Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 56 min zpět

Vernisáž výstavy části triptychu Povznesení Jiřího Sozanského

20. prosinec 2018 - 17:08
Vernisáž výstavy části triptychu se uskuteční v úterý 15. ledna od 18:00 ve vestibulu hlavní budovy FF UK. Vernisáž uvedou Jiří Sozanský a Petr Blažek; přítomni budou významní hosté. Výstava bude přístupná do konce ledna 2019.

PROGRES Q07 (“Centre for the Study of the Middle Ages“): Call for Postdoc Scholarships for the period of 1st March – 31st December 2019

20. prosinec 2018 - 14:16
Call for Postdoc Scholarships for the period of 1st March – 31st December 2019 Call opens: 20 December 2018 Deadline for submission: 1 February 2019   PROGRES Q07 (“Centre for the Study of the Middle Ages“), Faculty of Arts, Charles University Prague, offers 2–3 nine-month scholarship (March – December 2019) to postdocs or PhD students working in any field of medieval studies. The amount of scholarship is 15,000 CZK per month and part-time (50 %) postdoc position during the specified period. Eligibility: Any postdoc who completed their PhD between 2010–2018 or any PhD student working in any field of medieval studies. If the latter, they will be expected either to have submitted their PhD dissertation by the time of application or to have it ready for submission no later than 1 April 2019. PhD students who have not yet finished their study will be expected to start the scholarship period no earlier than on completion of their studies and to continue receiving the scholarship till the end of 2019. Application package: A CV including a list of publications. A summary of a research project (5 pages maximum) sufficiently advanced to result in a study to be submitted to a peer-reviewed scholarly journal no later than the end of December 2019. A 1-page description of a research grant application, to be prepared at the Faculty of Arts no later than the end of December 2019 for submission in 2020. A copy of PhD degree diploma (postdocs) or a letter from the supervisor confirming that the PhD dissertation will be defended no later than 30 June 2019 (PhD students). Application packages must be sent, in Czech or in English, no later than 1 February 2019 to jan.cermak@ff.cuni.cz and barbora.kosikova@ff.cuni.cz. All applications will be evaluated by the Board of Progres Q07 (http://hrc.ff.cuni.cz/progres/). Candidates will be informed of the results of the selection by 10 February 2019. Progres Q07 expects that the next call will be issued for 2020. Any questions related to the application procedure may be sent to jan.cermak@ff.cuni.cz or lucie.dolezalova@ff.cuni.cz.

Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) vyhlašuje jednorázovou vnitřní soutěž o 2–3 místa postdoka na období 03/2019 – 12/2019

20. prosinec 2018 - 12:53
Vítězové soutěže získají pozici v kategorii VP1 do výše max. 0,5 úvazku (při 0,5 úvazku financovanou 15 000 Kč hrubého), a to po dobu 10 měsíců (1. března – 31. prosince 2019). Žadatel musí být držitelem titulu Ph.D., získaného v období let 2010–2018, nebo doktorand těsně před ukončením studia, který již odevzdal nebo do konce března 2019 odevzdá disertační práci a který svou přihlášku do soutěže doprovodí vyjádřením svého školitele, že v případě odevzdání se počítá s obhajobou do konce června 2019. Vítězný doktorand může na pozici nastoupit teprve s ukončením studia, avšak v takovém případě na ni setrvá nejdéle do konce prosince 2019. Žadatel do soutěže předkládá konkrétní výzkumný projekt (max. v délce 5 NS) v kterémkoli medievistickém oboru na období 03–12/2019. Publikační výstup z tohoto projektu – v podobě přinejmenším studie v recenzovaném periodiku – nemusí vyjít do konce r. 2019, ale musí být připraven do tisku. Dále se očekává, že vítězný postdok připraví do konce roku 2019 na FF UK k podání výzkumný grant s výhledem na rok 2020 (popis max. v délce 1 NS). Součástí přihlášky do soutěže je rovněž aktuální CV a kopie doktorského diplomu, resp. u končících doktorandů příslušné vyjádření školitele (viz výše). Soutěž probíhá ve dnech 20. prosince 2018 – 1. února 2019. O vítězi soutěže rozhodne Rada Progresu Q07 (k jejímu složení viz http://hrc.ff.cuni.cz/progres/), a to do 10. února 2019. Rada si v nutném případě může vyžádat posouzení žádosti od specialisty v daném oboru či na dané téma. Proti rozhodnutí Rady není odvolání. Přihlášky do soutěže, obsahující 1) popis projektu, 2) popis jeho předpokládaného publikačního výstupu, 3) CV a 4) výhled na grantovou spolupráci v rámci FF UK, je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz a barbora.kosikova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 1. února 2019. Progres Q07 předpokládá, že další kolo soutěže bude vyhlášeno v roce 2020. Případné dotazy lze zasílat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz či lucie.dolezalova@ff.cuni.cz.  

