Filozofick fakulta

Vyučující - osobní profily

STRÁNKA OBSAHUJE OSOBNÍ PROFILY INTERNÍCH AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ  KATEDRY:

PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D.

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa

Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

                   

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.


  

PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.

t. č. mateřská dovolená

Telefon pracoviště: 221 619 659

E-mail: karolina.buresova@ff.cuni.cz 

 

 

 

Profesní životopis

2012         odborná asistentka, Katedra pedagogiky FF UK v Praze, Erasmus koordinátorka

2012         Ph.D., obor Pedagogika, FF UK v Praze

2010         absolvování studijního programu CŽV– Pedagogika: Učitelství pro střední školy              

2009         absolventka oboru Pedagogika na FF UK v Praze

2010-2011   Irislingua, jazyková škola, specialista na metodiku

2009-2010   Česká komise pro UNESCO, MZV ČR, odborný asistent

2006-2010   James Cook Languages, jazyková škola , lektor

2005-2006   Mluvím, jazyková škola , lektor

2004            ZŠ Mikulandská, učitelka anglického jazyka

 

Další aktivity

2011 - vědecko-výzkumný pobyt, University of Wales Trinity St David, Wales, Velká Británie (6 měsíců), disertační výzkum: Bilingvní školy a evropské projekty

2011 - výzkumný pobyt – bilingvní gymnázia, Frankfurt, Německo (2 týdny)

2006 - studentská stáž  - Česká komise pro UNESCO, MZV ČR (2 měsíce)

2010-2012 - výuka na FF UK v Praze: Evropské vzdělávací instituce, programy a projekty (volitelný seminář), The Czech System of education (Erasmus seminář), Global Education Issues (ECES)

2010-2011 - vedení metodických seminářů pro lektory cizích jazyků (výuka dětí i dospělých), jazykové školy

 

Současné odborné zaměření

srovnávací pedagogika - jazykové vzdělávání, bilingvní vzdělávání, evropská vzdělávací politika, mezinárodní vzdělávací strategie

 

Publikační činnost

(posledních 5 let)

PÁVKOVÁ, K. Současný stav bilingvního vzdělávání v Evropě (se zaměřením na Českou republiku, Německo a Velkou Británii)Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů:  sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,  2011. ISBN 978-80-244-2815-4. 

PÁVKOVÁ, K. Téma jazykového vzdělávání v mezinárodních vzdělávacích strategiích. In  BENDL,S.; ZVIROTSKY, M. (eds.) Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Sborník z 18. výroční konference ČPdS (Praha, 16.2.-17.2.2011) (CD-ROM). Brno: Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-263-0064-9.

PÁVKOVÁ, K. Vzdělávací  projekty s evropskou tématikou na bilingvních gymnáziích. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. 2012, č.3. s.287. ISSN 0031-3815.

LORENZOVÁ, J., PÁVKOVÁ, K. Koncept komunitní školy v soudobém pedagogickém diskurzu. In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové ve dnech 4. a 5. října 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 179-199. ISBN 978-80-7435-407-6

PÁVKOVÁ, K. POrofesní standardy učitele v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Orbis Scholae, Vol. 8/3/2014. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogikcá fakulta UK. ISSN 1802-4637.

 

Vyučované předměty

Řízení institucí a vedení lidí; Základy sociální politiky; Sociální politika; Životní styl a lidské zdraví; Srovnávací pedagogika; Evropské vzdělávací instituce, programy a projekty; Czech Education System; Sociálně pedagogická praxe; Asistentská stáž.

 


 

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Telefon pracoviště 221 619 652

E-mail: hana.kasikova@ff.cuni.cz

 

  

Profesní životopis

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor pedagogika – čeština (1972-1977). Další vzdělávání: JASPEX, postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky, Praktikum literárně dramatické výchovy (ARTAMA), postgraduální studium dramatické výchovy (DAMU), postgraduální studium sociálně psychologických metod (FF UK).
       Výzkumné a studijní pobyty: Fulbrigtovo stipendium pro výzkum (Univerzita Minnesota), stáže na Univerzitě Krakov, Universita Northumbria, Universita Newcastle, Vysoká škola pro umění (Kunst Hogschool) Utrecht, Universita Lancaster,  Universita Warwick, Universita Seattle, Universita Calgary.
       Od r. 1977 pracuje na Katedře pedagogiky FF UK: studijní pobyt, aspirantura, odborná asistentka, docentka. Odborný garant učitelské přípravy na FF UK.
       Členka vědecké rady FF UK, výchovná dramatika (DAMU), aplikovaná lingvistika (FF UK).
       Částečný úvazek na Katedře výchovné dramatiky DAMU (1993- 2009).Externí učitel Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1992- 1996), částečný úvazek na SOŠ dopravní (1977 – 1984) a ZŠ (1992). Lektorka Ústavu pro rozvoj a výzkum školství Ped FUK Praha. (Školský management).
       Přednášky a vedení kursů pro ředitele, učitele a další pedagogické pracovníky, konzultantka, odborný garant  a lektorka programů vzdělávajících učitele, poradce na mentorka na ZŠ a SŠ. Výuka v zahraničí (Rakousko, Norsko, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko, USA, Kanada, Polsko, Finsko, Chorvatsko), prezentace na mezinárodních konferencích (Brazílie, Malajsie, Španělsko, Norsko aj.).
        Vedení diplomových prací. Vedení doktorandů. Vyučující v kursech celoživotního vzdělávání na FF UK a Univerzity 3.věku, na ZU Plzeň (vysokoškolská pedagogika).
        Zapojení ve výzkumných úkolech a  grantech zaměřených na výzkum vyučování, učitelské profese (Katedra pedagogiky FF UK, DAMU, Př FUK) a žákovské populace ( PedF UK - Pražská skupina školní etnografie), řešitelka a spoluřešitelka grantů GAČR a FRVŠ, grantů MŠMT, EU – ESIF(Op. Program VVV).
       Recenzentka časopisu Pedagogika, Pedagogické orientace, Orbis Scholae aj.

Současné odborné zaměření
obecná didaktika, školní didaktika, kooperativní učení a týmová práce,  diverzita a edukace, inkluzívní vzdělávání, učitelské vzdělávání

Výzkumné projekty
– Progres č. 2 na FF: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí (koord. Prof. Blatný).
Název projektu katedry pedagogiky: PROFESNÍ DRÁHY A PŘÍSTUPY V PEDAGOGICKÝCH POVOLÁNÍCH (koord. Doc. Valenta).
1. dílčí úkol: Učitelé učitelů: profesní dráhy a pojetí výuky. (do r. 2022)
Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) - 2012 – …; Projekt P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání; Téma: Učitelé učitelů a vzdělávání: analýza předpokladů výkonu povolání. - viz
 Výzkumný záměr MSM 0021620862 Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (2007 – 2013),Učitel a jeho vzdělání v kontextu současných společenských změn – spoluředitelka, koordinátora za FF UK.
GAČR 406/08/0258  Idea rovných příležitostí a kvalita vzdělávání v českém a světovém kontextu (2008-2010)“ hlavní řešitelka.
GAČR: (č. 406/06/0546). – spoluřešitelka. Řeš. A.Vališová Změny v koncepcích výchovy a vzdělávání v podmínkách učící se a pluralitní společnosti (2006-2008)

Publikační činnost
Knihy:
KASÍKOVÁ, H. (2016). Kooperativní učení, kooperativní škola. 3., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Portál.
CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-2057-2
KASÍKOVÁ, Hana, STRAKOVÁ, Jana. (Eds)(2011). Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1911-8
KASÍKOVÁ, H. (2001, 2009). Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum.
KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. (2010, 2007). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-1734-0
KASÍKOVÁ, H. (2009, 1997). Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál.
KASÍKOVÁ, H. (2009, 2005). Učíme(se) spolupráci spoluprací.   Kladno: AISIS, o.s.
KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. Pedagogické otázky současnosti. Praha: ISV, 1995.
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. (1994) Individualizace a kooperace ve vyučování. Praha: STD.
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. (1991). Metodologie pedagogiky. Praha: UK, 1991.
Další publikace (za posledních 5 let):
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. (2019). Učitelé budoucích učitelů a jejich pojetí výuky. Lifelong Learning, roč. 9, č. 3, s. 43 – 65.
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. (2018). Relationship between theory and practice in conceptions of student teachers educators.   In Dermott, J.C., Cotič, M., Kozuh, A. (eds) (2018). Lodging the theory in educational practice. Los Angeles: Antioch University, pp. 61 – 74.
KASÍKOVÁ, H. (2017). Kooperativní učení ve výuce: teorie – výzkum – realita. Pedagogika, 67, (2), 106 – 125.
KASÍKOVÁ, H. (2016). The Use of Drama in Teacher Training: A Czech Perspective. In Humphries Mardirosian, Gail. Pelletier Lewis, Yvonne (Eds). Arts Integration in Education. Teachers and teaching Artists as Agents of Change. Theory, Impact, Practice. Chicago, Bristol: Intellect. ISBN  978-1 - 78320-525-7
KASÍKOVÁ, H. (2016). School: a way towards social reitalization through constructive conflicts? In D.Bazuń, M.Kwiatkowski (Eds.) Good connections, trust, cooperation and education in the mirror of social sciences. Rocznik lubuski, 42, 2a, 275 – 288. Zielona Góra: Universytet Zielonogórski.
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. (2016). Teacher education and social skills curriculum. In D.Bazuń, M.Kwiatkowski (Eds.) Good connections, trust, cooperation and education in the mirror of social sciences. Rocznik lubuski, 42, 2a, 289 - 300. Zielona Góra: Universytet Zielonogórski.
KASÍKOVÁ, H. (2015). Didaktika vysoké školy a teorie učitelského vzdělávání jako zdroj jejího rozvoje. Aula, XXIII, 1, s.36-56.
KASÍIKOVÁ, H. (2016). Teorie učitelského vzdělávání v kontextu vysokoškolské didaktiky. In M.Strouhal (Ed.).Učit se být učitelem. K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Nakladatelství Karolinum.
KASÍKOVÁ, H. (2015). Proměna vysokoškolské výuky: Zkušenost s využitím kooperativních skupin. Studia paedagogica, XX, č.2, s. 81-103.
KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení (2015) In Felcmanová, L., Habrová, M. a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního vyloučení. Kap. 2.4. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2015, s. 88-93.

Vyučované předměty
Obecná didaktika, Školní didaktika, Didaktický seminář, Kooperace a týmová práce, Výchova, vzdělávání a diverzita, Pedagogika pro učitele.

 


 

Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Telefon pracoviště: 221619648

E-mail: tomas.kasper@tul.cz; tomas.kasper@ff.cuni.cz

 

 

Profesní životopis

Pedagogická a vědecká činnost v ČR a v EU:  

2-7 2019         vědecký pobyt na Humboldt Universität Berlin

od 4/2017       člen hodnotící komise NAU

2016-2019      proděkan pro vnitřní řízení fakulty a akademické záležitosti FP TU v Liberci

od 04/2009     docent, katedra pedagogiky a psychologie, FP TU Liberec (habilitace na PedF UK v Praze, obor pedagogika)

2008-2012      proděkan pro učitelská studia na FP TU Liberec

od 1/2007       vedoucí katedry pedagogiky a psychologie na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

10-12/2007     hostující vyučující na Hochschule Zittau/Görlitz (SRN), vedení blokového semináře k problematice dějin německého školství a výchovy v meziválečném Československu

06-07/ 2006    hostující vyučující na Institutu pro kulturní vědy na Philipss Universität Marburg (SRN), vedení blokového semináře k problematice česko-německých vztahů v oblasti vědy a školství

2005              udělení Ceny Josefa Hlávky nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových k 17.11. 2005 za vědecký přínos doktorské práce na téma Německé reformně pedagogické hnutí v ČSR v letech 1918-1933

2004/05         vědecké působení na Universität Zürich, Philosophische Fakultät, Pädagogisches Institut, Prof. Dr. Jürgen Oelkers

2003/04         vědecký pobyt v rámci postgraduálního stipendia DAAD na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Erziehungswissenschaftliches Seminar, Prof. Dr. Volker Lenhart, Prof. Dr. Hermann Röhrs

2001/03         postgraduální studium pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Studium:  

1994-2000      pregraduální magisterské studium pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2001-2005      postgraduální studium pedagogiky na FF UK

Studium v zahraničí:

LS 1998          studijní pobyt na Humboldt Universität Berlin (studium pedagogiky, filozofie, germanistiky)

ZS 1997/98     univerzitní výměnné stipendium na Universität Zürich (studium pedagogiky, filozofie, politologie)

 

Současné odborné zaměření

Obecná pedagogika, dějiny výchovy a vzdělávání

 

Publikační činnost

(posledních 5 let- výběr)

Monografie:

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. „Nová škola" v meziválečném Československu ve Zlíně – ideje, aktéři, místa. Praha: Academia, v tisku.  (40%)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D.; PÁNKOVÁ, M. (eds.). Národní školství za první československé republiky. Praha: Academia, 2018.  (40%)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Německé mládežnické hnutí a spolky mládeže v ČSR v letech 1918-1933. Praha: Academia, 2016. (70%)

KASPER, T. Německé venkovské výchovné ústavy – analýza reformně pedagogického konceptu a příklad Svobodné školní obce v Litoměřicích v meziválečné ČSR. Praha: UK PedF, 2008.

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. (50%)

KASPER, T. Výchova či politika: Úskalí německého reformně pedagogického hnutí v ČSR 1918-1933. Praha: Karolinum, 2007.

