Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 1 min zpět

Byla udělena výroční cena Zlatá stuha za nejlepší knihy pro děti a mládež

30. duben 2019 - 13:10
Ocenění nejlepších autorů, ilustrátorů a překladatelů literatury pro děti a mládež bylo uděleno 29. dubna 2019. Mezi oceněnými a nominovanými figurovali také pedagogové a absolventi FF UK. Úspěch zaznamenala mimo jiné pražská skandinavistika. Mezi oceněnými je dr. Helena Březinová z Oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií FF UK a dále dvě absolventky severských jazyků na Filozofické fakultě UK Daniela Krolupperová a Helena Stiessová. Zlatá stuha je udělována již 26 let. Jde o jedinou v České republice udělovanou cenu zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Cena je garantem kvalitních dětských knížek, pomáhá rodičům i pedagogům zvolit v současné nabídce knih pro děti a mládež kvalitní čtení i krásné ilustrace. Nominovaní spjatí s FF UK V Literární části byla za publikaci Cílovníci (Paseka) v kategorii „beletrie pro děti“ nominovaná Eva Papoušková a za publikaci Černobílé prázdniny (Portál) Lucie Šavlíková. Za „literaturu faktu pro děti a mládež“ byl nominován Petr Eliáš Česká zima – Sport v obrazech (Albatros) a Lenka Pecharová Po stopách stoleté dámy: Naše země 1918–2018 (Portál). V kategorii „teorie a kritika literatury (umění) pro děti a mládež“ Pavel Kořínek a Lucie Kořínková za publikaci Punťa – Zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942) (Akropolis). Ve Výtvarné části získala v kategorii „knihy pro mladší děti“ nominaci Tereza Horváthová Prázdniny s Oskarem (Baobab), v kategorii „knihy pro starší děti a mládež“ Daniela Krolupperová s publikací Past na korunu (Albatros) a za „literaturu faktu pro děti a mládež“ Petr Eliáš Česká zima – Sport v obrazech (Albatros). V Překladové části v kategorii „beletrie pro děti“ nominaci získala Lenka Bukovská za překlad knihy Uri Orleva Je těžké být lvem (Práh), Kateřina Klabanová s překladem knihy Nevídaná dobrodružství nevšední, ba přímo spektakulární, bezmezně ohromující Svéhlavíny S. autora Finn-Ole Heinricha (Práh) a Petr Štádler za překlad Příběhu malého Andělína od Davida Almonda (Slovart/Brio). Za překlad publikace Liliany Fabisińské Houby – Podivuhodné skutečnosti ze života hub (Pikola) byla v kategorii „literatura faktu pro děti a mládež“ nominována Marta Harasimowicz.   Laureáti 27. ročníku ceny Zlatá stuha spjatí s FF UK Beletrie pro děti Daniela Krolupperová | Past na korunu, Albatros Teorie a kritika literatury (umění) pro děti a mládež Helena Březinová | Slavíci, mořské víly a bolavé zuby, Host Ilustrace za literaturu faktu pro děti a mládež   Petr Svobodný a Robin Král – ilustrovala Nikola Logosová | Pozor, doktor!, Běžíliška Překlad beletrie pro mládež  Jakob Wegelius – přel. Helena Stiessová | Sally Jones a dopis od mrtvého, Albatros Překlad literatury faktu pro děti a mládež    Alex Bellos, Ben Lyttleton – přel. Michal Prokop | Fotbalová škola – kde fotbal řídí svět, Pikola Komiks pro děti a mládež    Martina Komárková – ilustrovala Barbora Dlouhá | Tarbíci a Marabu II, Dlouhá Barbora Nakladatelský počin    Pavel Kořínek a Lucie Kořínková | Punťa – Zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942), Akropolis Kompletní nominace a výsledky jsou dostupné na webu zlatastuha.cz.

Fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika má své vítěze

30. duben 2019 - 12:30
Třetí ročník fakultního kola soutěže proběhl 29. dubna v Kampusu Hybernská pod záštitou děkana Filozofické fakulty UK doc. Michala Pullmanna. První místo získala studentka Hana Hledíková, která reprezentovala Fonetický ústav FF UK. Studentka třetího ročníku bakalářského oboru anglistika – amerikanistika a český jazyk a literatura uspěla se svou závěrečnou prací Prosodic Phrasing in Good Public Speakers in Czech and English, kterou psala na Fonetickém ústavu. Druhé místo za práci The Collocations of Old English Adjectives and of Their Middle English Counterparts Borrowed from Old Norse získala Světlana Müllerová z prvního ročníku navazujícího magisterského oboru Anglický jazyk na Ústavu anglického jazyka a didaktiky. Jako třetí se umístila Barbora Genserová z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, která třetím rokem studuje bakalářský obor český jazyk a literatura a německý jazyk a literatura. V soutěži prezentovala práci Konstrukce nepotřebovat + infinitiv ve významu ‚není nutné, abych‘. Do soutěže, kterou na fakultě organizuje Ústav českého jazyka a teorie komunikace, se přihlásilo celkem šest studentů bakalářských a navazujících magisterských lingvistických oborů. Soutěžní práce odevzdávali účastníci v české a anglické verzi a následně je v českém jazyce prezentovali před porotou. Porotci hodnotili jak písemnou verzi prací a ústní prezentaci, tak i odpovědi v diskuzi. V porotě zasedali představitelé sedmi lingvistických kateder a ústavů doc. Ivana Bozděchová, dr. Robert Dittmann, doc. Mirjam Fried, dr. Kateřina Romaševská, doc. Petr Čermák, dr. Pavel Šturm, dr. Ondřej Tichý a doc. Irena Vaňková. Vítězky získaly finanční odměnu a postupují do celostátního kola soutěže. To se v rámci 20. mezinárodního setkání mladých lingvistů uskuteční 13. května na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Galerii antického umění v Hostinném, která vystavuje část historicky významné Sbírky odlitků antické plastiky FF UK, čeká renovace

