Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndicate content
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Updated: 1 hour 14 min ago

Výběrové řízení ze dne 16. 11. 2017 – Ústav jazyků a komunikace neslyšících

16. November 2017 - 15:10
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav jazyků a komunikace neslyšících Název pracovní pozice: akademický pracovník – letor 1 Obor a zaměření: Čeština v komunikaci neslyšících (Deaf Studies): lektor českého znakového jazyka Úvazek: 20 hodin (úvazek 0,5) Požadavky: VŠ vzdělání odpovídajícího směru zakončené titulem Bc. nebo vyšším vynikající znalost českého znakového jazyka (rodilý mluvčí výhodou) dobrá pasivní i aktivní znalost psané češtiny odpovídající lingvistické a lingvodidaktické vzdělání praxe ve výuce českého znakového jazyka aktivní začlenění do komunity českých neslyšících orientace v oboru Čeština v komunikaci neslyšících (Deaf Studies) profesionální a aktivní přístup ke všem pracovním povinnostem na FF UK kolegiálnost, týmová spolupráce, příjemné jednání a zodpovědný přístup ke studentům a ke kolegům organizační schopnosti Předpokládaný nástup: 19. února 2018 Termín přihlášky: 17. prosince 2017 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ profesní životopis (včetně publikačních výstupů) přehled odborné praxe motivační dopis kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání) Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz . Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. VŘ-Ústav jayzků a komunikace neslyšících If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Na konferenci v Tchaj-peji nechyběla čeština. FF UK pokračuje ve spolupráci s Národní univerzitou Chengchi

16. November 2017 - 15:02
Ve dnech 11.–12. listopadu 2017 se na jedné z prestižních tchajwanských vysokých škol, Národní univerzitě Chengchi 
(National Chengchi University, NCCU) v Tchaj-peji, uskutečnila 7. mezinárodní konference slovanských jazyků, literatur a kultur Transformace systému hodnot ve slovanských jazycích a kulturách. NCCU vznikla v roce 1954 a studuje na ní přibližně 16 000 vysokoškoláků. Studenti slavistiky studují především ruštinu, příležitostně polštinu a od roku 2005 také češtinu. FF UK podepsala s touto univerzitou v roce 2006 memorandum o porozumění a spolupráci. Na konferenci přijelo na čtyři desítky účastníků z Tchaj-wanu, Ruska, Číny, Japonska a za Česko doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Vystoupila v plenární části programu s přednáškou na téma Czech Language Policy in the Czech Republic and its Values (Teaching Czech as a Second Language) a předsedala anglické sekci Slavic Languages and Cultural Studies. Doc. Bozděchová využila návštěvy Tchaj-peje k jednání o užší spolupráci mezi FF UK a NCCU s ředitelkou Katedry slovanských jazyků a literatur Yen Ting-Chia a s děkankou z Oddělení zahraniční spolupráce Chen, Mei-Fen. Dále navštívila hodiny výuky češtiny a diskutovala s tchajwanskými studenty o životě v České republice a o možnostech studia češtiny jako cizího jazyka na českých univerzitách. úvodní foto: doc. Bozděchová, ředitelka Katedry slovanských jazyků a literatur Yen Ting-Chia Lin, vyučující češtiny Melissa Shih-Hui a český lektor Ondřej Geppert účastníci konference doc. Bozděchová při vystoupení na konferenci doc. Bozděchová s tchajwanskými studenty češtiny  

Výběrové řízení ze dne 16. 11. 2017 – Ústav obecné lingvistiky / Job offer from 16 November 2017 – Department of Linguistics

