahraničními odborníky vystoupí mj. Richard Price a Sally Price, američtí antropologové proslavení výzkumy v karibské oblasti, a to jak v komunitách potomků uprchlých otroků (maroons) v Surinamu a Francouzské Guyaně, tak na ostrově Martinik. Oba rovněž působili na řadě univerzit, mj. Johns Hopkins, Princeton, College of William and Mary, Sorbonne). Garantkou konference za Filozofickou fakultu UK je prof. Markéta Křížová, která vystoupí s příspěvkem o dopadech amerického otroctví ve střední a východní Evropě. Spolupořadatelem konference je dále Fakulta humanitních studií FF UK; z členů její akademické obce jsou v programu zastoupeni PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D., či Mgr. František Kalenda. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK úspěšně zakončil sedmý ročník

14. červen 2019 - 9:24
Na slavnostním zakončení 30. května převzalo od proděkana pro přijímací řízení a vnější vztahy Daniela Soukupa diplom dvacet šest studentů. Z osmdesáti pěti účastníků jich právě tolik splnilo podmínku alespoň pěti účastí v jednom z osmi kurzů pro mladší a z osmi pro starší věkovou skupinu. Studenti se mohli v průběhu letního semestru zúčastnit celkem šestnácti kurzů. Ty pro ně připravili pedagogové z Jazykového centra FF UK, Střediska ibero-amerických studií, Katedry filmových studií, Ústavu pro klasickou archeologii, z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících a dalších ústavů. Projekt Dětská univerzita Filozofické fakulty UK nabízí dětem již sedm let možnost seznámit se s univerzitním prostředím jako inspirativním místem, které je prostorem pro poznávání světa a přemýšlení a které ukazuje, že učit se má smysl. S mimořádným potenciálem mnoha unikátních oborů a týmem nadšených pedagogů se snaží docílit toho, aby děti studium nechápaly pouze jako povinnost, ale aby pro ně bylo především zajímavou a obohacující činností. Kurzy na další semestr budou na webu projektu detskauniverzita.ff.cuni.cz zveřejněny začátkem září. Už nyní je možné posílat předběžné registrace do projektu na e-mailovou adresu: detskauniverzita@ff.cuni.cz. Petr Kukal, mluvčí FF UK

V pátek 14. 6. dopoledne budou webové stránky ff.cuni.cz nedostupné

13. červen 2019 - 17:58
Stránky budou mimo provoz z důvodu plánované aktualizace serveru. Děkujeme za pochopení.

Výběrové řízení ze dne 12. 6. 2019 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace/ Job offer from 12 June 2019 – Institute of Czech Language and Theory of Communication

12. červen 2019 - 14:26
English see below Ústav českého jazyka a teorie komunikace Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Synchronní bohemistická lingvistika – syntax, sémantika Platová třída: AP2 Úvazek: 0,15 (6 hodin týdně) Popis pozice: Výuka v požadované specializaci uchazeče – bakalářský i magisterský stupeň Vedení studentských prací a projektů Výzkum v požadované specializaci uchazeče Zapojení do projektů realizovaných ÚČJTK Požadavky: Vysokoškolské vzdělání v oboru Titul Ph.D. a perspektiva brzkého habilitačního řízení Jazykové znalosti – ČJ, AJ, znalost dalších jazyků výhodou Pedagogická praxe Odpovídající publikační a vědecká činnost Organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 31. července 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled dosavadní odborné praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo 2. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Institute of Czech Language and Theory of Communication Job title: Assistant/Assistant Professor Field and specialization: Synchronic Czech linguistics – syntax, semantics Expected salary/job rank: AP2 level Part-time position: 6 hours per week Job description: Teaching in the field of synchronic linguistics – BA and MA degree Supervision of students’ theses and projects Own research in the field Participation in the projects in the Institute of Czech Language and Theory of Communication Requirements: University diploma in Czech Linguistics (or in a neighbouring field) PhD title and a perspective of a near habilitation Language skills – Czech, English obligatory, knowledge of other languages is an advantage Teaching experience in the field Publications and research in the field Organizational and administrative abilities Expected starting date: October 1, 2019 Application deadline: July 31, 2019 Complete applications will include the following: Application form summary of work experience in the field summary of teaching, research, and publication activities copies of completed education certificates. Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic or 2. Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz. The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Filozofická fakulta UK uspořádala v Kampusu Hybernská druhý ročník oslav Mezinárodního dne dětí

