Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 42 min 11 sek zpět

Jmenování ředitelem Ústav teoretické a komputační lingvistiky

14. červen 2018 - 17:47
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK byl doc. Mgr. Tomáš Jelínek jmenován ředitelem Ústavu teoretické a komputační lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. července 2018 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem Koncepce

CUFA Libraries – Summer Closure (2 July – 31 August 2018)

14. červen 2018 - 17:40
Because of the ongoing reconstruction of the CUFA main bulding and related organisational issues, all CUFA libraries will be closed for the whole summer, i. e. from 2 July 2018 until 31 August 2018. All loans and extensions made in June will be automatically extended to 17 September. We recommend that our users get all the books and other materials they need for their exams and research by the end of June. During the closure, fines for overdue documents will be frozen. The machines for uploading money to the student cards will be placed on the 1st floor of the main building.  Biblioboxes in the main building, in Celetná and in Hybernská (Sporck Palace) will be available during the whole summer closure. Should you have any more questions, kindly get in touch with the staff of the respective library.

Jmenování vedoucím Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

14. červen 2018 - 17:21
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího Katedry psychologie FF UK byl doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. jmenován vedoucím Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 22. června 2018 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje katedry naleznete pod tímto odkazem.Koncepce – doc Bahbouh

Výběrové řízení ze dne 12. 6. 2018 – Středisko ibero-amerických studií/ Job offer from 12 June 2018 – Centre of Ibero-American Studies

14. červen 2018 - 15:30
English see below Středisko ibero-amerických studií Název pracovní pozice: pedagogický pracovník VaV/akademický pracovník Předpokládaná mzdová třída: AP2 Obor a zaměření: iberoamerikanistika – raně novověké dějiny Úvazek: 0,25 (10 hod. týdně) Délka trvání úvazku: do 31. 12. 2022 Popis pracovní činnosti: Pedagogická činnost, vedení závěrečných prací, zapojení dlouhodobé badatelské činnosti Střediska ibero-amerických studií, zapojení do organizační činnosti v rámci Střediska ibero-amerických studií Požadavky: titul PhD. v oboru iberoamerikanistika nebo příbuzných oborech znalost angličtiny a španělštiny umožňující vést kurzy v těchto jazycích publikace dokládající dobrou úroveň znalostí v oboru raně novověkých dějin Latinské Ameriky a atlantického prostoru organizační a komunikační schopnosti Předpokládaný nástup: 1. srpna 2018 Termín přihlášky: 12. července 2018 Náležitosti přihlášky: profesní životopis průvodní dopis soupis publikační činnosti Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Centre of Ibero-American Studies Name of the position: researcher/lecturer Expected pay level: AP2 Field and specialization: Ibero-American Studies – Early Modern Period Workload: 0.5 (10 hours a week) Period of hire: until Decemebr 31, 2022 Work description: Teaching, supervising of theses, participating in the long-term research program of the Center of Ibero-American Studies, participating in organizational work within the Centre of Ibero-American Studies Requirements: Ph.D. title in the field of Ibero-American studies or related fields knowledge of English and Spanish languages enabling to conduct courses publications proving good orientation in the field of Early Modern history of Latin America and the Atlatic area organizational and communicational abilities Expected starting date: August 1, 2018 Application deadline: July 12, 2018 Application documents: structured CV cover letter complete bibliography Application options: By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz By post or in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Original documents will be required for the selection procedure. The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Informační povinnost správce osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů – Klub absolventů