29. duben 2019 - 19:57
  Provoz galerie byl pro letošní rok dočasně pozastaven za účelem renovace podlah objektu a dalších úprav instalace. Ta letos slaví již 50 let své existence. Výstava bude pro návštěvníky znovu zpřístupněna pravděpodobně příští rok. V mezičase mohou zájemci navštívit expozici „Okouzleni antikou“ na zámku Duchcov. Zdejší instalace představuje druhou část fakultní antické sbírky a mimo jiné se věnuje sběratelské a cestovatelské tradici a atraktivnímu prostředí české šlechty. Stálá expozice odlitků antických soch v Galerii antického umění v Hostinném, jejichž originály se nacházejí ve velkých evropských muzeích, představuje vývoj antického sochařství od konce 7. století př. n. l. do 2. století po Kr. Kolekce 550 sádrových kopií je nenahraditelným studijním materiálem a dokladem sběratelství v Čechách. Ve víceméně dnešní podobě byla expozice otevřena již na podzim v roce 1969. Soubor soch spravuje Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který ve spolupráci s galerií v areálu bývalého františkánského kláštera v Hostinném pořádá další sezónní výstavy.

Probíhá dodatečné přijímací řízení pro ak. rok 2019/2020

29. duben 2019 - 13:06
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory a programy pro akademický rok 2019/2020. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019. Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2019/2020 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP). Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor nebo program, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového, sdruženého a dvouspecializačního studia nelze zkombinovat obor/program, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem/programem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení. Lhůta pro podávání přihlášek: do 12. 8. 2019. Termín přijímacích zkoušek: 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019. Termín odevzdání žádosti o prominutí přijímací zkoušky společně s doklady je do 12. 8. 2019. Ve všem ostatním platí obecné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium. Stále platí, že nelze kombinovat program a obor.

Na Filozofické fakultě UK proběhl první ročník Dne mladé vědy

26. duben 2019 - 19:56
V rámci jednodenního cyklu prezentací představili studenti bakalářských a magisterských oborů své výzkumné práce, které byly podpořeny studentským vědeckým stipendiem FF UK. V samostatném bloku měli možnost prezentovat svá odborná témata také zájemci z řad doktorandů. Mezi vystupujícími měli zřetelnou převahu studenti filologických a historických oborů, nechyběli však ani zástupci sociálních věd. Publikum tvořili především členové akademické obce, z větší části studenti. To také koresponduje se záměrem akce, která se chce stát inspirací těm, již podání žádosti o studentské vědecké stipendium zvažují. Kromě seznámení potenciálních žadatelů s obsahem a strukturou stipendijně podpořených prací si Den mladé vědy klade za cíl také umožnit především pregraduálním studentům získávat zkušenosti s formátem konferenční prezentace. Vlastní program studentských vystoupení byl rámován úvodní přednáškou prof. Miroslava Petříčka o vědeckém přístupu v humanitních oborech „Myšlení mezi texty a obrazy“ a závěrečným shrnutím děkana FF UK doc. Michala Pullmanna, které mírou obecné reflexe překročilo horizont tradičních zdravic. První ročník Dne malé vědy na FF UK zakládá tradici, na niž fakulta hodlá v dalších letech navazovat a tvořivě ji rozvíjet. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Mezinárodní lingvistické sympozium Jedna cesta, tři jazyky se na FF UK uskuteční 26.–29. dubna

26. duben 2019 - 18:30
Konferenci pořádá Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav bohemistických studií FF UK v rámci projektu KREAS. Během setkání se budou lingvisté a lingvodidaktici věnovat široce koncipovaným česko-čínským a česko-korejským jazykovým a kulturním kontaktům a otázkám. Pozornost bude soustředěna zejména na problematiku výuky češtiny, čínštiny a korejštiny jako druhých cizích jazyků. Sympozium má být zároveň impulzem k zintenzivnění spolupráce mezi Filozofickou fakultou UK a zúčastněnými vysokoškolskými pracovišti v Korejské republice (Hankuk University of Foreign Studies), Číně (Beijing International Studies University, Beijing Foreign Studies University) a na Tchaj-wanu (National Chengchi University). Přednášky budou probíhat v češtině a angličtině bez tlumočení v budově Celetná 20 (místnost C139) a na nám. Jana Palacha 2 (místnost 18). Akce je vhodná i pro širokou veřejnost, registrace předem není nutná. Program je dostupný na webových stránkách sympozia. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Studentky programu Česká studia získaly ocenění na Mezinárodní konferenci zahraničních studentů českého jazyka