11. červen 2019 - 14:27
Dětskej den, HYBaj sem! probíhal od 31. května do 2. června. Součástí bohatého programu byly také kurzy projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK. Na kurzy, které vedou pedagogové z vybraných ústavů a kateder FF UK, mohou rodiče pravidelně přihlašovat děti v rámci letního i zimního semestru. Během letošního minifestivalu měly děti příležitost vyzkoušet pět kurzů. Na nich se dozvěděly, jak se bezpečně pohybovat na internetu, zapojily se do luštění mayských hieroglyfů nebo zjistily, jak vypadají archeologické vykopávky v egyptském Abúsíru. Na programu bylo dále divadlo, koncerty, cvičení a tvůrčí dílny. Zastřešujícím motivem celého víkendu byl dobročinný pop-up bazar hraček a knížek pro děti, jehož výtěžek věnuje FF UK neziskové organizaci Člověk v tísni na kampaň Zadlužené děti. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Na Filozofické fakultě UK probíhá 20. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey

11. červen 2019 - 12:00
Čtyřtýdenní kurz byl zahájen 9. června ve Šporkově paláci. V rámci programu, který zajišťuje Středisko iberoamerických studií FF UK, se studenti seznámí se základy české historie a kultury ve středoevropském kontextu i s vývojem mexicko-českých vztahů. Program s názvem „La historia y cultura checas en su contexto centroeuropeo y Ciudadanía y Nueva Europa“ vznikl na základě dohody mezi Univerzitou Karlovou a Technologickým institutem v Monterrey v roce 1999. Kurz je povinnou součástí studia na institutu, kde si studenti mohou zvolit z přibližně šedesáti podobných nabídek z celého světa. Na letošní běh přijelo dvacet dva studentů, kteří se zúčastní přednášek ve Šporkově paláci a pravidelných čtvrtečních exkurzí na Křivoklát, do Kutné Hory a do sklárny v Nenačovicích. Pro studenty FF UK je pobyt mexických kolegů příležitostí k navázání kontaktů, jichž mohou využít při plánování studijních nebo poznávacích cest do Mexika. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Word Senior Tourism Congress proběhl také za účasti zástupkyně Centra dalšího vzdělávání FF UK

11. červen 2019 - 11:15
Mezinárodní konference probíhala ve dnech 20. 5. – 30. 5. 2019 v čínském Yantai. Na pozvání Mezinárodní sdružení univerzit třetího věku (AIUTA) se jí účastnila rovněž delegace Univerzity Karlovy. Vedoucím delegace byl ThDr. Pavel Helan, Th.D. z Husitské teologické fakulty UK; za Centrum dalšího vzdělávání FF UK byla její členkou vedoucí Ing. Ilona Kellerová. Mimo účasti na konferenci navštívili delegáti několik Univerzit třetího věku v Pekingu, Kantonu, Jinanu a Si-anu a zúčastnili se několika tematických workshopů. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Referátu přijímacího řízení

9. červen 2019 - 14:41
Referent/ka Referátu přijímacího řízení Profil referátu Referát přijímacího řízení organizačně spadá pod Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů (OPŘVV, které zajišťuje širokou škálu agend) a primárně zajišťuje administraci přijímacího řízení do všech stupňů studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské), komunikaci s uchazeči o studium a propagaci fakultního studia.  Hlavní odpovědnosti všestranné administrativní a organizační zajištění přijímacího řízení na všechny stupně a formy studia komunikace s uchazeči (osobní, telefonická, e-mailová) práce s elektronickým informačním systémem podíl na propagaci oborů na akcích pro uchazeče Naše očekávání ukončené SŠ vzdělání dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování, bezchybný písemný projev znalost anglického jazyka na úrovni B2 slovem i písmem dobrá úroveň práce s PC (MS Office) pečlivost, spolehlivost a samostatnost pozitivní vztah k administrativní práci, předchozí kancelářská zkušenost výhodou ochota učit se novým věcem zvládání stresu v období konání přijímacích zkoušek   Nabízíme úvazek 1,0 stabilní zázemí největší české humanitní fakulty pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností rozmanitou práci v přátelském prostředí odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné zaměstnanecké benefity  Možnost nástupu: Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok; poté se v případě oboustranné spokojenosti smlouva prodlužuje. Způsoby přihlášení Elektronicky: Přihlášku, tj. motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis, pošlete, prosím, na e-mailovou adresu hana.bednarova@ff.cuni.cz. Listinnou formou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou nebo doručit osobně na adresu Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, na obálku napište: Referent/ka OPŘVV. Své přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 25. 6. 2019. Vyhrazujeme si právo nevybrat žádného z uchazečů/ek, případně výběrové řízení zrušit nebo předčasně uzavřít. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data, a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání svého souhlasu.

