Filozofick fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 1 hodina 57 min zpět

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií/ Procédure de sélection lancée le 7 décembre 2018 – Institut d’Études Romanes

11. prosinec 2018 - 9:28
Français voir cidessous Ústav románských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent Obor a zaměření: didaktika francouzského jazyka, praktický francouzský jazyk Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2 Úvazek: 1,00 Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru francouzská filologie vítán titul Ph.D. z didaktiky románských jazyků/didactique du FLE, případně zahájené doktorské studium v tomto oboru, a ochota dále se vzdělávat v oblasti didaktiky vítána zkušenost s výukou didaktiky francouzštiny a praktického francouzského jazyka vítány další zkušenosti související s didaktickou teorií a praxí (participace na tvorbě učebnic, skript, či výukových programů; aktivní účast v didaktických panelech; vedení náslechů a pedagogických praxí na středních školách; znalost českých i francouzských kurikul apod.) organizační a administrativní schopnosti, ochota podílet se na fakultní koncepci didaktiky filologických oborů výborná znalost francouzštiny, znalost češtiny/slovenštiny (na úrovni umožňující výkon práce v ČR) přiměřená odborná činnost v oboru; publikace v oboru vítány Předpokládaný nástup: 15. února 2019 Termín přihlášky: 7. ledna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška-do-VŘ profesní životopis včetně přehledu praxe kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz . Pro více informací můžete kontaktovat paní doc. Evu Voldřichovou-Beránkovou (eva.berankova@ff.cuni.cz). Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. l’Institut d’Études Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université Charles Position : enseignant – maître de conférences / habilité à diriger des recherches Spécialisation : didactique du FLE, langue française pratique Tarif salarial : AP1/AP2 Travail à temps plein : 100% Qualités requises : Diplôme universitaire en philologie française Sont bienvenus le Ph.D. en didactique du FLE, éventuellement des études doctorales en cours et la volonté de continuer sa formation en didactique du FLE. Est bienvenue l’expérience de l’enseignement de la didactique du FLE et de la langue française pratique. Sont bienvenus d’autres types d’expériences liées à la théorie et la pratique du FLE (participation à la conception de manuels scolaires et universitaires ; création de programmes d’enseignement ; participation active à des panneaux/groupes didactiques dans le cadre de l’enseignement universitaire ; encadrement de jeunes enseignants ; connaissance des curriculums tchèques et français, etc.) Capacité administrative et d’organisation, volonté de prendre part au processus de la mise en place des didactiques de langues à la Faculté des Lettres Excellente connaissance du français, connaissance du tchèque/slovaque suffisante pour l’exercice d’un travail académique en République tchèque Expérience professionnelle dans les domaines mentionnés ci-dessus ; publications dans ces domaines sont bienvenue Date d’embauche prévue : le 15 février 2019 Date limite pour le dépôt du dossier : le 7 janvier 2019 Le dossier doit comporter : Application form (le bulletin d’adhésion) Un CV professionnel mentionnant l’expérience d’enseignement Copie des diplômes universitaires, éventuellement traduits en tchèque (Lors de l’entretien d’embauche, le jury exigera la présentation des originaux.) Projet professionnel (1 page maximum) Modalités d’adhésion : Par la poste / personnellement : Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion (accompagné de toutes les annexes) par la poste ou le remettre personnellement à l’adresse : Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha (Service du Personnel Enseignant). Par e-mail : Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion (accompagné de toutes les annexes) à l’adresse électronique : hana.holubová@ff.cuni.cz  Pour des informations supplémentaires veuillez contacter Eva Voldřichová Beránková (eva.berankova@ff.cuni.cz). Le jury est libre d’inviter l’ensemble des candidats ou certains candidats choisis à un entretien d’embauche ou à une conférence publique.

