Filozofická Fakulta

Vyučující - osobní profily

STRÁNKA OBSAHUJE OSOBNÍ PROFILY INTERNÍCH AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ  KATEDRY:

PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa                      

PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.                   

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D. 

PhDr. Ivana Tvrzová

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D.

 


   

 

PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.

Telefon pracoviště: 221 619 659

E-mail: karolina.buresova@ff.cuni.cz 

 

 

 

Profesní životopis

2012         odborná asistentka, Katedra pedagogiky FF UK v Praze, Erasmus koordinátorka

2012         Ph.D., obor Pedagogika, FF UK v Praze

2010         absolvování studijního programu CŽV– Pedagogika: Učitelství pro střední školy              

2009         absolventka oboru Pedagogika na FF UK v Praze

2010-2011   Irislingua, jazyková škola, specialista na metodiku

2009-2010   Česká komise pro UNESCO, MZV ČR, odborný asistent

2006-2010   James Cook Languages, jazyková škola , lektor

2005-2006   Mluvím, jazyková škola , lektor

2004            ZŠ Mikulandská, učitelka anglického jazyka

 

Další aktivity

2011         vědecko-výzkumný pobyt, University of Wales Trinity St David, Wales, Velká

                Británie (6 měsíců), disertační výzkum: Bilingvní školy a evropské projekty

2011         výzkumný pobyt – bilingvní gymnázia, Frankfurt, Německo (2 týdny)

2006         studentská stáž  - Česká komise pro UNESCO, MZV ČR (2 měsíce)

2010-2012 výuka na FF UK v Praze: Evropské vzdělávací instituce, programy a projekty  

                (volitelný seminář), The Czech System of education (Erasmus seminář), Global

                Education Issues (ECES)

2010-2011 vedení metodických seminářů pro lektory cizích jazyků (výuka dětí i dospělých),

                jazykové školy

 

Současné odborné zaměření

srovnávací pedagogika - jazykové vzdělávání, bilingvní vzdělávání, evropská vzdělávací politika, mezinárodní vzdělávací strategie

 

Publikační činnost

(posledních 5 let)

PÁVKOVÁ, K. Současný stav bilingvního vzdělávání v Evropě (se zaměřením na Českou republiku, Německo a Velkou Británii)Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů:  sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,  2011. ISBN 978-80-244-2815-4. 

PÁVKOVÁ, K. Téma jazykového vzdělávání v mezinárodních vzdělávacích strategiích. In  BENDL,S.; ZVIROTSKY, M. (eds.) Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Sborník z 18. výroční konference ČPdS (Praha, 16.2.-17.2.2011) (CD-ROM). Brno: Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-263-0064-9.

PÁVKOVÁ, K. Vzdělávací  projekty s evropskou tématikou na bilingvních gymnáziích. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. 2012, č.3. s.287. ISSN 0031-3815.

LORENZOVÁ, J., PÁVKOVÁ, K. Koncept komunitní školy v soudobém pedagogickém diskurzu. In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové ve dnech 4. a 5. října 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 179-199. ISBN 978-80-7435-407-6

PÁVKOVÁ, K. POrofesní standardy učitele v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Orbis Scholae, Vol. 8/3/2014. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogikcá fakulta UK. ISSN 1802-4637.

 

Vyučované předměty

Řízení institucí a vedení lidí; Základy sociální politiky; Sociální politika; Životní styl a lidské zdraví; Srovnávací pedagogika; Evropské vzdělávací instituce, programy a projekty; Czech Education System; Sociálně pedagogická praxe; Asistentská stáž.

 


 

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Telefon pracoviště 221 619 652

E-mail: hana.kasikova@ff.cuni.cz

 

  

Profesní životopis

       Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor pedagogika – čeština (1972-1977). Další vzdělávání: JASPEX, postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky, Praktikum literárně dramatické výchovy (ARTAMA), postgraduální studium dramatické výchovy (DAMU).

