Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 14 min 35 sek zpět

Knihovnické nebe ve Slovinsku

11. červenec 2017 - 10:37
V červnu vyrazila naše skupina sedmi statečných knihovníků na exkurzi po slovinských knihovnách společně s kolegy z knihoven a informačních institucí ČR. Zahraniční cesta se konala pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Jejím cílem bylo navštívit během šesti dnů 6 městských knihoven s regionální působností a národní univerzitní knihovnu, zhlédnout jejich prostory, poznat jejich fungování a inspirovat se. Počet knihoven je ve Slovinsku menší než v České republice (58 městských knihoven, 10 regionálních, 269 poboček, 13 mobilních knihoven), kvalitu služeb to nijak neovlivňuje, ba naopak. Efektivní financování knihovnictví, centralizace veřejných knihoven pod záštitou Združenje splošnih knjižnic a aktivní nasazení zaměstnanců ve službách se odráží na jejich využití. Registrovaných čtenářů je 23 % z obyvatel Slovinska a 65 % využívá jejich služby. Přestože byla každá z navštívených knihoven specifická, jejich společnými rysy bylo, že se jedná o moderní komunitní centra s fondem odborné a krásné literatury, s oddělenými prosvětlenými prostory plnými knih. Součástí knihoven jsou čítárny, týmové studovny, pohádkové místnosti pro dětské čtenáře, prostory s domácím kinem, s technikou pro poslech hudby, přednáškové místnosti, divadelní prostory či fond zaměřený na regionální osobnosti a historii. Moderní nábytek, umělecké obrazy, literární kavárny jsou již samozřejmostí. Knihovny rovněž využívají selfchecky, čtečky a některé i automaty na vracení knih. V každé knihovně jsme objevili něco zajímavého. V Celje nám knihovníci zdůrazňovali význam tištěné knihy obzvláště pro dětské čtenáře, jelikož napomáhají rozvoji sociální komunikace. V historické reprezentativní budově Národní a univerzitní knihovny v Ljubljani, kterou navrhl známý architekt Jože Plečnik, jsme zhlédli výstavu zaměřenou na reformaci, prostřednictvím které se slovinština začala užívat v písemném styku. Knihovna koordinuje webový portál Digitální knihovny Slovinska, který volně zpřístupňuje knihy, časopisy, mapy, rukopisy a sekundární literaturu. Lidovými tanci nás přivítaly děti v knihovně v Grosuplji. Zdejší pamětní místnost zvaná Domoznanska soba uchovává dokumenty a knihy významné pro regionální historii, která je zmapována až do dob antiky. Knihovna v Domžale se nachází v obchodním středisku. Toto specifikum se kladně odrazilo na návštěvnosti knihovny (1000 návštěv denně). Z hlediska pořádání společenských aktivit je na tom velmi dobře se svým programem knihovna v Kranji, která organizuje kurzy informační a čtenářské gramotnosti, workshopy, půjčuje knihy na koupališti či pořádá filmové, divadelní a komiksové večery. Příhraniční knihovna v Nove Gorici je díky své poloze jedinečná svou spoluprací se slovinskými komunitami v Itálii, italskými knihovnami a místní univerzitou. Jen pro zajímavost na jejich zahrádce s lehátky, vodotryskem a zaparkovaným bibliobusem jsme poznali „knihovnické nebe“. V bilingvní oblasti Piranu schraňuje knihovna osobní archivy obyvatel a digitalizuje staré pohledy. Poslední den jsme strávili v Terstu, kde jsme v muzeu zhlédli sbírky Francesca Petrarky a Jamese Joyce, který zde žil a na jehož památku jsou po městě rozmístěny značky, které upozorňují na místa irským autorem navštívená. Bohatství knihoven a kulturních institucí spravují webové portály Kamra nebo Digitalna knjižnica Slovenije, která se mj. podílí na vývoji evropského internetového projektu Europeana. Na základě partnerství mezi vydavateli a knihovnami byla v roce 2013 založena elektronická knihovna a e-shop Biblos. Knihovníci aktivně propagují dobré knihy ze slovinské produkce, především beletrii, formou anotací knih na portálu Dobre knjige. Čtenáři zde mají možnost knihy hodnotit, komentovat a sdílet informace o nich. Vědeckou produkci slovinských autorů mapuje bibliografický systém COBISS. Pokud hledáte informace o známých osobnostech Slovinska (např. Drago Jančar či Jože Plečnik), navštivte internetový lexikon Primorci. Zážitků a dojmů z cesty bylo opravdu mnoho. Nejvíc se nám líbil aktivní přístup místních knihovníků, kteří ochotně vycházeli vstříc našim dotazům, a také různá prostorová řešení jednotlivých navštívených knihoven, která vždy poskytují prostor nejen pro vzdělávání uživatelů, ale i pro jejich setkávání a odpočinek. autorka: Marika Sztefková, Knihovna FF UK