 

Editování odborných publikací:

KASPER, T:, SKIERA, E.; GRIMM, G. Lehrerbildung im europäischen Kontext – Anfänge, sozio-kulturelle Bedingungen, Ausbildungsprofile und Institutionen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2019.

BRENNER, CH.; BRAUN, K.; KASPER, T. (eds.)  Jugend in der Tschechoslowakei. Konzepte und Lebenswelten 1918-1989. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015.

KASPER, T.; PÁNKOVÁ, M. (eds.) Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě – Profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, 2015.

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D.; PÁNKOVÁ, M. (eds) Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, 2015.

 

Vědecké studie v zahraničních a mezinárodních recenzovaných časopisech (WOS, SCOPUS, ERIH plus):

KASPER, T. The Sudetendeutsche Jugendgemeinschaft: the ideological and organisationallatform of the Sudeten German youth movement and its means to create the Sudetendeutsche Volksgemeinschaft. In Paedagogika Historica, 2019, pp.1-22, ISSN print 0030-9230, online ISSN 1477-647X. (výstup J impact, Taylor and Francis Group)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. The Baťa Company in Zlín – a Shoe Company or a School Company? In History of Education, 2018, č. 3., s. 321-348. ISSN print 0046-760X, online ISSN 1464-5130 (výstup J impact, Taylor and Francis Group)

KASPER, T. Die Reform der Mittelschule  in der Ersten Tschechoslowakei – soziale oder pädagogische Frage? In Bildung und Erziehung, 2017, roč. 70, č. 2, s. 183-196. ISSN 0006-2456. (výstup J scopus)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Exactness and Czech Pedagogy at the Break of the 19th and 20th Century.  In History of Education and Childrens Literature, 2017, roč. 12, č. 2, s. 343-358. ISSN 1971-1093 (print) / ISSN 1971-1131 (online). (výstup J scopus)

KASPER, T. German youth in Czechoslovakia and the “struggle“ for a “new person and a new society.“ In History of Education and Childrens Literature, 2015, roč. 10, č. 2, s. 9-22. (výstup J scopus)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. National, state and civic education in the Czech Lands of Austro-Hungarian Empire in Czechoslovakia after 1918. In History of Education and Childrens Literature, 2015, č.1, s. 251-278. (výstup J scopus)

KASPER, T. Lebenserneuerung - Karl Metzners Erziehungsprogramm für den Deutschböhmischen Wandervogel und die Freie Schulgemeinde Leitmeritz. In CONZE, E.; RAPPE-WEBER, S. (ed.) Ludwigstein. Annäherungen an die Geschichte der Burg. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, s. 337-360. (výstup J rec)

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Die berufliche und nationale Emanzipation der tschechischen Lehrerschaft im letzten Drittel des 19. Jhrs. Motive, Ziele, Erfahrungen und Reflexionen. History of Education and Childrens Literature, 2013, č. 1, s. 181-198- ISSN 1971-1093. (výstup J scopus)

 

Vědecké studie v zahraničních recenzovaných publikacích:

KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Development and Focus of Czech Pädagogik in the Late 19th and Early 20th Centuries. In KUDLÁČOVÁ, B.; RAJSKÝ, A. (eds.) Education and "Pädagogik": philosophical and historical reflections: (Central, Southern and South-Eastern Europe). Bratislava: VEDA, 2019, s. 194-209. ISBN 978-80-224-1717-4.

KASPER, T. Die deutsche Jugendbewegung in der Tschechoslowakei  1918-1933. In BRENNER, CH., BRAUN, K., KASPER, T. (eds.) Jugend in der Tschechoslowakei. Konzepte und Lebenswelten 1918-1989. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, s. 25-59.

 

Vědecké studie v českém a cizím jazyce vydané v odborných recenzovaných publikacích a sbornících v tuzemsku:

KASPER, T. Profesionalizace učitelského vzdělávání v českých zemích v pozdním osvícenství. In. KASPER, T.; PÁNKOVÁ, M. (eds.) Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě – Profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, 2015, s. 76-85.

KASPER, T.; PÁNKOVÁ, M. Počátky učitelského vzdělávání v evropském kontextu.  In. KASPER, T.; PÁNKOVÁ, M. (eds.) Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě – Profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, 2015, s. 9-17.

 KASPEROVÁ, D.; KASPER, T.; PÁNKOVÁ, M. Meziválečná školská „příhodovská“ reforma – roviny zkoumání a metodologická východiska In KASPER, Tomáš; KASPEROVÁ, D.; PÁNKOVÁ, M. (eds) Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Academia, 2015, s. 7-25.

KASPER, T. T. Teorie výchovy v české meziválečné pedagogické diskusi. In JEDLIČKA, R. (ed.) Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014, s. 35-48.

 

Vědecké studie v českých odborných recenzovaných časopisech:

KASPER, T. Geschichte der Pädagogik im Curriculum der Lehrerausbildung für Grund-und Bürgerschulen (tschechisch-deutscher Vergleich: 1918–1939) – eine wissenschaftliche Disziplin im Dienste des Volkes, des Fortschrittes und der Sozialreform). In Pedagogika, 2017, roč. LXVII, č. 4, s. 412-430. ISSN 0031-3815 (výstup Jrec)

 

Vyučované předměty

Dějiny pedagogiky 1, II, Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky, Meziválečná školská reforma. 

 


 

Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D.

Telefon pracoviště: 221619703 

E-mail: ondrej.kascak@ff.cuni.cz 

 

 

Profesní životopis

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, specializace Pedagogika - Německý jazyk a literatura. Doktorské studium v oboru pedagogika absolvoval na PdF UK v Bratislavě. Na docenta pedagogiky byl habilitovaný na UMB v Banské Bystrici a do funkce profesora pedagogiky byl inaugurován na Trnavské univerzitě v Trnavě. Momentálně vede Katedru školní pedagogiky na PdF TU v Trnavě. Od roku 2011 do roku 2020 pracoval jako samostatný vědecký pracovník na Slovenské akademii věd v Bratislavě. Je vedoucím redaktorem časopisu Journal of Pedagogy (https://content.sciendo.com/view/journals/jped/jped-overview.xml). Publikoval více než 100 odborných publikací, na které má více než 600 ohlasů. Přednáškové a výzkumné pobyty absolvoval např. na Institut für Pädagogik, Martin Luther Universität Halle-Wittenberg (DE), Institute of Childhood, RGPU im. A.I. Gertsena, St. Petersburg (RU), Department of Education, Scranton University (US), Faculty of Education and Social Work, University of Auckland (NZ), Leadership Centre for School Improvement, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (CL), School of Education, The City College of New York (US), The School of Education, St. John’s University, New York (US), Faculty of Education, The University of Waikato, Hamilton (NZ).

Současné odborné zaměření

Komparativní pedagogika, Vzdělávací politika, Sociologie školy, vzdělávání a dětství. Věnuje se zejména otázkám ideologických a mocenských vztahů ve vzdělávacím a školním prostředí. Metodologicky se orientuje především na kvalitativní přístupy ke zkoumání vzdělávání a školy, diskurzivní analýzu a školní etnografii.

Výzkumné projekty

The Future Challenges to Education Systems in Central Eastern European Context (EDUC), OSF projekt, Středoevropská univerzita v Budapešti (2020-2022), národní expert

Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe (REFEE), VIA University College, Aarhus, Denmark (2019-2021), koordinátor projektu pro Slovensko

Erasmus+ 2018-1-  SK01-KA201-046344 (Strategická partnerství) The Curriculum for Cultural and Social Diversity in Preschool Education, řešitel projektu

VEGA 1/0224/11 Archeológia neoliberálnej guvernmentality v súčasnej školskej politike a v teórii vzdelávania; hlavní řešitel projektu

VEGA 1/0057/15 Expertský diskurz ako zdroj komparácie kurikulárneho projektovania vzdelávania v ranom detstve; hlavní řešitel projektu

VEGA 1/0258/18 Školská politika v efektoch a dôsledkoch - prípadové štúdie organizácií formálneho vzdelávania; hlavní řešitel projektu

VEGA 1/0172/09- Zmeny školského prostredia z hľadiska reprodukcie kultúrnej gramotnosti; zástupca vedúceho projektu

VEGA 1/0091/12- Kultúra performativity a akontability v súčasných vlnách vzdelávacích reforiem; řešitel projektu

VEGA 2/0140/15- Gramotnosť ako nástroj sociálnej inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít, řešitel projektu

V pozici řešitele projektu participoval na dalších devíti národních projektech.

Výběr publikační činnosti

Monografie

Kaščák, O. Pupala, B. 2012. Škola zlatých golierov: vzdelávanie v ére neoliberalizmu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON)

Kaščák, O. 2010. Škola ako rituálny.Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis

Kaščák, O., Filagová, M. 2007. Javisko a zákulisie školy: o materskej škole a skrytom kurikule. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Kaščák, O. 2006. Moc školy: o formatívnej sile organizácie. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Vědecké studie

Kascak, O., Pupala, B. 2019. Preschool Teacher Agency and Professionalism: A Bourdieuian Approach to Education Governance. In: Wilkins, A. and Olmedo, A. (eds). Education governance and social theory: Interdisciplinary approaches to research. Bloomsbury: London, 177-193.

Mbugua, T., Pupala, B., Kascak, O., and Petrova, Z. 2019. Transforming Early Childhood Development and Education in Kwale County, Kenya. In C. S. Sunal & K. Mutua (Eds.), Transforming Public Education in Africa, the Caribbean and the Middle East. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 59-77

Kascak, O., Pupala, B. 2018. On the Edge of Two Zones: Slovak Socialist Childhoods. In: Silova, I., Piattoeva, N., Millei, Z. (Eds.) Childhood and schooling in (post)socialist societies. Cham : Palgrave Macmillan, 63-86.

Aravena, F., Kascak, O., Quiroga, M., Hall, G. 2018. Teacher Economic Incentives in Private Subsidized Schools in Chile In: Sociológia, Vol. 50, no. 3, p. 207-224.

Kascak, O. 2017. Communists, Humboldtians, neoliberals and dissidents: or the path to a post‑communist homo oeconomicus In: Journal of Education Policy, Vol. 32, no. 2, p. 159–175.

Kascak, O., Pupala, B. 2017. Topography of power relations in Slovak preschool sector based on Bourdieu’s field theory. In: Journal of Pedagogy, Vol. 8, No. 2, p. 57–76.

Tesar, M., Pupala, B., Kascak, O., Arndt, S. 2017. Teachers’ voice, power and agency: (un)professionalisation of the early years workforce. In: Early Years, Vol. 37, no. 2, p. 189–201.

Fangmeyer, A., Kascak, O. 2016. Transgressionen: Zum diskursiven Rekonfigurieren von institutionalisierten (frühen) Kindheiten. Ein slowakisch-deutscher Vergleich von curricularen Dokumenten. In: Nentwig-Gesemann, I., Fröhlich-Gildhoff, K., Betz, T., Viernickel, S. (eds.): Institutionalisierung früher Kindheit und Organisationsentwicklung. Fel Verlag: Freiburg/Breisgau, 141-172.

Pupala, B., Kascak, O., Tesar, M. 2016. Learning how to do up buttons: Professionalism, teacher identity and bureaucratic subjectivities in early years settings. In: Policy Futures in Education, Vol. 14, no. 6, p. 655–665.

Kascak, O., Pupala, B., Mbugua, T. 2016. Slovak Preschool Curriculum Reform and Teachers’ Emotions: An Analysis of Facebook Posts. In: Early childhood education journal, Vol. 44, no. 6, p. 573–580.

Arndt, S., Tesar, M., Pupala, B., Kascak, O., Mbugua, T. 2016. Re-negotiating an ethics of care in Kenyan childhoods. In: Human Affairs, Vol. 26, no. 3, p. 288–303.

Kascak, O., Betakova, E. 2014. Social Variations of Mothers' Perspetive on Early Childhood Education and Schooling. In: Sociológia, Vol. 46, no. 1, p. 5-24.

Kascak, O., Pupala, B. 2013. Buttoning up the gold collar — The child in neoliberal visions of early education and care. In: Human Affairs, Vol. 23, no. 2, p. 319-337.

Pupala, B., Kascak, O., Mbugua, T. 2011. Children´s Literature in (Czecho) Slovakia: Ideological Inheritance From a Communist Past. In: Journal of the Association for Childhood Education International, Vol. 87, no. 6, p. 439-442.

Kascak, O., Pupala, B., Kovalcikova, I., 2012. Das bin ich : Corporeality and Early German Language Education in (Slovak) Kindergarten. In: Human Affairs, Vol. 22, no. 1, p. 56-68.

Kaščák, O., Pupala, B. 2007. Verachtung der Pädagogik und Verachtung in der Pädagogik – Erfahrungen hinter der östlichen Grenze. In Ricken, N. (Ed.). Über die Verachtung der Pädagogik. Analysen – Materialien – Perspektiven. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften (Springer), 373-396.

Kaščák, O., Pupala, B. 2013. Auf dem Wege zum „normalen“ Superkind. In Kelle, H., Mierendorff, J. (eds.). Normierung und Normalisierung der Kindheit. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, 178-194.

Kaščák, O., Pupala, B. 2010. Fabrizierte Freiheit: Neoliberale Aspekte der Professionalisierung von Lehrern. In Janík, T., Knecht, P. (Hg./Eds.). New Pathways in the Professional Development of Teachers. Neue Wege in der Professionalisierung von Lehrer/-inne/-n. Wien: Lit Verlag, 61-66.

Kaščák, O., Pupala, B. 2011. Governmentality – Neoliberalism – Education: the Risk Perspective. In Journal of Pedagogy 2 (2): 145-158.

