Filozofick fakulta

Ukázky testů

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Katedra pedagogiky

Modelový test pro bakalářské studium studijního programu pedagogika,

studijní obor: pedagogika

Přijímací zkoušky -  písemná část

Znalostní test - Varianta A

 

OTÁZKA 1

Kurikulární dokument je:
A) dokument o obsahu vzdělání,
B) třídní kniha,
C) list s osobními údaji žáka,
D) archivní materiál o provozu školy,

 

OTÁZKA 2
Kdo z nich proslul jako řečník?
A) Démosthenés,
B) Xerxes,
C) Epidauros,
D) Aristotelés,

 

OTÁZKA 3

Pojem kolektivní nevědomí zavedl do psychologie:

A) Sigmund Freud,

B) Carl Gustav Jung,

C) Erich Fromm,

D) Viktor Emanuel Frankl,

 

OTÁZKA 4

Teorie předpokládající vrozenost lidských vlastností se nazývají:

A) empiristické,

B) nativistické,

C) homeostatické,

D) konvergenční,

OTÁZKA 5

Univerzita Karlova v Praze byla založena v roce:

A) 1306,

B) 1328,

C) 1348,

D) 1358,

 

OTÁZKA 6

Postup od  obecného ke zvláštnímu se nazývá:

A) myšlení difúzní,

B) myšlení induktivní,

C) myšlení asociativní,

D) myšlení deduktivní,

OTÁZKA 7

Počitek je výsledek procesu:

A) chování,

B) myšlení,

C) reflexe,

D) vnímání,

 

OTÁZKA 8

Autorem knihy  „Tak zvané zlo“ je:

A) Zdeněk Matějček,

B) Edward O. Wilson,

C) Konrád Lorenz,

D) Jean Piaget,

 

OTÁZKA 9

Askeze znamená:

A) deviaci v požitkářství,

B) aktivní odříkání,

C) opak agnosticismu,

D) nepoznatelnost – zejména v oblasti gnoseologie,

 

OTÁZKA 10

Představitelem pragmatismu  byl:

A) Rudolf Steiner,

B) Otokar Chlup,

C) John Dewey,

D) Jean-Jacques Rousseau,

 

OTÁZKA 11

Introspekce je:

A) pozorování vztahů uvnitř sociální skupiny,

B) pozorování vlastního prožívání,

C) pozorování vztahů mezi skupinami,

D) pozorování vlastního chování,

 

OTÁZKA 12

Který z uvedených myslitelů nejvýrazněji ovlivnil školství v Čechách ?

A) Denis Diderot,

B) Johann Friedrich Herbart,

C) John Locke,

D) Herbert Spencer,

 

************************************************************************

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Katedra pedagogiky

Modelový test pro navazující magisterské studium studijního programu pedagogika,

studijní obory: pedagogika, sociální pedagogika, učitelství pedagogiky

Přijímací zkoušky -  písemná část

Znalostní test - Varianta A

  

OTÁZKA 1                                                                                                                        

Při longitudinálním výzkumu sledujeme tytéž osoby, jejich činnosti a výkony

A) po dobu několika let

B) po dobu několika měsíců

C) po dobu několika týdnů

D) po dobu několika dnů

 

OTÁZKA 2                                                                                                                         

Leonardo da Vinci je v Evropské unii

A) vzdělávací program pro žáky základních škol ze znalostí o Evropské unii

B) program na podporu inovací a zvyšování kvality odborného vzdělávání

C) multikulturní festival k prezentaci kulturní plurality

D) mezinárodní soutěž žáků středních škol v oblasti historie

 

OTÁZKA 3                                                                                                                        

Který z uvedených pojmů vyjadřuje potřebu pozitivních vztahů

A) adorace   B) afázie   C) afektivita   D) afiliace   

 

OTÁZKA 4                                                                                                                       

Připisování příčin určitému chování se nazývá

A) standardizace   B) atribuce   C) adaptace  D) socializace 

 

OTÁZKA 5                                                                                                                       

Autorem/y Nástinu organizace gymnázií a reálek z roku 1849 byl/i

A) F. Exner a B. Bonitz     B) J. Kollár a F. Čupr   C) G. A. Lindner    D) J. F. Herbart

 

OTÁZKA 6                                                                                                                        

Školský zákon, kterým byla v ČSR  poprvé zřízena školská soustava typu jednotné školy, byl  vydán v roce

A)  1922  B) 1948  C) 1953   D) 1960 

 

OTÁZKA 7                                                                                                                         

Představitelem neobehavioristické koncepce je

A) H. Ebinghaus   B) B. F. Skinner   C) W. Kohler   D) J. B. Watson  

                       

OTÁZKA 8                                                                                                                       

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se vzdělávají

A)  pouze ve speciálních mateřských, základních a středních školách

B)  ve speciálních školách a v běžných školách

C)  pouze ve zvláštních a pomocných školách

D)  pouze individuálně  

 

OTÁZKA 9                                                                                                                  

Syndrom ADHD je přesným označením pro

A) neagresivní poruchu chování

B) poruchu s výraznou převahou narušení pozornosti

C) poruchu pozornosti kombinovanou s hyperaktivitou a impulzivitou

D) poruchu s výraznou převahou hyperaktivity a impulzivity

 

OTÁZKA 10                                                                                                                   

Pojem lateralita vyjadřuje

A) přednostní užívání levé ruky

B) dominanci levé mozkové hemisféry

C) přednostní užívání jednoho z párových orgánů

D) nevyhraněnost v užívání párových orgánů

 

OTÁZKA 11                                                                                                                

Sociální status je označení pro 

A) sociální roli  B) sociální postavení  C) sociální původ  D) sociální prostředí

 

 

Aktuality

se ve dnech 22. - 28. III. nalézají na uni v Northamptonu.

21. březen 2019

Vizte...

17. březen 2019

Z duvodu nizkeho poctu zajemcu o pripravny kurs se odklada termin jeho zacatku o 2 tydny....

14. březen 2019