16. November 2017 - 13:28
English see below Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav obecné lingvistiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent Předpokládaná mzdová třída: AP3 Obor a zaměření: psycholingvistika, experimentální lingvistika Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace, primárně na úrovni Mgr. vedení závěrečných prací, zejm. Diplomových a disertačních rozvíjení vlastního výzkumného programu v oblasti své specializace projektová činnost směřující zejm. k rozvíjení zahraniční spolupráce Požadavky: titul docenta v oboru lingvistiky předchozí pedagogická činnost schopnost učit v angličtině přiměřená odborná a publikační činnost v oboru zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů výhodou akademické zkušenosti z významné zahraniční instituce organizační a komunikační schopnosti Předpokládaný nástup: 1. února 2018 Termín přihlášky: 31. prosince 2017 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ přehled pedagogické činnosti přehled publikační činnosti přehled vědecko-výzkumné činnosti kopie dokladů o vzdělání Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce. VŘ_Ústav obecné lingvistiky If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Department of Linguistics Job title: Associate Professor Expected salary/job rank: AP3 level Field and specialization: psycholinguistics, experimental linguistics Half-time position (20 hours per week) Job description: teaching within the applicant’s specialization, primarily M.A. level courses will be expected supervision of students’ projects and theses, especially at the M.A. and Ph.D. level conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation Job requirements: doctoral degree in the area of specialization, at the level of Assistant Professor adequate teaching experience ability to teach in English adequate publication record in the field of specialization PI experience in research projects and grants will be an advantage academic experience in a high-profile foreign institution organizational and communication skills Expected starting date: February 1, 2018 Application deadline: December 31, 2017 Complete applications will include the following: curriculum vitae overview of teaching experience complete list of publications copies of documents that show academic degrees awarded Submitting the application: Electronic submission: Fill out the form below. Successful submission will be confirmed via e-mail. Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic. Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture. OC_Department of Linguistics If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Name * Surname * E-mail * Mobile phone Date of birth * Attachment * Please attach: curriculum vitae copies of documents that show academic degrees awarded other (for your other documents). The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Ústav etnologie FF UK zve na přednášky britského etnologa a filmového teoretika Mikela J. Kovena

16. November 2017 - 11:16
Tři přednášky britského etnologa a filmového teoretika Mikela J. Kovena (Institute of Humanities & Creative Arts, University of Worcester, United Kingdom) budou zaměřeny na vztah filmového žánru „found footage“ a konceptů autenticity a moderních pověstí, mytologické aspekty současné kinematografie s důrazem na soudobé filmy zpracovávající biblickou tematiku a interpretaci filmu „Der Golem“ Paula Wegenera (1920) jako představitele svébytného filmového žánru „folk horror“. Přednášky budou prosloveny v anglickém jazyce a jsou vhodné i pro širší veřejnost. Místo konání: Ústav etnologie FF UK, Celetná 20, místnost č. 307. Found Footage Horror Cinema and the Rhetoric of Truth and Legend 28. 11. 2017 od 14:10 Mythic Cinema and Contemporary Biblical Epic 29. 11. 2017 od 14:10 Paul Wegener’s Der Golem (1920) as Folk Horror 30. 11. 2017 od 14:10  

Katedra tělesné výchovy FF UK zve na tradiční halový volejbalový turnaj

15. November 2017 - 15:20
Volejbalový turnaj proběhne v sobotu 25. listopadu v centrální hale Sportovního centra UK Hostivař. Hlásit se je možné do 20. 11. v systému KTV FF UK nebo e-mailem na jan.smrcka@ff.cuni.cz. Přihláška musí obsahovat název týmu a jmenný seznam všech hráčů s uvedením fakulty. Organizační poznámky: na hřišti musí být vždy dodržen počet 3 + 3 počet „střídajících“ není omezen každé družstvo musí mít „rozhodčího“, který bude pískat utkání ostatních týmů každý hráč může hrát pouze za jedno družstvo, ve kterém mohou být max. 2 hosté (absolvent, student jiné VŠ atd.) všichni účastníci turnaje musí mít vlastní zámek na skříňku do centrální šatny a sálovou obuv Volejbalový turnaj sobota 25. listopadu 2017 | 8:30–17:00 | centrální hala Sportovního centra UK Hostivař | doprava linkou metra A na stanici Skalka a autobusem 125 na zastávku Gercenova družstva 3 ženy + 3 muži hlásí se celá družstva složená ze studentů FF, FSV, FHS a ostatních fakult UK hřiště a pravidla dle pravidel volejbalu, na „pánské“ síti hrací systém a délka utkání dle počtu přihlášených družstev doporučení jednotné dresy pro družstvo plavky (po turnaji je možné si v hodinách pro veřejnost zaplavat) kontaktní osoba: PaeDr. Jan Smrčka Katedra tělesné výchovy FF UK jan.smrcka@ff.cuni.cz 737 917 059