Nové způsoby čtení lze hledat u všech děl, říká laureátka Iberoamerické ceny

10. červenec 2017 - 12:21
Zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí akreditovaných v České republice letos udělili po dvaadvacáté tzv. Iberoamerickou cenu. Porota složená z nejvyšších zástupců velvyslanectví Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska a Venezuely vybírala z 19 přihlášených textů zaměřených na problematiku latinskoamerických zemí a zemí Pyrenejského poloostrova. Nejvyšší ocenění Premio Iberoameriano získala práce studentky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavlíny Juračkové „Sedm knih o Dianě od Jorgeho de Montemayora – Od pastýřského románu k mystice“. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v dubnu. Na základě čeho jste se rozhodla pro toto téma? V rámci grantu Svět dona Quijota, který vzniká při Ústavu románských studií FF UK, jsem se věnovala odkazu pastýřského románu v Cervantesově Donu Quijotovi. Touto cestou jsem se dostala k Montemayorově knize Los siete libros de la Diana. V zimním semestru 2016 jsem pak přes program Erasmus studovala na Universidad Complutense de Madrid, kde se mi naskytla příležitost zabývat se hlouběji španělskou literaturu 16. století, to mě opět přivedlo k Dianě. Začala jsem se zajímat nejen o text díla, ale převážně o dobový kontext a okolnosti vzniku díla, až se téma postupně začalo rýsovat. Velkým pomocníkem se mi stala také Národní knihovna v Madridu, v níž jsem měla možnost nahlédnout do nejstarších dochovaných vydání Diany. Jaké místo v románské literatuře zaujímá Jorge de Montemayor? Nevím, jaké místo zaujímá obecně v románské literatuře, ale řekla bych, že v rámci španělské literatury má vcelku neměnné místo ve srovnání se známějšími díly, pro které se hledají stále nové a nové interpretace. Literární historie vytvořila označení pastýřský román, do něhož napasovala také Montemayorovu Dianu. Obecně o pastýřském románu postupně vzniklo celkem dost článků a studií, které se však často opakují a působí spíše jako resumé a konstatování literární produkce zmíněného žánru ve 2. poloviny 16. století. Až v roce 2009 publikovala barcelonská hispanistka María Dolores Esteva de Llobet knihu o Montemayorově životě a díle, kde se ale zaměřila převážně na dílo před Dianou. Obecně asi mohu říct, že Montemayor své místo ve španělské literatuře má z hlediska literární historie a vývoje žánrů, ale z pohledu nových interpretací zatím bohužel zůstává na okraji badatelského zájmu. Ve své práci vycházíte z myšlenky Juana Goytisola, že u literárních textů je důležité hledat vždy nové způsoby interpretace. Jakým způsobem se vaše interpretace díla odlišovala od těch dosavadních? Goytisolovo dílo celkově vnímám jako pokus o nové čtení časem zaběhnutých stereotypů a představ o španělské identitě. Jeho knihy jsou provokativní a Goytisolův vztah ke Španělsku značně problematický. Významná portorická hispanistka Luce López-Baralt vystihuje Goytisolův vztah ke Španělsku jako amor-odio (láska-nenávist). Goytisolovu představu o novém čtení (slovy Seymoura Chatmana je známá jako přečtení, nikoli čtení děl) jsem se pokusila uplatnit při interpretaci Montemayorovy Diany. S tím souvisela také volba metodologie. Místo strukturalistického přístupu k dílu jsem se více zabývala historií, částečně také formátem knihy a dopadem na významové uchopení díla. Dosavadní interpretace spojené s žánrovým zaškatulkováním jsem se snažila překročit a položit si otázku, co se skrývá pod nálepkou pastýřský román. Podle mého názoru nejde v případě Montemayora o pouhé imitování italských vlivů, ale spíše o strategické využití pastýřské tematiky, která však odkazuje obdobně jako v případě poetiky Svatého Jana od Kříže k něčemu vyššímu. V kontextu Montemayorova života, španělské inkvizice a problematiky knihtisku se pro mě dílo otevřelo mnohem více než v případě pouhého hledání estetických kritérií vedoucích k tzv. žánru pastýřského románu. Myslíte, že tyto nové způsoby lze hledat i u kanonizovaných děl, která už jsou zatížena velkým množstvím interpretací? (V české literatuře např. Máj, Kytice, Babička apod.) Rozhodně ano. Myslím, že nové způsoby čtení lze hledat u všech děl. Záleží na tom, jaký úhel pohledu a metodologii si zvolíme. Mohu se zabývat například Babičkou Boženy Němcové z mé časové a prostorové perspektivy, nebo mě může zajímat recepce Babičky v nějakém konkrétním období atd. Proč ne? Jakým směrem se bude ubírat váš další výzkum? V diplomové práci bych se ráda zabývala hlubším rozborem Los siete libros de la Diana v kontextu celého Montemayorova díla. Pokusila bych se zodpovědět otázky, které jsem v rámci soutěžního příspěvku pouze naznačila jako možnou cestu interpretace, a zároveň bych lépe propracovala metodologii práce. Nové uchopení tzv. pastýřského románu by mohlo posloužit také k novému čtení například Cervantesova díla. V první části z roku 1605 se při třídění knihovny dona Quijota mimo známější rytířské romány diskutuje také o pastýřských knihách a pohled na ně není rozhodně jednoznačný. Napříč oběma díly Dona Quijota se ve větší (jednotlivé kapitoly, příběhy) či menší (dílčí motivy) míře setkáváme s pastýřskou tematikou, k níž se Cervantes také v kontextu ostatních svých děl stále vracel. Tímto směrem bych se nadále ráda ubírala. rozhovor vedla Šárka Kadavá související: Studentka UK Pavlína Juračková získala prestižní Iberoamerickou cenu [iforum.cuni.cz, 4. dubna 2017]