13. červen 2018 - 12:42
Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů  Tímto krokem udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů dále uvedenému správci osobních údajů za níže uvedených podmínek.  Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, kontaktní adresa Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 (dále jen „správce“). K poskytnutým osobním údajům má přístup správce, jeho pracovníci a případně smluvně zavázaný zpracovatel osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy je možné kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz. Rozsah zpracovávaných osobních údajů Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat ve Vámi poskytnutém rozsahu v souvislosti s registrací do Klubu absolventů a přátel Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Konkrétně bude správce vždy zpracovávat: jméno, příjmení, e-mail a vystudovaný studijní obor/program. V případě, že tyto údaje uvedete, bude správce dále zpracovávat: příjmení během studia, tituly před a za jménem, další vystudované studijní obory/programy, rok ukončení studia, současná pracovní pozice. Vámi uvedené osobní údaje můžete kdykoli upravit po přihlášení na této adrese: absolvent@ff.cuni.cz Účel a právní základ zpracování osobních údajů Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat za účelem: udržování a rozvíjení kontaktů s absolventy za účelem vzájemné spolupráce a budování dobrého jména správce,, zasílání e-mailových sdělení o událostech týkajících se správce a za účelem přímého marketingu, tedy nabízení produktů a služeb správce, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, plánování, příprava, organizování a zajišťování výhod určených pro absolventy, včetně možnosti bezplatného odebírání zboží nebo služeb, zajištění možnosti účastnit se průzkumů a šetření zejména formou vyplňování dotazníků nebo hlasování v anketách. Právním základem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je tento Váš souhlas. Tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“). Poskytnutí osobních údajů není z Vaší strany nikterak povinné. Pokud však osobní údaje neposkytnete, nebude možné Vám zasílat informace, k jejichž odběru se přihlašujete. Je zcela Vaším rozhodnutím, zda se chcete k odběru informací přihlásit. Doba zpracovávání osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat do doby, kdy udělený souhlas odvoláte. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu absolvent@ff.cuni.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného e-mailového sdělení prostřednictvím zde uvedeného odkazu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas. Práva související s ochranou osobních údajů Máte zejména právo: požádat o přístup k Vašim osobním údajům a o informaci, jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou o Vás zpracovávány a komu jsou případně zpřístupněny, požádat o vymazání osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování, požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné, vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, požádat, aby nebyly Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost Vašich námitek či stížností proti zpracovávání osobních údajů, požádat o umožnění přenesení Vašich osobních údajů jinému správci, podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz). Svá práva vůči správci můžete uplatnit: e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem na adresu gdpr@cuni.cz; elektronicky prostřednictvím datové správy do datové schránky ID piyj9b4; v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Podrobnosti k uplatnění Vašich práv a Vaše další práva jsou uvedeny v GDPR.   Text tohoto souhlasu byl vypracován ke dni 25. 5. 2018.

FF UK se podílí na výstavě Prvorepubliková archeologie

12. červen 2018 - 16:05