Výběrové řízení ze dne 15. 11. 2017 – Jazykové centrum / Job offer from 15 November 2017 – Language Center

15. November 2017 - 14:47
English see below Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Jazykové centrum Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor Předpokládaná mzdová třída: L1 Obor a zaměření: německý jazyk Pozice současně vypisovaná v rámci projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362), který se zaměřuje na přípravu a pilotní výuku předmětů společného základu (zde konkr. na přípravu předmětu Akademické čtení). Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně), z toho 0,3 na výuku v JC a 0,2 na projekt – na dobu určitou Požadavky: titul Mgr. v oboru germanistik titul Ph.D. nebo započaté doktorské studium vítány pedagogická praxe v oboru přiměřená odborná a publikační činnost výborná znalost češtiny aktivní znalost angličtiny (včetně schopnosti v ní vyučovat) výhodou organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. února 2018 Termín přihlášky: 17. prosince 2017 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ profesní životopis s přehledem praxe a pedagogické, vědecké i publikační činnosti představa o působení na vypisovaném místě (1-2 normostrany) kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru už budeme požadovat pouze originály dokladů) Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejnému semináři. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ-Jazykové centrum The Dean of the Faculty of Arts, Charles University, announces an open competition for the following academic position at Language Centre Job title: lecturer Expected salary/job rank: L1 Field and specialization: German language Joint position of the OP VVV project „Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362), which is aimed at the preparation and piloting of subjects of the common framework (in this case Academic Reading). Employment: 0,5 (20 hours per week), out of which 0,3 teaching at the LC and 0,2 as part of the project – an indefinite period Requirements: Ma in German Ph.D. degree or commenced doctoral study is an advantage adequate teaching experience adequate publication record in the field of specialization excellent knowledge of Czech active knowledge of English (including the ability to lecture in it) is an advantage organizational and communication skills Expected starting date: February 1, 2018 Application deadline: December 17, 2017 Complete applications will include the following: application form professional CV with the overview of teaching experience, scientific work and list of publications a description of the planned activities for the current position (1-2 standard pages) copies of documents that show academic degrees awarded – (The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.) Submitting the application: Electronic submission: Fill out the form below. Successful submission will be confirmed via e-mail. Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Name * Surname * E-mail * Mobile phone Date of birth * attachment * Please attach: curriculum vitae copies of documents that show academic degrees awarded other (for your other documents). The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Výběrové řízení ze dne 15. 11. 2017 – Jazykové centrum / Job offer from 15 November 2017 – Language Center

15. November 2017 - 14:21
English see below Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Jazykové centrum Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor Předpokládaná mzdová třída: L1 Obor a zaměření: latinský jazyk Úvazek: 1 (40 hodin týdně) na dobu určitou Požadavky: titul Mgr. v oboru latina titul Ph.D. nebo započaté doktorské studium vítány pedagogická praxe v oboru přiměřená odborná a publikační činnost výborná znalost češtiny aktivní znalost angličtiny (včetně schopnosti v ní vyučovat), další světový jazyk výhodou organizační a administrativní schopnosti Předpokládaný nástup: 1. února 2018 Termín přihlášky: 17. prosince 2017 Náležitosti přihlášky: přihláška do VŘ profesní životopis s přehledem praxe a pedagogické, vědecké i publikační činnosti představa o působení na vypisovaném místě (1-2 normostrany) kopie dokladů o vzdělání (při osobním pohovoru už budeme požadovat pouze originály dokladů) Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejnému semináři. VŘ-Jazykové centrum If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * The Dean of the Faculty of Arts, Charles University, announces an open competition for the following academic position at Language Centre Job title: lecturer Expected salary/job rank: L1 Field and specialization: Latin language Full-time position (40 hours per week): temporary job Requirements: Ma in Latin Ph.D. degree or commenced doctoral study is an advantage adequate teaching experience adequate publication record in the field of specialization excellent knowledge of Czech active knowledge of English (including the ability to lecture in it), knowledge of another foreign language is an advantage organizational and communication skills Expected starting date: February 1, 2018 Application deadline: December 17, 2017 Complete applications will include the following: professional CV with the overview of teaching experience, scientific work and list of publications a description of the planned activities for the current position (1-2 standard pages) copies of documents that show academic degrees awarded (The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.) Submitting the application: Electronic submission: Fill out the form below. Successful submission will be confirmed via e-mail. Submission by mail or in person: The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Vamberská, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic Submission by e-mail: The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.vamberska@ff.cuni.cz The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture. Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an on-site interview, which may include a public lecture. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Name * Surname * E-mail * Mobile phone Date of birth * Attachment * Please attach: curriculum vitae copies of documents that show academic degrees awarded other (for your other documents). The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

