Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 18 min 53 sek zpět

Česká populární kultura

26. září 2017 - 12:26
Tak jako profesionální sport rozšiřuje v posledních desetiletích sféru fanouškovské recepce mimo samotná utkání a svoji atraktivitu posiluje i propracovaným systémem přestupů a přesunů, v nichž aktéři pod drobnohledem mediální pozornosti aktivně mění dres, ale také jsou „odkládáni“ na transferovou listinu, vytvořila i moderní populární kultura celou řadu přestupových a přesunových mechanismů, jimiž samotná díla oživuje, nově rámuje, adaptuje a v důsledku pak oživuje dění na celém dobovém popkulturním poli. Monografie Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní cesty zkoumá formou případových studií jednotlivé mechanismy, s jejichž pomocí k těmto transferům či transponováním dochází. Nesnaží se postulovat univerzální vzorce, jež by tyto mechanismy vyjádřily v co nejobecnější podobě, protože takto se pohyby na poli populární kultury zjevně neodehrávají. Jde o mechanismy dílčí, projevující se na mikroúrovni jednotlivých žánrů, období či konkrétního média. Kniha tudíž neobjevuje jakési globálně kulturní strategie, ale spíše zkoumá repertoár taktických manévrů, jež vykazuje vzorek děl a jevů, lokalizovaných více či méně markantně v českém kulturním kontextu. Čtenáři tak kniha umožňuje nejen tradiční lineární čtení, ale i čtení výběrové, zacílené jen na to, co konkrétního jedince zajímá. Stejně tak ponechává na čtenáři, zda ji bude číst spíše kvůli konkrétnímu materiálu, který jednotlivé studie analyzují, anebo kvůli obecnějším otázkám, jež tyto případové studie implikují či explicitně kladou. Koupit v e-shopu

Změna ve vedení Jazykového centra FF UK – vyjádření děkanky

26. září 2017 - 9:18
Dosavadní ředitelka Jazykového centra FF UK, dr. Libuše Drnková, odchází ke konci září 2017 ze své funkce a v řádném nominačním procesu podle opatření děkana č. 16/2006 se o uvolněnou funkci ředitelky ucházely dvě pracovnice Jazykového centra. Vzhledem k tomu, že výsledek nominačního hlasování je poměrně těsný a v kontextu předložených koncepcí nepřesvědčivý a že zároveň jde potenciálně o podstatnou změnu ve vedení Jazykového centra, rozhodla jsem se nyní pověřit jeho vedením dosavadní zástupkyni ředitelky, dr. Alenu Bočkovou, a to do doby, než vzejde nový ředitel z interního výběrového řízení, které vyhlásím podle nového opatření děkana o výběrových řízeních na pozice vedoucích základních součástí, jež bude vydáno s účinností k 1. 10. 2017. doc. Mirjam Friedová, Ph.D. děkanka Filozofické fakulty UK    

Proč a jak učit filosofii na středních školách?

25. září 2017 - 8:52
Antologie Proč a jak učit filosofii na středních školách?, která do českého prostředí uvádí texty ze současné německé didaktiky filosofie, je určena především středoškolským učitelům, studentům a didaktikům filosofie či společenskovědního základu. Autorka v první části úvodní studie uvádí argumenty pro takové pojetí středoškolské výuky filosofie, jež se soustředí na rozvíjení samostatného myšlení studentů, a rozpracovává pro tento účel filosofické kompetence. Ve druhé části představuje základní koncepce německé didaktiky filosofie a zdůrazňuje převládající principy výuky vhodné i pro naše podmínky. Texty v samotné antologii jsou pak rozčleněny do tří částí: 1. teoretické texty představující hlavní koncepce výuky filosofie (E. Martens, A. Röschová, M. Tiedemann aj.), 2. metodické texty, soustředící se na vybrané metody, jež rozvíjejí filosofické myšlení (např. myšlenkové experimenty, filosofické divadlo, metody pro práci s textem, diskusi a psaní), a 3. rozsáhlý text k hodnocení filosofického myšlení, včetně návrhů hodnotících kritérií pro vybrané typy úloh (D. Schmidt, P. von Ruthendorf). E-kniha zdarma pro učitele a didaktiky – registrace na stránkách http://jakucitfilosofii.ff.cuni.cz. Koupit v e-shopu