V reprezentativní edici Opera Facultatis philosophicae vychází dlouho očekávaná knižní pocta archeologovi Janu Bouzkovi z Filozofické fakulty UK

10. prosinec 2018 - 16:29
Rozsáhlá kolektivní monografie s názvem ΕΥΔΑΙΜΩΝ je souborem příspěvků z mezinárodní konference „Contacts, Migrations and Climate Change“ uspořádané v květnu 2015 u příležitosti životního jubilea prof. Jana Bouzka. Celkem 30 cizojazyčných příspěvků převážně zahraničních autorů bylo do publikace seřazeno na základě jejich chronologického a geografického zaměření. Sborník otevírají příspěvky diskutující témata rané doby bronzové v Egeidě a uzavírají jej texty s těžištěm v době římské na Balkáně a v Černomoří. Jubilantovy bohaté archeologické aktivity jsou nerozlučně spojeny s lokalitou emporia Pistiros v jihozápadním Bulharsku, tato tematika je tedy ve sborníku zastoupena velmi významně. Kniha představuje reprezentativní průřez současnou klasickou archeologií s přesahem do oblastí prehistorické a protohistorické Evropy. Editory mezinárodně zastoupené publikace, která vychází i jako e-kniha, jsou doc. Peter Pavúk z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Věra Klontza-Jaklová z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně a Anthony Harding, emeritní profesor univerzity v Durhamu, dlouholetý předseda prestižního archeologického časopisu Antiquity a šéfredaktor De Gruyter Open Archaeology. Ukázka:   Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., (*1935) působí na FF UK od roku 1958, v roce 1991 byl jmenován profesorem. V letech 1993–2000 zastával funkci ředitele Ústavu pro klasickou archeologii FF UK a na témže ústavu působí dodnes. Prof. Bouzek vedl řadu výzkumů v Čechách, v šedesátých letech se účastnil několika výzkumů v Řecku. Navázal na výsledky starších výzkumů prof. Salače v Kymé v Malé Asii a na ostrově Samothráké, v letech 1980–1983 vedl jako poradce UNESCO výzkumy v Anuradhapuře na Srí Lance a od roku 1990 po několik let i seminární výzkum na Mušově na jižní Moravě. Od roku 1993 až doposud vede výzkumy řecké osady Pistiros v Bulharsku a v roce 1996 vedl český výzkum UNESCO v Beirutu. Jeho hlavními specializacemi jsou raně řecká, etruská a thrácká archeologie. Mnoho studií věnoval také prehistorické středoevropské a římsko-provinciální archeologii a recepci antiky v českém umění. Vydal řadu cizojazyčných knih a popularizujících publikací. Prof. Bouzek se významně zasloužil o rozvoj a zachování oboru Klasická archeologie na FF UK. Po roce 1989 se zasadil o její „znovuvzkříšení“ a zapojení do evropského kontextu.    

Archeologické výzkumy v jižním Uzbekistánu v sezóně 2018

10. prosinec 2018 - 15:48
Veřejná přednáška členů archeologické expedice z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK o aktuálních výsledcích výzkumů česko-uzbeckého týmu se uskuteční 12. prosince v Kampusu Hybernská.

Kampus Hybernská zve na vánoční večírek Christmas (party) time

8. prosinec 2018 - 15:13
„V klidu, vždyť jsou to jenom Vánoce,“ řekli pořadatelé vánočního večírku v HYBu a připravili studentskou akci, která se ponese v duchu předvánoční pohody a pití svařáku s přáteli. Večírek pro studenty z celé univerzity a z programu Erasmus+ proběhne 12. prosince od 17 hodin. Přijďte, pobavte se a poznejte vánoční zvyky z celého světa. Kromě prezentace vánočních tradic zahraničních i českých studentů budete moci v průběhu akce například vytvořit kolektivní příběh pomocí Komixátoru, vyrobit si vlastní dárky v recyklo dílně nebo si zahrát moderní deskové hry. Nebude chybět ani promítání oblíbeného českého filmu Pelíšky s anglickými titulky. Kulturní program bude doprovázet burza knih, second hand od Přestupní stanice a SWAP oblečení od Library of Things Prague. V půl sedmé se můžete zúčastnit workshopu s lékaři a psychologem. Ti vám poradí, jak přežít zimní období spojené s vánočním emočním vypětím a celou rodinou u jednoho stolu. Večer zahraje kapela Vladivojna La Chia a program bude zakončen tancem s DJ Matějem Halašem. Dobré jídlo a pití je samozřejmostí.