V pátek 1. června se na zámku v Nižboře u Berouna konala vernisáž výstavy Prvorepubliková archeologie. Tamní Informační centrum keltské kultury, které provozuje Ústav archeologické památkové péče středních Čech v Praze, prezentuje pravěkou kulturu i výsledky archeologického bádání v rekonstruovaných historických prostorách již od roku 2004. Výstavu uspořádal ústav ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v rámci oslav stého výročí vzniku Československé republiky. Ústav pro archeologii FF UK zapůjčil na výstavu ze svého studijného sbírkového fondu výběr archeologických nálezů, které byly získány za první republiky, dobový nábytek a další vybavení dobové pracovny. První republika položila základy moderní české archeologie. Z iniciativy prezidenta T. G. Masaryka byl založen Státní archeologický ústav, proběhly první velké systematické výzkumy, byly objeveny některé slavné lokality, jako například Dolní Věstonice. Řada důležitých prvorepublikových výzkumů byla financována přímo z Národního fondu Masarykova, například výzkum Pražského hradu, Vyšehradu nebo Hradiště u Stradonic, přičemž TGM sledoval se zájmem jejich průběh a osobně je navštěvoval. Byl si totiž vědom významu archeologie pro rozvoj obecné vzdělanosti a národní kulturní identity. Mnohé z vystavených nálezů jsou spjaty přímo s osobností Albína Stockého (1876–1934), profesora archeologie, který působil v Národním muzeu a od roku 1927 až do smrti také na FF UK. Vychoval tam řadu žáků, kteří později dosáhli proslulosti v oboru. Stocký se zároveň zapsal do dějin archeologického výzkumu regionu tím, že s podporou Masarykova fondu podnikl rozsáhlé vykopávky keltského oppida na Hradišti u Stradonic, které se rozprostírá naproti nižborskému zámku tak, že na tuto světoznámou lokalitu se návštěvník dívá přímo z oken výstavních místností. Výstavu tvoří vedle klasických vitrín s předměty také instalace badatelské pracovny z doby první republiky, portréty tehdejších význačných archeologů a dobové obrazy s archeologickou tematikou. Historický psací stůl a další nábytek včetně drobných kancelářských potřeb a ukázek originálních rukopisů pochází z dnešního Ústavu pro pravěk FF UK, přičemž všechny tyto předměty skutečně za první republiky užíval Albín Stocký nebo další tehdejší archeologové. Vystavené artefakty (pravěké keramické nádoby a jejich dobové sádrové odlitky, bronzové šperky apod.) pocházejí vedle FF UK také z Národního muzea, které zapůjčilo i mimořádně zajímavý soubor tzv. stradonických falz – padělků starožitností, jejichž výrobou si přivydělávali obyvatelé okolních vesnic za „zlaté horečky“, která vypukla po nálezu stradonického pokladu roku 1877. V zatemněné místnosti se promítá unikátní dobový krátký film o výzkumu v Dolních Věstonicích z roku 1928, v další je vystavena unikátní kolekce fotografií z prvorepublikových výzkumů, které zapůjčil Archeologický ústav AV ČR v Praze, Archiv Pražského hradu, Ústav Anthropos Moravského zemského muzea v Brně a Muzeum T. G. M. Rakovník. Pro děti je připraveno archeologické pískoviště, pro starší zase stylové čtenářské zákoutí s dobovými novinami. Vernisáž proběhla v příjemném komorním duchu pod širým nebem na malém nádvoří zámku za účasti zastupitele Středočeského kraje Ing. Bc. Zdeňka Štefka, starostky Nižbora paní Kateřiny Zuskové, archeologů z různých institucí, pracovníků ÚAPPSČ, rodin s dětmi. Ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v Praze Mgr. Irena Benková uvítala přítomné a pronesla úvodní slovo, následoval proslov autorky výstavy Mgr. Veroniky Puhačové z ÚAPPSČ, poté PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D., z FF UK návštěvníky krátce seznámila s historií sbírky. Po prohlídce výstavy následovalo vystoupení swingové kapely Swing Mustard, jejíž zpěvačka Anežka Šimečková je – stejně jako autorka výstavy – zároveň archeoložkou a absolventkou FF UK. Výstava bude otevřena do konce října 2018.