Výběrové řízení ze dne 5. 6. 2019 – Katedra psychologie/ Job offer from 5 June 2019 – Department of Psychology

6. červen 2019 - 12:51
English see below Katedra psychologie Název pracovní pozice: odborný asistent / docent / profesor Obor a zaměření: učitel psychologie práce Předpokládaná mzdová třída: AP2 – AP4 (odvíjí se od titulu a praxe) Úvazek: 1,0 Požadavky: ukončené doktorské studium (nebo těsně před ukončením) v oboru psychologie (vyšší pedagogický titul vítán) kandidát doloží přiměřenou pedagogickou, výzkumnou a publikační aktivitu v oboru Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019 Termín přihlášky: 21. 7. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubová@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Psychology Job title: Assistant Professor / Associate Professor / Professor Field and specialization: Teacher of Work Psychology Expected salary/job rank: AP2 – AP4 level (depends on degree and practice) Position: 1,0 Job requirements: doctoral degree (or just before graduation) in psychology (higher pedagogical degree is welcome) adequate professional, research and publishing activity in the field Expected starting date: October 1, 2019 Application deadline: July 21, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae including an overview of publication and practice copies of documents that show academic degrees awarded, possibly with Czech translation a short description of intended activities at the position (max. 1 page) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz or By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.  

Výběrové řízení ze dne 5. 6. 2019 – Katedra psychologie/ Job offer from 5 June 2019 – Department of Psychology

6. červen 2019 - 12:48
English see below Katedra psychologie Název pracovní pozice: odborný asistent / docent / profesor Obor a zaměření: učitel pedagogické psychologie a učitelství Předpokládaná mzdová třída: AP2 – AP4 (odvíjí se od titulu a praxe) Úvazek: 1,0 Požadavky: ukončené doktorské studium (nebo těsně před ukončením) v oboru psychologie (vyšší pedagogický titul vítán) kandidát doloží přiměřenou pedagogickou, výzkumnou a publikační aktivitu v oboru Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019 Termín přihlášky: 21. 7. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubová@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Psychology Job title: Assistant Professor / Associate Professor / Professor Field and specialization: Teacher of Educational Psychology and Teacher Education Expected salary/job rank: AP2 – AP4 level (depends on degree and practice) Position: 1,0 Job requirements: doctoral degree (or just before graduation) in psychology (higher pedagogical degree is welcome) adequate professional, research and publishing activity in the field Expected starting date: October 1, 2019 Application deadline: July 21, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae including an overview of publication and practice copies of documents that show academic degrees awarded, possibly with Czech translation a short description of intended activities at the position (max. 1 page) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz or By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.  

Výběrové řízení ze dne 5. 6. 2019 – Katedra psychologie/ Job offer from 5 June 2019 – Department of Psychology