26. duben 2019 - 11:18
Polina Belyaeva z Ruska a Linghui Pang z Číny získaly druhé a třetí místo v soutěži prezentací, která proběhla v rámci konference 11. a 12. dubna v Praze. Studentky program pro nerodilé mluvčí českého jazyka absolvují na Ústavu bohemistických studií FF UK. Čtvrtý ročník konference pořádal Ústav jazykové a odborné přípravy UK ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Účastníci konference mohli soutěžit ve dvou sekcích, a to v soutěži prezentací a překladatelské soutěži. Letošní ročník soutěže prezentací byl doposud nejpočetnější. Vlastní práci prezentovalo osmnáct studentů z různých středisek po celé České republice i ze zahraničních univerzit. Prezentace probíhaly v českém jazyce bez opory v psaném textu na jedno ze tří témat: zájmové, odborné či evropské téma. Příspěvek musel splňovat časový limit deset minut. Polina Belyaeva získala 2. cenu za vystoupení na téma Domácí ruční práce jako pokladnička času a tepla. Linghui Pang získala 3. cenu za vystoupení na téma Nový rok pochází z Číny. Studenti programu Česká studia, organizovaného Ústavem bohemistických studií FF UK, se konference účastní pravidelně. Připravují se na ni v rámci volitelného předmětu, který letos vedla lektorka Eliška Boumová. Úspěch na konferenci zaznamenali studenti programu již v dřívějších ročnících. V roce 2016 získala jedna ze studentek 1. místo v odborné sekci s prací Kariérní strategie mladých lidí aneb kam se dívá ruská a česká mládež. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Opatření děkana č. 9/2019 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2019

25. duben 2019 - 16:16
Opatření děkana č. 9/2019 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2019

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií/ Job offer from 24 April 2019 – Department of South Slavic and Balkan Studies

25. duben 2019 - 8:25
English see below Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: rumunský jazyk (lingvistika rumunštiny) Platová třída: AP2 Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně) požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru rumunistika nejméně na úrovni Ph.D. jazykové znalosti – aktivní ovládání rumunštiny na úrovni C1 odborný zájem o oblasti související s rumunskou lingvistikou zkušenost s výukou rumunštiny výhodou znalost angličtiny či jiného světového jazyka alespoň na úrovni B2 a vyšší alespoň částečná znalost češtiny výhodou Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 31. května 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ Strukturovaný životopis Přehled dosavadní publikační činnosti Kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. kontakt kvůli dotazům: jaroslav.otcenasek@ff.cuni.cz Department of South Slavic and Balkan Studies Job title: Assistant Professor Field and specialization: Romanian language (Romanian linguistics) Expected pay group: AP2 Part-time position: 1,0 (40 hours per week) Job requirements: Ph.D. in the programme of Romanian Language and Literature language skills – active Romanian level C1 scholarly interest in the sphere of Romanian linguistics experience teaching Romanian is an advantage knowledge of English ot other world language level B2 and higher at least partial knowledge of Czech is an advantage Expected starting date: Octobre 1, 2019 Application deadline: May 31, 2019 Complete applications will include the following:  Application form curriculum vitae summary of work experience overview of scholarly and teaching experience, list of publications copies of documents that show academic degrees awarded (with Czech translation) Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.   Contact for questions: jaroslav.otcenasek@ff.cuni.cz  

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií/ Job offer from 24 April 2019 – Department of South Slavic and Balkan Studies

25. duben 2019 - 8:20
English see below Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor Obor a zaměření: albánský jazyk (lingvistika albánštiny) Platová třída: L1 Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně) na jeden rok (1. října 2019 až 30. září 2020) požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru albanistika (Mgr.) jazykové znalosti – aktivní ovládání albánštiny na úrovni rodilého mluvčího odborný zájem o oblasti související s albánskou lingvistikou a výukou albánštiny znalost alespoň jednoho světového jazyka na úrovni B2 a vyšší alespoň částečná znalost češtiny výhodou Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 31. května 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ Strukturovaný životopis Přehled dosavadní publikační činnosti Kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení:  Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. kontakt kvůli dotazům: jaroslav.otcenasek@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of South Slavic and Balkan Studies Job title: Lecturer Field and specialization: Albanian language (Albanian linguistics) Expected pay group: L1 Part-time position: 1,0 (40 hours per week) for one year (Octobre 1, 2019–September 30, 2020) Job requirements: University diploma in Albanian Language and Literature (MA degree) language skills – Albanian as mother tongue professional interest in Albanian linguistics and teaching of Albanian related fields knowledge of at least one world language level B2 and/or higher partial knowledge of Czech is an advantage Expected starting date:Octobre 1, 2019 Application deadline: May 31, 2019 Applications to be considered for round 2 will include the following:  filled in Application form structured CV record of publications copies of documents of the accomplished academic degrees (and their Czech translation) Submitting the application: Submission by e-mail or in person: The application with all its attachments can be sent by e-mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the following address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of the required documents have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all candidates or selected candidates only will be invited for the second round of the interview.contact for questions: jaroslav.otcenasek@ff.cuni.cz

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Ústav světových dějin/ Job offer from 24 April 2019 – Department of General History

24. duben 2019 - 17:24
English see below Ústav světových dějin Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Obecné a světové dějiny se zaměřením na dějiny novověku západní a jižní Evropy v 16. – 19. století Úvazek: 0,5 Popis pozice: výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia výzkum v oboru uchazečovy specializace podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce organizační a administrativní práce spojené s výkonem pracovní činnosti vedení studentských prací a projektů Požadavky: titul Ph.D. v oboru historie znalost minimálně dvou světových jazyků (angličtiny a dále francouzštiny a/nebo španělštiny, němčiny a italštiny) schopnost učit minimálně v jednom světovém jazyce (anglický, francouzský či německý jazyk) přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky:  31. května 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of General History Job title: Assistant Professor Field and specialization: General and World Modern History (History of 16th-19th Century) with specialization on the history of Western and Southern Europe Part-time position (20 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily B. A- and M.A. level courses will be expected supervision of students’ projects and theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements: PhD in history adequate teaching experience excellent knowledge of minimally two world languages (English and/or French, Spanish, Italian, German) ability to teach in at least one world language (English, French, or German) adequate publication record in the field of specialization organizational and administrative skills Expected starting date: October 1, 2019 Application deadline: May 31, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.  