       Výzkumné a studijní pobyty: Fulbrigtovo stipendium pro výzkum (Univerzita Minnesota), stáže na Univerzitě Krakov, Universita Northumbria, Universita Newcastle, Vysoká škola pro umění ( Kunst Hogschool) Utrecht, Universita Lancaster,  Universita Warwick.

       Od r. 1977 pracuje na Katedře pedagogiky FF UK: studijní pobyt, aspirantura, odborná asistentka, docentka. Odborný garant učitelské přípravy na FF UK.

       Členka vědecké rady FF UK, oborové rady oboru pedagogika na FF UK a PedF UK, výchovná dramatika (DAMU), aplikovaná lingvistika (FF UK).

        Částečný úvazek na Katedře výchovné dramatiky DAMU (1993- 2009).Externí učitel Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1992- 1996), částečný úvazek na SOŠ dopravní (1977 – 1984) a ZŠ (1992). Lektorka Ústavu pro rozvoj a výzkum školství PedFUK Praha. (Školský management).

       Přednášky a vedení kursů pro ředitele, učitele a další pedagogické pracovníky, konzultantka, odborný garant  a lektorka programů vzdělávajících učitele, poradce na mentorka na ZŠ a SŠ. Výuka v zahraničí (Rakousko, Norsko, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko, USA, Kanada, Polsko, Finsko,Chorvatsko), prezentace na mezinárodních konferencích (Brazílie, Malajsie, Španělsko, Norsko aj.).

        Vedení diplomových prací. Vedení doktorandů. Vyučující v kursech celoživotního vzdělávání na FF UK a Univerzity 3.věku.

        Zapojení ve výzkumných úkolech a  grantech zaměřených na výzkum vyučování, učitelské profese (Katedra pedagogiky FF UK, DAMU, PřFUK) a žákovské populace ( PedF UK - Pražská skupina školní etnografie), řešitelka a spoluřešitelka grantů GAČR a FRVŠ, grantů MŠMT.

       Členka redakční rady Pedagogické orientace, Moderního vyučování, Tvořivé dramatiky, recenzentka časopisu Pedagogika, Pedagogické orientace, Orbis Scholae aj. Editorka nakladatelství RAABE.

Současné odborné zaměření

Obecná didaktika, školní didaktika, kooperativní učení, diverzita a edukace, inkluzívní vzdělávání, učitelské vzdělávání..

Výzkumné projekty

(posledních 5 let)

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) - 2012 – …; Projekt P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání; Téma: Učitelé učitelů a vzdělávání: analýza předpokladů výkonu povolání. - viz

 Výzkumný záměr MSM 0021620862 Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (2007 – 2013),Učitel a jeho vzdělání v kontextu současných společenských změn – spoluředitelka, koordinátora za FF UK.

GAČR 406/08/0258  Idea rovných příležitostí a kvalita vzdělávání v českém a světovém kontextu (2008-2010)“ hlavní řešitelka.

GAČR: (č. 406/06/0546). – spoluřešitelka. Řeš. A.Vališová Změny v koncepcích výchovy a vzdělávání v podmínkách učící se a pluralitní společnosti (2006-2008)

Publikační činnost

Knihy:

CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2057-2 

KASÍKOVÁ, Hana, STRAKOVÁ, Jana. (eds) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1911-8

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování.Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001, 2. vydání 2009.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997, druhé vydání 2009.

KASÍKOVÁ,Hana. Učíme(se) spolupráci spoluprací.   Kladno: AISIS, o.s., 2005, 2.vydání 2009.

KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 2.vydání 2010. ISBN 978-80-247-1734-0

KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. Pedagogické otázky současnosti. Praha: ISV, 1995.

KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J.. Individualizace a kooperace ve vyučování. Praha: STD,  1994.

KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J.. Metodologie pedagogiky. Praha: UK, 1991.

 

Další publikace (za posledních 5 let):

KASÍKOVÁ, H. Proměna vysokoškolské výuky: Zkušenost s využitím kooperativních skupin. Studia paedagogica, 2015, XX, č.2, s. 81-103.