6. červen 2019 - 12:43
English see below Katedra psychologie Název pracovní pozice: odborný asistent / docent / profesor Obor a zaměření: učitel pedagogické a/nebo sociální psychologie Předpokládaná mzdová třída: AP2 – AP4 (odvíjí se od titulu a praxe) Úvazek: 1,0 Požadavky: ukončené doktorské studium (nebo těsně před ukončením) v oboru psychologie (vyšší pedagogický titul vítán) kandidát doloží přiměřenou pedagogickou, výzkumnou a publikační aktivitu v oboru Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019 Termín přihlášky: 21. 7. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubová@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Psychology Job title: Assistant Professor / Associate Professor / Professor Field and specialization: Teacher of Educational and / or Social Psychology Expected salary/job rank: AP2 – AP4 level (depends on degree and practice) Position: 1,0 Job requirements: doctoral degree (or just before graduation) in psychology (higher pedagogical degree is welcome) adequate professional, research and publishing activity in the field Expected starting date: October 1, 2019 Application deadline: July 21, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae including an overview of publication and practice copies of documents that show academic degrees awarded, possibly with Czech translation a short description of intended activities at the position (max. 1 page) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz or By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.  

Výběrové řízení ze dne 5. 6. 2019 – Katedra psychologie/ Job offer from 5 June 2019 – Department of Psychology

6. červen 2019 - 12:40
English see below Katedra psychologie Název pracovní pozice: odborný asistent / docent / profesor Obor a zaměření: učitel dětské klinické psychologie Předpokládaná mzdová třída: AP2 – AP4 (odvíjí se od titulu a praxe) Úvazek: 0,5 Požadavky: ukončené doktorské studium (nebo těsně před ukončením) v oboru psychologie (vyšší pedagogický titul vítán) kandidát doloží přiměřenou pedagogickou, výzkumnou a publikační aktivitu v oboru Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019 Termín přihlášky: 21. 7. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubová@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Psychology Job title: Assistant Professor / Associate Professor / Professor Field and specialization: Teacher of Clinical Child Psychology Expected salary/job rank: AP2 – AP4 level (depends on degree and practice) Position: 0,5 Job requirements: doctoral degree (or just before graduation) in psychology (higher pedagogical degree is welcome) adequate professional, research and publishing activity in the field Expected starting date: October 1, 2019 Application deadline: July 21, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae including an overview of publication and practice copies of documents that show academic degrees awarded, possibly with Czech translation a short description of intended activities at the position (max. 1 page) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz or By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.  

Výběrové řízení ze dne 5. 6. 2019 – Katedra psychologie/ Job offer from 5 June 2019 – Department of Psychology

6. červen 2019 - 12:35
English see below Katedra psychologie Název pracovní pozice: odborný asistent / docent / profesor Obor a zaměření: učitel biologických a obecných základů psychologie Předpokládaná mzdová třída: AP2 – AP4 (odvíjí se od titulu a praxe) Úvazek: 1,0 Požadavky: ukončené doktorské studium (nebo těsně před ukončením) v oboru psychologie (vyšší pedagogický titul vítán) kandidát doloží přiměřenou pedagogickou, výzkumnou a publikační aktivitu v oboru Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019 Termín přihlášky: 21. 7. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. nebo E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubová@ff.cuni.cz  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of Psychology Job title: Assistant Professor / Associate Professor / Professor Field and specialization: Teacher of Biological and General Psychology basics Expected salary/job rank: AP2 – AP4 level (depends on degree and practice) Position: 1,0 Job requirements: doctoral degree (or just before graduation) in psychology (higher pedagogical degree is welcome) adequate professional, research and publishing activity in the field Expected starting date: October 1, 2019 Application deadline: July 21, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae including an overview of publication and practice copies of documents that show academic degrees awarded, possibly with Czech translation a short description of intended activities at the position (max. 1 page) Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz or By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha   Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.  

Omezený provoz Historického kabinetu

6. červen 2019 - 11:00
Upozorňujeme čtenáře, že tento čtvrtek (6. 6.) zavírá Historický kabinet výjimečně již v 17 hodin z důvodu konání schůze Ústavu světových dějin.