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Ústav světových dějin/ Job offer from 24 April 2019 – Department of General History

24. duben 2019 - 17:19
English see below Ústav světových dějin Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Obecné a komparativní dějiny se zaměřením na novověké a nejnovější dějiny (19. – 20. století) se zaměřením na sociální a kulturní dějiny technologií v evropském a globálním kontextu, tzv. heritage studies, ekonomie a politika, aplikace komparativního přístupu, transnacionalismu, environmentálních dějin a globální historie. Úvazek: 0,5 Popis pozice: výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia a v programu Erasmus Mundus Joint Master Degree vedení studentských prací a projektů zapojení do výzkumných projektů vytvořených na pracovišti výzkum v oboru uchazečovy specializace aplikovatelný v rámci projektu KREAS podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce Požadavky: titul Ph.D. v požadované specializaci, mezioborový přesah uchazeče výhodou zahraniční zkušenosti (odborná stáž, výzkum v zahraniční, integrace do mezinárodních vědeckých sítí) výborná znalost angličtiny, další jazyky vítané schopnost přednášet v angličtině, další jazyky vítané přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2019 Termín přihlášky: 31. května 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru. Department of General History Job title: Assistant Professor Field and specialization: General and Comparative History (Modern and Contemporary, 19th – 20th Century) with specialization on social and cultural history of technologies in European and Global context, Heritage Studies, Economy and Politics, application of comparative approach, transnationalism, environmental history and global history. Part-time position (20 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily B. A- and M.A. and Erasmus Mundus Joint Master Degree courses will be expected supervision of students’ projects and theses integration into the projects developed by the department conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise applicable within the framework of KREAS project development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements: PhD in the area of specialization, interdisciplinary overlaps are advantage adequate teaching experience international stage, networking, and research experience excellent knowledge of English, other languages are welcome ability to lecture in English, other languages are welcome adequate publication record in the field of specialization organizational and administrative skills Expected starting date: October 1, 2019 Application deadline: May 31, 2019 Complete applications will include the following: Application form curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.    

Vydavatelství FF UK se mezi 9.–12. květnem představí na veletrhu Svět knihy

18. duben 2019 - 19:59
Tituly ze své produkce bude vedle největšího knižního veletrhu v České republice 27. dubna prezentovat také na knižní výstavě Book Me a 8. června na knižním jarmarku Knihex. Na konci dubna v rámci prodejní knižní výstavy Book Me 2019 proběhne v Kampusu Hybernská prezentace vybrané aktuální české i zahraniční literatury z oblasti hudby, filmu, divadla, tance a fotografie. Výstavu 27. dubna v 19 hodin slavnostně zahájí zvukoprostorová intervence studentů AMU, od 28. do 30. dubna pak bude otevřeno každý den od 11:00 do 20:30 hodin. Vystaveno bude na tři sta padesát titulů, od zahraničních nakladatelů Routledge, Bloomsbury, Cambridge University Press, Columbia University Press, MIT Press, Oxford University Press, Bärenreiter Verlag, British Film Institute po domácí produkci včetně Vydavatelství FF UK. Knížky si návštěvníci budou moct zakoupit s výraznou slevou. Tradiční domácí veletrh Svět knihy 2019, jehož tématem je letos Paměť a vzpomínky, se koná na holešovickém Výstavišti a čestným hostem veletrhu jsou země Latinské Ameriky. Mezi novinkami fakultní produkce bude v pravém křídle Průmyslového paláce představen například druhý svazek nové edice Medium S pánem Bohem zazděná. Průvodce pro poustevnice, čapkovská monografie Mirny Šolić In search of a shared expression. Karel Čapek’s travel writing and imaginative geography of Europe, kniha Martina Štefka Kádry rozhodují, ovšem o nomenklatuře ÚV KSČ v období pražského jara či výbor textů o Češích a českých Němcích mezi lety 1880–1948 Jazyk jako fetiš. Pravidelný letní knižní jarmark nezávislých nakladatelů Knihex se uskuteční v prostoru Kasárna Karlín v centru Prahy a představí tradičně bohatý doprovodný program a autorská čtení. Na stánku Vydavatelství FF UK budou návštěvníky vedle slev čekat také knižní novinky z oblasti Dálného východu. Aktuální informace o všech akcích i nových a připravovaných titulech Vydavatelství FF UK sledujte na facebookovém profilu a na stránkách e-shopu.

Výběrové řízení ze dne 17. 4. 2019 – Filozofická fakulta/ Job offer from 17 April 2019 – Faculty of Arts