Výběrové řízení ze dne 18. 12. 2018 – Ústav anglického jazyka a didaktiky/ Job offer from 18 December 2018 – Department of English Language and ELT Methodology

19. prosinec 2018 - 9:17
English see below Ústav anglického jazyka a didaktiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent Předpokládaná mzdová třída: AP1 Obor a zaměření: lingvistika anglického jazyka Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti anglické lingvistiky v bakalářském stupni studia a případně v oblasti vlastní specializace uchazeče vedení závěrečných bakalářských prací rozvíjení vlastního výzkumného programu (i v rámci doktorského studia) Požadavky: titul Mgr. nebo Ph.D. v oboru anglický jazyk, zaměření na synchronní popis angličtiny (teoretický i aplikovaný), zahájené nebo úspěšně ukončené doktorské studium, předchozí pedagogická činnost, schopnost učit v angličtině, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů výhodou, organizační a komunikační schopnosti. Předpokládaný nástup: únor 2019 Termín přihlášky: 19. 1. 2019 Náležitosti přihlášky: strukturovaný profesní životopis, přehled předchozí pedagogické praxe, seznam publikací kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Department of English Language and ELT Methodology Job title: Assistant Field and specialization: English linguistics Expected pay group: AP1 Part-time position: (20 hours per week) Job description: teaching core subjects of English linguistics at the BA level, and within the applicant’s specialization supervision of BA students’ theses conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise (also as a part of his/her doctoral studies) Job requirements: Mgr. or Ph.D. degree in English language, specializing in synchronic description of English (both theoretical and applied); Ph.D. programme commenced or successfully completed adequate teaching experience ability to teach in English adequate publication record in the field of specialization experience in research projects and grants will be an advantage organizational and communication skills Expected starting date: February 2019 Application deadline: January 19, 2018 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview or a public lecture.

Univerzita Karlova zve na výstavu vzácných insignií. K vidění bude originál zakládací listiny UK

18. prosinec 2018 - 14:51
Od 18. prosince budou v Císařském sálu Karolina k vidění umělecké a historické památky univerzity, které propojují její historii se současností. Nejdůležitějšími exponáty jsou originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., její notářský opis a pečetidlo UK z poloviny 14. století. Návštěvníci se mohou těšit i na žezla jednotlivých fakult, včetně žezla FF UK, či na insignie spojené s funkcí rektora. Výstava návštěvníkům přiblíží jak starší dějiny Univerzity Karlovy, tak nové fakulty a univerzitní obory, jež vznikly po roce 1918. Prostřednictvím univerzitních a fakultních insignií se veřejnost dozví, jak se utvářela vysokoškolská symbolika. Vystavené umělecké a historické památky nejen symbolizují historii i současnost UK, ale současně dokumentují těsný vztah mezi vývojem univerzitního prostředí a dějinami československého státu. Do 20. prosince budou k vidění originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., notářského opisu a pečetidla. Listina papeže Klimenta VI. z 26. ledna 1347 obsahuje papežský souhlas se založením vysokého učení v Praze. Notářský instrument iniciovaný pražskou kapitulou z 30. června 1347 obsahuje opis papežské listiny a výčet svědků stvrzujících autentičnost opisu papežské listiny. Výstava potrvá do 31. ledna 2019. Otevřeno je každý den od 10 do 19 hodin, na Silvestra od 10 do 16 hodin. Ve dnech 24. prosince 2018 a 1. ledna 2019 bude výstava uzavřena. Vstup volný. Realizace: prof. Jan Royt / Jana Peroutková Grafika: Jáchym Šerých Architekt: Jakub Žák – SGL PROJEKT s.r.o.   Mgr. Václav Hájek tiskový mluvčí UK Odbor vnějších vztahů Univerzita Karlova tel: +420 224 491 248 mob: 721 285 565 e-mail: pr@cuni.cz