Josef Rauvolf, absolvent knihovnictví a informatiky

22. září 2017 - 13:04
„Vždyť přece létat je tak snadné“, vypůjčuje si Josef Rauvolf název Vyskočilovy knihy, když by měl něco vzkázat uchazečům o studium na Filozofické fakultě. Sám studoval v tuhých normalizačních letech a kvůli svému přijetí na fakultu po prvotním zamítavém stanovisku souvisejícím s jeho nepříznivým kádrovým profilem napsal dokonce tehdejšímu prezidentu Husákovi. Josef Rauvolf v počátku svých studií Raději by si tehdy asi býval zvolil studium filozofie, ale vzhledem k tomu, co se tehdy na katedře “marxistické filosofie” přednášelo, si zvolil katedru knihovnictví a informatiky FF, neboť svět knih mu byl odjakživa blízký. Ostatně, za sebou měl kromě studia na gymnáziu v rodném Chebu i tehdy časté nástavbové studium na střední knihovnické škole. A stížnost Husákovi? Překvapivě zabrala. Na vysokoškolská studia si vydělával po nocích jako noční hlídač na stavbách, ale vzhledem k tomu, že práce byla dobře placená a pracovní dobu bylo možné často trávit v restauračním zařízení, rozhodně si neztěžoval. Na samotném studiu Josef kromě kvalitních pedagogů vyzdvihuje především výbornou jazykovou výbavu, které se mu na FF dostalo. Zároveň, jak s lehkou ironií dodává, „kde jinde by tehdy člověk nalezl takto dokonalé sociální hájení, tj. kolej, menzu a k tomu dostatek volného času“. Okamžitě po obhájení diplomové práce nastoupil jako domovník. Na této práci ocenil nejvíce opět přehršel volného času, během kterého mohl překládat pro samizdat a především sobě do šuplíku, aniž by samozřejmě vůbec tušil, že většinu z těchto překladů po revoluci v roce 1989 oficiálně vydá. Josef překládal především americkou beatnickou literaturu, z níž nejčastěji W. S. Burrougse, J. Kerouaca, či Ch. Bukowského, kromě jiného přeložil ale i původní šumavské pohádky z němčiny. V roce 2012 dokonce získal za překlad Kerouacovy knihy Vize Codyho prestižní cenu Josefa Jungmanna udělovanou každoročně překladatelskou obcí. Kromě překladů se Josef věnuje publicistice, byl šéfredaktorem české mutace hudebního časopisu Rolling Stone, publikoval v časopisech Instinkt, Respekt, Reflex, Lidových novinách a dalších. Podílel se na natáčení řady televizních i rozhlasových pořadů. Několik let přednášel na Literární akademii Josefa Škvoreckého či Filozofické fakultě Ostravské univerzity, v současnosti učí externě na pražském PORGu. Navzdory ne vždy zcela ideálním vnějším podmínkám se Josefovi dosud dařilo dělat jen to, co ho opravdu baví. Aktuálně tak pracuje na překladu další Burrougsovy knihy a píše hudební kritiky, kromě toho již několik let cvičí tai chi a včelaří. V Josefově případě se tedy skutečně zdá, že „přece létat je tak snadné“ – stačí jen chtít…

CUFA Library Organises Seminar on Information Literacy

21. září 2017 - 12:55
In the academic year 2017/18 (winter / summer term), CUFA Library organises an elective seminar focused on Information Literacy. The seminar is open to all students at Charles University (SIS code for English version: AKFF00002). The seminar will be taught in blocs in the Jan Palach library. On completion, students will receive 4 credits. Tentative contents of the course: Introduction to the services of CUFA Library and libraries in general. Library funds, borrowing rules, services, catalogues. General catalogue (Czech Republic), inter-library borrowing services. Tour of Jan Palach Library. Introduction to electronic information resources I – basic research in all resources available at CUFA and open access resources. Basic research techniques. Citation forms, citation norms, citation managers. Preparation & presentation – document revisions, PDF document creation (including the creation of valid PDF/A), PowerPoint presentation techniques, document sharing. Recommendations concerning freely available tools for document editing and time management. Information about MS Office package for CUFA students. PC and mobile applications for everyday use. Introduction to electronic information resources II – evaluating research tasks, revisions, suggestions for improvements, limiting search queries, etc. Research evaluation, publishing – Introduction into research evaluation. Presentation of different forms of publishing, warning against predatory publishing platforms. Grant opportunities for CUFA students. The enrolment for the winter term (2017/2018) is already open – we look forward to seeing you at the seminar!