Reconstruction of the Main Building

10. červenec 2017 - 9:05
The general reconstruction of the Faculty of Arts main building on Jan Palach Square will be carried out gradually in 2017-2019. Most of the works will take place during the summers in order to avoid collissions with teaching and entrance exams as much as possible. This summer, the faculty will get a new glass lift, which was designed in the original conception from the 1930s. The lift will connect the main library, the courtyard, and all the floors of the building. Apart from the lift, there will be a new staircase and bike shed in the courtyard. Some rooms will also be equipped with air-conditioning. In the upcoming years, the building will also get a new facade and new roof, and the interior will be renovated too. The faculty management would like to ask all students, members of staff, and visitors for their patience and understanding during the reconstruction – the result will surely be worth the occasional inconvenience!      

Emeritní profesor Ústavu českých dějin FF UK Robert Kvaček oslavil 5. července 85. narozeniny

7. červenec 2017 - 10:18
Vynikající historik moderních dějin a mimořádně oblíbený pedagog prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., ve středu 5. července oslavil významné životní jubileum. Již 29. června 2017 proběhla v Lepařově gymnáziu v Jičíně, jehož je jubilant absolventem, velká oslava, které se zúčastnily desítky a desítky hostů. Mezi polednem a osmou hodinou večerní patřila aula gymnázia této slavnosti. Za pořádající instituci přivítal všechny ředitel gymnázia Mgr. Miloš Chlumský, jménem Univerzity Karlovy promluvil další z jičínských rodáků – prorektor prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Na slavnost dorazil i hejtman hradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  V průběhu odpoledne zazněla celá řada proslovů, slov díků a obdivu. Na oslavu přijeli a přišli přátelé, kolegové i žáci prof. Kvačka z Filozofické fakulty UK, kde celý život působil, dále z Technické univerzity v Liberci, kde působí dosud, představitelé různých osvětových, paměťových a pedagogických institucí, a také jeho přátelé, kteří s výukou a popularizací historie nemají nic společného, ale Roberta Kvačka znají jako spolužáka či spolusportovce. Za přispění Pekařovy společnosti Českého ráje vznikla v aule gymnázia i výstava, mapující Kvačkovu odbornou, popularizační a sportovní činnost, stejně jako jeho studentská léta na Lepařově gymnáziu. Byla zde k vidění řada unikátních dokumentů a fotografií. Gratulace vyvrcholily sólovým zpěvem určeným jubilantovi a dále nástupem fotbalového týmu s dortem ve tvaru hřiště. Profesor Kvaček ze stupínku provedl slavnostní výkop. Na programu byla i exkurze do Kvačkovy třídy s jeho osobním výkladem a řada dalších milých atrakcí. Ústav českých dějin svému emeritnímu profesorovi, kterého považuje za rodinné stříbro, přeje do dalších let pevné zdraví, životní optimismus a lidské štěstí. doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

Soutěž projektu COURAGE: Otevřená výzva tvůrcům dokumentárních filmů

4. červenec 2017 - 15:18
V rámci projektu COURAGE byla vypsána otevřená výzva tvůrcům dokumentárních filmů Kultura jako hnutí odporu v bývalých socialistických zemích východní Evropy. Hledají se vysoce kvalitní dokumentární filmy, schopné přimět k zamyšlení a zaujmout široké publikum.

Výběrové řízení ze dne 30. 6. 2017 – Ústav řeckých a latinských studií

3. červenec 2017 - 13:46
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav řeckých a latinských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – (odborný) asistent Obor a zaměření: didaktika latiny (klasických jazyků) Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou Požadavky: PhD. (či ekvivalent) v oboru klasická filologie nebo v příbuzném oboru, případně perspektiva brzkého dokončení doktorského studia, zkušenost s výukou latiny (případně i dalšího předmětu), ideálně na střední i vysoké škole, publikační činnost, perspektiva odborného rozvoje v oboru didaktiky klasických jazyků (publikace, habilitace), jeden cizí jazyk aktivně (včetně schopnosti v něm vyučovat), alespoň jeden další pasivně (jeden z nich musí být angličtina). Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 31. července 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled praxe ve výuce, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_Ústav řeckých a latinských studií  

Provoz sekretariátu ÚISK – červenec a srpen 2017

3. červenec 2017 - 13:16
PROVOZ SEKRETARIÁTU červenec-srpen_2017

Online Exhibition of Music Manuscripts from 12th – 16th Century

2. červenec 2017 - 16:19
As part of the 45th year of the international conference on medieval and renaissance music, an online exhibition of music manuscripts from 12th - 16th century from the collections of the Czech National Library will be launched on 4 July 2017. The website presents original manuscripts with transcriptions and recordings. The exhibition is a result of cooperation between the Department of Musicology, CUFA, and the Department of Manuscripts and Old Prints, CNL.

Virtuální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století

30. červen 2017 - 16:15
Virtuální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století ze sbírek Národní knihovny: na stránkách manuscriptorium.com jsou vystaveny původní notové záznamy, jejich současné přepisy a nahrávky dané skladby. Jedná se o výsledek spolupráce Ústavu hudební vědy FF UK a Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR s využitím databáze digitalizovaných rukopisů Manuscriptorium.