Nadační fond obětem holocaustu podpořil přípravu monografie o životě a díle českého židovského spisovatele Jiřího Weila

12. červen 2018 - 14:51
Projekt realizovaný na FF UK s názvem „Příprava podkladů pro monografii o životě a díle českého židovského spisovatele Jiřího Weila (1900–1959)“, jehož hlavní řešitelkou je Mgr. Hana Hříbková, byl podpořen Nadačním fondem obětem holocaustu v rámci programu Připomínka. Příspěvek je hrazený z dotace Ministerstva kultury ČR. NFOH v rámci programu Připomínka každoročně podporuje projekty sloužící k důstojné připomínce židovských a romských obětí holocaustu.

Co nabízí nová aplikace pro studentské hodnocení? Dotazníky je možné vyplnit už jen do 16. června

11. červen 2018 - 11:25
Komfortnost vyplňování dotazníků, autorizované podpisy komentářů a šíření aplikace na další fakulty Univerzity Karlovy přibližují tvůrci nové podoby aplikace dr. Ondřej Tichý a Bc. Martin Roček. Kurzy letního semestru je možné hodnotit do 16. června na https://hodnoceni.ff.cuni.cz.   Co aplikace pro hodnocení umožňuje studentům a vyučujícím nově? OT: Nová evaluační aplikace nabízí nové, moderní rozhraní, které lépe funguje s novějšími prohlížeči včetně prohlížečů na mobilních zařízeních, a přináší tedy studentům i učitelům, jak doufáme, komfortnější prostředí. Zároveň je postavena na nových technologiích, díky kterým je bezpečnější a je možné ji snáze rozšiřovat. Právě kvůli rozšiřování a modulárnímu použití na více fakultách bylo nutné aplikaci naprogramovat znovu, prioritou bylo tedy dokončení technického řešení a funkce pro administrátory, nové funkce pro studenty a akademiky se nyní budou postupně objevovat každý semestr. MR: Vyučujícím aplikace nově nabízí možnost pokládat vlastní otázky jednodušším způsobem – například místo komplikovaného nastavování filtrů nyní stačí vybrat ze seznamu předmětů. Studentům nabízí aplikace nově kromě možnosti textovou odpověď skrýt také to, po čem někteří volali: tedy svou odpověď autorizovaně podepsat. Lépe je nyní tak také řešen překlad aplikace do angličtiny a překlady otázek do znakového jazyka. Dřív byla velkým tématem anonymita hodnocení – nyní si ale studenti prosadili, že mohou – pokud chtějí – komentář autorizovaně podepsat. Co tomuto vývoji říkáte, není to rozpor? MR: Nejde podle nás o rozpor, ale o změnu, která dává studentům svobodnou volbu a také větší zodpovědnost. Mohou se nyní sami rozhodnout, zda jejich odpověď zůstane anonymní (to je výchozí nastavení, není třeba nic zaškrtávat), nebo zda bude podepsána jejich jménem (je třeba zaškrtnout možnost „Podepsat odpověď“), a tím jednak získá v očích vyučujícího a fakulty na váze: jednak umožní vyučujícímu o komentáři dále komunikovat (vyučující se např. často chtěli zeptat na doplnění nebo upřesnění, což nebylo možné). OT: Tato novinka není jen vyplnění přání některých studentů. Myslím si, že zároveň smysluplně řeší poměrně častou praxi, kdy se studenti sami podepisovali přímo do komentáře. V těchto případech ale nebylo zaručeno, že jde skutečně o odpověď daného studenta, což nyní je. Upozornil bych rád také na možnost odpověď podepsat, ale zároveň ji skrýt. Díky tomu uvidí podepsanou odpověď vyučující a jeho nadřízení, ale ne již běžní uživatelé. S jakými dalšími fakultami Univerzity Karlovy aplikaci sdílíme? Která z nich má nejodlišnější požadavky? MR: V tuto chvíli je aplikace nasazena kromě Filozofické fakulty také na Fakultě sociálních věd, Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK. Všem těmto fakultám poskytujeme technickou podporu, hodnocení ETF, FSV a PedF dokonce běží přímo na serverech FF. OT: Všechny fakulty mají svá specifika, která často vycházejí již z různého využívání SISu. Např. ETF nerozvrhuje v SIS. Protože evaluační aplikace vytváří dotazníky primárně podle rozvrhu, musí si sama pro tuto fakultu rozvrh „vygenerovat“. FSV je zase zvyklá na jiný styl prezentace výsledků hodnocení, z aplikace se tedy výsledky exportují a kolegové z FSV si je zpracovávají sami. Podobně PřF potřebuje z výsledků spočítat podklady pro vlastní soutěž o cenu Studentského velemloka pro nejlepší pedagogy. PedF nás zase v minulém kole překvapila požadavkem na možnost odpovědi „nevím“ na škále hodnocení, která by se nepočítala do průměru hodnocení. Věříme, že tyto specifické požadavky nakonec povedou i k inovacím hodnocení u nás na FF. Přečtěte si další rozhovory, které ke studentskému hodnocení vycházejí téměř každý semestr: Změny musejí zrát, říká o dopadech studentského hodnocení doc. Radek Chlup O dopadu výsledků hodnocení a důležitosti jejich návaznosti hovoří doc. Radek Chlup z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, který působí také jako koordinátor fakultních akreditací. [30. 5. 2017] Na všechny komentáře vždycky odpovídám, jsem za ně rád Co si dr. Jan Chromý, předseda Akademického senátu FF UK, myslí o způsobu realizace hodnocení studentských kurzů? Proč mají někteří studenti pocit, že nejsou schopni posoudit kvalitu výuky? [18. 1. 2017] Výsledky studentského hodnocení kurzů je třeba náležitě interpretovat „Je prakticky pravidlem, že v těch nejkvalitnějších oborech, které nejlépe učí studenty kriticky myslet, hodnotí studenti podrobně a velice přísně,“ říká ke studentskému hodnocení kurzů doc. Pultrová, předsedkyně Studijní komise. [9. 5. 2016] Náročné předměty mívají často nejlepší hodnocení O důležitosti výsledků hodnocení a o specifikách evaluací na malých oborech jsme mluvili s dr. Renatou Landgráfovou, proděkankou pro studium. [20. 1. 2016] Účastí v hodnocení studenti pomáhají udržet jeho legitimitu O anonymitě dotazníků i dopadech hodnocení prozrazuje v rozhovoru víc proděkan Ondřej Tichý. [30. 5. 2015] Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité? [18. 12. 2014] Výsledky evaluací nezůstávají viset v prostoru „Výpovědní hodnota evaluací roste semestr za semestrem,“ říká k několikaletému průběhu evaluací děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík. [14. 1. 2014]  