Expozici Okouzleni antikou na zámku Duchcov v létě oživily výtvarné dílny, na podzim se chystá barokní opera

20. září 2017 - 14:39
V polovině srpna proběhla dětská výtvarná dílna zaměřená na rozvoj vizuálního vnímání v konfrontaci s antickým uměním. [fotogalerie na facebookovém profilu Státního zámku Duchov] Na podzim jsou plánovány další akce pro děti a školy: s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK budou pořádány speciální komentované prohlídky s odborníky z Univerzity Karlovy a Národního památkového ústavu. Divadlo V Pytli připravilo představení spojené s prohlídkou zámeckých komnat pod názvem Cesta kolem světa s Giacomo Casanovou. Správa zámku Duchcov se Severočeským divadlem v Ústí nad Labem a Konzervatoří Teplice připravila představení barokní opery Henryho Purcella Dido a Aeneas, jedné z nejstarších a nejznámějších anglických barokních oper z 80. let 17. století na námět starořecké báje. [tisková zpráva] Mytologický příběh o trójském princi Aeneovi a královně Didoně bude uveden v režii a choreografickém nastudování Vladimíra Gončarova ve Valdštejnském sále zámku Duchcov v sobotu 23. září od 18 hodin. [fotogalerie na facebookovém profilu Státního zámku Duchov] Hodinu před představením se bude konat speciální komentovaná prohlídka expozice Okouzleni antikou, kterou organizuje správa zámku Duchcov s odborníky z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Prohlídka bude tematicky zaměřena na Hrdiny a válečníky antických bájí a potrvá 55 minut. související: Dido a Aeneas připomenou na zámku Duchcov krásu barokní opery [novinky.cz, 16. září 2017] Expozice Okouzleni antikou na zámku Duchcov je otevřena od 3. června 2016. V autentickém prostředí osmi zámeckých sálů je možné zhlédnout téměř 150 historických odlitků slavných i méně známých antických uměleckých děl pocházejících se sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.

Na přípravě výstavy Fenomén Masaryk v Národním muzeu, největší historické výstavě NM v roce 2017, spolupracovali studenti historie

19. září 2017 - 16:47
Národní muzeum otevřelo 14. září 2017, symbolicky přesně 80 let od smrti T. G. Masaryka, výstavu Fenomén Masaryk. V Nové budově NM se představuje jedna z největších osobností našich dějin. Vedle spolupráce muzea s akademickými institucemi – partnerem byl například Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. – se na projektu podíleli i studenti historie Filozofické fakulty UK. Výstava je rozdělena symbolicky na několik částí nazvaných Tomáš, Garrigue, Masaryk, Profesor, Prezident, Obraz. Každá z těchto částí má ilustrovat zásadní momenty z Masarykova života a díla. Hlavním autorem je doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., který působí jak v Národním muzeu, tak na Ústavu českých dějin FF UK. „Masaryk je osobnost s nesmírně bohatým životním příběhem, dílem i následným odkazem. Pro výstavní projekt podobného typu byl největší problém, i přes jeho rozsáhlost, zvolit témata, která Masaryka dokážou představit veřejnosti,“ uvedl Stehlík. Do projektu se v rámci příprav zapojilo i šest studentů historie FF UK, kteří byli v počátcích projektu členy širšího týmu rešeršistů (Martin Jelínek, Beáta Hrenyová, Jan-Hugo Kopřiva, Anna Fišerová, Veronika Koubová a Barbora Svobodová). „Proběhlo několik jednání, na kterých jsme si probrali zvolená témata, která si studenti rozdělili dle svého zájmu, a pro účely výstavy připravili přesně definované podklady. S těmi se následně pracovalo pro jejich využití ve výstavě. Podklady se týkaly jak Masarykova díla, tak některých historických etap či biografických portrétů osobností. Dalším typem byla např. rešerše z projevů na půdě parlamentu, ve kterých se objevilo jméno TGM.  Problémem následně vzniklého výstavního textu je jeho nutná úspornost, standardem objemu jednoho panelu je tak maximálně 900 znaků textu,“ dodává Stehlík. Podle něj se studenti v této fázi jednak stali platnými členy týmu, jednak dostali šanci nahlédnout na to, jak se rodí podobně významný a velký projekt, kterým se dějiny zprostředkovávají veřejnosti. „Po této skvělé zkušenosti doufám, že by se někteří z tohoto týmu mohli účastnit i dalších projektů, Národní muzeum bude následně otevřeno i spolupráci s dalšími.“ Výstava Fenomén Masaryk je v Nové budově Národního muzea otevřena do 31. ledna 2018 a během jejího trvání se v ní ještě prostřídají krátkodobé výstavy na téma rukopisů královédvorského a zelenohorského, hilsneriády či hradního fotoarchivu.   