KASÍKOVÁ, H. Zkušenostní učení v příběhovém dramatu a učitelské vzdělávání. In Krajinou zkušenostně reflektivního  učení. Brno: MU, 2013, s.68-82. ISBN978-80-210-6296-2.

KASÍKOVÁ,H. Vzdělávací  a výukové strategie pro žáky rozmanitých schopností. In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ,J.(eds). Diverzita a diferenciace v zkladním vzdělávání. Praha:Karolinum,2011. ISBN 978-80-246-1911-8

CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Rozvoj kompetence k učení na základních školách a víceletých gymnáziích. In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ,J.(eds).Diverzita a diferenciace v zkladním vzdělávání. Praha:Karolinum, 2011.ISBN 978-80-246-1911-8.

KASÍKOVÁ, H. V základním vzdělávání spolu nebo odděleně? (Téma v průsečíku různých přístupů). In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J.(eds).Diverzita a diferenciace v zkladním vzdělávání. Praha:Karolinum, 2011.ISBN 978-80-246-1911-8.

KASÍKOVÁ, H. Hledání formy nebo kvality přípravného učitelského vzdělání? In   COUFALOVÁ, J.(ed). Hledisko kvality v přípravě učitelů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-869-5

KASÍKOVÁ, H. Edukační drama a profesní rozvoj učitele. In KRYKORKOVÁ, H., VÁŇOVÁ, R. (Eds).  Učitel v současné škole. Praha:Karolinum, 2010, s.139-153. ISBN 978 – 80-7308-301-4

KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J.. Teachers social competences and the social dimension curriculum. In: KOŽUCH, B., KAHN, R., KOZLOWSKA, A., KINGTON, A., MAŽGON, J. (eds). The role of theory and research in educational practice.  Grand Forks: University of North Dakota, 2008, pp.33-42.

KASÍKOVÁ, H. Sociální kompetence učitele a možnosti jejich rozvíjení. In SPILKOVÁ, V., VAŠUTOVÁ, J.. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělání. Teaching profession in the environment of changing education requirements. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2008, s.263-267. ISBN 978-80-7290-384-9

KASÍKOVÁ, H, VALENTA, J. Educational Strategie Based on Conflict in Intercultural Education. Pedagogijska istraživanja., 2011, VIII, 1, pp.37-53. ISSN 1334-7888.

CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H. Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce: srovnání základních škol a víceletých gymnázií. Pedagogika, 2011, LXI, 2, s.144-164. ISSN 0031- 3815. 

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení: aby to fungovalo.Metodický portál RVP, 2011. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13897/kooperativni-uceni-aby-to-fungovalo-.html/

KASÍKOVÁ, H. Výuka v kooperativních strukturách. Metodický portál RVP, 2011. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14191/vyuka-v-kooperativnich-strukturach-.html/

KASÍKOVÁ, H, ŽÁK, V. Učíme děti učit se. Evaluační nástroj k posouzení rozvoje kompetence k učení ve výuce. (2011)

KASÍKOVÁ, H. Spolupráce učitelů: výzva školní praxi  a učitelskému vzdělání? In KREJČOVÁ,L., MERTIN, V. (eds). Škola jako místo setkávání 2010. Sborník příspěvků z konference konané 19.4. 2010. Praha: FF UK, 2010. ISBN 978-80-7308-310-6.

KASÍKOVÁ, H. Výukové strategie a potenciál diverzity ve třídě.Pedagogická orientace, 2009, č.3, s.3-21.

KASÍKOVÁ, H, DUBEC, Michal. Spolupráce učitelů: od větší k menší neznámé. Studia  Paedagogica, roč.14, 2009,č.1, s. 67 – 86.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení: od teorie k praxi výuky založené na spolupráci žáků. Psychologie pro praxi, XLIV, 2009, č.3-4, s. 85 – 97.