17. duben 2019 - 15:42
English see below Název pracovní pozice: Vědecký pracovník (v Německu) Předpokládaná mzdová třída: VP1 Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy) Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců Popis pracovní činnosti: 6 měsíců vědecký pobyt ve významné akademické instituci v Německu: realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu zapojení do badatelského týmu přijímající zahraniční instituce navazování/prohlubování vědecké zahraniční spolupráce s vybranou institucí příprava konferenčního příspěvku pro mezinárodní konferenci k tématu probíhajícího výzkumu aktivní účast na konferenci / semináři / workshopu apod. k tématu probíhajícího výzkumu (v případě, že tato akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci) 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou: pracovník bude členem základní součásti FF UK podle svého odborného zaměření, v rámci vědecké struktury FF UK bude náležet k Centru pro studium člověka a společnosti realizace navazujícího výzkumu s badateli z FF UK další rozvíjení spolupráce s vybranou zahraniční institucí, na níž byl realizován půlroční pobyt přednesení 2 přednášek pro studenty a akademické pracovníky FF UK představující výzkum realizovaný během pobytu v zahraničí, z toho jedna v rámci přednáškového cyklu Centra pro studium člověka a společnosti publikace spoluautorské studie ve světovém jazyce v zahraničním časopise zařazeném do vědeckých databází (odevzdání do recenzního řízení) Požadavky: probíhající doktorské studium v historických, sociálních nebo lingvistických vědách po celou dobu pracovního poměru výborná kompetence v anglickém / německém jazyce slovem i písmem přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, s perspektivou dalšího rozvoje zkušenosti s působením ve vědeckých projektech výhodou Předpokládaný nástup: 1. září 2019 Termín přihlášky: 17. 5. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti výzkumný záměr (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v češtině) návrh zahraniční instituce i s odůvodněním relevantnosti pro realizaci navrženého výzkumu předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu životopis zahraničního mentora včetně vyznačení splnění uvedených požadavků: Mentor v zahraničí musí mít prokazatelně podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 mezinárodně uznatelné odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS. Zároveň tyto publikace musí být typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review.“ doporučení školitele k přijetí a výjezdu na vybranou zahraniční instituci kopie dokladů o vzdělání, včetně dokladů o jazykové kompetenci potvrzení o studiu Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Kontaktní osoba za Centrum pro studium člověka a společnosti (hrc.ff.cuni.cz): Eva Lehečková, Ph.D., eva.leheckova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Průběh mobility podléhá Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027). Výzkumný pracovník je povinen předkládat měsíčně Zprávu o činnosti, dále je povinen po ukončení návratové fáze vypracovat Zprávu o činnosti v návratové fázi (vzory Zprávy o činnosti a Zprávy o činnosti v návratové fázi zde).   Name of the position: researcher (in Germany) Expected pay group: VP1 Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. They are the positions planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months Work description: 6-month research stay at a major academic institution in Denmark realization of own specific research topic involvement in the team of the host foreign institution establishment/enhancement of foreign cooperation with the selected institution preparation of a paper for an international conference on a topic related to the research conducted active participation in the conference / seminar / workshop etc. on a topic related to the research conducted (if this event is organized by the host institution, it must be an international one) 6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU: the worker shall be a member of the core part of FA CU according to his or her professional specialization; within the scientific structure of the FA CU, he or she shall belong to the Centre for the Study of Mankind and Society realization of follow-up research with researchers from FA CU further development of cooperation with the selected foreign institution at which the six-month stay was realized giving two lectures for students and academic workers of FA CU, presenting the research carried out during the stay abroad organizing an elective seminar on own research publication of a co-authored study in a world language in a foreign journal included in scientific databases (submission for a peer review procedure) Requirements: ongoing doctoral study in historical, social or linguistic sciences throughout employment excellent competence in the English / German language, both oral and written adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development experience of working in scientific projects is an advantage Expected start: September 1, 2019 Application deadline: May 17, 2019 Application formalities: Application form overview of publication activity overview of research activity research proposal (up to 3 pages long including documents and literature, in Czech) suggested foreign institution, including a justification of relevance to the implementation of the research proposed preliminary consent of the foreign institution’s team leader / supervisor to the acceptance into the research team and mentoring the research in question. curriculum vitae of foreign mentor, including the following requirements: The foreign mentor is required to have participated in at least one international or national grant over the last five years as an investigator or co-investigator; at the same time, the grant must not be an internal one, or the mentor must demonstrate publication activity – over the last five years, at least three internationally recognizable publication outputs registered in the Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS database. At the same time, these publications must be „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ and „review.“ the supervisor’s recommendation for acceptance and trip to the chosen foreign institution copies of documents on education, including documents on the language competence confirmation of study Forms of applying: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The contact person for the Centre for the Study of Mankind and Society (hrc.ff.cuni.cz): Eva Lehečková, Ph.D., eva.leheckova@ff.cuni.cz. Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture. The course of mobility is subject to the Rules for Applicants and Beneficiaries -Specific Section, the Call “International Mobility of Researchers” (OP VVV No. 02_16_027). The researcher is required to submit monthly Activity report, and after the completion of the return phase, he / she is required to submit an Activity report in return phase (Template of the Activity report and Activity report in return phase here).

Výběrové řízení ze dne 17. 4. 2019 – Filozofická fakulta/ Job offer from 17 April 2019 – Faculty of Arts