Výběrové řízení ze dne 25. 5. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 25 May 2018 – Faculty of Arts

11. červen 2018 - 11:04
English see below Název pracovní pozice: vědecký pracovník (School of Interdiscplinary Area Studies, Oxfordská univerzita) Předpokládaná mzdová třída: VP1 Obor a zaměření: doktorand se zaměřením na interdisciplinární areálová studia a nové metodologie na průsečíku humanitních a sociálních věd. Jedná se o pozici naplánovanou v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy) Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců Popis pracovní činnosti: 6 měsíců vědecký pobyt v School of Interdiscplinary Area Studies, Oxfordská univerzita: absolvování kurzu Research Methods for Area Studies (Modul 1 a Modul 2) (viz příloha) realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu (práce v knihovně, konzultace s mentorem) prohloubení akademické výměny v rámci studentské vědecké činnosti; konzultace směřující k přípravě studentské konference příprava disertace během pobytu bude junior v pravidelném kontaktu s vedoucím svého domovského pracoviště a radou Institutu pro stadium strategických regionů 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou: doktorand bude pokračovat ve studiu v rámci příslušné oborové rady; v rámci vědecké struktury FF UK bude náležet k Institutu pro stadium strategických regionů po návratu bude v semináři prezentovat výsledky svého bádání a svých zkušeností bude nadále v kontaktu s kolegy z Oxfordu a bude se podílet na přípravě společné doktorandské konference a dalších společných projektů Požadavky: student některého z relevantních doktorských programů; zaměření disertační práce na témata související s Čínou, Jižní Asií, Japonskem, Ruskem a eurasijským prostorem nebo Latinskou Amerikou výborná kompetence v anglickém jazyce slovem i písmem; kompetence alespoň v jednom jazyce vybraného regionu vědecko-výzkumná a publikační činnost v oboru je výhodou, ne však podmínkou Předpokládaný nástup: 1. října 2018 Termín přihlášky: 30. června 2018 Náležitosti přihlášky: přihláška do výběrového řízení projekt disertační práce (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v angličtině) předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu. krátký životopis vedoucího týmu / supervizora z příslušné zahraniční instituce. souhlas vedoucího příslušné ZS na FF UK k přijetí po návratu ze zahraničí kopie dokladů o vzdělání, včetně dokladů o jazykové kompetenci přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti    Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Kontaktní osoba za Institut pro stadium strategických regionů (hrc.ff.cuni.cz): prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., olga.lomova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při osobním pohovoru. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Name of the position: 1. researcher (School of Interdiscplinary Area Studies, University of Oxford) Expected pay group: VP1 Field and specialization: PhD student with specialization in interdisciplinary area studies and new methodologies on the threshold of humanities and social sciences. This is a position planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months Work description: 6-month research stay at a major academic institution in the School of Interdiscplinary Area Studies, University of Oxford taking part in the course Research Methods for Area Studies (Modul 1 and Modul 2) (see the annex) realization of own concrete research (heuristic work, consultations with mentor) intensification of academic exchange within the frame of student scientific activity; consultations with respect of preparing student konference work on dissertatin during the stay the junior will be in constant contact with the director of his home department and the council of the Institute for the study of Strategic Regions   6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU: the student shall continue the PhD study within the frame of the specific area, under the supervision of the relevant subject area council; within the frame of the FA CU shall belong to the Institute for the study of Strategic Regions upon returning will present at seminary the results of his reseach and his experiences will remain in contact with the colleagues from Oxford, taking part in preparing a joint PhD konference and other joint projects Requirements: Ph.D. specializing in the study of China, South Asia, Japan, Russia and Eurasia or Latin America excellent competence in the English, both oral and written, and at least one language of the area of the study adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development, and previous experience with research grants is an advantage, but not a requirement. Expected start: October 1, 2018 Application deadline: June 30, 2018 Application procedure:. application for the selection procedure project of dissertation (up to three pages, including the sources and literature, in English) preliminary consent of the team leader / supervisor of the institution to be visited, including acceptance into the research team and mentoring of the research in question. the supervisor’s short CV and bibliography consent of a relevant CU FA department to admit the researcher upon her / his return among the staff for at least 6 months certificates of completed education, including language competence (copies) overview of publication and research activity  Forms of applying.: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha By e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The contact person for the Institute for the Study of Strategic Regions (hrc.ff.cuni.cz): Prof. Olga Lomová; olga.lomova@ff.cuni.cz. Originals of the certificates will be required for the interview. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Prof. Josefu Opatrnému byla udělena cena Gratias Agit