Vyjádření Filozofické fakulty UK k materiálu „Profesor Martin Kovář, prorektor Univerzity Karlovy, se ve velkém rozsahu dopustil plagiátorství“

7. prosinec 2018 - 10:20
Vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy obdrželo v minulých dnech zevrubný materiál vypracovaný skupinou doktorandů FF UK, kteří vyslovují podezření na možné plagiátorství člena naší akademické obce prof. Martina Kováře. K tomuto podnětu přistupujeme s vážností odpovídající významu, jaký přikládáme akademické cti a étosu vědecké práce, a uvedená tvrzení pečlivě prověříme. Prof. Kovář bude mít možnost se k materiálu podrobně vyjádřit. Až v této věci dospějeme k definitivním závěrům, seznámíme s nimi veřejnost. doc. Michal Pullmann, děkan Filozofické fakulty UK

Jmenování vedoucím Katedry středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

5. prosinec 2018 - 15:11
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího Katedry středoevropských studií FF UK byl Mgr. Jiří Januška, Ph.D.  jmenován vedoucím Katedry středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. ledna 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje katedry naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – Mgr. Jiří Januška, Ph.D.

Projekt EXPRO Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století uspěl v soutěži Grantové agentury ČR

5. prosinec 2018 - 12:08
Řešitelský tým, který zčásti tvoří také pracovníci Ústavu hudební vědy FF UK, si dal za cíl prověřit některé stereotypní výklady středoevropské hudební kultury, které se dodnes objevují na různých úrovních společenského diskurzu. Projekt je naplánován na pět let a ÚHV FF UK se díky němu stane důležitým centrem výzkumu starší hudby s mezinárodním přesahem.

Jmenování vedoucím Katedry estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

4. prosinec 2018 - 15:17
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího Katedry estetiky FF UK byl PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.  jmenován vedoucím Katedry estitiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. prosince 2018 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje katedry naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Jmenování vedoucí Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

4. prosinec 2018 - 15:15
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí Katedry filmových studií FF UK byla doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.  jmenována vedoucí Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. prosince 2018 na dobu tří let. Její koncepci rozvoje katedry naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Jmenování vedoucí Střediska ibero – amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

4. prosinec 2018 - 15:11
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí Střediska ibero – amerických studií FF UK byla PhDr. Simona Binková, CSc.  jmenována vedoucí Střediska ibero – amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. prosince 2018 na dobu tří let. Její koncepci rozvoje střediska naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – PhDr. Simona Binková, CSc.

Jmenování ředitelem Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

4. prosinec 2018 - 15:08
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK byl prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.  jmenován ředitelem Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. prosince 2018 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – prof. PhDr. Ivan Jakubec, Csc.

Jmenování ředitelem Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

4. prosinec 2018 - 14:56
Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Ústavu hudební vědy FF UK byl Mgr. Marc Niubó, Ph.D.  jmenován ředitelem Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. prosince 2018 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – Mgr. Marc Niubó, Ph.D