KASÍKOVÁ, H. Kooperácia a tímy v triede a škole. Sprievodca triedneho učitelá. Bratislava: Nakladatelstvo Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2009, aktualizace December 2009, C.2.13, s.1-29.

Vyučované předměty

Obecná didaktika, Školní didaktika, Didaktický seminář, Kooperace a týmová práce, Výchova, vzdělávání a diversita, Pedagogika pro učitele.


 

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. 

Telefon pracoviště: 221619703

E-mail: tereza.komarkova@ff.cuni.cz

 

 

Profesní životopis

Přehled vzdělání

 • 1999-2003 Gymnázium, Arabská 14, Praha 6 – Vokovice, třída se zaměřením na humanitní předměty
 • 2003-2008 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, studijní program: psychologie, studijní obor: psychologie-speciální pedagogika (pětileté magisterské studium, udělený titul Mgr.)
 • 2008-2012 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, studijní obor: pedagogická psychologie (doktorské studium, udělený titul Ph.D.)

Další vzdělání

 • 2007-2011 Sebezkušenostní výcvik v dynamicky a hlubinně orientované skupinové psychoterapii v modelu SUR
 • 2010-2013 Školička SUR – teoretické vzdělávání v psychoterapii
 • Vybrané absolvované kurzy v oboru: Test stromu, Test kresby postavy (FDT), Test apercepce ruky (TAR) a Lűscherův barvový test (Mgr. Zdeněk Altman), Vedení dětské skupiny (PhDr. Václava Masáková), Metody protipředsudkové výchovy (Mgr. Václav Šneberger), Školící  a výcvikový kurz WISC-III (PhDr. Dana Krejčířová), Školící  a výcvikový kurz SON-R, Školící a výcvikový kurz MMPI – 2 (PhDr. Karel Netík), Diagnostika pozornosti jako součást psychologického vyšetření – užívání testu D2, Diagnostika rodiny ve školských poradenských zařízeních. Užívání testu rodinných vztahů, Diagnostika a intervence pro žáky se sociokulturním znevýhodněním (PhDr. Jana Zapletalová), Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (Mgr. Jiřina Bednářová), Základní výcvikový kurz – první pomoc proti šikaně a kyberšikaně (PhDr. Michal Kolář), aj.

Dosavadní odborná praxe a zaměstnání

 • 2005-2007 v rámci neformální skupiny lektorka v projektu SAMOfor (zlepšování sociálních dovedností dětí z dětských domovů – skupinová práce s dětmi 2. stupně ZŠ)
 • 2007-2009 projektová managerka a lektorka projektu Za SAMOstatností, o.p.s. Rozmarýna (zlepšování informovanosti a sociálních dovedností – skupinová práce s adolescenty)
 • 2012-2013 Prevence ve škole, o.s. – lektorka
 • od 1.9.2009 doposud Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno – psycholog (diagnostika, individuální terapeutická práce, práce se skupinami)
 • od 1.2.2013 doposud Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky – akademický pracovník
 • od 1.4.2014 doposud Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra psychologie – vědecký pracovník

 

Aktuální výzkumný projekt

 • 2014 – 2016  Legitimizace stereotypů v české společnosti (ověření a integrace teoretických konceptů), projekt podpořen GAČR, Pedf UK, členka řešitelského týmu (Hnilica, K., Bariekzahyová, T., Smetáčková, I., Francová, V.)

 

Publikační činnost (posledních 5 let)

BARIEKZAHYOVÁ, T., ŠAFR, J. Osobnostní charakteristiky a sociální mobilita. In DOLEJŠ, M., CHARVÁT, M., NEUSAR, A., BENDOVÁ, K. (Eds), PhD existence 1. česko slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (132-144). Sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2858-1

ŠAFR, J., BARIEKZAHYOVÁ, T. Vůle – zdroj mobilitního vzestupu? Socioweb, 4/2011. Dostupné na: http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=376&lst=116  

BARIEKZAHYOVÁ, T. Osobnost jedince v procesu dosahování sociálního statusu – směrem od sociální reprodukce k hledání zdrojů mezigenerační vzestupné sociální mobility. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012 (nepublikovaná disertační práce).