8. červen 2018 - 16:45
Jedním z laureátů letošního ročníku ceny Gratias Agit Ministerstva zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí je prof. Josef Opatrný, vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK. Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. je český historik a iberoamerikanista, od roku 1990 vedoucí Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Významně se zasloužil o rozvoj oboru od samých jeho počátků, dlouhodobě určuje směry bádání nejen v kontextu České republiky, ale v dílčích oblastech i na úrovni mezinárodní, aktivně se podílí na životě univerzity, je vysoce oceňován jako pedagog a zároveň i jako popularizátor. V letech 1963-68 vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory historie a bohemistiku. Badatelské zájmy prof. Opartného zůstávají víceméně konstantní: soustředí se na problémy dějin amerického kontinentu v 19. století, zejména pak otázky nacionalismu, migrací a kontaktů mezi Střední Evropou a Novým světem. Ve svých analytických monografiích stejně jako v popularizačních pracích se spojuje zájem o globální procesy se stejně intenzivním zájmem o mikrohistorické pohledy do každodenního života. Právě jeho popularizační práce již před rokem 1989 otevíraly české veřejnosti málo známá témata a osobnosti z dějin Severní a Jižní Ameriky. Za zásluhy v oblasti popularizace mu byla dvakrát udělena cena Miroslava Ivanova  (2005, 2014) a jednou cena Egon Ervín Kische (2006). V roce 2002, jako výraz uznání za zásluhy o podporu vztahů mezi Českou Republikou a Španělskem, mu byl králem Juanem Carlosem I. propůjčen Řád Isabely Kastilské v hodnosti komandera; a v roce 2008 španělský Řád za zásluhy. Cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře. Cenou mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodo bou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.  

Call for Applications: Late-Ottoman Identities: the National, Transnational, and Marginal (Workshop)

8. červen 2018 - 11:51
CALL FOR APPLICATIONS The annual “Identities in the Middle East Workshop,” organized and hosted by the Department of Near Eastern and African Studies at Charles University, will be inaugurated with a two-day discussion of late-Ottoman identities. The aim of the workshop is that the participants gain a profound awareness of the conceptualizations and manifestations of individual, communal, national, and transnational identities in the last century of the Ottoman Empire. Participants are expected to actively engage in discussions generated by a set of readings. Dates & Venue: 12–13 October 2018, Prague, Czech Republic Content of the Workshop: The first day of the workshop, chaired by Hasan Kayalı, will open with theoretical considerations of identity and belonging and case studies that reveal particular complexities of identity among peoples of the late Empire. The second day’s sessions will consider alternative perspectives and will be divided between a session on transnational identities, chaired by Ebru Akcasu, and marginal identities, chaired by Stefano Taglia. The transnational session will evaluate notions of belonging to the Ottoman state from the perspective of foreigners, both Ottomans abroad and non-Ottomans within the dominions. The session on marginals will analyze the relationship between the state and groups engaged in nonconformal behaviors, such as drug addicts, prostitutes, and alcohol drinkers, to reflect on the state’s role as service provider and its expectations of individuals as modern citizens. The workshop will conclude by carrying the conversation about identity into the post- Ottoman era and will assess the balance sheet of the (active) dissolution of multi-faceted Ottoman identities in the states that emerged from Ottoman territories. The closing session will be chaired by Hasan Kayalı. Eligibility and Application: This workshop is designed for doctoral students and early-career academics (i.e., those who have received their degrees within the last 5 years). To apply, please email your curriculum vitae and a 500-word statement of how this workshop is relevant and useful to your current research to: katarina.palcova@ff.cuni.cz The subject line of the email should clearly indicate that it is an application for the “Late- Ottoman Identities Workshop.” The deadline for applications is 7 July 2018. Successful candidates will be notified by 20 July 2018. Funding may be provided for applicants whose home institutions do not cover travel and/or accommodation expenses. Please indicate in the application whether this applies to you. Requests will be evaluated on a case-by-case basis. Workshop Schedule: Friday, 12th October, 2018 (Faculty of Arts, Charles University) Chair: Hasan Kayalı 10:00 – 13:00 Identity and belonging in the late Ottoman Empire 13:00 – 14:30 Lunch break 14:30 – 17:30 Case studies Saturday, 13th October, 2018 (Faculty of Arts, Charles University) Chair: Ebru Akcasu (morning session) & Stefano Taglia (afternoon session) 10:00 – 13:00 Transnational identities in the late Ottoman Empire 13:00 – 14:30 Lunch break 14:30 – 17:30 Marginals as citizens in the late Ottoman Empire 18:00 – 18:30 Closing Remarks chaired by Hasan Kayalı