17. duben 2019 - 15:38
English see below Název pracovní pozice: Vědecký pracovník (ve Švýcarsku) Předpokládaná mzdová třída: VP1 Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy) Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců Popis pracovní činnosti: 6 měsíců vědecký pobyt ve významné akademické instituci ve Švýcarsku: realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu zapojení do badatelského týmu přijímající zahraniční instituce navazování/prohlubování vědecké zahraniční spolupráce s vybranou institucí příprava konferenčního příspěvku pro mezinárodní konferenci k tématu probíhajícího výzkumu aktivní účast na konferenci / semináři / workshopu apod. k tématu probíhajícího výzkumu (v případě, že tato akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci) 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou: pracovník bude členem základní součásti FF UK podle svého odborného zaměření, v rámci vědecké struktury FF UK bude náležet k Centru pro studium člověka a společnosti realizace navazujícího výzkumu s badateli z FF UK další rozvíjení spolupráce s vybranou zahraniční institucí, na níž byl realizován půlroční pobyt přednesení 2 přednášek pro studenty a akademické pracovníky FF UK představující výzkum realizovaný během pobytu v zahraničí, z toho jedna v rámci přednáškového cyklu Centra pro studium člověka a společnosti publikace spoluautorské studie ve světovém jazyce v zahraničním časopise zařazeném do vědeckých databází (odevzdání do recenzního řízení) Požadavky: probíhající doktorské studium v historických, sociálních nebo lingvistických vědách po celou dobu pracovního poměru výborná kompetence v anglickém / německém jazyce slovem i písmem přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, s perspektivou dalšího rozvoje zkušenosti s působením ve vědeckých projektech výhodou Předpokládaný nástup: 1. září 2019 Termín přihlášky: 17. 5. 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti výzkumný záměr (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v češtině) návrh zahraniční instituce i s odůvodněním relevantnosti pro realizaci navrženého výzkumu předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu životopis zahraničního mentora včetně vyznačení splnění uvedených požadavků: Mentor v zahraničí musí mít prokazatelně podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 mezinárodně uznatelné odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS. Zároveň tyto publikace musí být typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review.“ doporučení školitele k přijetí a výjezdu na vybranou zahraniční instituci kopie dokladů o vzdělání, včetně dokladů o jazykové kompetenci potvrzení o studiu Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Kontaktní osoba za Centrum pro studium člověka a společnosti (hrc.ff.cuni.cz): Eva Lehečková, Ph.D., eva.leheckova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Průběh mobility podléhá Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027). Výzkumný pracovník je povinen předkládat měsíčně Zprávu o činnosti, dále je povinen po ukončení návratové fáze vypracovat Zprávu o činnosti v návratové fázi (vzory Zprávy o činnosti a Zprávy o činnosti v návratové fázi zde)., Name of the position: researcher (in Switzerland) Expected pay group: VP1 Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. They are the positions planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months Work description: 6-month research stay at a major academic institution in Denmark realization of own specific research topic involvement in the team of the host foreign institution establishment/enhancement of foreign cooperation with the selected institution preparation of a paper for an international conference on a topic related to the research conducted active participation in the conference / seminar / workshop etc. on a topic related to the research conducted (if this event is organized by the host institution, it must be an international one) 6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU: the worker shall be a member of the core part of FA CU according to his or her professional specialization; within the scientific structure of the FA CU, he or she shall belong to the Centre for the Study of Mankind and Society realization of follow-up research with researchers from FA CU further development of cooperation with the selected foreign institution at which the six-month stay was realized giving two lectures for students and academic workers of FA CU, presenting the research carried out during the stay abroad organizing an elective seminar on own research publication of a co-authored study in a world language in a foreign journal included in scientific databases (submission for a peer review procedure) Requirements: ongoing doctoral study in historical, social or linguistic sciences throughout employment excellent competence in the English / German language, both oral and written adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development experience of working in scientific projects is an advantage Expected start: September 1, 2019 Application deadline: May 17, 2019 Application formalities: Application form overview of publication activity overview of research activity research proposal (up to 3 pages long including documents and literature, in Czech) suggested foreign institution, including a justification of relevance to the implementation of the research proposed preliminary consent of the foreign institution’s team leader / supervisor to the acceptance into the research team and mentoring the research in question curriculum vitae of foreign mentor, including the following requirements: The foreign mentor is required to have participated in at least one international or national grant over the last five years as an investigator or co-investigator; at the same time, the grant must not be an internal one, or the mentor must demonstrate publication activity – over the last five years, at least three internationally recognizable publication outputs registered in the Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS database. At the same time, these publications must be „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ and „review.“ the supervisor’s recommendation for acceptance and trip to the chosen foreign institution copies of documents on education, including documents on the language competence confirmation of study Forms of applying: Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz. The contact person for the Centre for the Study of Mankind and Society (hrc.ff.cuni.cz): Eva Lehečková, Ph.D., eva.leheckova@ff.cuni.cz. Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture. The course of mobility is subject to the Rules for Applicants and Beneficiaries -Specific Section, the Call “International Mobility of Researchers” (OP VVV No. 02_16_027). The researcher is required to submit monthly Activity report, and after the completion of the return phase, he / she is required to submit an Activity report in return phase (Template of the Activity report and Activity report in return phase here).  

Záběrem středověkých jazyků předčí FF UK nejednu velkou evropskou univerzitu. Jen málokterá by byla schopná uvést edici Medium v život