ŠAFR, J., BARIEKZAHYOVÁ, T.  Výchovné styly rodičů a osobnostní rysy: vliv na status a mezigenerační třídní mobilitu. In ŠAFR, J. a kolektiv, Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012, 166 s. ISBN 978-80-7330-188-0.

ŠAFR, J., BARIEKZAHYOVÁ, T. Personality traits, socialization agents in family of origin and stratification process: Self-esteem and parenting styles. In PRUDKÝ, L. (Ed.) Values, Stratification, Transformation. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 471 str. ISBN 978-80-7380-401-5.

SMETÁČKOVÁ, I., BARIEKZAHYOVÁ, T., FRANCOVÁ, V., HNILICA, K. Dehumanizace v medicíně: rizika a přínosy. In PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. (Ed.) Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5471-0

 

Vyučované předměty

Pedagogická psychologie, Specifické poradenské problémy, Rodinná výchova a náhradní rodinná výchova, Psychopatologie, Metodologie pedagogiky, Statistika pro pedagogy, Souvislá praxe k poradenství, Pedagogika pro učitele II.

 


 

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa    

Telefon pracoviště: 221 619 655

E-mail: jaroslav.kota@ff.cuni.cz

 

 

Profesní životopis

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy - obor filosofie a psychologie, doktorát na katedře filosofie, habilitace v oboru pedagogika, výcvik v Ballintovských skupinách.

 Kabinet pro modernizaci výuky, katedra pedagogiky FF UK.

V letech 1995-1999 byl ředitelem Pedagogické laboratoře při školském úřadu Praha 1. Na FF UK pracoval řadu let v knihovnické a v inventarizační komisi, byl pověřen jejich řízením. Od února 2000 do ledna 2003 byl proděkanem FF UK pro doktorské studium, celoživotní vzdělávání a akreditace. Na katedře pedagogiky zastává funkci zástupce vedoucího katedry. V r. 1995 byl zvolen prezidentem společnosti Czechdidac, která sdružuje výrobce, distributory a uživatele moderní vyučovací techniky v České republice a v r. 1998 se stala jak členem mezinárodní organizace Worddidac, tak Deutsche Didacta Verband (viz k tomu www: czechdidac.cz). Je členem výboru Společnosti fenomenologické filosofie a psychoterapie a členem České lékařské společnosti – v sekci psychoterapie. Po listopadu 1989 pracoval jako nezávislý odborník ve školské komisi městské části Praha 5, v současné době již několik let pracuje ve školské komisi Praha 1. Je členem redakční rady časopisu Pedagogika.

 

Současné odborné zaměření

Otázky pedagogiky a interdisciplinární vztahy ve společenských vědách, obecná pedagogika, sociologie výchovy a sociální psychologie, problematika učitelské profese a role učitele ve společnosti.

 

Výzkumné projekty

(posledních 5 let)

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání (2012 ...) - viz

 

Publikační činnost

(posledních 5 let)

 

Vyučované předměty

 

Literatura k předmětu Teorie člověka: 

http://pedagogika.ff.cuni.cz/?q=node/183

 


 

PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.  

Telefon pracoviště: 221 619 650,

E-mail: jitka.lorenzova@ff.cuni.cz

 

 PhDr. Jitka Lorenzová, PhD.

 

 

Profesní životopis

1984: Absolventka FF UK Praha, obor český jazyk – pedagogika

1985: PhDr. na FF UK Praha.

2005: Ph.D., FFUK Praha.