Nedostupnost MVS a MMVS

30. červen 2017 - 11:59
Z důvodu rozsáhlých rekonstrukcí v budovách FF UK bude meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba v červenci a srpnu 2017 pozastavená. Během této doby nevyřizujeme žádné žádosti o MVS a MMVS. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení kurzů letního semestru

30. červen 2017 - 11:23
Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky. Výsledky jsou zveřejněny včetně slovních komentářů.

Kateřina Svatoňová získala Cenu F. X. Šaldy

29. červen 2017 - 11:45
Ve čtvrtek 29. června 2017 byly slavnostně předány Cena F. X. Šaldy za českou uměleckou kritiku a Cena Otokara Fischera pro německé bohemistky a bohemisty. Autoři oceněných knih Kateřina Svatoňová a Tilman Kasten přestavili své práce ve středu 28. června v pražském Goethe-Institutu. Cena Otokara Fischera byla udělena poprvé symbolicky v roce 150. výročí narození a 80. výročí smrti F. X. Šaldy. Po jedenadvacáté byla ve čtvrtek 29. června 2017 udělena Cena F. X. Šaldy za mimořádný publikační výkon v oblasti české umělecké kritiky. Porota Ceny F. X. Šaldy ve složení Petra Ježková (divadelní historie a kritika), Matěj Kratochvíl (hudební historie a kritika), Zdenka Kalnická (filosofie), Martina Mašínová (literatura a nakladatelská praxe), Jana Pelouchová (hostitelské Museum Kampa), Miloslav Topinka (básník a esejista) a Tomáš Winter (výtvarná kritika a kunsthistorie) se rozhodla udělit Cenu F. X. Šaldy Kateřině Svatoňové za knihu Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (Praha: Filozofická fakulta UK, Národní filmový archiv, Master Film, 2016). Spolu s Cenou F. X. Šaldy bude poprvé slavnostně předána rovněž Cena Otokara Fischera pro německé bohemistky a bohemisty, která klade obdobný důraz na „pronikavost pohledu, dar hodnotící, schopnost vidět a položit problém, přetavování imaginace, povyšování a zpředmětňování nálady“ (O. Fischer, Na rozhraní, 1914). Je určena výjimečným počinům v německy psané bohemistice, zahrnuje širokou oblast české literární historie, jazykovědy, dějin umění, architektury, divadla, hudby či filmu. Zvláštní pozornost je věnována pracím germanobohemistickým, zkoumajícím vztahy mezi českou a německou kulturou v prostoru českých zemí. Neznámou kapitolu z dějin česko-německého literárního transferu představuje i kniha Tilmana Kastena o valdštejnských románech Alfreda Döblina a Jaroslava Durycha, kterou pod názvem Historismuskritik versus Heilsgeschichte–Die Wallenstein-Romane von Alfred Döblin und Jaroslav Durych vydalo v roce 2016 nakladatelství Böhlau. Knihu vybrala česko-německá porota Ceny Otokara Fischera tvořená zástupci německých univerzitních bohemistik (Irina Wutsdorff, Alfrun Kliems, Marek Nekula, Martina Winkler) a zástupci pořádajícího Institutu pro studium literatury (Libuše Heczková, Eva Jelínková, Petr Málek, Václav Petrbok). Cena F. X. Šaldy na Facebooku Cena Otokara Fischera Tisková zpráva Kontakt pro média Libuše Heczková 602 242 314 libuse.heczkova@ipsl.cz