Kaščák, O., Pupala, B., Lukšík, I., Lemešová, M. 2012. School culture at risk of political and methodological expropriation. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 22(4): 524-538.

Kaščák, O., Pupapa, B. (2014). Towards perpetual neoliberalism in education: the Slovak path to postcommunist transformation. In Human Affairs: Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 24 (4): 545-563.

Kascak, O., Pupala, B., Petrova, Z. 2011. Humanism and autonomy in the neoliberal reform of teacher training. In Education, Knowledge and Economy, 5 (1-2): 71-88.

Kaščák, O., Gajňáková, S. 2012. Ora et labora - the use of prayer in schooling. In Pedagogy, Culture & Society, 20(3): 377-392.

 Vyučované předměty

 Srovnávací pedagogika, Teorie školy, Soudobé pedagogické teorie.

 


 

 

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. 

Telefon pracoviště: 221619703

E-mail: tereza.komarkova@ff.cuni.cz

 

 

 

Profesní životopis

Přehled vzdělání

 • 1999-2003 Gymnázium, Arabská 14, Praha 6 – třída se zaměřením na humanitní předměty
 • 2003-2008 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, studijní program: psychologie, studijní obor: psychologie-speciální pedagogika (pětileté magisterské studium, udělený titul Mgr.)
 • 2008-2012 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, studijní obor: pedagogická psychologie (doktorské studium, udělený titul Ph.D.)

Další vzdělání

 • 2007-2011 Sebezkušenostní výcvik v dynamicky a hlubinně orientované skupinové psychoterapii v modelu SUR
 • 2010-2013 Školička SUR – teoretické vzdělávání v psychoterapii
 • Vybrané absolvované kurzy v oboru: Test stromuTest kresby postavy (FDT)Test apercepce ruky (TAR) a Lűscherův barvový test (Mgr. Zdeněk Altman)Vedení dětské skupiny (PhDr. Václava Masáková)Metody protipředsudkové výchovy (Mgr. Václav Šneberger), Školící  a výcvikový kurz WISC-III (PhDr. Dana Krejčířová), Školící  a výcvikový kurz SON-R, Školící a výcvikový kurz IDS, Školící a výcvikový kurz MMPI – 2 (PhDr. Karel Netík)Diagnostika pozornosti jako součást psychologického vyšetření – užívání testu D2Diagnostika rodiny ve školských poradenských zařízeních, Užívání testu rodinných vztahůDiagnostika a intervence pro žáky se sociokulturním znevýhodněním (PhDr. Jana Zapletalová)Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (Mgr. Jiřina Bednářová), Vývojová dysfázie, Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem (META o.p.s.), Základní výcvikový kurz – první pomoc proti šikaně a kyberšikaně (PhDr. Michal Kolář), kurz Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina atd.

Dosavadní odborná praxe a zaměstnání

 • 2007-2009 projektová managerka a lektorka projektu Za SAMOstatností, o.p.s. Rozmarýna (zlepšování informovanosti a sociálních dovedností – skupinová práce s adolescenty z dětských domovů)
 • 2012-2013 Prevence ve škole, o.s. – lektorka
 • 1.9.2009 – 30.9.2019 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno – psycholog a speciální pedagog (diagnostika dětí a dospívajících, individuální terapeutická práce, práce se skupinami, práce s rodinami)
 • 1.4.2014 – 31.12.2016 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra psychologie – členka řešitelského týmu v projektu Legitimizace stereotypů v české společnosti (ověření a integrace teoretických konceptů)projekt podpořen GAČR (Hnilica, K., Komárková, T., Smetáčková, I., Francová, V.)
 • Od 1.1.2018 doposud Pedagogicko-psychologická poradna Step, s.r.o – psycholog a speciální pedagog
 • od 1.2.2013 doposud Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky – akademický pracovník (výuka, výzkumná a publikační činnost, vedení diplomových prací, atd.)
 • od 1.1.2020 doposud Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Poradenské centrum Hybernská – psycholog, speciální pedagog

 

 Výzkumné projekty

 • 2014 – 2016  Legitimizace stereotypů v české společnosti, projekt podpořen GAČR - členka řešitelského týmu (Hnilica, K., Komárková, T., Smetáčková, I., Francová, V.)      
 • Členka řešitelského týmu v projektu v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově Q15: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí – dílčí úkol: Sociální pedagogové a jejich profesní dráhy dvacet let po zavedení akademického oboru na vysokých školách.

 

Jiné projekty

 •  2020 – 2022 Projekt OP VVV (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322) ESF pro VŠ na UK – Poradenská a další podpora studentů se speciálními potřebami a dalších znevýhodněných skupin – pozice garantka podaktivity
 • 9/2020 – 1/2021 vývoj nástroje Parent Completed Questionnaire_School Readiness (verze 2.0) pro iSophi Education s.r.o. v rámci programu Pražský voucher na inovační projekty – hlavní řešitelka

 

Výběr publikační činnosti

BARIEKZAHYOVÁ, T. Osobnost jedince v procesu dosahování sociálního statusu – směrem od sociální reprodukce k hledání zdrojů mezigenerační vzestupné sociální mobility. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012 (nepublikovaná disertační práce)

ŠAFR, J., BARIEKZAHYOVÁ, T.  Výchovné styly rodičů a osobnostní rysy: vliv na status a mezigenerační třídní mobilitu. In ŠAFR, J. a kolektiv, Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012, 166 s. 

ŠAFR, J., BARIEKZAHYOVÁ, T. Personality traits, socialization agents in family of origin and stratification process: Self-esteem and parenting styles. In PRUDKÝ, L. (Ed.) Values, Stratification, Transformation. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 471 str. ISBN 978-80-7380-401-5.

SMETÁČKOVÁ, I., BARIEKZAHYOVÁ, T., FRANCOVÁ, V., HNILICA, K. Dehumanizace v medicíně: rizika a přínosy. In PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. (Ed.) Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada, 2014.

HNILICA, K., FRANCOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, T., SMETÁČKOVÁ, I. (2017). Stereotypy a morální legitimizace sociální stratifikace. Československá psychologie, 61, 2, 109-127.

SMETÁČKOVÁ, I., KOMÁRKOVÁ, T. (2017). Hierarchie povolání: srovnání prestiže a úcty v sociologicko-psychologické perspektivě. Scientia et Societas, XIII, 1, 181-199.

FRANCOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, T. (2017). Teorie ospravedlňování systému a její přínos k poznání meziskupinových vztahů. E-psychologie, 11(1), 59-71. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/francova_komarkova.pdf

SMETÁČKOVÁ, I., KOMÁRKOVÁ, T. (2017). Hodnota rovnosti jako významný ukazatel politické orientace – vývoj škály rovnosti. Psychologie a její kontexty, 8 (2), 101–113.

SMETÁČKOVÁ, I., KOMÁRKOVÁ, T. (2018). „Jsou šikovní, ale opovrhují jimi“: Kompetence a vřelost ve vztahu k emocionálním reakcím u vybraných profesních kategorií. Scientia et Societas, 14 (4), 70-86.

LORENZOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, T. (2019). Sociální pedagogika: pojetí oboru a profese u studentů a sociálních pedagogů v České republice. Orbis Scholae, 13 (1), 87-106.

 

Vyučované předměty

obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie I, II, pedagogická psychologie I, II, psychopatologie, základy pedagogického poradenství, pedagogicko-psychologické poradenství I, II, speciální pedagogika I, II, rodinná výchova a náhradní rodinná výchova, pedagogika pro učitele II

 


 

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa    

Telefon pracoviště: 221 619 655

E-mail: jaroslav.kota@ff.cuni.cz

 

 

Profesní životopis

Vystudoval střední průmyslovou školu spojové techniky v Praze, poté obor filosofie a psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy; titul PhDr získal na katedře filosofie (26. 5. 1979). Habilitoval na FF UK v Praze 26. 5. 1997 v oboru pedagogika prací Poslání učitele (diskurs o profesionalizaci učitelů); prošel výcvikem v ballintovských skupinách. Působil v oblasti modernizace výuky v Kabinetu pro modernizaci výuky při katedře lingvistiky a fonetiky FF UK. Po studiích přešel na katedru pedagogiky FF UK. V letech 1995-1999 byl ředitelem Pedagogické laboratoře při školském úřadu Praha 1. V r. 1995 byl zvolen prezidentem společnosti Czechdidac, která sdružuje výrobce, distributory a uživatele moderní vyučovací techniky v České republice a v r. 1998 se stala jak členem mezinárodní organizace Worddidac, tak Deutsche Didacta Verband. Od února 2000 do ledna 2003 byl proděkanem FF UK pro doktorské studium, celoživotní vzdělávání a akreditace a členem vědecké rady FF UK. Na katedře pedagogiky přednášel obecnou pedagogiku, obecnou psychologii, sociologii výchovy a sociální psychologii. Již v době studií se v sedmdesátých letech účastnil podzemních bytových seminářů, věnovaných převážně filosofickým tématům. Vždy jej přitahovala metodologie vědy a mezipředmětové vztahy, zvláště formování hraničních a tzv. aplikovaných věd. Svůj zájem věnoval souboru humanitních disciplín, od osmdesátých let minulého století se zaměřil i na problematiku psychoterapie. Před listopadem 1989 přednášel obecnou pedagogiku ve společném základu učitelského studia Přírodovědecké fakulty UK v Praze a na Evangelické teologické fakultě. UK. Po listopadu 1989 přednášel na katedře pedagogiky FF UK filosofii výchovy, filosoficky koncipované základy evropské vzdělanosti, sociální psychologii a sociologii výchovy. Orientoval se na otázky sociální patologie se zaměřením na děti a dospívající mládež. Účastnil se školení učitelů a jejich supervizního výcviku, přednášel témata na pomezí filosofie a psychologie jak na Pražské psychoterapeutické fakultě, tak na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Je odborným garantem studia pedagogiky na FF UK. Je členem výboru společnosti pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii. Je předsedou oborové rady pedagogiky na katedře pedagogiky Filozofické fakulty UK v Praze; je členem oborové rady pedagogiky na FF MU v Brně, je členem oborové rady ošetřovatelství na katedře ošetřovatelství ZSF JU v Českých Budějovicích; je členem vědecké rady Pražské vysoké školy psychosociálních studií, členem vědecké rady Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity, členem vědecké rady UJAK Praha.

Je členem redakční rady časopisu Pedagogika a člen redakční rady časopisu e-Pedagogium. 

Současné odborné zaměření

Otázky pedagogiky a interdisciplinární vztahy ve společenských vědách, obecná pedagogika, sociologie výchovy a sociální psychologie, problematika učitelské profese a role učitele ve společnosti.

 

Výzkumné projekty

Mezinárodní historicko-srovnávací výzkum profesora McClellanda "Professions in Modern East Central Europe"

(viz k tomu: Koťa, J.: Professionalization of Teachers in the Czech Lands. In: McClelland, Ch.- Merl, S.,-Siegrist, H. ed.): Professionen im modernen Osteuropa (Professions in Modern Eastern Europe). Duncker a Humblot, Berlin 1995, s. 262 - 279. a v kompletní verzi: Učitelé na cestě k profesionalizaci. In sb.: Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a v první polovině 20. století. (ed. Petr Svobodný - Jan Havránek) Ústav dějin - Archiv UK - Archiv AVČR, Praha 1996.)

Rozvíjení sebekontroly u mládeže jako součást prevence drogových a jiných závislostí. GA ČR 406/95/1553 1995 až 1996, odpovědný řešitel doc. PhDr. Milan Brichcín, CSc. Z Psychologické laboratoře FF UK.

Učitelé na cestě k profesionalizaci, VZ MŠMT 97011, 1997-1998, odpovědný řešitel doc. Ph.Dr. Jaroslav Koťa. (obhájena 4svazková studie Učitelé na cestě k profesionalizaci)

Jedinec a společnost v procesu transformace a globalizace, VZ MŠMT CEZ J13/98: 112100001, 1999-2004, odpovědný řešitel doc. PhDr. J. Buriánek, CSc.

Relativizace autority a její dopady na současnou mládež, GAČR č. 406/03/1475, 2003-2005, odpovědná řešitelka doc. PhDr. A. Vališová, CSc.

Autorita a její proměny v edukačním prostředí, GAČR č. 407/10/0796, 2010-2012, odpovědná řešitelka prof. PhDr. A. Vališová, Cs.

Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání, VZ MŠMT 0021620862, 2006-2012, odpovědná řešitelka prof. PhDr. V. Spilková, CSc.

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání (2012 ...) - viz

 

Publikační činnost (za posledních pět let)

KOŤA, J.; STROUHAL, M. (2012) Jak dál s teorií výchovy? Pedagogika, LXII, č. 4.

KOŤA, J. (2012) Poznámky k diskusi o vědním profilu teorie výchovy. Pedagogika, LXII, č. 4.

KOŤA, J. (2012) Poznámky k inovacím a ke změnám ve vzdělávání všeobecných sester. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství (recenzovaný sborník z odborné konference s mezinárodní účastí), Praha: FN Motol katedra ošetřovatelství.

KOŤA, J. (2012) Přijímací řízení na vysokou školu Praha: RAABE,

KOŤA, Jaroslav, Dobromila TRPIŠOVSKÁ a Marie VACÍNOVÁ. Sociální psychologie. Vybrané kapitoly. Praha: UJAK, 2013. ISBN 978-80-7452-029-7.

KOŤA, Jaroslav (2013) Mezní situace v ošetřovatelské profesi In: Cesta k modernímu ošetřovatelství (recenzovaný sborník z odborné konference s mezinárodní účastí), Praha: FN Motol katedra ošetřovatelství.