17. listopad patřil, patří a bude patřit na Albertově studentům

15. November 2017 - 12:09
Letošní Uctění památky 17. listopadu na Albertově organizují studenti z celouniverzitního spolku Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy se zástupci studentských spolků a studentské části Akademického senátu UK. Hlavním cílem této události je připomenutí si památky všech (a to nejen studentů), kteří bojovali za naši svobodu a demokracii.

17. listopad patřil, patří a bude patřit na Albertově studentům

15. November 2017 - 12:06
Letošní Uctění památky 17. listopadu na Albertově organizují studenti z celouniverzitního spolku Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy se zástupci studentských spolků a studentské části Akademického senátu UK. Hlavním cílem této události je připomenutí si památky všech (a to nejen studentů), kteří bojovali za naši svobodu a demokracii. Studenti si pro vás připravili politické debaty, kulturní program a představení studentských spolků z celé republiky. Na Albertově můžete od 10.30 až do večerních hodin nahlédnout do činnosti spolků univerzit z celé republiky. A často na vás čekají i netradiční zážitky – nechceme však prozradit, co si pro vás například matfyzáci, sociologové nebo právníci připravili. Určitě budete ale mile překvapeni. Ve 12 hodin zazpívá sbor UK studentskou hymnu Gaudeamus Igitur. Poté s projevy vystoupí rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, rektor Masarykovy Univerzity Mikuláš Bek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima a zástupce studentů Marcel Ladka. Závěrem zazní česká a evropská hymna. Hlavní program se po úvodní části přesune do prostor Přírodovědecké fakulty. Od 13 hodin přednáší děkan Právnické fakulty UK Jan Kuklík o proměně studentského hnutí od roku 1989 do současnosti. V následující diskuzi Mladých občanů od 14 hodin představí svůj pohled na generaci bez revoluce youtuber Kovy, moderátorka a zpěvačka Emma Smetana, novinářka Andrea Procházková z Respektu a reportér Janek Rubeš. Jaké jsou názory politických stran na vzdělávání a školství? To po nedávných volbách zajímá určitě mnohé. O tom bude Emma Smetana debatovat od 15 hodin se zástupci politických stran a hnutí, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně PČR. V 16 hodin začíná diskuze hostů z řad odborné veřejnosti o (skutečném nebo domnělém) ubývání demokracie ve střední a východně Evropě. Pokud se v tento státní svátek nebudete chtít věnovat politice, tak na hlavním pódiu pro vás zahraje funk-rocková kapela Yellow fock, akustický Pamflet, dále vás v rytmu rock-dance lehce roztančí Simple muffin. V prostorách místní menzy se můžete také podívat od 17.30 na jedinečný dokument o Chartě 77. Na úplný závěr se těšte na studentského DJ v Menze Albertov až do 22. hodiny, kdy akce oficiálně končí. Záštitu nad akcí převzal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, Studentská komora rady vysokých škol, Knihovna Václava Havla a Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR. plakát s programem událost na Facebooku kontaktní osoby: Drahomír Kolenčík +420 736 405 945 Marcel Ladka +420 777 602 551