Byla vydána kniha Počátky populární kultury v Českých zemích

19. září 2017 - 16:03
Publikace byla vydána s finanční podporou grantu poskytnutého GA ČR, č. 13-39799P, s názvem Počátky populární kultury v českých zemích, řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. anotace publikace: Česká společnost druhé poloviny 19. a počátku 20. století se nacházela v období prudkých změn, z venkovské společnosti se stávala městskou a z agrární průmyslovou. Spolu s postupnou emancipací nižších vrstev se utvářela i nová podoba zpočátku převážně velkoměstské kultury, která se stala obyčejným lidem průvodcem touto radikální proměnou. Kniha zachycuje za pomoci analýzy pražských populárních periodik vytváření moderní velkoměstské mentality a její specifické pražské podoby. V první části jsou popsány pokusy uspět na českém novinovém a časopiseckém trhu s formáty převzatými ze západních a středoevropských metropolí, více či méně šikovně adaptovanými pro české prostředí. Druhá část knihy je věnována konkrétním charakteristikám, jak bylo samotné velkoměsto a život v něm formován v představách čtenářů a jak se pomalá proměna jejich hodnot a přesvědčení promítala do postoje k ženám a ženské emancipaci. V knize je představen pohled na Prahu a pražskou společnost z pohledu širokých vrstev Pražanů, jejich nároků na zábavu a v souvislosti s jejich každodenním životem v proměňujícím se prostoru velkoměsta, který v mnohém předznamenal život a životní styly ve 20. století.

Studenti FF UK se mohou zapojit do stáží v CEFRESu

19. září 2017 - 13:23
Studentům magisterských a doktorských programů na FF UK s dobrou úrovní francouzského jazyka nabízí CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) 1–3 měsíční stáže, za které získávají ECTS kredity. Uzávěrka přihlášek pro zimní semestr 17/18 je 1. 10. 2017.

Soutěž projektu COURAGE: Otevřená výzva tvůrcům dokumentárních filmů

19. září 2017 - 9:57
V rámci projektu COURAGE byla vypsána otevřená výzva tvůrcům dokumentárních filmů Kultura jako hnutí odporu v bývalých socialistických zemích východní Evropy. Hledají se vysoce kvalitní dokumentární filmy, schopné přimět k zamyšlení a zaujmout široké publikum. Uzávěrka přihlášek je 29. září 2017.

The Digital Methodologies in the Study of the Past

19. září 2017 - 9:08
The guest lecture series The Digital Methodologies in the Study of the Past (part of the Medieval Social Conflicts and Contrasts project) attempts to bring scholars working in the emerging field of Digital Humanities with the focus on Medieval or Early Modern topics to both local and international audience at CU FA, Prague. We hope to cover a number of a wide field of approaches and angles through presentations of succesful digital projects or notable works in progress.

Výběrové řízení na pozici Rozpočtář/ka

15. září 2017 - 13:05
Rozpočtář/ka Hlavní odpovědnosti kontrola rozpočtu sledování a přehledy čerpání finančních prostředků poskytování ekonomických výstupů řešitelům průběžné sledování legislativy potřebné k výkonu práce Naše očekávání minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru solidní znalost MS Office analytické myšlení znalost účetních principů základní znalost zákona o DPH a zákona o dani z příjmů schopnost komunikace v anglickém jazyce samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost znalost administrativy vysokoškolského prostředí výhodou Nabízíme stabilní zázemí velké vzdělávací instituce zajímavou a odpovědnou práci odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Ihned nebo dle dohody. První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Rozpočtář/ka. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 30. 9. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

V Překladatelské soutěži Jiřího Levého zvítězila Petra Johana Poncarová, doktorandka Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK

14. září 2017 - 15:03
Ve 25. ročníku soutěže byla Petra Johana Poncarová oceněna za překlad prvních dvou kapitol románu Deireadh an Fhoghair (Konec podzimu) skotského gaelsky píšícího autora Tormoda Caimbeula. O úspěchu překladatelky informovala Česká televize, koncem srpna vyšel mírně zkrácený soutěžní překlad v měsíčníku pro světovou literaturu PLAV. „Caimbeul je asi nejvýznamnějším gaelsky píšícím prozaikem 20. století, na čemž se shoduje řada vlivných kritiků. Přesto paradoxně o jeho díle i tomto románu, ačkoli se považuje za absolutní vrchol gaelské prózy, existuje jen velmi málo kritické literatury a zatím nebyl přeložen do žádného dalšího jazyka, ani do angličtiny,“ uvedla Petra Johana Poncarová v obsáhlém rozhovoru pro portál iLiteratura. Překladatelskou soutěž Jiřího Levého, která je určena pro mladé překladatele do 35 let, vyhlašuje každoročně Obec překladatelů již od roku 1992 v různých kategoriích. Mezi laureáty ceny Jiřího Levého patří nejlepší současní čeští překladatelé (Viktor Janiš, Stanislav Rubáš, Alice Flemrová, Pavel Drábek, Mariana Machová); v porotě zasedají špičkoví překladatelé z různých jazykových oborů: anglisté Ladislav Šenkyřík (překladatel Iana McEwana, Kurta Vonneguta, Vladimira Nabokova aj.) a Miroslav Jindra (překladatel Josepha Hellera, Leonarda Cohena, Michaela Cunninghama aj.). Petra Johana Poncarová (1988) je pravděpodobně jediná Češka ovládající gaelštinu. Vystudovala anglistiku a skandinavistiku na FF UK, v současné době dokončuje doktorát a specializuje se právě na skotskou gaelštinu. Studovala na ostrově Skye a pracovala v gaelském nakladatelství na ostrově Lewis. Její překlady básní Christophera Whytea jsou vůbec prvními překlady z gaelštiny do češtiny, nyní připravuje antologii moderní gaelské literatury v českém překladu. Překládá i beletrii z angličtiny pro nakladatelství Argo a Host. Překlad nejslavnější básně Christophera Whytea Čínský brouk, v níž autor popisuje svůj vztah ke gaelštině:

Oznámení o provozu dětského koutku

14. září 2017 - 14:43
Z důvodu rekonstrukce po havárii a následného administrativního řízení bude s největší pravděpodobností dětský koutek otevřen až v letním semestru 2018. Děkujeme za pochopení. Správa budov FF UK

Ústav Českého národního korpusu FF UK hledá nové kolegyně / kolegy

14. září 2017 - 8:23
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na následující pozice na Ústavu Českého národního korpusu: vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní informatik pro práci s textovými daty vědecký pracovník, obor a zaměření: diachronní bohemistika vědecký pracovník, obor a zaměření: korpusová lingvistika se specializací na kvantitativní popis jazyka Přihlášky je nutno podat do 15. 10. 2017.

Ondřej Galuška zve na tělo hudby a podivné dary. Se svou kapelou The Odd Gifts zahájí 20. září v kampusu v Hybernské cyklus absolventských koncertů.