Czech National Corpus Listed as a CLARIN K-Centre

18. prosinec 2018 - 11:09
On December 4, 2018, Czech National Corpus (CNC) has been officially approved as one of the K-centres of CLARIN, a European infrastructure (ESFRI) focused on language resources and tools for Humanities and Social Sciences. The aim of the CNC K-Centre is to provide information, consulting and technical assistance in the area of corpus linguistics with the emphasis on Czech. This official recognition is also a confirmation of the merits of the CNC project that is being fostered since 1994 by the Institute of the Czech National Corpus (ICNC), Faculty of Arts, Charles University. The main aim of the ICNC is continuous mapping of Czech in its many forms (written and spoken) by the means of building language corpora and making them publicly available. Apart from the data collection, ICNC also focuses on corpus linguistics methodology and develops user interfaces for working with the corpora. In 2011, CNC was included on the Roadmap of the Large Research Infrastructures of the Czech Republic, which resulted in strengthening its orientation towards user services, namely the launch of the korpus.cz web portal with integrated user support including an on-line helpdesk and knowledge base. As a result, CNC currently has more than 6,500 registered active users from the Czech Republic and abroad, with the average number of user queries exceeding 2,500 per day. There are also many scientific outputs and theses based on the CNC resources, the project registers almost 300 of them only in 2017. Language corpus is an electronic collection of authentic texts that is designed to represent the language use. Corpora typically feature rich annotation both on the level of texts (bibliographical information and other metadata) and individual words (lemmatization, morphological and/or syntactic annotation). Corpora typically serve as large bases of data for empirical research, especially in linguistics, but also in other fields (literary science, psychology, sociology, history etc).

Stanovisko Etické komise FF UK k podnětu Mgr. Tomáše Konečného, Mgr. Marka Jandáka a Mgr. Ondřeje Crháka zaslaného Etické komisi FF UK 4. 12. 2018 ve věci údajného plagiátorství prof. Martina Kováře, přijaté na schůzi dne 17. prosince 2018