Mezinárodní konference o středověké a renesanční hudbě

29. červen 2017 - 9:12
Ve dnech 4.–8. července 2017 proběhne v Anežském klášteře v Praze doposud největší setkání odborníků na hudbu starších období –  Mezinárodní konference o středověké a renesanční hudbě (Medieval and Renaissance Music Conference). 45. ročníku prestižního setkání se účastní přes tři sta českých a zahraničních muzikologů. Akci doprovodí série koncertů a výstav, na nichž si bude veřejnost moci prohlédnout například originál známého Jistebnického kancionálu. Poprvé za bývalou železnou oponou Idea každoročního muzikologického setkání Medieval and Renaissance Music Conference (MedRen) vzešla v 70. letech 20. století z podhoubí vzrůstajícího zájmu o výzkum hudby před rokem 1600. Zprvu čistě britská iniciativa se v 90. letech ujala i na pevnině a od té doby se v pořadatelství střídala kontinentální západoevropská a ostrovní města, např. Oxford, Vídeň, Tours, Barcelona, Brusel či Utrecht. Se 45. ročníkem konference MedRen pokořila další geograficko-politický předěl: Praha je první město za někdejší železnou oponou, které tuto významnou akci hostí. Na konferenci, kterou pořádají Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, se sjede 270 referujících účastníků z 28 zemí (z 20 evropských a dále z USA, Kanady, Brazílie, Austrálie, Hong Kongu, Gruzie, Arménie a Izraele). Akce tak patří k největším svého druhu v oblasti výzkumu starší evropské hudby. Nynější pořadatelství je nejen výsledkem několikaletých snah české vědecké diplomacie, ale i vyjádřením uznání zdejší poválečné tradici medievistického a raněnovověkého bádání. Zejména díky vědecké práci Jaromíra Černého se středoevropská témata začala vracet do mezinárodního diskursu, a to navzdory nepříliš dávné politické izolaci střední Evropy a ztíženým podmínkám, se kterými se museli potýkat zdejší vědci. Na Černého poznatky navazují od 90. let 20. století jeho žáci z Ústavu hudební vědy FF UK. Hudba není ani vážná, ani stará Téměř tři sta odborníků z celého světa od Hong Kongu po Brazílii představí středověkou a renesanční hudbu jako stále živé a aktuální téma. „Posláním setkání je ukázat, že hudba není ani vážná, ani stará, je taková, jací jsme my jako posluchači a jaké role jí přisuzujeme, nezávisle na čase a prostoru, v němž zaznívá,“ říká jedna z organizátorek, Lenka Hlávková z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty. „Již několik generací evropských muzikologů se snaží skrze písemné prameny hledat cesty ke zvukové podobě a vícerozměrnému obrazu naší minulosti a při tom odkládat brýle politiky, světonázoru i individuální kulturní zkušenosti.“ Doprovodné akce: Koncerty a výstavy Ve středu 5. 7. 2017 zazní v Anežském klášteře převážně vokální program Regina luctus – Královna smutku, věnovaný hudbě přelomu 13. a 14. století spojené s královským dvorem Václava II. a Guty Habsburské. Na přípravě koncertu se podílejí Tiburtina Ensemble s uměleckou vedoucí Barborou Kabátkovou a Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. Tento koncert je z kapacitních důvodů určen pouze registrovaným účastníkům konference. Záznam z koncertu odvysílá ČRo3 Vltava.  