Centre of African Studies Founded at CUFA

5. červen 2019 - 17:59
The Centre of African Studies, founded on 15 May 2019, brings together experts and academics from all over the Czech Republic studying Africa from a wide range of perspectives – from zoology through natural science to political science and linguistics. The head of the centre is Professor Markéta Křížová, who is also Vice-Dean for International Relations at CUFA.  The Centre has been founded by CUFA in cooperation with the Faculty of the Humanities, CU; Faculty of Education, CU; Faculty of Natural Sciences, CU; Faculty of Tropical Agriculture at the Czech Agricultural University in Prague; Faculty of Natural Sciences, Ostrava University; Faculty of Arts, Masaryk University; and various NGOs. The Centre will coordinate events, projects, and conferences related to African Studies, and work with the general public. Professor Křížová has commented on the motivation to establish the Centre in an interview: „… I started seeing was a renewed interest in African Studies among students and young academics and it occurred to me that we needed to do something about it. The more I looked across departments, the more obvious it became that there really was a lot of interest across different fields in Africa: in archival science there is a young woman writing a brilliant thesis about the Czech traveller in Africa Emil Holub. There are others who are writing exciting work about post-colonial literature in Africa and the list goes on. I realised that we needed to promote Africa more among students, that we needed to coordinate courses already being taught and also to communicate with academic institutions that are already studying these problems. So we decided to establish a platform to promote Africa within the faculty and also to communicate with the public. The third role of universities is very important in this respect. This stood at the root of the establishment of the Centre of African Studies.” The full interview, „Africa is the Continent of the Future“,  by UNIMEDIA, is available online. The Centre was launched during the Africa Day at Kampus Hybernská on 25 May. The rich programme of the festival included lectures, workshops, readings, and concerts. 25 May is celebrated worldwide as the commemoration of decolonisation of Africa.

Probíhá přijímací řízení do nových bakalářských a navazujících magisterských programů učitelství

5. červen 2019 - 15:30
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila pro akademický rok 2019/2020 přijímací řízení pro nové bakalářské a navazující magisterské programy učitelství. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019. Upozornění: 1) Učitelské programy lze kombinovat pouze mezi sebou, nikoliv s dalšími programy a obory, na něž se v září uskuteční přijímací zkoušky. 2) Pokud se daný program otevírá ve sdruženém („povinně dvouoborovém“) studiu, je nutné podat přihlášku a uspět u přijímací zkoušky na alespoň jeden další učitelský program v příslušném stupni studia. Uchazeči, kteří tak neučiní, nemohou být přijati ke studiu. 3) Navazující magisterský obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka se otevírá ve staré akreditaci (nikoliv jako „program“, ale jako „obor“). Obory a programy nelze navzájem kombinovat. To znamená, že tento obor lze studovat pouze jednooborově, nelze s ním kombinovat ostatní učitelské programy. Lhůta pro podávání přihlášek: do 15. 7. 2019 Termín přijímacích zkoušek: 2.–6. 9. a 9.–13. 9. 2019; náhradní termíny: 11.–12. 9. a 18.–19. 9. 2019 Ve všem ostatním platí obecné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium. Přehledné shrnutí toho nejpodstatnějšího z podmínek přijímacího řízení najdete zde. > seznam doporučené pedagogicko-psychologické literatury pro Mgr.  

Na Filozofické fakultě UK proběhlo historicky první setkání absolventů didaktiky angličtiny

4. červen 2019 - 10:34
Setkání s názvem „Máte nám co říct“ 29. května zorganizovali dr. Tomáš Gráf a Mgr. Lucie Jiránková z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK. Cílem bylo propojit absolventy fakulty s pedagogy a studenty, kteří mezi sebou budou moct sdílet zkušenosti z praxe. Zúčastnilo se celkem čtyřicet absolventů FF UK. V prvním bloku seznámil dr. Gráf přítomné s rozvojem oborové didaktiky anglického jazyka na ústavu, v druhém bloku byly představeny nejnovější iniciativy v oblasti učitelství a oborových didaktik v rámci fakulty. Během třetího bloku absolventi kriticky hodnotili učitelskou a oborově-didaktickou přípravu, kterou na Filozofické fakultě UK absolvovali. Tříhodinové setkání vedlo k sestavení okruhů témat, která by pro absolventy ústavu, středoškolské učitele, byla přínosná v rámci dalšího vzdělávání připraveného didaktickou sekcí Ústavu anglického jazyka a didaktiky.

Aktuality

- viz vlevo níže na hlavní stránce.

13. srpen 2019

je...

09. srpen 2019

Bc. i NMgr. na ZS 19/20 je...

09. srpen 2019

(srpen 19) je...

09. srpen 2019