KOŤA, Jaroslav (2014) Úvaha o vztahu filosofie, teorie výchovy a dalších vědních oborů v české pedagogické vědě. In: JEDLIČKA, R. (Edit.) Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, S. 49-84. ISBN978-80-246-2412-9

KOŤA, J. (2014) Vybrané problémy s profesionalizací ošetřovatelství na prahu 21. století. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství, (recenzovaný sborník z odborné konference s mezinárodní účastí konané dne 18.9.2014), Praha: FN Motol, s. 6 - 25. ISBN 978-80-347-17-1

KOŤA, Jaroslav. (2014) Úvaha o vztahu filosofie, teorie výchovy a dalších vědních oborů v české pedagogické vědě. In: Richard JEDLIČKA (ed.). Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2412-9.

KOŤA, Jaroslav_ Martin STROUHAL (2014) Obecná pedagogika – mezi filosofií a vědou. e-Pedagogium, s. 7 – 24. ISSN: 1213-7758
 (Print) ISSN 1213-7499 (Online)

KOŤA, Jaroslav. (2015) O počátečních vědeckých textech, nejistotě a prokrastinaci. Pedagogika, LXV, 1, s. 1 – 4.

KOŤA, Jaroslav. (2015) Socializační proces, jeho faktory a koncepce. Problémy norem a normality chování. kapitoly in: JEDLIČKA, Richard (Edit.) a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, s. 12-54, 71-142.

KOŤA, Jaroslav. (2015) Václav Příhoda, Stanislav Vrána a údajný pragmatismus v pokusné měšťanské škole ve Zlíně. In: PÁNKOVÁ, Markéta, Dana KASPEROVÁ. Tomáš KASPER (Edit.) Meziválečná školská reforma v Československu. Praha: Akademia a NPMaK J. A. Komenského, Praha, s. 80 – 97. ISBN 978-80-86935-30-0; ISBN 978-80-200-2496-1

KOŤA, Jaroslav. (2015) Socializační proces, jeho faktory a koncepce. Problémy norem a normality chování. kapitoly in: JEDLIČKA, Richard (Edit.) a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada. s. 12-54, 71-142.

KOŤA, Jaroslav (2015) Vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin. Integrace a inkluze ve školní praxi. III., 17.12.2015, s. 10 -15.  ISSN 2336-1212

KOŤA, Jaroslav (2016) Vybrané problémy sester v postmoderní době. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVIII. (recenzovaný sborník z konference s mezinárodní účastí konané 15.9.2016) Praha: FN Motol, s. 7 -  30.  ISBN 978-80-87347-23-2

KOŤA, Jaroslav (2016) Vzdělání v konfrontaci s přirozeným světem a vědou. In: STROUHAL, Martin (Edit.) Vzdělání a dnešek. Praha: Karolinum, s. s. 42 – 57. ISBN 978-80-246-3558-3

KOŤA, Jaroslav (2016) Diskurs o modernizaci výuky a školy v podmínkách totalitární společnosti (na příkladu FF UK v Praze po r. 1968 v normalizačním režimu). Historia scholastika II. č. 2., s. 36 – 41.

STROUHAL, Martin – KOŤA (2016) Jaroslav: Vzdělanost jako problém a jako výzva. K proměnám univerzity a smyslu vysokoškolské přípravy budoucích učitelů. in: STROUHAL, M. (Edit) Učit se být. K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum, s. 14 – 43. ISBN978-80-246-3465-4

KOŤA, Jaroslav (2016) Vývojová psychologie jako cesta k pramenům a zdrojům růstu dítěte a dospívajícího. In: JEDLIČKA, Richard: Psychický vývoj dítěte a výchova. Jak porozumět socializačním obtížím. Praha: Grada, s. 211 – 214. ISBN 978-80-271-0096-5

KOŤA, Jaroslav (2017) Logos a identita. In: Logos ve výchově, umění a sportu. (sborník PedF UK – v tisku)

KOŤA, Jaroslav (2017) Problémy se sociálním statusem sestry ve společnosti. Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. (recenzovaný sborník z konference s mezinárodní účastí konané 14. 9. 2017) Praha: FN Motol, s. 7 – 13. ISBN: 978-80-87347-37-9

KOŤA, Jaroslav (2017) Hledání identity v čase plurality hodnot. In: Edukácia v kontextoch plurality hodnôt alebo EduKop 2017 (pořadatel: katedra pedagogických štúdií a katedra filozofie a religionistiky na FHV Žilinskej univerzity v Žilině) v tisku

KOŤA, Jaroslav (2017) Sociálně psychologické poznání v pedagogickém prostoru. In: JEDLIČKA, R, - KOŤA. J. – SLAVÍK, J. Pedagogická psychologie pro učitele: úloha psychologie ve výchově a vzdělávání. (oddíl III) Praha: Grada (v tisku s. 46 – 166 v rkp)

 

Vyučované předměty

Základy evropské vzdělanosti, Základ sociologie a sociologie výchovy, Sociální psychologie a Teorie člověka 

 Literatura k předmětu Teorie člověka: 

http://pedagogika.ff.cuni.cz/?q=node/183

 


 

Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.  

Telefon pracoviště: 221 619 650,

E-mail: jitka.lorenzova@ff.cuni.cz

 

 PhDr. Jitka Lorenzová, PhD.

Vzdělání
    1984: Absolventka FF UK Praha, obor český jazyk – pedagogika
    1985: PhDr. na FF UK Praha.
    2005: Ph.D., FFUK Praha.
    2017: doc., PedFMU Brno.

Další vzdělání
Komplexní psychoterapeutický výcvik ISZ "Umění terapie" (750 hodin) akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Certifikáty odborných seminářů (Pražská psychoterapeutická fakulta)
    Logodiagnostické metody
    Strukturované metody logoterapie
    Tragická triáda logoterapie
    Transakční analýza
    Dasseinsanalytický výklad snů
    Problémy komunikace s abnormálními osobnostmi
    Rodinná tvarová terapie
    Gestalt terapie
    Práce se stresem

Přehled zaměstnání a pracovních zkušeností
1. 9.1984 – 31.10.1984: stáž na katedře pedagogiky FF UK
1.11.1984 – 30.  9.1985: odborná pracovnice, katedře pedagogiky FF UK
1.9.1984  – 31.1.1985: učitelka českého jazyka na ZŠ Londýnská, Praha 2, úvazek 0,5
1.2.1985 – 30.6.1985: učitelka českého jazyka a estetické výchovy na střední zdravotnické škole v Kandertově ulici, Praha 8, úvazek 0.5
1.10.1985 – dosud: vyučující Katedry pedagogiky FF UK
2016 – 2020: MÚVS ČVUT, odborná asistentka, docentka, vedoucí Oddělení pedagogických a psychologických studií, úvazek 0,5.
1995 – 2010: Výuka na PřF UK v rámci úvazku na kat. pedagogiky při přípravě učitelů přírodovědných předmětů.
2005 – dosud: Výuka v kursech celoživotního vzdělávání organizovaných FF UK.
2008: Lektorská spolupráce s UNI Palackého v Olomouci a Střediskem služeb škole Mladá Boleslav v CŽV kursu přípravy metodiků školní prevence.
2008 – 2011: Vedení seminářů v Národním institutu dalšího vzdělávání Praha v rámci celoživotního vzdělávání učitelů.
2014-2015: Lektorka projektu ESF OPVV „Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů“.
2016: Vzdělávání dobrovolníků Služby pro rodinu a dítě, Diakonie ČCE – SKP v Praze, Belgická 22, Praha 2.
2017 – 2018: Odborná oponentka výstupů ESF OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 pro Národní institut dalšího vzdělávání učitelů. Název projektu: „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“.
2018 – dosud: Národní ústav pro vzdělávání: Odborná garantka panelu KA 2 „Výzkum inkluzivních procesů ve vzdělávání“. APIV A – implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora.
2018 – dosud: Odborná supervizorka v zařízeních sociálních služeb: Hewer, z. s., středisko osobní asistence, Černokostelecká 2020/20, 110 00 Praha 10 (2011-2012); Městské středisko sociálních služeb T. G. Masaryka 1424, 54901 Nové Město nad Metují (2016 – dosud); Dobromysl, z.s., Beroun

Studijní pobyty – akademická Erasmus mobilita
Departamento de Teoría e Historia de Educación, Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid, Španělsko.
Department of Educational Sciences The Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovinsko.
Centre for Equity in Education, Faculty of Education, Manchester University, Velká Británie.
Katedra pedagogiky a andragogiky, FF UK v Bratislavě, Slovensko (3 x).
Katedra věd o výchově, Pedagogická fakulta, Univerzita Lodž, Polsko.

Současné odborné zaměření
Analýza změn společenského a vědního paradigmatu v postmoderním období a dopady těchto změn do situace ve vzdělávání.
Formování oborové a profesní identity sociální pedagogiky (epistemologie sociální pedagogiky, multiparadigmatičnost a diverzita konceptu sociální pedagogiky, postavení a rozvoj sociální pedagogiky, mezioborové otázky sociální pedagogiky), profesní  postavení sociálních pedagogů v ČR a v Evropě.
Výzkum profesních drah sociálních pedagogů.

Účast na grantech
-Učitelé na cestě k profesionalizaci, VZ MŠMT 97011, 1997-1998, odpovědný řešitel doc. Ph.Dr. Jaroslav Koťa.
-Jedinec a společnost v procesu transformace a globalizace, VZ MŠMT CEZ J13/98: 112100001, 1999-2004, odpovědný řešitel doc. PhDr. J. Buriánek, CSc.
-Relativizace autority a její dopady na současnou mládež, GAČR č. 406/03/1475, 2003-2005, odpovědná řešitelka doc. PhDr. A. Vališová, CSc.
-Autorita a její proměny v edukačním prostředí, GAČR č. 407/10/0796, 2010-2012, odpovědná řešitelka prof. PhDr. A. Vališová, Cs.
-Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání, VZ MŠMT 0021620862, 2006-2012, odpovědná řešitelka prof. PhDr. V. Spilková, CSc.
-Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, P 15: Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělání, Univerzita Karlova, 2012-2016, odpovědná řešitelka prof. dr. R. Wildová, CSc. (hlavním výstupem je monografie Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci).
-Mezinárodní výzkumná spolupráce v projektu Vega, č. 1/0581/16: „Andragogická etika v teórii edukácie dospelých“ s Katedrou andragogiky UMB v Banské Bystrici (2016 – 2018). Odp. řešitel doc. PaedDr. I. Pavlov, Ph.D.
-TAČR: Rozvoj digitálních kompetencí učitelů společenskovědních předmětů nastředních odborných školách. Odp. řešitel Ing. P. Svoboda, Ph.D. 2018-2021:
-Specifický výzkumný úkol programu Progres: „Sociální pedagogové a jejich profesní dráhy dvacet let po zavedení akademického oboru na vysokých školách“. Úkol je součástí Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově Q 15: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí (hl. řešitel prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.).

Spoluřešitelka dalších projektů (rozvojové, OPVVV)
-Projekt bakalářského studia na FF, MŠMT-FRVŠ 237124, 2002, odpovědná řešitelka doc. dr. R. Váňová, CSc.
-Interkulturní výchova a vzdělávání: efektivní metody a formy, MŠMT 16226/03-22 a MV 780300, 2003, odpovědná řešitelka doc. dr. H. Kasíková, CSc.
-Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2006, projekt Katedry občanské výchovy a filozofie PedF UK „Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů“, MŠMT ČR 8994/2006-M4, 2006-2007, odpovědná řešitelka doc. dr. N. Pelcová, Csc.
-„Učitel v diverzifikované třídě“, Operační program Praha – pól růstu ČR, 21. výzva SC 4.2 – -Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Společný projekt Katedry pedagogiky, Katedry psychologie a Katedry andragogiky FF UK v Praze.

Další odborné aktivity
Posuzovatelka grantových projektů Blokového grantu pro NNO Finančních mechanismů EHP/Norska CZ0004-2. výzva Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO – pro Nadaci rozvoje občanské společnosti, 2008
Odborná supervizorka v zařízeních sociálních služeb: Hewer, z. s., středisko osobní asistence, Černokostelecká 2020/20, 110 00 Praha 10 (2011-2012); Městské středisko sociálních služeb T. G. Masaryka 1424, 54901 Nové Město nad Metují (2016 – dosud).
Národní institut dalšího vzdělávání učitelů: Odborná oponentka výstupů ESF OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283. Název projektu: „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ (2017).

Vyučované předměty
Základy sociální pedagogiky, Sociálně pedagogické teorie I, Sociálně pedagogické teorie II, Sociálně pedagogické metody, Krizová intervence, Profesní etika, Sociální deviace a prevence, Reflexe sociálně pedagogických aktivit v institucích, Diplomový seminář, Sociálně pedagogická praxe.

Členství ve vědeckých, oborových radách, odborných společnostech a redakčních radách aj.

Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.
Členka oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
Členka oborové rady doktorského studijního programu Sociální pedagogika, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.
Členka Výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice.
Členka České pedagogické společnosti.
Členka vědecké rady časopisu Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. ISSN 2570-7612. Dostupné z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/about/editorialTeam
Členka redakční rady časopisu International Journal of Teaching & Education. ISSN 2336-2022 (online). Dostupné z: http://www.iises.net/editorial-team-editorial-board-ijote.htm
Členka redakční rady časopisu Sociální pedagogika. ISSN 1805-8825. Dostupné z: http://soced.cz/cs/o-nas/
Členka poradního sboru Mailwaldovy akademie, vzdělávací a kulturní centrum, klášter Broumov.