„Nedej zahynouti nám ni budoucím…“ Svatí patroni na cestě ze středověku do novověku

6. červen 2018 - 16:33
Všechny zájemce srdečně zveme na konferenci, která se uskuteční 7.–9. 6. 2018 ve Strahovském klášteře.

Opatření děkana 7/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019

6. červen 2018 - 12:42
Opatření děkana 7/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 OD 7-2018 Harmonogram 2018-19

Opatření děkana č. 7/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019

6. červen 2018 - 11:00
Opatření děkana č. 7/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019

Léto bez knihovny: letní uzavírka knihoven na FF UK

6. červen 2018 - 10:29
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, z důvodu pokračujících rozsáhlých rekonstrukčních prací na FF UK a na to navázaných technických a organizačních omezení budou v tomto roce knihovny na Filozofické fakultě uzavřeny přes celé léto, tj. od pondělí 2. července až do pátku 31. srpna 2018. V souvislosti s uzavírkou knihoven budou výpůjčky dokumentů ze všech knihoven, které byly provedeny či prodlouženy v průběhu června prodloužené až do 17. září. Doporučujeme všem uživatelům knihoven, aby si v průběhu června půjčili z knihoven všechny knihy, které nutně potřebují pro své studium a výzkum během tohoto léta. Hranice pro maximální počet výpůjček ze všech knihoven UK se liší podle tzv. statusu čtenáře i druhu výpůjčky. Např. student či doktorand fakulty může mít najednou vypůjčeno až 30 dokumentů. Pravidla pro počet výpůjček stanovuje příloha Knihovního řádu UK, tzv. Jednotná matice výpůjček. Nahlédněte do Matice zde. Pro bližší informace o letní uzavírce se mohou uživatelé obracet na pracovníky jimi využívaných knihoven, a to buďto osobně, nebo telefonicky či e-mailem. Najděte si kontakt na svou knihovnu. ____________ Co je dobré vědět – shrnutí Letní uzavírka knihoven: pondělí 2. července – pátek 31. srpna 2018. Výpůjčky provedené nebo prodloužené v průběhu června budou automaticky prodloužené do 17. září. Během letní uzavírky nebude nabíhat zpozdné za včas nevrácené knihy. Automat pro dobíjení kreditu pro tisk z Knihovny Jana Palacha bude po dobu trvání uzavírky umístěn v 1. patře hlavní budovy. Zároveň lze kredit dobíjet bezhotovostně přes internet. Více informací o bezhotovostním dobíjení kreditu na tisk zde. Biblioboxy v hlavní budově, v budově Celetná i ve Šporkově paláci jsou v provozu po celou dobu trvání uzavírky. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně letní uzavírky se obracejte na pracovníky vámi užívaných knihoven. Najděte si kontakt na svou knihovnu.

Přijďte se podívat na antiku očima 21. století!