13. září 2017 - 9:40
Koncert začíná ve 20:00 v kampusu v Hybernské 4, součástí bude i autorské čtení z knihy Tělo hudby. Jak absolvent Filozofické fakulty UK Ondřej Galuška vnímá své návraty na akademickou půdu jako hudebník i pedagog? Proč sis ke studiu na FF UK vybral spojení oborů anglistika-amerikanistika s filozofií? Na anglistiku jsem šel, protože jsem v dětství strávil tři roky v Americe, a angličtinu jsem měl tudíž trochu zadarmo. Zatímco k filozofii mě přivedla moje neuvěřitelně inspirativní gymnaziální profesorka Dana Petříčková, díky níž šlo z mého ročníku studovat filozofii i několik dalších spolužáků. Kým se cítíš být niterně především? Filozofem, překladatelem, či hudebníkem? Na prvním místě hudebníkem, poté filozofem. Překladatelství je pro mě spíše zdroj obživy nežli poslání. Vědeckých či uměleckých překladů dělám málo, spíše se jedná třeba o překlady filmů na filmové festivaly. Bohužel existuje nepřímá úměra mezi tím, které činnosti mi nejvíce vydělávají peníze a které dělám s největším nadšením a osobním vkladem. Na druhou stranu se to v poslední době začíná trochu obracet a na akademii se začínám vracet. Loni jsem začal vyučovat v rámci programu ECES pod UK pro zahraniční studenty literární seminář a seminář věnující se filozofii hudby, což mě moc baví. Co tě přivedlo k hudbě a kdy tě poprvé napadlo založit kapelu? K hudbě mě přivedl můj strýc Michal Janík, písničkář z dua Paleček a Janík. Už jako malý kluk jsem tedy zatoužil být písničkář. Poté jsem nějakou dobu chodil na kytaru, což mi moc nešlo a na čas jsem to přerušil. Ale ještě na základní škole jsem měl první kapelu s Markem Doubravou. Kolem střední školy jsem se začal hudbě věnovat jako samouk a přišly první pokusy o vlastní tvorbu a nějaké ty kapely. Dále jsem to neustále rozšiřoval, začal jsem hrát na pozoun, zpívat, více se zajímat o harmonii a o noty, v současné době se učím pracovat s programy v počítači a produkčními možnostmi nových technologií. Všechny tyto kroky jsou každopádně strašně zajímavé. Skvostné propojení hudby s filozofií se ti podařilo v rámci tvé disertační práce, kterou jsi následně poupravenou vydal pod názvem „Tělo hudby“. Co tě přimělo věnovat se tomuto tématu a co si má posluchač či čtenář pod tělem hudby představit? Pod tento název jsem soustředil množství textů a interpretací, které vnímám jako velmi zajímavý přístup k hudbě, nikoliv však jako většinový. Ten většinový přístup v hudební vědě i filozofii hudby je takový, že hudbu pojímá jako duchovní či racionální systém, z něhož se vytrácí takové to živé muzicírování, se kterým má člověk zkušenost jako aktivní muzikant. Narazil jsem na pár velmi inspirativních textů, přičemž jedním z těch zárodečných byl Musica practica od Rolanda Barthese, který vnímá hudbu, kterou tvoříme, velmi odlišně od té, kterou posloucháme. S každou se pojí odlišné prožitky a kvality. Tímto směrem jsem tedy začal pátrat a shromažďovat další texty, rozšiřoval jsem tuto perspektivu a postupně z toho vznikla taková přehlídka zajímavých textů a přístupů. Název tvojí kapely „The Odd Gifts“ nese taktéž jakýsi hlubší podtext a téma „darů“ je jedním z těch, jímž se ve své knize věnuješ. Jak tedy mají fanoušci tyto tvé „podivné dary“ vnímat? S tím souvisí jakési propojování, které mě hodně baví. Svět filozofie, které se věnuji, a svět hudby, kterou tvořím, je samozřejmě hodně nesourodý. Přitom jsou tam věci, které se mohou zrcadlit a různě zhmotňovat. Hodně mě baví, když se třeba nějaké