 

1.  9.1984 – 31.10.1984: stáž na katedře pedagogiky FF UK
1.11.1984 – 30.  9.1985: odborná pracovnice, katedře pedagogiky FF UK
1.10.1985 – dosud: odborná asistentka katedry pedagogiky FF UK

1.9.1984  – 31.1.1985: učitelka českého jazyka na ZŠ Londýnská, Praha 2, poloviční úvazek
1.2.1985 – 30.6.1985: učitelka českého jazyka a estetické výchovy na střední zdravotnické škole v Kandertově ulici, Praha 8, poloviční úvazek
1995 – 2010: Výuka na PřF UK v rámci úvazku na kat. pedagogiky při přípravě učitelů přírodovědných předmětů.
2005 – dosud: Výuka v kursech celoživotního vzdělávání organizovaných FF UK.

2008: Lektorská spolupráce s UNI Palackého v Olomouci a Střediskem služeb škole Mladá Boleslav v CŽV kursu přípravy metodiků školní prevence.

2008 – dosud: Vedení seminářů v Národním institutu dalšího vzdělávání Praha v rámci celoživotního vzdělávání učitelů.

Přednášky a spolupráce se zahraničím
1999 / 14. – 20. 5. soubor přednášek na fakultě věd o výchově Univerzity Complutense v Madridu v rámci Programu Erasmus na téma:
El sistema educativo en la República Checa, la preparación del profesorado – sus jalones históricos y tendencias actuales del desarrollo (Vzdělávací systém v české republice, příprava učitelů – jejich historické zdroje a aktuální tendence rozvoje).

2003: Externí spolupracovnice Universidad Nacional de Educación a Distancia při zpracovávání zprávy o  studiu pedagogiky na evropských univerzitách.

04/2008: přednášky na Filosofické fakultě University v Lublani v rámci Programu Erasmus: Změny ve vzdělávání v postmoderní společnosti.

Vzdělání:

Komplexní psychoterapeutický výcvik ISZ "Umění terapie" (750 hodin) akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

 

Certifikáty odborných seminářů (Pražská psychoterapeutická fakulta):

Logodiagnostické metody

Strukturované metody logoterapie

Tragická triáda logoterapie

Transakční analýza

Dasseinsanalytický výklad snů

Problémy komunikace s abnormálními osobnostmi

Rodinná tvarová terapie

Gestalt terapie

Práce se stresem

 

Členství v odborných společnostech:

Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice - členka Výkonné rady.

 

Současné odborné zaměření

Sociální pedagogika, etopedie, teoretické otázky výchovy, etika pomáhajících profesí, etická výchova.

 

Účast na grantech:

 (posledních 5 let)

– Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) - 2012 – …; Projekt P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání.  

VZ MSM 0021620862: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (odpovědná řešitelka prof. dr. V. Spilková, CSc.)

Název DÚ: Etické aspekty práce učitele a výchova k hodnotám

Zařazení do struktury: 1. 6. Zkoumání etické dimenze učitelské profese z hlediska pedagogické antropologie (koncipování modelu profesní etiky, etického kodexu učitele)(20056-2013)

MŠMT ČR 8994/2006-M4: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2006, projekt katedry občanské výchovy a filozofie Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů.; 2006-2007

GAČR: č. 406/08/0258 – Idea rovných příležitostí a kvalita vzdělávání v českém a světovém kontextu (odpovědná řešitelka doc. dr. H. Kasíková, CSc.)

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání (2012...) - viz

GAP: 407/10/0796 - Autorita a její proměny v edukačním prostředí

 

Publikační činnost

(posledních 5 let)

LORENZOVÁ, J. Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. 335 s. Ediční řada Humanitas, sv. 9. ISBN 978-80-7308-650-3.
https://e-shop.ff.cuni.cz/knihy/monografie/psychologie__sociologie__pedagogika/kontexty_vzdelavani_v_postmoderni_situaci-1327

LORENZOVÁ, J. Autonomie, autenticita, solidarita, a diference jako předpoklady výchovy v současném multikulturním světě. In PELCOVÁ, N. A KOL. Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů. Praha : PedF UK 2007, s. 60-80. ISBN 80-7344-132-2.