18. prosinec 2018 - 9:44
Podnět poukazující na možné plagiátorství prof. Martina Kováře projednává jednak Etická komise Univerzity Karlovy, jednak Etická komise Filozofické fakulty UK. První jednání Etické komise Filozofické fakulty UK o podnětu proběhlo 17. prosince 2018; komise na něm přijala následující usnesení: Stanovisko Etické komise FF UK k podnětu Mgr. Tomáše Konečného, Mgr. Marka Jandáka a Mgr. Ondřeje Crháka zaslaného Etické komisi FF  UK dne 4. 12. 2018 ve věci údajného plagiátorství prof. Martina Kováře, přijaté na schůzi dne 17. prosince 2018. Etická komise FF UK považuje plagiátorství za závažné provinění proti etice i samotnému smyslu vědecké práce. Soudí, že tento čin, zejména je-li uplatňován soustavně, je v ostrém rozporu a neslučitelný s pedagogickým a vědeckým působením na univerzitě i s výkonem jakékoliv akademické funkce. Každý člen akademické obce, dozví-li se o takovém jednání, má nejen plné právo, ale i povinnost v zájmu zachování důvěryhodnosti univerzity, fakulty i příslušného oboru na tuto skutečnost upozornit a žádat její prověření. Etická komise FF UK konstatuje, že materiály předložené autory podnětu dne 4. 12. 2018 i všechny následně dodané a prezentované dokumenty zakládají důvodné podezření, že se prof. Martin Kovář opakovaně dopustil plagiátorství. Členové Etické komise FF UK se po podrobném prostudování všech materiálů shodli na následujícím postupu: Všechny podklady budou dány k dispozici prof. Martinu Kovářovi, který bude zároveň vyzván, aby se písemně vyjádřil, případně se osobně dostavil na další zasedání Etické komise FF UK dne 3. 1. 2019. Etická komise FF UK přitom považuje za nutné celou záležitost důkladně prošetřit, a to navzdory skutečnosti, že prof. Martin Kovář dne 13. prosince 2018 rezignoval na svou funkci prorektora UK a dohodl se s děkanem FF UK na ukončení pracovního poměru dohodou k 31. prosinci 2018. Teprve následně bude možné vydat závěrečné stanovisko v celé věci.

PF 2019

14. prosinec 2018 - 12:21

PF 2019

14. prosinec 2018 - 12:14
Přejeme všem radostné vánoční svátky a šťastný rok 2019, prožitý v lásce a pravdě.

PhDr. Jana Rejšková se stala emeritní členkou akademické obce Filozofické fakulty UK

14. prosinec 2018 - 11:37
Dekret o udělení čestného titulu převzala dr. Rejšková z rukou děkana doc. Michala Pullmanna na zasedání Vědecké rady FF UK 13. prosince. Za dobu svého působení na FF UK se dr. Rejšková významně podílela na budování vysokoškolského oboru tlumočnictví a překladatelství, který byl v České republice po mnoho let vyučován pouze na Univerzitě Karlově. Vychovala několik generací konsekutivních a simultánních tlumočníků, z nichž dnes mnozí působí mimo jiné v Evropském parlamentu a Evropské komisi. Na katedru překladatelství a tlumočnictví FF UK nastoupila Jana Rejšková v září 1990 a působila zde jako odborná asistentka do konce ledna 2017. V letech 1990–2011 byla rovněž garantkou anglického oddělení katedry překladatelství a tlumočnictví, v roce 1993 přejmenované na Ústav translatologie FF UK. V roce 2017 obdržela za celoživotní práci pro FF UK stříbrnou pamětní medaili. „Jana Rejšková má za sebou tisíce hodin simultánního a konsekutivního tlumočení pro vrcholné instituce Evropské unie, nejrůznější mezinárodní orgány i mnoho dalších klientů a tahle zkušenost byla už tehdy na seminářích s ní obrovsky znát,“ říká její kolegyně dr. Zuzana Šťastná z Ústavu translatologie FF UK. „Tlumočení je o tom, jak co nejlépe komunikovat, jak odstraňovat bariéry v porozumění mezi lidmi. Jako studentku mě možná ještě více bavilo sledovat, jak Jana učí, jak dokáže na hodinách kombinovat intelektuální preciznost se zábavností a jak si nepotřebuje udržovat autoritu žádnými vnějšími mocenskými prostředky, protože si ji prostě svým chováním a osobností vytváří úplně přirozeně. Pokud je někdo takřka rozený učitel a „komunikátor“, je to velký dar“.