Pro veřejnost je připraven koncert 7. 7. 2017 od 19.30 hod. v kostele U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1) a je věnován 500. výročí luterské reformace. Vystoupí vokální soubor Societas Incognitorum pod uměleckým vedením Eduarda Tomaštíka. Zazní mimo jiné hudba pražských luteránských skladatelů rudolfinské doby. Během konference bude veřejnosti zpřístupněna i mimořádná výstava Hudební klenoty české reformace. Rukopisy a tisky 15.–17. století ze sbírek Národního muzea, a to v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (Karmelitská 2, Praha 1). Bude zde k vidění ojedinělá kolekce nejvýznamnějších hudebních pramenů české hudby před rokem 1620. Kromě tisků z doby Rudolfa II. si budou návštěvníci moci prohlédnout známý Jistebnický kancionál a graduál Martina Bakaláře z Vyskytné. Výstava se bude konat pouze v době konání konference, tedy od 5. do 9. července 2017 vždy od 10 do 18 hodin.     Obr. 1 Jistebnický kancionál. Kdož jsú boží bojovníci                           Obr. 2 Jistebnický kancionál. Zdroj: Národní muzeum Doprovodným projektem je rovněž virtuální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století ze sbírek Národní knihovny …a slovo se stalo hudbou. Na webových stránkách www.manuscriptorium.com si zájemci budou moci prohlédnout původní notové záznamy středověké a renesanční hudby, jejich současné přepisy a pustit nahrávku dané skladby. Vše doplňuje vysvětlující komentář. Jedná se o výsledek spolupráce Ústavu hudební vědy FF UK a Národní knihovny ČR s využitím databáze digitalizovaných rukopisů Manuscriptorium. Projekt bude spuštěn 4. července a jeho plnou verzi bude možno využívat do konce letošního roku. Slavnostní zahájení konference spolu se spuštěním projektu …a slovo se stalo hudbou proběhne 4. července 2017 v 18 hodin v Anežském klášteře. Záštitu nad konferencí přijali Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UK v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK v Praze Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A., poslanec Evropského parlamentu Konference se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Generální partner Národní galerie v Praze Partneři: Národní muzeum Národní knihovna ČR Horizon 2020 – HERA Nadace Český hudební fond Supraphon, a. s. Hyperion Records KLP – Koniasch Latin Press s. r. o. Bohemia Sekt s. r. o. GRAFFIS studio s. r. o. Organizační výbor Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (Ústav hudební vědy FF UK) PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. (Ústav hudební vědy FF UK) PhDr. Jiří K. Kroupa (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě) Mgr. Josefína Matyášová (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě) Kontaktní osoba pro média Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951 Tisková zpráva