Publikační činnost

1. Monografie
Lorenzová, J. (2016). Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, edice Humanitas, 335 s. ISBN 978-80-7308-650-3.

Schubert, M., Beneš, M., Krystoň, M., Lorenzová, J., Pavlov, I., & Skúpa, M. (2018). Andragogická etika v teórii a praxi vzdelávania dospelých. 1. vyd. Banská Bystrica: Beliaum. ISBN 978-80-557-1514-8 (print). ISBN: 978-80-557-1515-5 (online). Autorský podíl 22,95 %.

2. Články v časopisech (posledních 5 let)
Lorenzová, J. (2015). Skryté kurikulum, stále aktuální problém školy a pedagogiky. Paidagogos, 2, 5-16. ISSN 1213-3809.

Lorenzová, J. (2016). Childhood Through the Lens of Social Pedagogy. International Journal of Social Sciences, 6(1), 56-73. ISSN 1804-980X. (ERIH PLUS)

Lorenzová, J. (2016). The Community School As a Contemporary Concept in Education and Its Evolution in the Czech Republic. Studia z Teorii Wychowania, sv. 7, 14(1), 145-167. ISSN 2083-0998. Wydawnictvo Naukowe ChAT, Varšava.

Lorenzová, J. (2017). The Concept of Authority in Pedagogical Thinking. Studia Edukacyjne, Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, n. 43, 387-404. ISBN 978-83-232-2361-0. ISSN 1233-6688.  

Lorenzová, J. (2018). School-Based Social Pedagogy and its Implementation in the Czech School System. International Journal of Teaching & Education, 6(1), pp. 21-35. ISSN 2336-2022 (online). DOI: 10.20472/TE.2018.6.1.002

Lorenzová, J. (2018, september). Vztah sociální pedagogiky a sociální práce jako stále aktuální mezioborový problém. Pegas Journal: Slavonic Pedagogical Studies Journal, 7(2), 217-236. ISSN 1339-8660, eISSN 1339-9055. Doi: 10.18355/PG.2018.7.2.1

Lorenzová, J., & Komárková, T. (2019). Sociální pedagogika: pojetí oboru a profese sociálními pedagogy v ČR (Social Pedagogy: Conception of Discipline and Profession by Students and Social Educators in the Czech Republic). Orbis Scholae. 13(1), 87-106.

Svoboda P., Lorenzová J., Jirkovská B., Mynaříková L., Vališová A., Andres P. (2020) Research of Teachers’ Digital Competences in an International Context. In: Auer M., Hortsch H., & Sethakul P. (eds). The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education (pp. 788-799). ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1135. Springer, Cham. ISBN 978-3-030-40270-9 (print), ISBN 978-3-030-40271-6 (online). DOI: 10.1007/978-3-030-40271-6_77 SCOPUS

Lorenzová, J., Jirkovská, B., & Mynaříková, L. (2020). Znalostní a uživatelská specifika digitální kompetence učitelů věd o člověku a společnosti ve středním odborném vzdělávání. Lifelong Learning, 10 (2), 175–208. Dostupné z: https://doi.org/10.11118/lifele20201002175
Lorenzová, J. (2020). Motivace studentů a absolventů ke studiu oboru sociální pedagogika – mezi osobním rozvojem a službou? Studia Paedagogica, 25 (1), 79-105. ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online). Doi.org/10.5817/SP2020-1-4 .

Lorenzová, J., & Nováková, D. (2020). Motivation of seniors to learn at the Universities of the Third Age. Sociální pedagogika / Social education– přijato do tisku.

Kapitoly v odborné knize (posledních 5 let)
Lorenzová, J., & Burešová, K. (2016). K hledání souvislostí mezi zážitkovou a sociální pedagogikou. In Švamberk Šauerová, M. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech (174-189). Praha: vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. ISBN 978-80-87723-30-2. Podíl 50 %.

Lorenzová, J., & Burešová, K. (2019). Formativní potenciál výchovy prožitkem a sociální pedagogika. In Švamberk Šauerová, M. (Ed.). Přínosy a možnosti využití učení a výchovy v přírodě a prožitkem v aktuálním kontextu i v historických souvislostech (8-28). Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. ISBN 978-80-87723-47-0 (tisk), ISBN 978-80-87723-48-7 (pdf). Podíl 70 %.

Lorenzová, J. (2020). Variations of Multiculturalism. In. Kwiatkowski, M., Mielczarek-Żejmo, A., & Strouhal, M. (Ed.). Multiculturalism. From Crisis to Renewal? (33-56). Praha: Karolinum.
 
Příspěvky ve sborníku (posledních 5 let)
Lorenzová, J. (2017). K modelům autority v pedagogické tradici. Pedagogica Actualis. Sborník z Mezinárodní vědecké konference EDUCOM „Autorita učiteľa a klíma edukačného procesu“. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-848-6.

Lorenzová, J. (2017). Proces zavádění sociální pedagogiky do českého školství. Socialia 2017. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Socialia 2017, ktorá sa konala na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici dňa 5. októbra 2017 (181-187). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta.  

Lorenzová, J. (2018). Axiologické diskursy v sociální pedagogice. In Potměšilová, P., & Öbrink Hobzová, M. (eds.) Sborník z konference Mládež a hodnoty 2018. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti (21-33). Olomouc: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého. ISBN ISBN 978-80-244-5408-5 (online: PDF). DOI: 10.5507/cmtf.18.24454085.

Lorenzová, J., Svoboda, P. (2018). Advantages and risks of socializig young people on the internet. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (6625-6629). 2-4 July, 2018. Palma, Spain. ISBN: 978-84-09-02709-5, ISSN: 2340-17.

Lorenzová, J. (2018). K vybraným problém multikulturalismu a multikulturní vzdělávací praxe. In Otvorené cesty vo vzdelávaní v multikultúrnej škole. Pedagogica Actualis  X. (158-172). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. FF. ISBN ISBN 978-80-8105-931-5. Nekonferenční sborník.

Mynaříková, L., Svoboda, P., Jirkovská, B., & Lorenzová, J. (2019). Barriers of secondary school teachers in the use of ICT for teaching. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation (2426-2431). 11th-13th November, 2019, Seville, Spain. ISBN: 978-84-09-14755-7. ISSN: 2340-1095. Podíl 25 %. WOS

Jirkovská, B., Lorenzová, J., Mynaříková, P., & Svoboda, P. (2019). Perception of knowledge in the area of digital competences bys secondary school teachres. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation (2417-2425 ). 11th-13th November, 2019, Seville, Spain. ISBN: 978-84-09-14755-7. ISSN: 2340-1095. Podíl 25 %. WOS

Recenze
Lorenzová, J. (2013). Recenze vědecké monografie ONDREJKOVIČ, Peter., MAJERČÍKOVÁ, Jana. Vysvetlenie, porozumenie, interpretácia v spoločenskovednom výskume. In Pedagogika, roč. LXIII, č. 3, ISSN 0031-3815, s. 404-407.

 


   

 

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 

vedoucí katedry

 

Telefon pracoviště: 221 619 647

E-mail: martin.strouhal@ff.cuni.cz

 

 

   

Profesní životopis

Vystudoval pedagogiku a filosofii na FFUK kde též obhájil disertaci o Durkheimově morální sociologii a sociologii výchovy. Vystudoval rovněž operní zpěv. Učil na různých pražských gymnáziích, zejména na Malostranském gymnáziu a GJN. Na katedře pedagogiky FFUK působí od r. 2010. Vedle výzkumné a pedagogické činnosti se věnuje koncertní interpretaci operní a písňové literatury barytonového oboru.

Od r. 2011 vede katedru pedagogiky FFUK.

Členství v redakčních radách: Časopisy e-Pedagogium, Pedagogický časopis/Journal of Pedagogy (Slovensko) a Studia Paedagogica.

 

Současné odborné zaměření

-         analýza soudobé situace pedagogických věd a hledání jejich teoretického ukotvení ve světle durkheimovských inspirací a soudobé francouzské filosofie výchovy

-         výzkum perspektiv humanitního vzdělávání 

-         postmoderní relativizace a její důsledky pro pedagogiku 

Výzkumné projekty:

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) - 2012 - ...; Projekt P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání.

Koordinátor týmu na KPed FFUK.

 

Publikační činnost

Monografie:

STROUHAL, M. Emile Durkheim – sociolog a pedagog. Praha: FFUK, 2011.

STROUHAL, M. Teorie výchovy. K vybraným problémům jedné pedagogické disciplíny. Praha: Grada Publishing, 2013.

Kapitoly v kolektivních monografiích a recenzovaných sbornících:

STROUHAL, M. Několik poznámek k teorii morální výchovy Emila Durkheima. In: Vališová, A. (Ed.) Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha: Karolinum 2005, s. 88–103.

STROUHAL, M. O různých podobách autority. Příspěvek k  filosofii výchovy. In ZAHATŇANSKÁ, M. – DUPKALOVÁ, M. (eds.) Vybrané kapitoly z teórie výchovy. Prešov: UNIPO, 2013, s. 67 – 75. ISBN 978-80-555-0941-9

STROUHAL, M. Profese a povolání. K úskalím procesu profesionalizace učitelství. In KRAJČOVÁ, N. – ŠUŤÁKOVÁ, V. (eds.) Učitel’ na ceste k profesionalite. Prešov: UNIPO, 2013, s. 26 – 36. ISBN 978-80-555-0984-6

STROUHAL, M. Tertium datur – teorie výchovy jako praktická teorie mezi filosofií a vědou. In: Jedlička, R. Koťa. J. (edit.) Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014 (v tisku).

Články:

STROUHAL, M. Vztah individua a společnosti ve světle morální teorie Emila Durkheima. První část. In: Pedagogika 2/2004, s. 144–156.

STROUHAL, M. Vztah individua a společnosti ve světle morální teorie Emila Durkheima. Druhá část. In: Pedagogika 3/2004, s. 214–226.

STROUHAL, M. K morálním a pedagogickým aspektům Durkheimova pojetí socializace. In: Pedagogický časopis/Journal of Pedagogy 1/2010, s. 25–48.

STROUHAL, M. Pedagogika v postmoderní době. In: Pedagogika II/2011. Praha: PedF UK, 2011, s. 1-4.

STROUHAL, M. K problematice antinomičnosti pedagogických diskursů. In: e-Pedagogium III/2012. Olomouc: PedF UPOL, 2012, s. 123-133.

KOŤA, J. - STROUHAL, M. Jak dál v oblasti teorie výchovy? In Pedagogika IV/2012. Praha: PedF UK, 2012, s. 257-359.

 STROUHAL, M. Teorie výchovy v postmoderní době: krize, nebo nová příležitost? Úvaha o univerzalitě a komplexnosti v pedagogických souvislostech. In: Pedagogika IV/2012. Praha: PedF UK, 2012, s. 360-369.

STROUHAL, M. K filozofickým předpokladům hledání výchovy k autenticitě. Úvaha o antinomiích a abstrakcích v pedagogickém myšlení. In: Studia paedagogica 18 (2-3), 2013, s. 11-29.

STROUHAL, M. - KOŤA, J. Tajemství, čin a naděje. Vybrané motivy Marcelovy filosofie jako inspirace pro výchovu ke spiritualitě. In Paidagogos, 2013 (2). Olomouc: Paidagogos, 2013, s. 280-301. Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2013/2/article.php?id=18>


Vyučované předměty

Obecná pedagogika; Teorie výchovy; Úvod do pedagogiky. 

Podrobnější anotace předmětů a požadavky zde.

 


 

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Telefon pracoviště: 221 619 651

E-mail: josef.valenta@ff.cuni.cz

 

 

 

Profesní životopis

Učitelství pro střední školy: latina – dějepis (FFUK); rozšíření: pedagogika (FFUK); výchovná dramatika (DAMU), aplikovaná sociální psychologie (PGS - FFUK). PhDr. (FFUK, didaktika jazyka latinského), CSc. (FFUK, pedagogika/dějiny přípravy učitelů středních škol), docent (DAMU, dramatická umění se zaměřením na výchovnou dramatiku).

Pravidelná výuka (kmenové zařazení): Katedra pedagogiky FF UK; Katedra výchovné dramatiky DAMU Praha (https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-vychovne-dramatiky/) - též člen oborové rady pro doktorské studium; výzkumná činnost na DAMU: spolupráce s (výzkumným) Ústavem teorie scénické tvorby DAMU (https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/ustav-teorie-scenicke-tvorby/).

Soukromá praxe v oboru vzdělávání dospělých (další vzdělávání pedagogických pracovníků; kurzy rétoriky – veřejného vystupování; kurzy pro lektory obecně a lektory osobnostního a sociálního rozvoje atd.).

- Další (pedagogická) praxe dříve i dnes: PedF UJEP Ústí nad Labem, PedFUK Praha, Vysoká škola aplikované psychologie Terezín. AISIS Kladno (garant kurzů osobnostní a sociální výchovy v projektu Dokážu to? – www.doto.cz),  Služba škole Mladá Boleslav. Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy - Karlínské Spektrum. Spolupracovník projektu pro interkulturní výchovu Varianty-Equal (Člověk v tísni při ČT – www.varianty.cz); spolupracovník Projektu Odyssea (www.odyssea.cz). Další lektorská činnosti: instituce pro další vzdělávání učitelů, knihovníků, pracovníků státní a veřejné správy, finančnictví apod., společenské organizace a vzdělávací agentury. Pravidelný lektor letní školy pedagogiky experesívních oborů PedF UP Olomouc a NUVu Praha "Prázdniny trochu jinak" - http://prazdniny.albiso.cz/.