17. duben 2019 - 10:22
„Nedostupnost starších textů vrhá na filologii podezření z nudy a zbytečnosti. Přitom je opak pravdou. Mezi archaickými texty najdeme spoustu takových, jež mají co říci k dnešku a které reagují na situace nepříliš odlišné od těch, v nichž stojí současný člověk“, říká o překladové řadě středověkých textů, která vychází na FF UK, vedoucí edice PhDr. Jiří Starý, Ph.D. Jak vás napadlo vytvořit edici středověkých textů? Impulz k vytvoření ediční řady vzešel od akademiků Filozofické fakulty UK, především od těch z filologických oborů.  Celkem pochopitelně: současný tlak na permanentní publikaci vědeckých výstupů totiž nutně vede k zanedbávání tradičních filologických disciplín: edic a překladů. V obzvlášť palčivé situaci jsou přitom badatelé věnující se starším jazykům a kulturám, kteří tráví svůj život psaním studií o textech, které si běžný, velmi často ani vzdělanější čtenář nemá při nejlepší vůli šanci přečíst. Tato nedostupnost pak staví filologii do, jemně řečeno, problematického světla. Vrhá na ni podezření z nudy, neaktuálnosti, zbytečnosti. Přitom je opak pravdou. Mezi archaickými evropskými texty najdeme spoustu takových, jež mají co říci k dnešku a které reagují na situace nepříliš odlišné od těch, v nichž stojí současný člověk. A v neposlední řadě i textů, které mohou dnešního čtenáře dobře pobavit. Středověké texty nejsou výjimkou. Edicí jsme chtěli tato díla zpřístupnit dnešnímu čtenáři a ukázat, že je může číst k poučení i s požitkem. Jak jste se rozhodovali, které texty do edice vyberete? Středověk a jeho literatury představují kromobyčejně rozsáhlé, ale také kromobyčejně pestré a členité pole. Najít člověka, který by ovládal latinskou, arabskou, hebrejskou, okcitánskou, starou velšskou, staroanglickou a staroseverskou literaturu takovým způsobem, aby byl schopen rozhodnout, které texty stojí za to přeložit, je asi nemožné. Nemluvě o tom, že zmiňované jazyky zdaleka nejsou všechny, jimiž se ve středověké Evropě psalo. A zároveň řada z literatur, které v nich vznikly, je žánrově sama tak bohatá, že to přesahuje znalost jednoho badatele. Při návrhu jednotlivých textů k publikaci má proto klíčovou roli kolektiv ediční rady. Přitom nestačí jen vybrat vhodné texty. Ke každému z nich je třeba najít překladatele s dostatečnou jazykovou, literární a historickou erudicí. Přidejte nutnost opatřit text komentářem, protože staré texty bývají bez komentáře jen málokdy zcela srozumitelné, a nutnost prostudovat stávající edice, komentáře, překlady a tak dále. Brzy zjistíte, že hledáte člověka, který je ochoten starému textu věnovat kus svého života. A takových není moc. Které svazky edici otevírají? Prvním svazkem edice je malá antologie staroseverských rytířských textů, již vytvořila Markéta Ivánková. Kniha je zajímavým dokladem toho, jak rytířská literatura žila ve středověké Skandinávii, zejména v Norsku a na Islandu, tedy v zemích, které rytíře v pravém smyslu slova nikdy neviděly.  Druhým svazkem je anonymní středoanglický průvodce pro poustevnice ze třináctého století. Poměrně ojedinělý text, obracející se k ženám, které se ve svém mládí rozhodly nechat zazdít, aby trávily zbytek života o samotě s Bohem. Text přeložila a okomentovala Klára Petříková. Z textů připravovaných na tento rok bych zmínil tři: Cantigas de Santa Maria španělského krále Alfonse Kastilského, soubor 420 trubadúrských písní k poctě Panny Marie, který přeložil Matouš Jaluška. Dále Legendu o dobrých ženách Geoffreyho Chaucera, v níž tento rozverný politik anglického středověku oslavil věrné ženy, jichž jinak v jeho dílech najdeme jen pomálu. A konečně soubor staroseverských příběhů o skaldech, ilustrující roli, kterou hráli básníci a poezie na dvorech králů a aristokratů doby vikinské a skandinávského středověku. Jaké jsou cíle edice? Středověk je natolik mnohotvárný fenomén, že mluvit o jakési jednotné středověké kultuře je vlastně nesmysl. Záměrem edice je alespoň zčásti zachytit barvitost středověké literární kultury, jak z hlediska jazyků, tak z hlediska žánrů. V plánu jsou tedy díla románová, básnická, ale i texty historiografické, normativní (zákoníky), texty didaktické nebo například středověké texty o hudbě. Není asi možné formulovat jeden univerzální cíl, který by měly jednotlivé svazky naplňovat. Už proto, že by edice měla zahrnovat díla beletristická a čtivější, současně ale i hůře stravitelné texty, například právní. Původní představa byla taková, že každý titul bude hodnotný z vědecké stránky a současně čtivý pro běžného čtenáře. Je ale jasné, že poměr těchto dvou částí není u všech svazků stejný. V každém případě ale usilujeme o to, aby byl každý titul přístupný každému, kdo si ho s upřímným zájmem rozhodne přečíst. Samozřejmě že to může být pro čtenáře, který se doposud se středověkým textem nesetkal, jistá výzva. Snažíme se ale, aby to nebyla výzva nad jeho síly. Čím je edice výjimečná? Bezpochyby zamýšlenou šíří záběru, která souvisí s místem jejího vzniku. FF UK disponuje badateli zabývajícími se tak širokou paletou medievistických oborů jako žádná jiná instituce v Čechách a jen málokterá v Evropě. Ať už se jedná o rozsah středověkých jazyků, které se u nás vyučují, či o rozsah literárních žánrů, které jsou badatelé schopni obsáhnout. Málokde najdete člověka schopného číst germánské leges barbarorum vedle člověka schopného překládat nejstarší portugalskou lyriku. I mezi opravdu velkými univerzitami je jen málo takových, které by byla schopny uvést edici podobné šíře v život. Překvapilo vás něco během přípravy edice? Na práci s lidmi nebo během přípravy titulů? Překvapila mne spousta věcí, povětšinou pozitivně, takže mohu spojit příjemné s užitečným a těm, kdo mne překvapili, rovnou poděkovat. Dík patří ediční radě a jejím členům, dále pak Filosofické fakultě UK, reprezentované zejména bývalou děkankou Mirjam Friedovou a bývalým proděkanem pro vědu Václavem Cvrčkem, za jejich ochotu edici přijmout a podpořit. Poděkování si určitě zaslouží vedení projektu Progres Q07 – Centrum pro studium středověku, na prvním místě Jan Čermák a Lucie Doležalová za vřelý zájem o problémy edice a neocenitelnou pomoc s jejich řešením. A určitě bych přidal vedoucího nakladatelství FF UK Ondřeje Pittauera, který se řady ujal se vstřícností a nasazením daleko přesahujícími jeho pracovní povinnosti. Co mě nicméně překvapilo a stále překvapuje nejvíc, je skutečnost, že se najdou lidé, kteří jsou navzdory tomu, že jejich honorář nelze v porovnání s vynaloženou prací označit jinak než jako minimální, ochotni investovat svůj čas a energii do toho, aby texty, které si doposud mohlo přečíst jen pár vyvolených, převedli do podoby přístupné i ostatním. Současné vědě je vytýkáno, že je uzavřená do sebe a jenom málo dbá na to, aby byla prostředníkem mezi lidmi a světem, v němž žijí, což byl její původní smysl. Na té výtce je hodně pravdy, je si ale třeba uvědomit, že na tomhle smutném stavu věcí mají vědci sami jen malou vinu. Což koneckonců dokazuje i velká vstřícnost a ochota těch, kdo se na přípravě edice Medium podíleli a podílí.   Jiří Starý (*1971) vystudoval formální lingvistiku na MFF UK a filosofii a religionistiku na FF UK v Praze. Nordistiku studoval na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a Háskóli Íslands v Reykjavíku. V současné době působí v Ústavu germánských studií FF UK. Těžištěm jeho vědecké činnosti jsou problémy staroseverského náboženství, literatury a kultury. Kromě řady českých a zahraničních studií publikoval monografii Zákonem nechť je budována zem: Staroseverské zákony a zákoníky (2013) a podílel se na kolektivních překladových svazcích Eddica minora: hrdinské básně ze staroseverských ság (2011), Lživé ságy starého severu (2011), „A tehdy pronesl strofu …“. Staroseverské příběhy o skaldech (2019) a Nejstarší staroseverská křesťanská literatura (2020).   Bibliografické odkazy „K čemu tak velká slova?“ Staroseverská rytířská literatura I., přel. Markéta Ivánková, FF UK 2018 „S pánem bohem zazděná.“ Průvodce pro poustevnice, přel. Klára Petříková, FF UK 2019 Alfons X. Kastilský: Cantigas de Santa Maria, přel. Matouš Jaluška, FF UK 2019 Geoffrey Chaucer: Legenda o dobrých ženách, přel. Matouš Jaluška, FF UK 2019 „A tehdy pronesl strofu …“ Příběhy o skaldech, přel. Jiří Starý a kol., FF UK 2019