Professor Halík’s Book Receives Foreword INDIES Book of the Year Award

27. červen 2017 - 7:53
Professor Halík’s book I Want You to Be has received the gold medal and the title of the Book of the Year in Philosophy at the annual meeting of the American Library Association. The collection of philosophical essays was published in 2012 by Nakladatelství Lidové Noviny and in English by Notre Dame University Press in 2016. Professor Halík’s books have been translated into 18 languages already, including Chinese and Korean, and have received a number of prestigious awards in various countires, including the prize for the best European theological book in 2010 from the European Society for Catholic Theology. The aim of the Foreword Book of the Year Awards is to bring exceptional books produced by independent publishers and their authors to the attention of libraries and booksellers. The jury consists of readers, librarians, and booksellers.

Letní etapa rekonstrukce hlavní budovy FF UK přinese revitalizaci dvora a přístřešek na kola

26. červen 2017 - 13:23
Generální rekonstrukce hlavní budovy fakulty bude probíhat etapovitě do roku 2019. Hlavní práce jsou směřovány na léto. Letos bude např. postaven nový prosklený výtah jako návrat k dobové koncepci dle původních plánů ze 30. let. Výtah, který pojme 13 osob, nově umožní propojení knihovny na úrovni 2. podzemního podlaží a dvora na úrovni 1. podzemního podlaží a opět všechna podlaží až do čtvrtého patra. Vedle výtahu bude na dvoře postaveno nové schodiště a stojan na jízdní kola s přístřeškem. Při výkopových pracích byly na dně výtahu objeveny základy původního domu. Hradební zeď, která pod dnešní budovou FF UK probíhala, objevena nebyla; více o hradební zdi, jejíž základy byly nalezeny v sousedním domě Na Kocandě, v reportáži České televize Archeologové našli v Praze středověkou bránu. Skrýval ji dům Na Kocandě [ceskatelevize.cz, 9. června 2017]. Základní informace o probíhajících rekonstrukčních pracích jsou k dispozici na webových stránkách. Dvůr a výtah Původní skleněná výtahová šachta ze 30. let Vizualizace nové výtahové šachty, návrh G.L.ARCHITEKTI, s.r.o.                   Fasáda výběr z projektové dokumentace, návrh FARA, s.r.o.: Kaprova a Valentinská

