Filozofick fakulta

Ukázky testů

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Katedra pedagogiky

Modelový test pro bakalářské studium studijního programu pedagogika,

studijní obor: pedagogika

Přijímací zkoušky -  písemná část

Znalostní test - Varianta A

 

OTÁZKA 1

Kurikulární dokument je:
A) dokument o obsahu vzdělání,
B) třídní kniha,
C) list s osobními údaji žáka,
D) archivní materiál o provozu školy,

 

OTÁZKA 2
Kdo z nich proslul jako řečník?
A) Démosthenés,
B) Xerxes,
C) Epidauros,
D) Aristotelés,

 

OTÁZKA 3

Pojem kolektivní nevědomí zavedl do psychologie:

A) Sigmund Freud,

B) Carl Gustav Jung,

C) Erich Fromm,

D) Viktor Emanuel Frankl,

 

OTÁZKA 4

Teorie předpokládající vrozenost lidských vlastností se nazývají:

A) empiristické,

B) nativistické,

C) homeostatické,

D) konvergenční,

OTÁZKA 5

Univerzita Karlova v Praze byla založena v roce:

A) 1306,

B) 1328,

C) 1348,

D) 1358,

 

OTÁZKA 6

Postup od  obecného ke zvláštnímu se nazývá:

A) myšlení difúzní,

B) myšlení induktivní,

C) myšlení asociativní,

D) myšlení deduktivní,

OTÁZKA 7

Počitek je výsledek procesu:

A) chování,

B) myšlení,

C) reflexe,

D) vnímání,

 

OTÁZKA 8

Autorem knihy  „Tak zvané zlo“ je:

A) Zdeněk Matějček,

B) Edward O. Wilson,

C) Konrád Lorenz,

D) Jean Piaget,

 

OTÁZKA 9

Askeze znamená:

A) deviaci v požitkářství,

B) aktivní odříkání,

C) opak agnosticismu,

D) nepoznatelnost – zejména v oblasti gnoseologie,

 

OTÁZKA 10

Představitelem pragmatismu  byl:

A) Rudolf Steiner,

B) Otokar Chlup,

C) John Dewey,

D) Jean-Jacques Rousseau,

 

OTÁZKA 11

Introspekce je:

A) pozorování vztahů uvnitř sociální skupiny,

B) pozorování vlastního prožívání,

C) pozorování vztahů mezi skupinami,

D) pozorování vlastního chování,

 

OTÁZKA 12

Který z uvedených myslitelů nejvýrazněji ovlivnil školství v Čechách ?

A) Denis Diderot,

B) Johann Friedrich Herbart,

C) John Locke,

D) Herbert Spencer,

 

************************************************************************

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Katedra pedagogiky

Modelový test pro navazující magisterské studium studijního programu pedagogika,

studijní obory: pedagogika, sociální pedagogika, učitelství pedagogiky

Přijímací zkoušky -  písemná část

Znalostní test - Varianta A

  

OTÁZKA 1                                                                                                                        

Při longitudinálním výzkumu sledujeme tytéž osoby, jejich činnosti a výkony

A) po dobu několika let

B) po dobu několika měsíců

C) po dobu několika týdnů

D) po dobu několika dnů

 

OTÁZKA 2                                                                                                                         

Leonardo da Vinci je v Evropské unii

A) vzdělávací program pro žáky základních škol ze znalostí o Evropské unii

B) program na podporu inovací a zvyšování kvality odborného vzdělávání

C) multikulturní festival k prezentaci kulturní plurality

D) mezinárodní soutěž žáků středních škol v oblasti historie

 

OTÁZKA 3                                                                                                                        

Který z uvedených pojmů vyjadřuje potřebu pozitivních vztahů

A) adorace   B) afázie   C) afektivita   D) afiliace   

 

OTÁZKA 4                                                                                                                       

Připisování příčin určitému chování se nazývá

A) standardizace   B) atribuce   C) adaptace  D) socializace 

 

OTÁZKA 5                                                                                                                       

Autorem/y Nástinu organizace gymnázií a reálek z roku 1849 byl/i

A) F. Exner a B. Bonitz     B) J. Kollár a F. Čupr   C) G. A. Lindner    D) J. F. Herbart

 

OTÁZKA 6                                                                                                                        

Školský zákon, kterým byla v ČSR  poprvé zřízena školská soustava typu jednotné školy, byl  vydán v roce

A)  1922  B) 1948  C) 1953   D) 1960 

 

OTÁZKA 7                                                                                                                         

Představitelem neobehavioristické koncepce je

A) H. Ebinghaus   B) B. F. Skinner   C) W. Kohler   D) J. B. Watson  

                       

OTÁZKA 8                                                                                                                       

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se vzdělávají

A)  pouze ve speciálních mateřských, základních a středních školách

B)  ve speciálních školách a v běžných školách

C)  pouze ve zvláštních a pomocných školách

D)  pouze individuálně  

 

OTÁZKA 9                                                                                                                  

Syndrom ADHD je přesným označením pro

A) neagresivní poruchu chování

B) poruchu s výraznou převahou narušení pozornosti

C) poruchu pozornosti kombinovanou s hyperaktivitou a impulzivitou

D) poruchu s výraznou převahou hyperaktivity a impulzivity

 

OTÁZKA 10                                                                                                                   

Pojem lateralita vyjadřuje

A) přednostní užívání levé ruky

B) dominanci levé mozkové hemisféry

C) přednostní užívání jednoho z párových orgánů

D) nevyhraněnost v užívání párových orgánů

 

OTÁZKA 11                                                                                                                

Sociální status je označení pro 

A) sociální roli  B) sociální postavení  C) sociální původ  D) sociální prostředí

 

 

Aktuality

Týkají se výuky PhDr. Tvrzové. Provedeny ke dni 19. IX. Rozvrh je...

20. září 2019

najdete zde.

19. září 2019

zápis v SIS ano, ale čas dle rozvrhu na webu katedry. Začátek 10. X. J. Valenta

19. září 2019

Kurz s Mgr. Štefkovou se bude konat v rámci lednového setkání ve dvojnásobné časové...

18. září 2019

ze dne 18. 9. na 25. 9. !!!

17. září 2019

13. X. - více...

15. září 2019

Mgr. Lukášová bude v termínu od 16.9. do 23.9.2019 čerpat dovolenou. Pro urgentní případy bude...

13. září 2019

je...

10. září 2019