6. červen 2018 - 9:51
Ústav pro klasickou archeologii FF UK pořádá ve dnech 11.–13. června 2018 program Antický svět a Evropa očima 21. století. Akce, která proběhne v Kampusu Hybernská FF UK, vznikala ve spolupráci s Hrdličkovým muzeem člověka PřF UK a Národním muzeem. Přijďte pohlédnout na antiku očima moderních archeologických metod 21. století a zjistit, co všechno nám může poznání života našich starověkých předků povědět o nás samých. V odpoledních hodinách čeká na návštěvníky v areálu Kampusu Hybernská FF UK (Hybernská 4, Praha 1) pestrý program.  V pondělí 11. a ve středu 13. 6. proběhnou vždy od 16:30 odpolední přednášky, které představí řadu zajímavých a neotřelých témat z období antiky. V pondělí se dozvíte nové informace o slavných šachtových hrobkách z Mykén a pozoruhodných nálezech, které ukrývaly a odhalíte, proč byl obchod s kameny hybatelem ekonomického rozvoje pravěké Evropy.  Ve středu se seznámíte s projekty a úspěchy české klasické archeologie v dalekém srdci Asie, nahlédnete do světa lidí trpasličího vzrůstu ve starověkém světě a zjistíte, zda bylo jejich postižení prokletím nebo požehnáním. Součástí akce jsou i úterní odpolední komentované prohlídky nově otevřené výstavy Keltové v Nové budově Národního muzea, vždy v 16 a 17 hodin. Kapacita je omezená (pouze 30 míst na jednu prohlídku), předchozí rezervace na adrese vzdelavani@nm.cz je nutná. Po celé tři dny bude v areálu volně přístupná výstava Tajemství stepi, která se věnuje výzkumům Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Uzbekistánu. Ve středu 13. června program od 19:30 vyvrcholí koncertem dvou nezapomenutelných kapel Typ Skršín a Skrytý půvab byrokracie, které jsou zcela nebo částečně tvořeny archeology! Podrobný program naleznete na facebookových stránkách Ústavu pro klasickou archeologii FF UK: @KlasickaArcheologieFFUK.   Externí odkazy Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK: http://muzeumcloveka.cz/cs Národní muzeum: http://www.nm.cz/ Filozofická fakulta UK: https://www.ff.cuni.cz/   Kontakt pro média PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D. E-mail: kamila.remisova@ff.cuni.cz Tel.: +420 721 659 523

Referent/ka grantového oddělení

4. červen 2018 - 10:49
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá do grantového oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici referent/ka grantového oddělení Popis pozice a její pracovní náplň úvazek 1,0 administrativa spojená s granty asistence při přípravě projektových žádostí kontrola průběžných a závěrečných zpráv, komunikace s poskytovatelem podpory aktivní vyhledávání nových grantových příležitostí příprava seminářů i prezentací pro studenty a akademické pracovníky Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské zaměření: humanitní, právnické, veřejnosprávní nebo ekonomické Další požadavky schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet) předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) znalost univerzitního prostředí výhodou bezúhonnost Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca 1/2 normostrany) Termín nástupu 1.8.2018, jinak na základě dohody Výhrada Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu. Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na jana.bryksiova@ff.cuni.cz do 25.6.2018 E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“.

Letní filmovou přehlídku DAS SOMMERKINO zahájí čtyři projekce v Kampusu Hybernská

31. květen 2018 - 16:00
Od června do srpna budou pod širým pražským nebem promítány nejlepší německojazyčné filmy posledních let. První čtyři snímky budou v červnu k vidění v letním kině v Kampusu Hybernská. Celkem se bude promítat čtrnáct snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska, které slavily úspěch mj. na minulých ročnících festivalu DAS FILMFEST. Vstup na všechna představení je volný, filmy jsou uváděny v originále s českými a/nebo anglickými titulky. Program letního kina v Kampusu Hybernská: 6. 6. | 22:00 | Das Sommerkino Praha: Finsterworld 13. 6. | 22:00 | Das Sommerkino Praha: Bulvár Schönefeld 20. 6. | 22:00 | Das Sommerkino Praha: Nejlepší ze všech světů 27. 6. | 22:00 | Das Sommerkino Praha: Divoká Letní filmovou přehlídku DAS SOMMERKINO pořádají Goethe-Institut Prag, Rakouské kulturní fórum a Velvyslanectví Švýcarské konfederace. Podrobnosti na webu akce.

Knihex 08

31. květen 2018 - 14:35
Setkání nakladatelů a čtenářů pod širým nebem se letos uskuteční v sobotu 16. června na ostrově Štvanice. Knihex umožňuje kvalitním menším nakladatelům sejít se a představit se společně veřejnosti. Je záměrně pořádán v pražském veřejném prostoru, aby se knihy dostaly na čerstvý vzduch a mezi lidi. Knihex se snaží být nejenom knižním trhem, ale také místem, kde se dá příjemně strávit den – návštěvníci můžou pobýt v odpočinkové zóně, děti v dětském koutku, pro všechny je připraven doprovodný program. S vlastním stánkem se tradičně představí i Vydavatelství FF UK. Více informací: FB

Aktuality

- září 18 - jsou...

11. červenec 2018

viz vlevo.

10. červenec 2018