Kniha Tomáše Halíka získala v USA titul Kniha roku v oboru filozofie

26. červen 2017 - 10:42
Kniha Tomáše Halíka I Want You to Be (v originále Chci, abys byl) získala na výročním zasedání Asociace amerických knihoven v Chicagu zlatou medaili a titul americké Knihy roku v oboru filozofie. Knihu filozofických esejů Chci, abys byl vydalo v roce 2012 Nakladatelství lidové noviny a v anglickém překladu loni nakladatelství Notre Dame University Press. Knihy Tomáše Halíka byly přeloženy již do 18 jazyků včetně čínštiny a korejštiny a získaly v řadě zemí prestižní ocenění (včetně ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy roku 2010 od Evropské společnosti pro katolickou teologii). Posláním ocenění Foreword Book of the Year Awards je upozornit knihovníky a knihkupce na výjimečné publikace nezávislých vydavatelů a jejich autory. Vítězné tituly vybírá porota složená ze čtenářů, knihovníků a knihkupců. související: Halíkova kniha získala v USA titul Kniha roku v oboru filozofie [ceskenoviny.cz, 25. června 2017]

Letní provoz e-shopu

26. červen 2017 - 9:59
Z důvodu letní uzavírky Knihovny Jana Palacha (výdejní místo) doručujeme objednávky z eshopu přijaté ve dnech 30. června – 11. srpna pouze běžnou poštou, dobírkou a elektronicky (e-publikace). Děkujeme za pochopení.

Výběrové řízení na pozici Účetní do ekonomického oddělení

23. červen 2017 - 9:16
Účetní Hlavní odpovědnosti pořizování a účtování vybraných závazků (vyúčtování, smluvní vztahy apod.) vedení spisové služby oddělení administrativní agenda oddělení Naše očekávání středoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru znalost účetních postupů základní znalost anglického jazyka samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou Nabízíme zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností Zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Dle dohody, nejlépe 1. 8. 2017. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 21. července 2017 motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mailovou adresu marcela.kvasnickova@ff.cuni.cz nebo vyplňte dotazník níže. Vybraní uchazeči budou následně pozváni k pohovoru. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Výstava Felipe Guaman Poma de Ayala: Peruánská Nová kronika a dobrá vláda bude k vidění do půlky července

21. červen 2017 - 15:20
Výstavu 12. června zahájila velvyslankyně Republiky Peru v ČR J. E. paní Liliana De Olarte de Torres-Muga. Výstava 32 plakátů s ilustracemi rodilého peruánského kronikáře je přístupná ve druhém patře hlavní budovy FF UK. Nová kronika a dobrá vláda je zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nad putovní výstavou převzaly záštitu Velvyslanectví Republiky Peru v ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. související: Vernisáž výstavy Felipe Guaman Poma de Ayala: Peruánská Nová kronika a dobrá vláda [ff.cuni.cz, 6. června 2017] foto: archiv FF UK

Filozofická performance 2017: Projekt Golem – Podivná (s)tvoření mezi uměním, filozofií a technologií

20. červen 2017 - 13:16
Výzkumná skupina Teorie/filosofie médií zve na filosofickou performanci nazvanou Project Golem – Uncanny Acts of Creation. Performance, která proběhne 25. června v Hybernské 4, zahrnuje úvahy o tvorbě umělých bytostí a o lidských bytostech coby umělých výtvorech, o ovládání přírodního prostředí a jeho estetickém formování.

Aktuality

(všechna studia katedrou zajišťovaná) jsou pod tlačítkem ...

16. září 2017

Pokud někdo dosud nemá v SIS zápočet z Dějin pedagogiky, z Obecné pedagogiky, příp. z Teorie...

14. září 2017

zářijového soustředění. Předmět Informační systémy (APD100010) nebude v tomto soustředění...

12. září 2017

Pedagogická psychologie I. vypsaná na čtvrtek 21.9.2017 9.00-11.30 s dr. Krejčovou se...

09. září 2017

Zájemci o zkoušku z některého z...

06. září 2017

pro letní semestr 17/18 vypuká! Čtěte...

31. srpen 2017

- bližší podrobnosti...

30. srpen 2017