Opatření děkana č. 8/2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská

15. duben 2019 - 14:17
Opatření děkana č. 8/2019 Pravidla fungování Kampusu Hybernská

Katedra sociologie FF UK spolupořádá devátý ročník konference Naše společná přítomnost. Jeho tématem je odpovědná spotřeba

15. duben 2019 - 13:43
Program bude pobíhat 24. dubna v Kampusu Hybernská a 25. dubna v Celetné 20. Hlavní pořadatelkou za Filozofickou fakultu UK je Eva Kyselá. V Kampusu Hybernská se 24. dubna od 16 hodin uskuteční diskuse se studenty, iniciátory hnutí i odpovědného podnikání, dále workshopy, seznámení s cirkulární ekonomikou i sdílením věcí a výstava. Smyslem této části je zapojit veřejnost, sdílet nápady a vzájemně se inspirovat. Součástí akce bude také doprovodný program. Na tento den není třeba se registrovat. V Zelené posluchárně Celetné 20 proběhne 25. dubna od 9:30 akademická konference. Ta nabídne příspěvky akademiků z různých disciplín, mimo jiné se zde představí i doktorandky Radky Hanzlové z Katedry sociologie FF UK. Konference bude zakončena panelem zástupců akademické, státní, soukromé i umělecké sféry. Abstrakty jednotlivých příspěvků a formulář registrace jsou k dispozici na konferenčním webu. Cílem konference je nejen sdílení výsledků výzkumu a akademická debata, ale rovněž propojení akademické sféry s dalšími sférami života, od individuálních snah odpovědné spotřeby přes podnikání a státní sektor až po občanské a umělecké iniciativy. Účast na obou akcích je zdarma. Konferenci dále spolupořádá Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Na konferenci se rovněž podílí Regionální centrum expertizy Česko, spolufinancována je Technologickou agenturou České republiky. Petr Kukal, mluvčí FF UK

V sobotu 13. dubna proběhla v egyptské Sakkáře tisková konference k objevu Chuyho hrobky

15. duben 2019 - 10:13
Ministr pro památky Egypta dr. Chaled el-Anany na ní oznámil mezinárodní veřejnosti a světovým médiím objev výjimečné hrobky, kterou odkryla archeologická expedice dr. Mohameda Megaheda z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Výstava „Ovidius, básník rozkoše, proměn i smutku“ připomíná 2000 let od smrti jednoho z největších básníků antického starověku

12. duben 2019 - 13:53
Do 26. května je v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy k vidění výstava, která vznikla ve spolupráci Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Ústavu řeckých a latinských studií FF UK a Semináře dějin umění FF MU. Oslnivý vzestup a trpký pád autora spojovaného zejména s milostnou poezií ilustrují pasáže z jeho slavných i méně známých děl. Vizuální stránku básníkovy inspirace připomínají odlitky antických soch ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Výstava zároveň představuje bohatou tradici českých překladů Ovidiova díla a jeho reflexi v českém renesančním a barokním výtvarném umění. Petr Kukal, mluvčí FF UK  

Aktuality

- viz vlevo níže na stránce.

 

...

10. červen 2019

opět i v roce 2019! Info...

23. květen 2019