- Další spolupráce a členství dříve i dnes: Člen poroty české Global Teacher Prize (https://www.gtpcr.cz/). Blogování na stránkách EduIn - http://valenta-blog.eduin.cz/. Spolupráce na revizi RVP pod gescí NUV (vedoucí odborné skupiny pro vzdělávací okruh Osobnostní a sociální výchova/rozvoj - www.nuv.cz). Dříve spolupracovník VUP při tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání a pro gymnázia - zpracovatel průřezového tématu "osobnostní a sociální výchova" a následných metodik – www.vuppraha.cz dříve; Člen expertní rady programu Učitel naživo - https://www.ucitelnazivo.cz/lide. Spolupráce s Českou školní inspekcí v projektu Národního systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy (téma: sociální gramotnost) (viz texty Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory I + II) zde, za osobním profilem. Člen redakční rady Tvořivé dramatiky. Člen Sdružení pro tvořivou dramatiku (http://www.drama.cz/std/index.html) a Scénologické společnosti (http://www.scenologie.cz/). Zakládající člen České společnosti tvrdého dramatu a mužského pěveckého sboru Podhousečtí příležitostní pěvci (podhousečtí = z okolí hradu Houska v Polomených horách).

Současné odborné zaměření

Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje, didaktika osobnostní a sociální výchovy; pedagogika a psychologie dramatické hry; paradivadelní edukační činnosti; scénologie a sémiotika mimodivadelního chování (scéničnost/divadelnost každodenní komunikace); dramaticko-performanční pojetí edukace  (vč. práce učitele); výzkum "div-dram" uměním.

Výzkumné projekty

– Progres č. 2 na FF: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí (koord. Prof. Blatný).
Název projektu katedry pedagogiky: PROFESNÍ DRÁHY A PŘÍSTUPY V PEDAGOGICKÝCH POVOLÁNÍCH (koord. Doc. Valenta).
1. dílčí úkol: Učitelé učitelů: profesní dráhy a pojetí výuky. (do r. 2022)

– Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) - 2012 – …; Projekt P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání; Téma: Učitelé učitelů a vzdělávání: analýza předpokladů výkonu povolání (spoluředitel – tématika pojetí vztahu teorie a praxe v myšlení vybraných typů „vzdělavatelů vzdělavatelů“). - viz

– Výzkumný záměr MSM 0021620862 „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“ (2007 – 2013), dílčí úkol „Učitel a jeho vzdělání v kontextu současných společenských změn“ –  spoluřešitel (didaktika osobnostní a sociální výchovy).

– GAČR 406/08/0258  „Idea rovných příležitostí a kvalita vzdělávání v českém a světovém kontextu“ (2008-2010 – řešitel dílčího úkolu (behaviorální edukace jako prostředek vytváření rovných příležitostí). 

– GAČR 408/07/0432  „Podoby a způsoby herectví.“; DAMU Praha; řešitel dílčího tématu (scénologie běžného chování, mimodivadelní teatralita v chování)

– Projekt: „Modelové očekávané výstupy k tématickým okruhům průřezových témat pro ZŠ a G.“ ;Výzkumný ústav pedagogický v Praze;  (spoluřešitel úkolu: zpracování doporučených očekávaných výstupů k osobnostní a sociální výchově)

– GAČR S406181880  „Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.“  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc;  (dílčí studie k pedagogice osobnostně sociálního rozvoje).

– GAČR 406/06/0546 – „Změny v koncepcích výchovy a vzdělávání v podmínkách učící se a pluralitní společnosti” (2006-2008) – spoluředitel (osobnostní a sociální výchova).

 

Vyučované předměty

Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje; Aktuální témata osobnostní a sociální výchovy; Didaktika osobnostní a sociální výchovy; Osobnostní a sociální výchova v různých učebních předmětech; Dramatická výchova a hraní rolí ve výchově; Scénické postupy v edukaci; Komunikace a didaktika komunikace; Diplomový seminář; Veřejné vystupování a rétorika; Kazuistický seminář (učit. studium).

 

Publikační činnost

(na konci tohoto seznamu jsou též texty publikované pouze na webu, mimo nakladatelství a oficiální časopisy)

Monografie, samostatné publikace:

VALENTA, J. Kapitoly z teorie dramatické výchovy (Hraní rolí ve vyučování; Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí). Praha: ISV, 1995.  

VALENTA, J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik - srovnání systémů. Praha: ISV, 1999.

VALENTA, J. Učit se být. Praha – Kladno: STROM – AISIS, 2000. Online verze (2005): http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/201/UCIT-SE-BYT.html/

VALENTA, J. Jednoduché metody dramatické výchovy (hraní rolí) ve výuce různých předmětů. Praha: Raabe, 2003.

VALENTA, J. Manuál k tréninku řeči lidského těla (didaktika neverbální komunikace). Kladno: AISIS, 2004. Online verze: http://pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/Valenta_Manu%C3%A1l%20k%20%C5%99e%C4%8Di%20t%C4%9Bla.pdf

VALENTA, J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky (Hraní rolí ve výchově a vyučování; Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí). Praha: Institut sociálních vztahů, 1995

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006.Online verze (2012):http://pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/Valenta_OSV%20a%20jej%C3%AD%20cesty%20k%20%C5%BE%C3%A1kovi.pdf

VALENTA, J. Scénologie krajiny. Praha: DAMU-KANT, 2008. (Polomené hory - Kokořínsko z pohledu divadelnosti a dramatičnosti). Téměř celý text na: https://books.google.cz/books?isbn=808697068X

VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. 3. uprav. vyd., Praha: Grada Publishing, 2008. 

VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. 2. uprav. vyd., Kladno: AISIS, 2010.

VALENTA, J. Scénologie (každodenního) chování. Praha: AMU-KANT, 2011. (Scenology of ⁄everyday⁄ behaviour - http://pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/Scenology%20of%20behaviour_summary.pdf

VALENTA, J. Komunikace pro strážce. Litoměřice: Asociace strážců přírody, 2013. Online verze (2012): http://www.strazprirody.cz/files/www/l2fcsmcfb2oer7h386af9divr7/komunikace_pro_strazce.pdf

VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada Publishing, 2013.

VALENTA, J. Pověsti z území obce Blatce. Blatce: Pšovka - Okrašlovací spolek Kokořínska a Obecní úřad Blatce, 2014. (starší online verze viz http://blatce.cz/o-obci/povesti/ )

VALENTA, J. Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání. Praha: AMU-KANT, 2019.

Kapitoly v monografiích:

VALENTA, J. PEKÁRKOVÁ, A., Učitel a mezilidské vztahy ve třídě jako součást kurikula. In Krykorková, H., Váňová, R., (eds.) Učitel v současné škole. Praha: Karolinum, 2010, s. 95 - 118 isbn 978-80-7308-301-4

VALENTA, J. „Na stropě to nenajdeš“ aneb osobnostní a sociální výchova, rovné příležitosti k učení a učitel. In Krykorková, H., Váňová, R., (eds.) Učitel v současné škole. Praha: Karolinum, 2010, s. 167-184. 118 isbn 978-80-7308-301-4

VALENTA, J. Komunikace verbální a nonverbální. In Ludíková, L. a kol. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. Olomouc: UPOL 2010, ss. 82-96. (978-80-244-2655-6, 168 s.)

VALENTA, J., Personálně-sociální rozvoj. In Ludíková, L. a kol. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. Olomouc: UPOL 2010, ss. 97-110. (978-80-244-2655-6, 168 s.)

VALENTA, J. (+ CHVAL, M., KASÍKOVÁ, H.) Rozvoj kompetence k učení na základních školách a víceletých gymnáziích. In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1911-8, s. 134-172.    

VALENTA, J. Rovné příležitosti a edukační systémy a postupy rozvíjející životní dovednosti (Nevyužité šance…).  In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1911-8, s. 247-282.

VALENTA, J. -‒ Situace obecně a pedagogická situace jako předmět pozorování. ss. 18-25;  -‒ Postup vzniku metody. s. 34; -‒ Výběr a zácvik pozorovatelů. ss. 58-61.  In CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Posuzování rozvoje kompetence k učení. Praha: Karolinum, 2012, 112 s. ISBN 978-80-246-2057-2 (recenze - prof.Gavora)

VALENTA, J. Ke specifice reflexí v edukačním dramatu. In LAZAROVÁ, M., NEHYBA, J. (eds.) Krajinou zkušenostně  reflektivního učení. Brno: MUNIPRESS, 2013, ss. 57-68.ISBN 978-80-210-6296-2. Náhled.

VALENTA, J.  Fajn. Ale co to znamená pro edukaci? In NEHYBA, J., LAZAROVÁ, B., KOLB. D., KORTHAGEN, F., JARVIS, P., MOON, J., KOLÁŘ, J., DOBROVOLNÁ, S., ŠVEC, J., VALENTA, J. Reflexe v procesu učení. Brno: MUNIPRESS, 2014, ss. 91-104.

VALENTA, J. Iniciační situace a procesy dramatické tvorby. In SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. et al. Tvorba jako poznávání. Praha: Karolinum, 2013, ss. 440-462. 

VALENTA, J., Edukační teorie a (tzv.) praktické obory zabývající se osobnostním a sociálním rozvojem. In JEDLIČKA, R. (Ed.) et al. Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014, s.156-187.                                                                                                                  

VALENTA, J.   

Didaktiky expresivních oborů: tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. Dramatická výchova. ss. 375-382;

Reflexe současných problémů teorie a praxe expresivních oborů ve vzdělávání. Dramatická výchova. ss. 398-403;

Reflexe současných problémů teorie a praxe expresivních oborů ve vzdělávání. Osobnostní a sociální výchova jako obor „semi-expresivní“. ss. 405-411;

In STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. a kol. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Dostupné na: http://www.ped.muni.cz/didacticaviva/data_pdf/knihy/oborove-didaktiky_online.pdf

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova ladem ležící. In JEDLIČKA, R. a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 304-313. ISBN 978-80-247-5447-5

VALENTA, J. Výchovná dramatika aneb Prevence mezi realitou a fikcí ... In JEDLIČKA, R. a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 3104-324. ISBN 978-80-247-5447-5 

VALENTA, J. Učitelé učitelů, jejich studenti a vztah teorie ‒ praxe. In Strouhal, M. (ed.) Učit se být učitelem. K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum, 2016, s. 70 – 115.

Valenta, J. (2018) Ach! Ti umělci … In Valenta, M. (ed.) Okokokot aneb pyjonýrský průvodce vulgární poetoterapií. Klatovy: JK Books, s. 107-113.

Kasíková, H. & Valenta, J. (2018) Relationship between theory and practice in conceptions of student teachers educators. In McDermott, J.C., Cotič, M & Kožuh, A. (eds.) Lodging the theory in educational practice. Los Angeles: Antioch University, s. 61-74 (celkem 300 s.)  ISBN 978-1-64467-905-0

Valenta, J. & Kasíková, H. (2020). Edukační dramatika a její možnosti pro práci s růzností. In: Kružíková, L. (ed.) Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 111 - 137. Dostupné na: https://imuza.upol.cz/publikace/Kruzikova-Oborova-didaktika.pdf

Editor:

McDermott, J. C. & Valenta, J. (eds.) (2018) Didactic challenges. Los Angeles: Antioch University, University of Primorska, Krakow University.

Ostatní texty:

(výběr)

VALENTA, J. Scénická dimenze výkonu učitelské profese. Pedagogika, č. 2, 2010, s. 104-114. ISSN 0031-3815

VALENTA, J. Sociální kreativita a osobnostní a sociální výchova  Metodický portál RVP, 2010.  Dostupný na: http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/8481/SOCIALNI-KREATIVITA-OSOBNOSTNI-A-SOCIALNI-VYCHOVA.html/

VALENTA, J.  Akce Kameny – StB a fiktivní státní hranice. Disk 35, březen 2011, s. 22-30.

VALENTA, J., Výzkum didaktického myšlení učitelů v oblasti témat osobnostní a sociální výchovy. In:  WERNEROVÁ, J. (ed.), Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV/ [CD-ROM]. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011.  

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova. In PASTOROVÁ, M. (ed.) a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: VUP, 2011, s. 9-22.  ISBN: 978-80-87000-76-2 Dostupné na: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova v základních školách. Doporučené očekávané výstupy – podrobné rozpracování. In PASTOROVÁ, M. (ed.) a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: VUP, 2011, XVII s. ISBN: 978-80-87000-76-2  Dostupné na: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/Priloha-ZV1.pdf

VALENTA, J., (+ KASÍKOVÁ, H.) Educational Strategie Based on Conflict in Intercultural Educatin. Pedagogijska istraživanja,  r.VIII, č. 1, 2011, s. 37-52. Issn 1334-7888

VALENTA, J. Morální rozvoj v rámci OSV – metody situačně-behaviorální. [online] Praha: Metodický portál RVP,  2011, ISSN: 1802-4785 Dostupný na: http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/13767/MORALNI-ROZVOJ-V-RAMCI-OSV---METODY-SITUACNE-BEHAVIORALNI.html/

VALENTA, J. Morální rozvoj v rámci OSV – mravní kvality jako „učivo“. [online] Praha: Metodický portál RVP,  2011, ISSN: 1802-4785 Dostupný na:  http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13709/moralni-rozvoj-v-ramci-osv-mravni-kvality-jako-ucivo-.html/

 VALENTA, J. Jádrové činnosti – spojnice na ose „cíl“ a „metoda“ osobnostní a sociální výchovy. [online] Praha: Metodický portál RVP,  2011, ISSN: 1802-4785  Dostupný na: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13901/JADROVE-CINNOSTI---SPOJNICE-NA-OSE-%C3%82%E2%82%AC%C5%BECIL%C3%82%E2%82%AC%C5%9B-A-%C3%82%E2%82%AC%C5%BEMETODA%C3%82%E2%82%AC%C5%9B-OSOBNOSTNI-A-SOCIALNI-VYCHOVY.html/

VALENTA, J., Politici, chování, pedagogika. [online] Britské listy, 27.4.2011 http://www.blisty.cz/art/58371.html  ISSN 1213-1792

VALENTA, J., Osobnostní a sociální výchova [online] Metodický portál RVP. Wiki – Pedagogický lexikon. Dostupný na: http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/O/Osobnostn%C3%AD_a_soci%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova

VALENTA, J. Prolegomena k metodologii výzkumů v oboru výchovy dramatické I. Disk 40, červen 2012, s. 67-85. (soubor ke stažení)

VALENTA, J. Prolegomena k metodologii výzkumů v oboru výchovy dramatické II. Disk 41, červen 2012, s. 93-103. (soubor ke stažení)

VALENTA, J., KASÍKOVÁ H., Profese učitele. Moderní vyučování, XVII, listopad-prosinec 2012, s. 4-6+7+10+12  ISSN 12116858

VALENTA, J. Morální rozvoj v rámci OSV. In  Aktuální trendy ve výchovném poradenství. Liberec: Technická univerzita, 2012, s. 24-28. 