Projekt Český národní korpus spravovaný Filozofickou fakultou UK se stal oficiálně uznaným K-centrem CLARIN

14. prosinec 2018 - 10:47
Síť CLARIN je evropskou výzkumnou infrastrukturou zaměřenou na jazykové zdroje a nástroje pro práci s nimi v humanitních a společenských vědách. Smyslem K-centra ČNK je poskytovat všem zájemcům informace, konzultace a technickou podporu v oblasti korpusové lingvistiky zaměřené na češtinu. Oficiální udělení statutu K-centra je potvrzením kvalit Českého národního korpusu, o jehož všestranný rozvoj již od roku 1994 pečuje Ústav Českého národního korpusu FF UK. Hlavním cílem činnosti ústavu je mapování různých podob psané i mluvené češtiny prostřednictvím budování a zveřejňování jazykových korpusů. Kromě sběru dat se ÚČNK věnuje také rozvoji metodologie korpusové lingvistiky a vývoji uživatelských rozhraní pro práci s korpusy. Projekt ČNK je od roku 2011 zařazen na tzv. Cestovní mapu ČR velkých výzkumných infrastruktur, jejímž cílem je integrovat tyto infrastruktury na národní úrovni a tím zefektivnit jejich využívání, financování a rozvoj. Zařazení na Cestovní mapu se projevilo výrazným posílením servisní složky ČNK, zejména spuštěním portálu korpus.cz společně s řadou prvků uživatelské podpory, jako je např. uživatelská Poradna či korpusová wiki. V současné době má ČNK více než 6 500 registrovaných aktivních uživatelů z ČR i ze zahraničí a průměrný počet dotazů položených přes některé z rozhraní činí přes 2 500 denně. Na zdrojích ČNK vzniká řada vědeckých a studentských závěrečných prací, jen za rok 2017 jich projekt eviduje téměř 300. Jazykový korpus je elektronický soubor autentických textů, který je sestaven tak, aby co možná nejlépe odrážel celek jazyka. Korpus je zpravidla bohatě anotován, a to jak na úrovni celých textů (bibliografické údaje a další metadata), tak jednotlivých slov (lemmatizace, morfologická, příp. také syntaktická anotace). Korpusy slouží jako rozsáhlá datová základna pro empirický výzkum, zejména v lingvistice, ale i v dalších disciplínách jako literární věda, psychologie, sociologie či historie. Petr Kukal, mluvčí FF UK

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer projektu financovaného z OP VVV

14. prosinec 2018 - 9:39
Finanční manažer projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Od začátku roku 2018 je realizátorem téměř půl miliardového projektu “Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ zaměřeného na interdisciplinární výzkum v humanitních vědách a pro tento projekt hledáme schopného finančního manažera. Popis pozice a její pracovní náplň průběžná kontrola čerpání finančních prostředků v rámci projektu kontrola finančních operací v rámci projektu zajišťování a kontrola obsahové a formální stránky podkladů pro správné zaúčtování, účetní evidenci a úhradu dokladů spjatých s projektem zajištění a kontrola podkladů dle potřeb ekonomického oddělení pro správné zařazení a evidenci majetku příprava ekonomických a účetních podkladů pro potřeby realizačního týmu při sestavování výkazů, zpráv, žádostí, analýz a podobných dokumentů v rámci projektu zpracování a kontrola finančních částí výkazů a dalších relevantních dokumentů v rámci předkládání zpráv o realizaci projektu zpracování a kontrola žádostí o platbu za jednotlivá období účast na kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrol kontrolními a auditními orgány v případě kontroly na projektu Požadavky vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské ekonomického zaměření Další požadavky zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce schopnost týmové spolupráce pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému dobrá znalost práce s PC (především Excel) znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ) výhodou znalost univerzitního prostředí výhodou bezúhonnost Nabízíme úvazek 1,0; na dobu určitou do 31. 12. 2021 (s možností prodloužení) hrubou mzdu 45 000 Kč/měs práci na zajímavém projektu zázemí velké a solidní vzdělávací instituce pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností 5 týdnů dovolené, stravenky, interní jazyková škola zaměstnanecké benefity Náležitosti přihlášky strukturovaný životopis motivační dopis (cca 1/2 normostrany) Termín nástupu ihned nebo dle dohody Výhrada děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu Jak se ucházet o tuto pozici Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na dana.frnkova@ff.cuni.cz do 13. 1. 2019; dříve=lépe, pokud narazíme na vhodného kandidáta, místo rádi obsadíme i před uplynutím lhůty. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – FINANČNÍ MANAŽER“.