Uzávěrka soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2017 se blíží

14. November 2017 - 16:41
Do 27. listopadu je možné přihlásit absolventskou práci nebo výzkumný projekt do prestižní soutěže o Cenu Wernera von Siemense. Vítězové si v několika kategoriích rozdělí 1 000 000 Kč.  Proč se zapojit do soutěže? Vítězové si v několika kategoriích rozdělí 1 000 000 Kč. Navíc ten, kdo doporučí vítěze, získá 10 000 Kč. Bez dobrých pedagogů není dobrých studentů. Oceňujeme proto stejnou odměnou jako studenta i jeho vedoucího práce a nejlepšího pedagogického pracovníka odměníme částkou 100 000 Kč. Díky stále většímu zájmu médií o Cenu Wernera von Siemense se vítězné projekty dostávají do povědomí laické i odborné veřejnosti. Záštitu nad soutěží opětovně poskytli místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Počet přihlášených studentů na jednoho vedoucího práce není omezen. To platí i pro počet nominací za univerzitu. Přihlášky a podrobnější informace o soutěži najdete na www.siemens.cz/cenasiemens. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 300 000 Kč Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace 300 000 Kč Nejlepší diplomová práce 1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce 2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce 3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce Nejlepší disertační práce 1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce 2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce 3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce Nejlepší pedagogický pracovník 100 000 Kč Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší disertační práce napsaná ženou“ 20 000 Kč studentka Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“ 20 000 Kč student Doporučení vítěze 10 000 Kč doporučující

Brown University spustila web k propagaci spolupráce s Univerzitou Karlovou

14. November 2017 - 14:06
Nové partnerství mezi Brown University a Univerzitou Karlovou zdůrazňuje výměnné studentské pobyty, spolupráci na společných výzkumných projektech a účast na krátkodobých akademických programech a každoročních seminářích, jako je Brown Lecture Series na Univerzitě Karlově.

Byl zveřejněn záznam workshopu Duch je kost

14. November 2017 - 10:36
Workshop organizovala výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě (Kreativní laboratoř, HRC) ve spolupráci se studentským filozofickým spolkem Praxis. „Šáhneme vám na hlavičku,“ poznamenává Pécuchet k mladé ženě v jednom z dílů seriálu Byli jednou dva písaři podle slavné Flaubertovy předlohy. Pročpak chce sahat na hlavičku? „Řekneme vám, jaká jste,“ oznamuje vyděšené ženě, která namítá: „Já vím, jaká jsem.“ Vědec však správně dodává: „To se jen domníváte, že víte, jaká jste.“ I Hegel se obšírně zabývá vědou jménem lebkozpyt a v této souvislosti formuluje jeden ze svých památných výroků: Duch je kost. Pécuchet a jeho vědecký spolupracovník Bouvard však hrbolek dobra nenajdou. Je tedy frenologie překonaná? Oficiálně ano. Ne však v případě, že pochopíme výraz překonání v hegelovském smyslu. Pak to znamená, že podobné úvahy mohou být dokonce subtilněji integrované v současném myšlení. Právě tomuto rozměru Hegelova výroku se chceme věnovat v jednotlivých příspěvcích. Spřízněných myšlenkových struktur si totiž můžeme všimnout např. v neurovědách a jejich úvahách o tom, kde jsou v mozku lokalizované mohutnosti ducha, jako hudební sluch či logické myšlení. Totéž ale platí i o každodenní mluvě, nebo ještě spíše našem zvyku odhadovat charakter podle vzhledu a obecné potřebě typizace vůbec, která snadno vyústí v předsudky či xenofobii. přednášející: doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D. (ÚRS FF UK) Tereza Matějčková, Ph.D. (ÚFAR FF UK) prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (ÚČLK FF UK) doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (ÚFAR FF UK) Richard Cisler (student ÚFAR FF UK)

Velvyslanec Thajského království v Praze předal FF UK knižní dar

13. November 2017 - 13:55
Ve středu 8. 11. 2017 navštívil Filozofickou fakultu UK pan Jak Sangchai z thajského velvyslanectví v Praze. Jménem jeho excelence Naronga Sasitorna, velvyslance Thajského království v Praze, předal fakultě knižní dar určený pro rozvoj výuky thajského jazyka a thajské kultury na FF UK. Paní děkanka při té příležitosti podpořila myšlenku rozvíjet výuku a výzkum se zaměřením na oblast jihovýchodní Asie i další spolupráci s thajskými partnery. Setkání se zúčastnila prof. Olga Lomová za Institut pro studium strategických regionů a dr. Pattarawan Youyen, externí vyučující thajštiny na FF UK.   foto: archiv FF UK

Den latiny 2017

13. November 2017 - 11:13
Ústav řeckých a latinských studií FF UK organizuje 23. listopadu 2017 již šestý ročník Dne latiny.