VALENTA, J. Edukační drama – metody edukace jako metody výzkumu (a naopak…). [cd rom] In JEŽKOVÁ, V. (ed.) Kvalita ve vzdělávání. Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha, 10.-12. září 2012, s. 299 – 304.

VALENTA, J. Základní elementy lektorské kvality. In  Insolvence ve středočeském kraji. Sborník z konference pořádané v Kralupech nad Vltavou 12.2.2014. Praha: Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci a InsolCentrum, s. r. o., 2014, ss. 28-30.

VALENTA, J. Neurodidaktika. In VALEŠOVÁ, H., PECHOVÁ, Z. (Eds.) Inovativní přístupy v primárním vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. [CD-ROM] Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, str. 10 - 25.

VALENTA, J. Scénická hra jako učení vtělováním. In HORNÁČKOVÁ, V. (Ed.) Hra je krásnou přípravou  k vážným věcem. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2014, s. 11 – 18.

VALENTA, J. Výzkum uměnim/divadlem a edukačni drama. RIEDLOVÁ, M., LEČBYCH, M. (eds.) Společný prostor / Common Space 2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 256-268. 

KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J Teacher education and social skills curriculum. Rocznik lubuski, 42(2), 2016, s. 289-300. 

VALENTA, J. Podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Osobnostní a sociální výchova. Konkretizace obsahu tematického okruhu Komunikace. [online] Metodický portál RVP, 2016, ISSN: 1802-4785 Dostupný na: http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20953/osv_konkretizace_to_komunikace___cely_text.doc

VALENTA, J. Podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Osobnostní a sociální výchova. Konkretizace obsahu tematického okruhu Kooperace. [online] Metodický portál RVP, 2017, ISSN: 1802-4785 Dostupný na: http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=77855&view=3993

VALENTA, J. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Podkladová studie k revizi kurikula. Praha: NUV, 2017. Dostupné na: http://www.nuv.cz/file/3249/  

Valenta, J. (2018). Počátky osobnostní a sociální výchovy v ČR (se zřetelem k přínosu S. Hermochové). In Lepeška J., Šťastentková, R. (red.) Sborník příspěvků z konference Sociálně psychologický výcvik pro 21. století. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, s. 44 - 54.

Valenta, J. (2019). "Outdoor drama" aneb Lávka jako metafora.

In Neuman, J. & Šircová, I. (eds) Jaký je český pobyt a pohyb v přírodě? Sborník Sedmihorky 2018. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s  r. o.  a  Projekt Odyssea, z. s., s. 45 - 50.

Valenta, J. (2019). O situacích zvaných dramatickými. Tvořivá dramatika, 1/ 2009, s. 1 - 6. 

Valenta, J. (2019). Krajina - scéničnost - hra. Gymnasion, (25), 13(2), s. 15-18.

Kasíková, H. & Valenta, J. (2019). Učitelé budoucích učitelů a jejich pojetí výuky. Lifelong Learning, 19(3), s. 43-65.

 

Blogy:

Co Čech, to pedagog!

O vzdělání a vzdělanosti.

A ještě jednou o vzdělání, tentokrát o vzdělání o lidech.

Polezeme "zpátky na stromy"?

O tajemných bytostech zvaných "anonymní recenzenti".

"Neposlušné děti budou pochytány a utraceny!"

Povolební ...

"Mantra"(?) zvaná kritické myšlení ...

Vyznat se v emocích …

O té jedné správné! metodice …

„Ale vždyť učitel je přece také herec!“

Za pozvání "extremisty" jako materiálu na seminář snížil děkan FFUK dr. Zdeňku Zbořilovi plat na úroveň "prodavačky v samoobsluze". (Britské listy, 2001); Estébák Lorenc na akademické půdě … byla nepřijatelným způsobem pošpiněna! (Reflex, 2018) Koho si pozvu, to je moje věc! (Valenta, kdykoliv)

Píše čtenář Reflexu renomovanému českému psychiatrovi:

Zahýbání ...

Emoce a volby a „psycho-vzdělání“(?)

O fakt silně zakotvené teorii.

Manipulace, veřejný prostor, vzdělání aneb Safra, kdo mě asi za ten blog platí?

O postojových cílech

To už přece dávno dělám ...

Poznámky k pedagogice krizí − v čase té koronavirové …

Global Teacher Pedagogika aneb O čem přemýšleli finalisté GTP CZ 2020

Zkušenostně reflektivní učení a formativní hodnocení

„Tys měl říct, že ona ti takhle nemá říkat …“ aneb O schématech na druhé

Osobnostní a sociální výchova je povinným předmětem!

Viz http://valenta-blog.eduin.cz

-------

Poradna projektu "Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzívnímu vzdělávání". PedF UP Olomouc. Sekce: Divadlo. Téma: dramatická výchova, komunikace, divadlo.

https://www.imuza.upol.cz/site/index.php/category/poradna/divadlo/doc-phdr-josef-valenta-csc/

Texty, které nevyšly:

(1)Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) I. (aneb Výlet do džungle)

(2)Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) II. (aneb Sociální gramotnost)

Valenta, J._Zkušenostně reflektivní učení a formativní hodnocení

 

KE STAŽENÍ: 

1.

Požadavky ke zkouškám a zápočtům (pro KS ve formě tzv. studijních opor):

Přístupová hesla k otevření všech druhů požadavků - viz instrukce ze zářijové nebo únorové konzultace kombi-studia nebo z říjnové výuky denního studia.

- Požadavky ke zkoušce ze Základů pedagogiky osobnostně sociálního rozvoje, resp. z Pedagogiky osobnostně sociálního rozvoje.

- Požadavky k zápočtu z Aktuálních témat Osobnostní a sociální výchovy pro prezenční formu USŠ PřF UK.

- Požadavky k zápočtu z Diplomového semináře NMgr.studia "Pedagogika" - kombinované studium.

- Požadavky k zápočtu z Didaktiky osobnostně sociální výchovy pro kombinovanou ("dálkovou") formu NMgr. studia oboru "Pedagogika".

- Požadavky k zápočtu z Praktika sociální výchovy a primární prevence NMgr. studia "Sociální pedagogika".

- Integrace osobnostní a sociální výchovy a jiných vzdělávacích oborů - zadání.

- Příprava (DOSV + PPPSV)_formulář.

- DV pro kazu...

- FormulářLekce_kazu_dist_zamčený.

 

Zdoje informací (seznamy literatury, online texty atd.):

- Seznamy literatury ke všem předmětům:

- Literatura k předmětům

- Základní informace o OSV: http://pedagogika.ff.cuni.cz/?q=node/157

 

- Základní text pro orientaci i pro studium:

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. http://pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/Valenta_OSV%20a%20jej%C3%AD%20cesty%20k%20%C5%BE%C3%A1kovi.pdf ; https://www.researchgate.net/publication/315689757_Osobnostni_a_socialni_vychova_a_jeji_cesty_k_zakovi

(v některém z výše zavěšených manuálů/požadavků může být ještě uvedena původní, nyní již neplatná adresa tohoto textu - tato zde je platná)

 

- Další texty k předmětům:

- Dramaticko-performační koncept edukace

- Mtd


 

PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.

Telefon pracoviště: 221619703

E-mail: eva.vincejova@ff.cuni.cz

 

 

Profesní životopis

 

Vzdělání

 • 1993 - Mgr., Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešově, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; aprobace: Geografie – Pedagogika
 • 2002 - PaedDr. na UPJŠ v Košicích
 • 2012 - PhD. na katedře Pedagogiky, psychologie a andragogiky FHPV, PU v Prešově
 • Kvalifikační studium Informatiky na MC v Prešově
 • 2. atestační zkouška PF PU v Prešově
 • 1. atestační zkouška na MPC v Prešově

 Další vzdělání

The Village Project Inc. New York USA – Projekt VILLAGE – Pedagogika J.Deweya

FOLGHSKOLA Švédsko: Neformální vzdělávání dospělých – 3týdenní stáž

INFRA – Školní vzdělávací program krok za krokem“

Nadace FILIA Centrum Košice a UPJŠ Košice "Základy prevence drogových závislostí, sebereflexe a reflexe skupinových procesů“

INFOVEK - „ON Line kurz Tvorba webových stránek“ „Letní škola odborných garantů se zaměřením na správu ICT na škole“

Pedagogicko psychologická poradna pro SŠ v Košiciach: „Výchovné poradenství“ 

VUDPAP – „Cesta k emocionální zralosti“ 

Open society fund: „Zdravý životný štýl a Komunikace při řešení konfliktu“ 

MPC – Tvorba programů kontinuálního vzdělávání, Otevřená škola, Alternativní vyučovací metody – Daltonský plán, Tvorba a realizace projektů, Psychohygiena a copingové strategie, Využití ICT ve vyučovacích předmětech, Globální rozvojové vzdělávání, Prevence sociálně patologických jevů na středních a speciálních školách, Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na ZŠ, Současná školní didaktika, Prevence závislostí. 

 

Studijní pobyty – akademická Erasmus mobilita

-           2018 Ist General Lyceum of Trikala; Řecko. Teacher´s Training to the Inclusion of the Children of Foreigners (TTI) No. 20161CZ01-KA202-024034 neboli Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců

-           2017 Štátny pedagogický ústav Bratislava; Slovensko Strategické partnerství v odborném vzdělávání. Erasmus+ Teacher´s Training to the Inclusion of the Children of Foreigners (TTI) No. 20161CZ01-KA202-024034 neboli Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců

-           2017 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, katedra Pedagogiky 

-           2016 University of Granada. Inkluzívní vzdělávání v Evropě

-           2016 Birmingham, United Kingdom; Non-Formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence (Uni&NFL)

-           2015 Konstancin-Jeziorna, Poland UNI&NFL Non-Formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence”

  Přehled pracovních zkušeností v oboru  

1986–2004 Základní školy a Gymnázia v Košicích

 • Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na Základní škole a Gymnáziu (geografie, etika, informatika). Vedoucí předmětové komise společensky vědních předmětů. Externí metodička zeměpisu okresu Košice III. Koordinátorka projektů na škole Výchovná poradkyně na Gymnáziu. Členka protidrogové komise KE. Projektová vedoucí. 

2003–2013 Metodicko-pedagogické centrum – Bratislava RP Prešov, regionální pracoviště, detašované pracoviště v Košicích

 • ředitelka regionálního pracoviště MPC Prešov v Košicích (řízení pracovních týmů, realizace národních projektů ESF v regionu.
 • Regionální projektová manažerka národního projektu financovaných ESF (od 2010–2012)

§  Členka pracovní skupiny pro tvorbu Profesních standardů pedagogických a odborných zaměstnanců

§  Koordinátorka aktivity 1.1 Tvorba, inovace a implementace profesních standardů a nástrojů hodnocení rozvoje profesních kompetencí Národního projektu profesní a kariérní růst pedagogických a odborných zaměstnanců

 • Učitelka kontinuálního vzdělávání pro školní management, pro geografii a pedagogiku volného času, metodik kariérního vzdělávání, geografie. Lektorka, tvůrkyně metodik výuky pedagogiky volného času a metodik školního managementu – semináře, řízení pracovních týmů vedení závěrečných prací, oponentura závěrečných prací, člen a předseda komise na 1. a 2. atestaci, funkční vzdělávání, příprava vedoucích pedagogických pracovníků, kvalifikační, specializační a aktualizační kontinuální vzdělávání pedagogických pracovníků.

§  Výuka předatestačního vzdělávání v předmětu pedagogika, vedení závěrečných prací 1 a 2 atestace pedagogických pracovníků, předsedkyně 1 a 2 atestací v kategorii učitel v předmětu pedagogika, spoluřešitelka vědecko-výzkumných projektů – VEGA 2007 SR 1/4525/07 na Fakultě humanitních a přírodních věd Prešovské univerzity,

-           Vedení diplomových prací vysokoškolského studia na Dubnickém technologickém institutu.