FF UK připravila dobročinnou sbírku hraček a knížek pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin

13. prosinec 2018 - 17:08
Podpořit děti můžete 17. a 18. prosince na sekretariátu Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v č. 19 na hlavní budově. Sbírka bude probíhat v pondělí od 9–12 a 13–16 hodin a v úterý od 9–12 hodin. Hračky a knížky nashromážděné ve sbírce budou následně věnovány na Dobročinný bazar hraček Kidaway, který se bude konat ve dnech 19.–21. prosince v Paláci Lucerna. Výtěžek tohoto bazaru půjde organizaci Tosara, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Máte-li doma po dětech knížky či hračky, které již nevyužíváte a které by mohly udělat radost jiným, budeme rádi, když jimi přispějete do naší sbírky. Pokud byste chtěli nějaké knihy či hračky věnovat a v těchto termínech nemůžete, máte možnost je donést přímo na samotný bazar. Sbírka se netýká dětského oblečení a dalších věcí, ale výhradně hraček a knih. Za vedení fakulty Hana Pazlarová a za organizátory sbírky Jan Chromý

Prof. Martin Kovář odchází z Filozofické fakulty UK

13. prosinec 2018 - 14:50
Prof. Martin Kovář mě dnes informoval o svém rozhodnutí ukončit k 31. 12. 2018 v souvislosti s obviněním z plagiátorství svůj pracovní poměr na FF UK. Děkuji prof. Kovářovi za vše dobré, co během svého dlouholetého působení na Filozofické fakultě UK vykonal, stejně jako za způsob, jakým se postavil k obvinění. Zjištěné skutečnosti bereme vážně také ze systémového hlediska. Vedení FF UK se proto bude zabývat i obecnými otázkami odhalování plagiátorství a některými aspekty organizace vědecké práce. doc. Michal Pullmann, děkan Filozofické fakulty UK

Výběrové řízení na pozici Referent/ka studijního oddělení – denní studium

12. prosinec 2018 - 17:01
Referent/ka studijního oddělení – denní studium Popis pracovní pozice správa studia přiděleného úseku studentů bakalářského a magisterského studia, řešení jejich studijních problémů jak osobně, tak elektronicky řešení požadavků fakulty a univerzity komunikace s akademiky fakulty Požadujeme středoškolské či vysokoškolské vzdělání (VŠ vzdělání dosažené na FF UK výhodou) ochotu pracovat s elektronickým Studijním informačním systémem UK odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, schopnost týmové práce schopnost komunikace v anglickém jazyce výhodou Nabízíme zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce přátelské pracovní prostředí, v němž administrativní práce dává smysl odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností benefity podrobněji: http://www.ff.cuni.cz/benefity Možnost nástupu 1.2.2019 První smlouva na FF UK se vždy uzavírá na dobu určitou – 1 rok, další, v případě oboustranné spokojenosti, na dobu neurčitou. Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 10. ledna 2019 na e-mailovou adresu katerina.volna@ff.cuni.cz strukturovaný životopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.  

Výstava Ivan Cankar… a jeho právo vizualizuje román slovinského spisovatele Čeledín Jernej a jeho právo

12. prosinec 2018 - 15:45
U příležitosti 100. výročí úmrtí slovinského spisovatele Ivana Cankara připravili studenti Akademie výtvarných umění Univerzity v Lublani výstavu Ivan Cankar… a jeho právo. Partnery výstavy jsou Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK a Centrum pro slovinštinu jako cizí jazyk v Lublani. Výstava vizualizuje román Čeledín Jernej a jeho právo (Hlapec Jernej in njegova pravica), který patří k Cankarovým nejlepším a nejlépe sestaveným textům. Na sedmdesáti stranách zdánlivě jednoduchého vyprávění je Cankarovo čisté umění slova: dokonalá struktura vyprávění, sociální reflexe, nákres morální situace jednotlivce v právní skutečnosti společnosti. Výstava se koná v rámci Světových dní Ivana Cankara v Praze. K vidění je do 10. ledna 2019 nad schodišti mezi 1. až 3. patrem v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha.