texty použité pro kapelu objevují v mojí knize, a naopak když nějaké filozofické nápady třeba můžu zpracovat hudebně, což je samozřejmě ta volnější a zábavnější forma. Například úvaha o podivných darech se nejdříve objevila na webových stránkách kapely a nakonec skončila jako závěr knihy. Dar je samozřejmě velké filozofické téma, které snad netřeba více představovat. Dlouhá léta jsi fungoval v kapele Eggnoise, která si aktuálně vybírá neurčitě dlouhé volno. S Eggnoise jste byli poměrně hodně úspěšní a vaše songy si určitě získaly své fanoušky i díky filmům Jana Hřebejka, v nichž se objevily. Jaké to bylo znovu začínat s novou kapelou? Je to těžké. Bylo to skutečně trochu jako začínat nový projekt a od nuly. Ukázalo se, že lidé jdou opravdu po jménu a málokdo si zjišťuje, zda jsou to ti samí lidé pod jiným názvem. Nicméně je to asi fér, já si nemůžu za úspěchy Eggnoise přičítat všechen kredit sám. A třeba The Odd Gifts osloví i nové lidi, protože je to hudebně trochu jinde. Poslední deska „Migrant Songs“ se zabývá tématem dnes navýsost aktuálním. Nicméně samotnou migraci se snažíš pojmout z rozmanitých úhlů pohledu. I ty sám jsi zažil zkušenost migranta, když jsi období dospívání prožil v USA. Kam až tedy zasahuje komplex motivů, které tě přivedly k tomuto tématu? Myslím, že je to podobně jako s mojí knihou, tedy hodně organické. Tak to mívám se vším, co tvořím. Dlouho se třeba neděje nic a nemám žádnou inspiraci a pak, když přijde nějaký impuls, nabaluje se na to stále víc věcí a víc perspektiv a nejde to zastavit. Takto jsem to měl i s tou deskou, kdy jsem měl pár nesouvislých písní a hledal jsem nějaký koncept a stále to nefungovalo. Ale jakmile přišel impuls, že by deska mohla být tematická a mohla by se týkat migrace – což bylo již před třemi roky velké téma a já jsem cítil velkou potřebu zapojit se do té diskuze – tak se všechny věci začaly zázračně propojovat a celá deska začala organicky vznikat. Netýká se nicméně jen aktuální evropské migrace, ale i mojí zkušenosti dítěte v cizí zemi. Jsou tam současně náznaky i jiných pohybů a osobních i symbolických migrací. Jedná se vlastně stejně jako v mojí knize o téma nahlížené z mnoha perspektiv načrtnuté ve své bohatosti. S „The Odd Gifts“ hraješ docela často, minimálně na letošní září máš v plánu čtyři koncerty. Jedním z nich je i koncert v našem nedávno otevřeném kampusu v Hybernské, kde bychom rádi rozjeli sérii koncertů našich absolventů. Fakultu jsi jako student opustil před pěti lety. Jak se dnes cítíš jako průkopník absolventských koncertů, když se na fakultní půdu vracíš jako hudebník? Já se současně vracím i prostřednictvím svého učitelského angažmá. A jsem moc rád. Moc mi chybí ta atmosféra studoven, knihoven a učeben a i samotná vůně těch budov. Strávil jsem tam strašně času zabořený v knížkách, ale byl to krásný čas. Jsem strašně rád, že opět můžu pociťovat atmosféru toho místa a toho, že člověk opět něco tvoří v myšlenkách a je mezi těmi lidmi. A samozřejmě jsem moc rád, že se to ještě více propojí a že můžeme s kapelou hrát právě v univerzitním prostoru v Hybernské. Kromě pozvánky na tvůj koncert do Hybernské, co bys vzkázal našim čerstvým studentům či uchazečům o studium na FF UK jakožto její absolvent? Vzkázal bych jim, aby se zaměřili na to, co je baví, a aby to neflákali. Protože duševní schopnosti, jimiž teď vládnou, velmi brzy odejdou a je velmi náročné je opět nahodit, zvláště když přijde každodenní rutina zaměstnání. Veronika Nováková