-           2009 – 2014 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov  - Koordinátorka aktivity 1.1 Tvorba, inovácia a implementácia profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pre kategórie, kariérové stupne a kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení vrátane zavedenia systému ich evalvácie

§  Členka komise pro výběr, hodnocení Moderní vzdělávání pro znalostní společnost – interní posuzovatelka národních projektů SR

2013–2019 Národní institut pro další vzdělávání

§  Náměstkyně sekce strategie a inovací NIDV

§  Vedoucí oddělení vzdělávání a podpory NIDV

-           Garance kvalifikační studia Pedagogiky, Ředitelů, Asistentů pedagoga, Funkčního studia a dalších studií

-           Celostátní evaluaci vzdělávacích programů a projektů NNO dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží

-           Příprava materiálů souvisejících s akreditačním řízením MŠMT

-           Garance a tvorba ediční činnost odborných, analytických, koncepčních a metodických materiálů a publikací týkajících se DVPP

-           Garance a řízení metodické podpory v oblastech vzdělávání dětí/žáků cizinců, bezpečnosti škol, Globální rozvoj,

-           2012–2015 Řešitelka dílčího úkolu. Operační program Systémový rámec celoživotního učení (CZ.1.07/4.1.00/33.0002) Projekt: Kariérní systém.

-           Odborná oponentka výstupů ESF OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“.

2013 – dosud akademický pracovník Katedry pedagogiky FF UK a vedení oddělení praxí studentů

Vyučované předměty 

Správa a řízení školství; Řízení sociálně pedagogických institucí; Multikulturní výchova I; Multikulturní výchova II; Asistentská praxe; Asistentská stáž; Pedagogika pro učitele I.: procesy spojené s výukou; Praxe typu stáže I; Průběžná pedagogická praxe I; Průběžná pedagogická praxe II; Školní didaktika

Současné odborné zaměření 

Učitelská profese a její rozvoj; Cvičný učitel a jeho kompetence; Pedagogická prax v pregraduálním vzdělávání

 

Výzkumné projekty a projekty OPVVV

2016–2018 KEGA (003UMB-4/2016) Kariérny systém profesijného rozvoja učiteľov a model podpory profesijného učenia v škole na Katedre andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2012–2015 Kariérní systém. Operační program Systémový rámec celoživotního učení (CZ.1.07/4.1.00/33.0002) NIDV ČR

2007–2010 FHPV PU Prešov VEGA 2007 SR 1/4525/07 Ďalšie vzdelávanie učiteľov pre získanie kompetencií vo funkcii (so statusom) cvičného učiteľa

2007-2009 Metodicko-pedagogické centrum Prešov – Vytvorenie edukačného portálu

2007-2009 Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne – Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch FIT

2007-2008 Štátny pedagogický ústav – Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov na SŠ s orientáciou na testovanie

 Publikační činnost 

Monografie

VINCEJOVÁ, E.: (2014) Systém adaptace a profesního rozvoje zaměstnanců Bratislava: Metodicko – pedagogické centrum, 50 s. ISBN 978-80-8052-564-4

VINCEJOVÁ, E.: (2013) Plánovanie edukačných procesov. Bratislava: Metodicko – pedagogické centrum, 2013, 64.s ISBN: 978-80-8052-527-9

VINCEJOVÁ, E.: (2012) Základy pedagogiky voľného času pre pedagogických asistentov. (učebný text pre kvalifikačné štúdium) Prešov: Rokus, s.r.o Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov 2012 ISBN: 978-80-8052-452-4

VINCEJOVÁ, E.: (2008) Ako vo voľnom čase I. „(námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase). Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, ROKUS s.r.o Prešov, 2008.  ISBN 978-80-8045-521-7

VINCEJOVÁ, E. – VOLKOVÁ T.: (2008)  Ako vo voľnom čase II. (námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase a v detskej táborovej rekreácii): Metodicko-pedagogické centrum Bratislava. ROKUS s.r.o Prešov 2008 ISBN 978-80-8045-522-4

VINCEJOVÁ, E.: (2006) Tvorivosť v práci vychovávateľa ŠKD.: Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2006 ISBN 80-8045-413-2

Kapitoly v kolektivních monografiích

VINCEJOVÁ, E: (2019) Hospitácia ako pomoc začínajúcemu učiteľovi. Monika Brodská (ed.) Začínající učitel. s.56-59 Národní institut pro další vzdělávání Praha. ISBN:978-80-7578-012-6

VINCEJOVÁ, E: (2017) Model Podpory pedagogických pracovníkov formou metodických kabinetov. Ivan Pavlov (ed.) KONTEXTY PODPORY PROFESIJNÉHO ROZVOJA UČITEĽSTVA Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta ISBN:978-80-557-1334-2

VINCEJOVÁ, E., PAVLOV, I.: (2016) Učiteľská etika ako zdroj profesionalizácie učiteliek a učiteľov. Ivan Pavlov (ed.)  Etické kontexty andragogického posobenia. ISBN: 978-80-557-1166-9.  Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum

VINCEJOVÁ, E: (2015) Komparácia štandardov pedagóga pre kontinuálne (dalšie) vzdelávanie učiteľovv ČR a na Slovensku. Miroslav Krystoň (ed.) Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické posobenie.Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické posobenie. S. 195-206 Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, ISBN 2015978-80-557-1008-2 Publikácia je výstupom výskumnej úlohy VEGA č. 1/0754/2013 Determinanty profesijného rozvoja lektora v kontexte kvality vzdelávania dospelých.

MIHÁLIKOVÁ, J., MICHALOVIČ, V., PAVLOV, I., VINCEJOVÁ, E.: Tvorba výchovných programov v centrách  voľného času.  Bratislava 2009, IUVENTA

Články

VALÁŠKOVÁ VINCEJOVÁ, E.: (2020) Jak na formativní hodnocení. Metodická příručka pro pedagogy. Národní pedagogický institut v Praze. https://www.nidv.cz/component/nbulletins/?task=bulletins.download_pdf&id=38

VINCEJOVÁ, E., PAVLOV, I.: SLOVAK TEACHING IN THE DIMENSIONS OF PROFESSIONAL ETHICS. Rocznik Lubuski 42, s.301-315   Lubuskie Towarzystwo Naukowe Zielona Góra, Polska ISNN: 0485-3083

VINCEJOVÁ, E., PAVLOV, I.: (2014) K otázke štandardizácie profesijných kompetencií učiteľov ako súčasti komplexnej podpory profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku. Pedagogické rozhľady  Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia 3/2014 Dvojmesačník Ročník 23 Evidenčné číslo: EV 3414/09  s. 20-25 ISSN 1335-0404        

VINCEJOVÁ, E: (2014) Profesijné štandardy ako nástroj rozvoja pedagogických zamestnancov prírodovedného zamerania odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej a strednej škole – BIGECHE č.15, s.23-25, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov.  ISNN 1335–9940

Příspěvky ve sborníku

PAVLOV, I., VINCEJOVÁ, E. (2013) Profesijnými štandardami k profesijnému rozvoju pedagógov. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. Brno: Mendelova univerzita, 2013, s. 341–348. ISBN 978-80-7375-825-7.

VINCEJOVÁ, E.: (2012) Cvičný učiteľ ako objekt vzdelávania. Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie: XX. Výročná konferencia ČAPV, Praha 10.-12.9.2012

ČERNOTOVÁ M., VINCEJOVÁ, E.: (2012) Rozbor a rozvoj kompetencií cvičného učiteľa In: KOHNOVÁ, Janaed. Profesní rozvoj učitelů: sborník z konference [CD-ROM]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.  ISBN  978-80–7290-548-5.

VINCEJOVÁ, E: (2009) Reflexia pripravenosti učiteľov na reformu v odraze ich kľúčových kompetencií. In: Príprava učiteľov v procese školských reforiem [elektronický zdroj]: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17.september 2009 / Ed. Ján Kancír, Veronika Zeľová. - Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-555-0024-9.

VINCEJOVÁ, E.: (2009) Kompetencie učiteľov v pripravenosti na reformu. Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie: „Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov“ Katedra pedagogiky Fakulty humanitních a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove a Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, regionálne pracovisko v Prešove. s.283-290, Vydavateľstvo ROKUS s.r.o., Prešov 2009. ISBN 978-80-555-0064-5 

VINCEJOVÁ, E.: (2008) Kompetencie učiteľov v pripravenosti na reformu odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej a strednej škole – BIGECHE č.8, s.36-39, MPC Bratislava. ROKUS s.r.o., Prešov 2008.  ISNN 1335–9940          

ČERNOTOVÁ M., VINCEJOVÁ, E.: (2008) Hodnotenie kvality pregraduálnej prípravy učiteľov študentmi a absolventmi učiteľskej fakulty.  Zborník príspevkov medzinárodného vedeckého seminára: „Učiteľské povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity sv.   Cyrila a Metoda   Trnave a Slovenská pedagogická spoločnosť  pri SA. Trnava 2008. ISBN 978-80-8105-106-7

VINCEJOVÁ, E.: (2008) Rozvoj kľúčových kompetencií vo voľnom čase Zborník príspevkov   z   medzinárodnej  konferencie 50. výročia založenia školského internátu Domov mládeže Medická 2 Košice „Výchova ako hľadanie  dobra“. Košice 2008. ISBN 978-80-89232-41-3         

VINCEJOVÁ, E: (2008) Teoretické východiská pre renesanciu ďalšieho vzdelávania cvičných   učiteľov.  Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí seminář se konal 15. října 2008 na PdF MU v Brně. BRNO 2008. MSD spol. s r. o. ISBN  978–80–7392–052–4

Recenze:

2018 - VINCEJOVÁ, E., Recenze vědecké monografie: Tomengová, A. et al 2017. Pedagogické znalosti a profesionalita učiteľa. Banská Bystrica: Belianum, 2017. 1. vydanie. ISBN 978-80-557-1315-1 (viaz)., ISBN 978-80-557-1316-8

Od roku 2017 – odborný recenzent odborného časopisu Rocznik Lubuski Lubuskie Towarzystwo Naukowe Zielona Góra, Polska ISNN: 0485-3083

2015 - VINCEJOVÁ, E., Recenze vysokoškolské učebnice: V. Šuťáková – J.Ferencová – M. Zahatňanská „SOCIÁLNA A DIDAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA“. Wolters Kluwer ISBN 978-80-8168-548-4

2014 - VINCEJOVÁ, E., Recenze vědecké monografie: VALICA, M. – FRIDRICHOVÁ, P. – ROHN, T.:  Evalvácia a modifikácia modelov výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. Monografia vydaná v Banskej Bystrici v roku  2014. ISBN 978-80-557-0832-4. 254 s

2013 VINCEJOVÁ, E., Recenze odborné publikace: Pavlov,I., Dragulová,A.: Kompendium na prípravu pedagogických zamestnancov na vykonanie druhej atestácie. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava ISBN 978-80-8052-473-9 

     Available at ProQuest Digital Dissertations. (AAT 3422259). 
Behalova, A. (2009). Strategic reading of electronic texts. Paper presented at Research Conference, Oklahoma,USA
Behalova, A. (2008). “I’d get into another section of the course”: American undergraduates’ 
     perceptions of instructors with foreign accents. Paper presented at American Association for Applied
     Linguistics (AAAL),Washington,D.C.,USA
Behalova, A. (2007). American-born undergraduate’s perceptions of instructors with Eastern-
     European accents. Paper presented at American Association for Applied Linguistics (AAAL),California,USA
Behalova, A. (2006). American undergraduates’ perceptions of Eastern-European accents. Paper presented at
      Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL),Florida,USA
Behalova, A. (2005). Pronunciation issues of native Czechs. Paper presented at Teachers of English to Speakers of
      Other Languages (TESOL),Texas,USA
Behalova, A., & Knyshevytska, L.V. (2005). Examination of reading strategies of ESL students in composition
      classes. Paper presented at Oklahoma Teachers of English to Speakers of Other Languages (OKTESOL),
      Oklahoma,USA.
Behalova, A. (2004). Learning and teaching proper nouns and personal pronouns. Paper presented at Oklahoma Teachers
     of English to Speakers of Other Languages (OKTESOL),Oklahoma,USA.
Behalova, A. (2004). MA program evaluation: Student feedback. (project with Dr.Patricia Dunkel). Paper presented at
     Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)-Graduate Student Forum, California, USA.
 
PřílohaVelikost
Scenology of behaviour_summary.pdf349.85 KB
recenzia_profGavora.pdf144.58 KB
Dr.Strouhal_anotace předmětů.doc29.5 KB
DPKE.pdf129.31 KB
Integrace OSV a předmětů_úkol.manuál _zam.pdf139.59 KB
--Příprava_formulář_lekce_PNP-OSV-DV_LS18-2.doc30 KB
6_Praktikum sociální výchovy a primární prevence_LS20.pdf171.17 KB
17_Stud.opora-P_DidaktikaOSV_2020.pdf169.25 KB
J.Valenta_Literaturakekurzům_20-21.doc268 KB
Instrukce k DiplS_KS-ZS2020.pdf68.05 KB
Požadavky_ATOSV_ZS-20-21_.pdf127.28 KB
POSR-požadavky1_Bc_NMgr_20-21.pdf203.24 KB
FormulářLekce_kazu_dist_zamčený.doc88 KB

Aktuality

Opětovně byla zpřístupněna digitální sbírka dokumentů Kramerius https://ndk.cz/podminky-...
04. listopad 2020

 

Výběr z EIZ...

30. říjen 2020

Termíny výuky kombinovaného studia jsou

18. 1. – 23. 1.2021

8. 2. – 13. 2. 2021...

30. říjen 2020

Od 18. 10. do odvolání probíhají úřední hodiny sekretariátu výhradně distančně. Rozpis úředních...

18. říjen 2020

Důrazně žádáme všechny studenty, aby v MS Teams nedělali ve vytvořených kanálech žádné...

07. říjen 2020

On-line přednášky kurzu Sociální dovednosti pedagoga budou realizovány v novém kanálu na...

07. říjen 2020