The Czech Studies Program at the Faculty of Arts, Charles University, Will Offer an Intensive Czech Course for Foreigners in January 2019

11. prosinec 2018 - 18:41
Do you want to improve the level of your communicative competence in Czech? Sign up for the Intensive Course that will take place on January 21 – January 25, 2019 (one-week course) and on January 21 – February 1, 2019 (two-week course). In these courses, participants learn all necessary skills with an emphasis on oral communication and listening comprehension. Lessons are held in small groups in buildings of Charles University, Faculty of Arts in the centre of Prague. The course starts daily from 9:00 am – 11:55 pm and 12:30 pm – 13:30 pm. The number of teaching units is 25×45 minutes per week. We guarantee excellent teachers and an individual approach to each student. In a short time, you will have the opportunity to improve your command of the Czech language. The deadline to register is January 11, 2019. The minimum number of participants to open the course is 5. The textbooks are not included in the tuition fee. Tuition fee Deadline for payment One week: 4 500 CZK by January 11, 2019 Two weeks: 9 000 CZK by January 11, 2019 We look forward to working with you.

Prof. Josef Vintr obdržel stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy

11. prosinec 2018 - 10:51
Oslavy 80. narozenin prof. Josefa Vintra na Institutu slavistiky vídeňské univerzity proběhly 28. 11. v tamním univerzitním kampusu. Rektor Univerzity Karlovy udělil při této příležitosti významnému filologovi na návrh Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK stříbrnou pamětní medaili, kterou v zastoupení předala doc. Libuše Heczková, proděkanka FF UK pro vědu. Josef Vintr patří celosvětově k nejuznávanějším bohemistům, podílel se na prestižních projektech, jako byly akademický Staročeský slovník (jako autor a později i redaktor) nebo řada Biblia slavica. Jako pedagog vychoval generace zahraničních slavistů a bohemistů. Vždy si však, až do dnešních dnů, udržel těsný vztah ke slavistům a bohemistům českým a slovenským, a to i k mladé generaci. Bohemista Igor Němec z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR formuloval Vintrovy zásluhy na tomto poli při předávání medaile Josefa Dobrovského v roce 2001 takto: „Vždyť profesoru Vintrovi náleží zásluha, že se v poválečné době dostalo české lingvistice významné vědecké základny na pracovištích vídeňské univerzity, když se u nás jazykověda nemohla rozvíjet na úrovni, kterou reprezentovalo učení pražské školy a vědecké dílo profesora Františka Václava Mareše, jehož postoje byly svou křesťanskou orientací Josefu Vintrovi nejbližší.“

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií/ Concurso del día 7 Diciembre 2018 – Departamento de Estudios Románicos