Výběrové řízení | Referát vnějších vztahů: koordinátor/koordinátorka akcí

4. prosinec 2018 - 10:09
Jste komunikativní a organizačně zdatní? Dokážete zajistit akci od pozvánky po postprodukci? A zvládnete třeba i plakát, infografiku nebo natočit video? Umíte během 24 hodin sehnat papouška a naučit ho říkat „ef ef ú ká forrrevrrr“? Pak jste našli nové kolegy a my našli produkčního / event managera. Kdo jsme: Referát vnějších vztahů je součástí Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, které zajišťuje širokou škálu agend, zejména administraci přijímacího řízení do všech stupňů studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské), komunikaci s uchazeči o studium, propagaci studia na fakultě, správu sociálních sítí a hlavního webu fakulty, organizaci akcí pro veřejnost a vzdělávacích kurzů, komunikaci s médii a výrobu a distribuci propagačních předmětů.   Úvazek: 1,0 (zástup za rodičovskou dovolenou)   Základní úkoly: rozvoj spolupráce se středními školami, udržování a rozvoj kontaktů koncepce, organizace a propagace akcí pro SŠ: Léto s FF UK, stáže 24 hodin s FF UK, přednáškové bloky pro výchovné poradce, výjezdy na SŠ propagace a organizace popularizačních akcí (např. festival Open Square, den otevřených dveří, Festival vědy, Den latiny ad.) péče o absolventy metodická podpora ústavů a kateder při organizaci akcí rozvoj spolupráce s partnerskými institucemi Další úkoly: podíl na správě fakultních sociálních sítí příležitostná tvorba grafických podkladů koordinace a tvorba propagačních videí a videomedailonů zastupitelnost v rámci oddělení Naše očekávání: perfektní znalost českého jazyka dokončené minimálně středoškolské vzdělání uživatelská úroveň práce s PC (MS Office); znalost redakčního systému WordPress výhodou komunikativnost, pečlivost, spolehlivost a samostatnost znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 základy práce v grafických programech, grafické cítění, práce s videem výhodou Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK stabilní zázemí největší české humanitní fakulty pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností rozmanitá práce v přátelském prostředí zaměstnanecké benefity   Možnost nástupu: 1. 1. 2019 nebo dle dohody   Přihláška Součástí přihlášky je: podrobný strukturovaný životopis motivační dopis ukázky vlastní práce – grafika, video (v případě uvedení grafických dovedností) Přihláška se podává: Elektronicky na e-mailovou adresu hana.bednarova@ff.cuni.cz. Písemně poštou/osobně se všemi přílohami na adresu Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, na obálku napište: koordinátor akcí. Přihlášky prosím zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 17. 12. 2018. Vyhrazujeme si právo nevybrat žádného z uchazečů/ek, případně výběrové řízení zrušit nebo předčasně uzavřít.

Výběrová řízení FF UK | prosinec 2018

3. prosinec 2018 - 17:14
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků. Výběrové řízení | Referát vnějších vztahů: koordinátor/koordinátorka akcí Jste komunikativní a organizačně zdatní? Dokážete zajistit akci od pozvánky po postprodukci? A zvládnete třeba i plakát, infografiku nebo natočit video? Umíte během 24 hodin sehnat papouška a naučit ho říkat „ef ef ú ká forrrevrrr“? Pak jste našli nové kolegy a my našli produkčního / event managera. Přihlášky co nejdříve, nejpozději do 17. 12. 2018. Výběrové řízení ze dne 3. 12. 2018 – Ústav hospodářských a sociálních dějin/ Job offer from 3 December 2018 – Institute of Economic and Social History FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Teorie a metodologie sociální historiografie. Přihlášky je nutno podat do 11. 1. 2019. / Field and specialization: Theory and Methodology of Social History. Applications by 11. 1. 2019. Výběrové řízení ze dne 3. 12. 2018 – Ústav hospodářských a sociálních dějin/ Job offer from 3 December 2018 – Institute of Economic and Social History FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Sociální hnutí a historie genderu 19. a 20. století. Přihlášky je nutno podat do 11. 1. 2019. / Field and specialization: Social Movements and Gender History of the 19th and 20th Century. Applications by 11. 1. 2019. Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení vědy FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení vědy. Přihlášky je nutno podat do 15. 12. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu pro klasickou archeologii Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu Českého národního korpusu. Podávání přihlášek je možné do 10. 12. 2018. Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu Českého národního korpusu Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu Českého národního korpusu. Podávání přihlášek je možné do 10. 12. 2018. Výběrové řízení ze dne 7. 11. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 7 November 2018 – The Institute of Translation Studies FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: tlumočnictví. Přihlášky je nutno podat do 9. 12. 2018. Výběrové řízení ze dne 31. 10. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 31 October 2018 – Faculty of Arts The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for the Visiting Researcher. Field and specialization: philosophy, religious studies, literature, art. Applications by 5. 12. 2018.