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

13. září 2017 - 8:01
Vědecký pracovník obor a zaměření: korpusová lingvistika se specializací na kvantitativní popis jazyka pracovní smlouva: na dobu určitou úvazek: částečný Popis pracovní pozice: vědecká a publikační činnost v oboru, s aplikací výsledků výzkumu do uživatelských rozhraní na  portálu http://korpus.cz/ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání jazykovědného směru dokončené nebo započaté doktorské studium znalost statistiky, algoritmizace a programování aktivní angličtina a alespoň částečná znalost dalších jazyků Nabízíme: zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru zaškolení a příležitost k profesnímu růstu inspirující akademické prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra pružnou pracovní dobu práci vhodnou i pro absolventy zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Dle dohody Způsoby přihlášení Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Vědecký pracovník. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu michal.kren@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 15. 10. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Výběrové řízení na pozici Informatik pro práci s textovými daty

13. září 2017 - 8:00
Informatik pro práci s textovými daty Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření, odborné anotace a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací a školení, analýza uživatelských dat a poskytování datových balíčků pro specifické účely, zejména pro počítačové zpracování přirozeného jazyka. Webová rozhraní pro práci s korpusy jsou spolu s uživatelskou podporou (manuály, kurz práce s korpusem, on-line poradna atd.) a dalšími aktivitami projektu soustředěna na portálu http://www.korpus.cz/. Projekt Český národní korpus měl ke konci roku 2016 téměř 6 500 registrovaných aktivních uživatelů, celkový počet dotazů položených do některého z rozhraní přesahuje 700 000 ročně. Hlavní odpovědnosti programování nástrojů pro zpracování rozsáhlých souborů jazykových dat (převážně textů) možná je také spolupráce na vývoji uživatelských rozhraní Požadujeme dobrá znalost linuxového prostředí a skriptování, Python nebo Perl, XML schopnost analyzovat problém a hledat optimální řešení samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost ochota se neustále učit angličtina (alespoň pasivně) Výhodou  HTTP, PHP, SQL, zkušenosti s paralelním zpracováním větších dat (Hadoop/Spark) Nabízíme: zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru zaškolení a příležitost k profesnímu růstu inspirující akademické prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra pružnou pracovní dobu práci vhodnou i pro absolventy zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Dle dohody Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou. Částečný úvazek. Způsoby přihlášení Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Informatik pro práci s textovými daty. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu michal.kren@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 15. 10. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Výběrové řízení na pozici Vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní

13. září 2017 - 8:00
Vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření, odborné anotace a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací a školení, analýza uživatelských dat a poskytování datových balíčků pro specifické účely, zejména pro počítačové zpracování přirozeného jazyka. Webová rozhraní pro práci s korpusy jsou spolu s uživatelskou podporou (manuály, kurz práce s korpusem, on-line poradna atd.) a dalšími aktivitami projektu soustředěna na portálu http://www.korpus.cz/. Projekt Český národní korpus měl ke konci roku 2016 téměř 6 500 registrovaných aktivních uživatelů, celkový počet dotazů položených do některého z rozhraní přesahuje 700 000 ročně. Hlavní odpovědnosti vývoj, úpravy a vylepšování uživatelských webových rozhraní pro práci s jazykovými korpusy spolupráce na jejich návrhu z uživatelského hlediska Požadujeme dobrá znalost linuxového prostředí, HTML/CSS, Python, SQL a JavaScript/Ajax (jQuery) schopnost analyzovat problém a hledat optimální řešení samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost ochota se neustále učit angličtina (alespoň pasivně) Výhodou znalost verzovacích systémů, ECMAScript 6, d3.js, Java/Lucene, XML Nabízíme zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru zaškolení a příležitost k profesnímu růstu inspirující akademické prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra pružnou pracovní dobu práci vhodnou i pro absolventy zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Dle dohody Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou. Částečný úvazek. Způsoby přihlášení Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu michal.kren@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 15. 10. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

13. září 2017 - 8:00
Vědecký pracovník obor a zaměření: diachronní bohemistika pracovní smlouva: na dobu určitou úvazek: částečný Hlavní odpovědnosti revize textů (zejména z 19. stol.), jejich lemmatizace a morfologické značkování pro diachronní korpusy ČNK vědecká a publikační činnost v oboru Požadujeme: vysokoškolské vzdělání jazykovědného směru aktivní angličtina a alespoň částečná znalost dalších jazyků přiměřená znalost jazykového vývoje češtiny Nabízíme: zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru zaškolení a příležitost k profesnímu růstu inspirující akademické prostředí stabilní zázemí největší české humanitní fakulty klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra pružnou pracovní dobu práci vhodnou i pro absolventy zaměstnanecké benefity Možnost nástupu Dle dohody Způsoby přihlášení Elektronicky: Vyplňte ve formuláři níže všechny položky označené * a nahrajte všechny požadované přílohy, poté klikněte na tlačítko odeslat. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně/osobně: Přihlášku se všemi přílohami můžete zaslat i poštou, nebo doručit osobně na adresu osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, na obálku napište: VŘ Vědecký pracovník. E-mailem: Přihlášku v českém jazyce se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu michal.kren@ff.cuni.cz. Přihlášky posílejte do 15. 10. 2017 Přiložte prosím motivační dopis a podrobný strukturovaný životopis. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Aktuality

Konzultace I. Tvrzové se ve středu 22. listopadu nekonají. V případě nutnosti ji...

17. listopad 2017

Před konáním obhajob je nutné odevzdat alespoň 1 výtisk BP či DP v papírové podobě na...

13. listopad 2017

Konzultace doc. Hany Kasíkové...

30. říjen 2017

a investiční fondy - Operační program Praha - pól růstu ČR: bližší info...

27. říjen 2017

Jak jsem avizoval, počínaje týdnem od 30. X. dochází ke změnám v pravidelnosti konzultací. Pro...

26. říjen 2017

14. XII. - Pardubice. Vizte...

26. říjen 2017