11. prosinec 2018 - 9:42
Español ver abajo Ústav románských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Obor a zaměření: praktický španělský jazyk, španělská lingvistika, didaktika španělštiny Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2 Úvazek: 1,00 Požadavky: Vysokoškolské vzdělání v oboru španělská filologie nebo osvojování cizího jazyka (se zaměřením na španělštinu) Vítán titul Ph.D. z románských jazyků/didaktiky španělštiny (didáctica ELE)/osvojování španělštiny jako cizího jazyka či příbuzných filologických oborů, případně zahájené doktorské studium v těchto oborech, a ochota dále se vzdělávat v oblasti didaktiky Vítána zkušenost s výukou praktického španělského jazyka a didaktiky Vítány další zkušenosti související s výukou a výzkumem osvojování cizího jazyka Organizační a administrativní schopnosti Rodilý mluvčí španělštiny, vítána znalost češtiny (eventuálně připravenost osvojit si do dvou let český jazyk na úrovni umožňující výkon práce v ČR) Přiměřená odborná činnost v oboru osvojování španělštiny (cizího jazyka), španělská lingvistika nebo didaktika španělštiny; publikace v oboru vítány Předpokládaný nástup: 15. února 2019 Termín přihlášky: 7. ledna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ Profesní životopis včetně přehledu praxe (ve španělském jazyce) Kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. Představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str., ve španělském jazyce) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Pro více informací můžete kontaktovat paní Mgr. Doru Polákovou, Ph.D. (dora.polakova@ff.cuni.cz). Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Departamento de Estudios Románicos Nombre del puesto: profesor ayudante Especialidad y perfil: lengua española práctica, lingüística española, didáctica del español Clasificación salarial: AP1/AP2 Dedicación: 1,00 Requisitos: Educación universitaria en filología hispánica o en aprendizaje de lenguas extranjeras (con especialización en el español) Se apreciará la posesión del título de doctor en lenguas románicas/didáctica del español (didáctica ELE)/adquisición de español como L2 u homólogas disciplinas filológicas, en su caso también el estudio iniciado del doctorado en las especialidades referidas, así como la capacidad de especializarse en el ámbito de la didáctica Se valorará la experiencia en la enseñanza de la lengua práctica y la didáctica Se valorará la experiencia relacionada con la enseñanza y la investigación acerca del aprendizaje de lenguas extranjeras Capacidad administrativa y organizativa Hablante nativo del español, se valorará el conocimiento del checo (o disposición para aprender checo en dos años a nivel suficientemente alto como para trabajar con ese idioma en la R. Checa) Adecuada actividad especializada en el ámbito del aprendizaje del español (como lengua extranjera), la lingüística española o la didáctica del español; se valorarán publicaciones especializadas en el ámbito mencionado Fecha presupuesta de inicio: 15 de febrero de 2019 Las solicitudes podrán presentarse hasta: 7 de enero de 2019 Documentos que deberán presentarse: Application form (Solicitud para el departamento de Recursos Humanos ) Currículum profesional incluida la experiencia laboral (en lengua castellana) Copia de los títulos académicos, de ser necesario, con traducción checa; en la entrevista de trabajo, la comisión tomará en consideración los títulos académicos del candidato solo en su versión original Proyecto de realización de la actividad académica para la que se solicita el puesto (máx. 1 pág., en lengua castellana) Tramitación de la solicitud: Por correo postal/personalmente: Envíe la solicitud con todos los documentos requeridos por correo postal o entréguela personalmente en la siguiente dirección: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Por e-mail: Envíe la solicitud con todos los documentos requeridos por e-mail a la siguiente dirección: hana.holubova@ff.cuni.cz. Los interesados pueden contactar, para ulterior información, con Mgr. Dora Poláková, Ph.D. (dora.polakova@ff.cuni.cz). La comisión podrá invitar a la segunda fase del concurso, entrevista personal o lección pública, a todos o solo a algunos de los candidatos que han presentado sus solicitudes.

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií

11. prosinec 2018 - 9:32
Ústav románských studií  Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: italská literatura (se zaměřením na starší literaturu) Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 0,5 Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru italianistika titul Ph.D. z románských literatur výborná znalost italštiny a češtiny přiměřená publikační činnost v oboru organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. února 2019 Termín přihlášky: 7. ledna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz . Pro více informací můžete kontaktovat pana doc. Pavla Štichauera (pavel.stichauer@ff.cuni.cz ) Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Aktuality

se ve dnech 22. - 28. III. nalézají na uni v Northamptonu.

21. březen 2019

Vizte...

17. březen 2019

Z duvodu nizkeho poctu zajemcu o pripravny kurs se odklada termin jeho zacatku o 2 tydny....

14. březen 2019