Výběrové řízení ze dne 3. 12. 2018 – Ústav hospodářských a sociálních dějin/ Job offer from 3 December 2018 – Institute of Economic and Social History

3. prosinec 2018 - 14:48
English see below Ústav hospodářských a sociálních dějin Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Teorie a metodologie sociální historiografie Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání historického směru se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny badatelská orientace na teorii sociální historiografie titul Ph.D. výhodou jazykové znalosti AJ (schopnost přednášet a psát odborné texty) a některý další světový jazyk na komunikační úrovni pedagogická praxe v oboru výhodou publikační činnost v oboru organizační a administrativní schopnosti při pořádání domácích jakož i mezinárodních vědeckých akcí Předpokládaný nástup: 1. března 2019 Termín přihlášky: 11. ledna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ profesní životopis přehled praxe přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem. Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Institute of Economic and Social History Job Title: lecturer Field and Specialization: Theory and Methodology of Social History Salary Grade/ Job rank: AP2 Hours: Half time job (20 hours per week) Qualification M.A. in History with the specialization in economic and social history Ph.D. in History as an advantage Research-oriented in theory of social historiography Good writing and speaking skills in English. The second world language (at a communicative level) Teaching experience in a relevant field preferred Published research work in relevant field Good organizational and administrative abilities, especially in organizing domestic and international research events Expected starting date: March 1st, 2019 Applications deadline:  January 11th, 2019 Applications must include following: Application form CV List of past work experience List of publications, research and teaching activities Copies of diplomas and other certifications, eventually with official translation in Czech Successful candidate will have to present all certificates and degrees in original during the interview Submitting the applications             submission by mail or in person The application form with all attachments can be sent or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. Submission by e-mail The application form with all attachments can be sent by mail to the address: hana.holubova@ff.cuni.cz. Based on the selection committee’s decision, either all or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.  

Výběrové řízení ze dne 3. 12. 2018 – Ústav hospodářských a sociálních dějin/ Job offer from 3 December 2018 – Institute of Economic and Social History

3. prosinec 2018 - 14:42
English see below Ústav hospodářských a sociálních dějin Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Sociální hnutí a historie genderu 19. a 20. století Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání historického směru se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny badatelská orientace na dějiny moderních nerovností a genderových vztahů výhodou titul Ph.D. výhodou jazykové znalosti AJ (schopnost přednášet a psát odborné texty) a některý další světový jazyk na komunikační úrovni pedagogická praxe v oboru výhodou publikační činnost v oboru organizační a administrativní schopnosti při pořádání domácích jakož i mezinárodních vědeckých akcí Předpokládaný nástup: 1. března 2019 Termín přihlášky: 11. ledna 2019 Náležitosti přihlášky: Přihláška do VŘ profesní životopis přehled praxe přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem. Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. Institute of Economic and Social History Job Title: lecturer Field and Specialization: Social Movements and Gender History of the 19th and 20th Century Salary Grade/ Job rank: AP2 Hours: Half time job (20 hours per week) Qualification                  M.A. in History with the specialization in economic and social history Ph.D. in History as an advantage Research-oriented in modern social inequalities and gender relations Good writing and speaking skills in English. The second world language (at communicative level) Teaching experience in a relevant field preferred Published research work in relevant field Good organizational and administrative abilities, especially in organizing domestic and international research events Expected starting date: March 1st, 2019 Applications deadline:  January 11th, 2019 Applications must include following: Application form CV List of past work experience List of publications, research and teaching activities Copies of diplomas and other certifications, eventually with official translation in Czech Successful candidate will have to present all certificates and degrees in original during the interview Submitting the applications             submission by mail or in person The application form with all attachments can be sent or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. Submission by e-mail The application form with all attachments can be sent by mail to the address: hana.holubova@ff.cuni.cz. Based on the selection committee’s decision, either all or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture.  

Aktuality

se ve dnech 22. - 28. III. nalézají na uni v Northamptonu.

21. březen 2019

Vizte...

17. březen 2019

Z duvodu nizkeho poctu zajemcu o pripravny kurs se odklada termin jeho zacatku o 2 tydny....

14. březen 2019