Professor Alan Spence at the Faculty of Arts

10. November 2017 - 17:06
The Department of Anglophone Literatures and Cultures is pleased to invite students, staff, and the general public to a lecture by the acclaimed Scottish poet, playwright, novelist and short-story writer Alan Spence.

Professor Alan Spence at the Faculty of Arts

10. November 2017 - 16:15
The Department of Anglophone Literatures and Cultures is pleased to invite students, staff, and the general public to a lecture by the acclaimed Scottish poet, playwright, novelist and short-story writer Alan Spence. During his talk, professor Spence will discuss his multifaceted writing career, his relationship to Scottish culture and literary traditions, and he will also read extracts from his works. Wednesday 22 November 2017, Faculty of Arts main building (room 200) at 17:30. The event will be held in English. All welcome! Alan Spence (1947) is an award-winning poet and playwright, novelist and short story writer. He was born in Glasgow and is based in Edinburgh where he and his wife run the Sri Chinmoy Meditation Centre. For almost 20 years he taught Creative Writing at the University of Aberdeen where he founded the hugely successful WORD Festival, and where he is now Emeritus Professor. In October 2017, he became the Edinburgh Makar, the city’s official poet. http://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poetry/poets/alan-spence https://literature.britishcouncil.org/writer/alan-spence

Volba kandidáta na funkci děkana FF UK na období 2018–2022

9. November 2017 - 14:50
Na zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UK dne 9. 11. 2017 byl kandidátem na funkci děkana FF UK na funkční období 2018–2022 zvolen doc. Michal Pullmann. Jeho protikandidátkou byla stávající děkanka doc. Mirjam Friedová. Michal Pullmann vystudoval historii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od r. 2010 je ředitelem Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, kde se roku 2014 habilitoval s prací Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Odborně se zaměřuje na sociální a hospodářské dějiny 20. stol., dějiny státního socialismu (s důrazem na společenské a hospodářské procesy), dějiny historiografie a metodologii historie. Vede kurzy k moderním sociálním dějinám (s důrazem na sociální dějiny Evropy), k dějinám komunistických diktatur (s důrazem na Sovětský svaz a Československo) a metodologii sociálních dějin. Jako priority svého funkčního období 2018–2022 si Michal Pullmann vytkl solidaritu, otevřenou komunikaci a transparentnost. tisková zpráva Kontaktní osoba pro média: Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951

Opatření děkana č. 18/2017 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2016/2017

9. November 2017 - 13:44
Opatření děkana č. 18/2017 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2016/2017

Výuková hra Attentat 1942 je ve finále světového šampionátu ve vývoji počítačových her

9. November 2017 - 9:24
Hra českých vědců Attentat 1942 vyšla na distribuční platformě Steam v české a anglické verzi. Hra je zároveň ve finále Game Development World Championship 2017, kde bojuje o první místo. „V počítačových hrách s válečnou tematikou většinou chybí perspektiva civilistů,“ říká Vít Šisler z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí projektu a hlavní herní designér. „Attentat 1942 ukazuje válku a nacistickou okupaci z pohledu obyčejných lidí.“ Attentat 1942 vypráví příběhy z období protektorátu z pohledu lidí, kteří okupaci zažili. Hra je založena na filmových rozhovorech, interaktivních komiksech a autentických záběrech. Postavy ve hře a jejich příběhy jsou fiktivní, ale byly vytvořeny na základě historického výzkumu a dobových svědectví. „Hra je výsledkem unikátní spolupráce lidí z různých oborů,“ říká Jakub Gemrot z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí programátor projektu. „Za každou postavou, epizodou, osobním dokumentem nebo předmětem v příběhu stojí podrobné studium zdrojů a dobových materiálů,“ doplňuje Marie Černá z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Attentat 1942 vychází z původní hry Československo 38–89: Atentát, obsahuje však nové herní prvky, vylepšenou grafiku a překlad do angličtiny. Hráči, kteří si koupili původní verzi hry, dostanou novou verzi hry zdarma. Původní hra je také ve zvláštní, výukové verzi již od roku 2015 zdarma k dispozici učitelům českých škol a získala několik mezinárodních ocenění. Hru vyvinuli odborníci z Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Vývoj hry finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Technologická agentura České republiky. Zisk z prodeje hry je investován do podpory vědy a výzkumu. Tisková zpráva Steam Store Page  web Attentat 1942 press kit Kontakt pro média: Vít Šisler hlavní herní designér vit.sisler@ff.cuni.cz

Spolek studentů historie pořádá konferenci Za obzory revoluce v Rusku

7. November 2017 - 13:44
7. listopadu 2017 uplynulo přesně sto let od ruské revoluce, nazvané později Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR), která zásadním způsobem utvářela světové i československé dějiny 20. století. Přesto jsou její historické výklady doposud značně rozporuplné. Právě různými způsoby výkladu a připomínání revolučních událostí a myšlenek, zejména ve střední Evropě, se bude zabývat mezinárodní konference Spolku studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Za obzory revoluce v Rusku. Přes dvě desítky akademiků z celého světa budou diskutovat o události, která byla pro současníky šokující a nezvratným způsobem proměnila mocenský, politický a sociální prostor středovýchodní Evropy. Cílem konference je uchopení revoluce v její nejednoznačnosti, a to jak v samotném počátku, tak v následujících stech letech jejího myšlenkového působení. Konference bude mít interdisciplinární charakter a bude se dotýkat oblastí filozofie, politologie, kultury a umění, historiografie a dalších společenských a humanitních disciplín, které se budou vázat zejména k následujícím tématům: Narativy ruské revoluce: Jak se proměňovaly obrazy ruské revoluce v rámci dominantních diskurzů státně socialistických diktatur v post-stalinském období? Co zbylo z revolučních myšlenek v tzv. post-ideologickém období po „konci dějin“ v roce 1989? Ruské revoluce v čase a prostoru: Revoluce a ruské impérium (Ruské revoluce 1905–1917); performance a topografie šíření revoluční praxe; stránky a vrstvy historické paměti; komemorační rituály a místa paměti ruské revoluce. Koncepty a interpretace ruské revoluce: Ruská koncepce revoluce a její recepce; životaschopnost idejí ruské revoluce; odraz a dopady ruské revoluce v československém (resp. českém a slovenském) a středo- a východoevropském intelektuálním prostředí. Záštitu nad akcí přijala děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová, Ústav pro studium totalitních režimů, Masarykův ústav a archiv AV ČR a Filosofický ústav AV ČR. Konferenci zahájí 7. listopadu 2017 od 18:30 (posluchárna č. 200, hlavní budova FF UK, nám. J. Palacha 2) filozof Siyaveş Azeri (École Normale Supérieure, Paříž) přednáškou o vztahu Leninovy politiky k Marxově filozofii. Tisková zpráva Program konference Ke 100. výročí ruské revoluce hovořil dr. Jaromír Mrňka, absolvent Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK v České televizi a slovenské veřejnoprávní televizi RTVS.       pořadatel Spolek studentů historie FF UK Ondřej Crhák ondrej.crhak@ff.cuni.cz kontaktní osoba pro média Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951

News

Konzultace I. Tvrzové se ve středu 22. listopadu nekonají. V případě nutnosti ji...

17. November 2017

Před konáním obhajob je nutné odevzdat alespoň 1 výtisk BP či DP v papírové podobě na...

13. November 2017

Konzultace doc. Hany Kasíkové...

30. October 2017

a investiční fondy - Operační program Praha - pól růstu ČR: bližší info...

27. October 2017

Jak jsem avizoval, počínaje týdnem od 30. X. dochází ke změnám v pravidelnosti konzultací. Pro...

26. October 2017

14. XII. - Pardubice. Vizte...

26. October 2017