LORENZOVÁ, J. Postmodern Change in the Congnitive Paradigm and Its Consequences for the Methodology os Social Sciences.In: KOŽUCH, B., KAHN, R., KOTZLOWSKA, (ed). Practical Science of Society. University of North Dakota, Grand Forks, 2008, s. 31-40. ISBN 978-1-60725-933-6

LORENZOVÁ, J. Sistem vzgoje in izobraževanja v Česki republiki. In Sodobna pedagogika. Spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja. 1, 2009, s. 260-280. ISSN 0038-0474.

LORENZOVÁ, J. Problém solidarity a jeho interpretace. In PELCOVÁ,N., HOGENOVÁ, A. (Eds.) Éthos ve výchově, umění a sportu. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2009, s. 193-211. ISBN 978-80-7290-387-0

LORENZOVÁ, J. Etická výchova v současné škole. Praha : RAABE, 2009. 34. aktualizace, leden, 2009, s. 1-2. ISSN 1801-8289

LORENZOVÁ, J. Etická výchova v předškolním věku? Zpravodaj pro mateřské školy. Leden 2010. s. 1-3.ISSN 1803-6694

LORENZOVÁ, J. Zásady etické výchovy v předškolním věku aneb Jak na to v praxi. Zpravodaj pro mateřské školy. Březen 2010, s. 1-2. ISSN 1803-6694

LORENZOVÁ, J. Téma tělesnosti v myšlenkové tradici a v kontextu učitelské profese. In PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ, A. et. al. Imaginace ve výchově, umění a sportu (filosofická reflexe). Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2010, s. 102-121. ISBN 978-80-7290-433-4

LORENZOVÁ, J. Učitelství ve změněných sociálních podmínkách a vnitřní předpoklady učitele pro sociálně pedagogickou práci. In KRYKORKOVÁ, H., VÁŇOVÁ, R. a kolektiv Učitel v současné škole. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, s. 79-93. ISBN 978-80-7308-301-4

LORENZOVÁ, J. Otázky legitimity výchovy k hodnotám v postmoderní době. In  HÁBL, J., DOLEŽALOVÁ, J. (eds.) Sborník příspěvků z konference Humanizace ve výchově a vzdělávání, východiska,možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 89-107. ISBN 978-90-7435-068-9

LORENZOVÁ,J. Etická výchova. In VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, A. (eds.) Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2011, s. 289-309. ISBN 978-80-247-3357-9

LORENZOVÁ, J. From Constructivism to Narrativity: The Consequences for Pedagogical Research. In Studia Edukacyjne, Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, č. 16, 2011, s. 207-219. ISBN 978-83-232-2361-0, ISSN 1233-6688, indexováno v European Reference Index for the Humanities

LORENZOVÁ, J. The Notion of Reality As a Radical and Social Construct; The Consequences of Theory for Empirical Research. In MCDERMOTT, J. C., KINGTON, A., MATULČÍKOVÁ, M. (eds.) Paradigms and Research of Educational Practice. Los Angeles : Antioch University Los Angeles, Department of Educacion, 2012, s. 9-21. ISBN 978-1-61364-956-5.

LORENZOVÁ, J. Dialog ve výchovném vztahu na půdě světa. In PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ, A. et. al. Dialog ve výchově, umění a sportu. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2012, s. 166-185. ISBN 978-80-7290-428-0

LORENZOVÁ, J. Kompetence sociálního pedagoga v aktuálním kontextu proměn paradigmatu poznání, výchovné pomoci a autority. In VALIŠOVÁ, A. a kol. Autorita v edukační a sociální práci. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012, s. 215-222. ISBN 978-80-7395-507-6.

LORENZOVÁ, J. O smyslu profesní etiky učitelství. In PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ, A. et. al. Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu (Filosofická reflexe lidského jednání). Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, s. 92-108. ISBN 978-80-7290-605-5.

LORENZOVÁ, J. K epistemologickým východiskům narativní metafory: jiný pohled na patologii rodiny. In Hoferková, S. (ed.). Socialia 2012. Rodina a sociálně patologické jevy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 399- 422, ISBN 978-80-7435-232-4.

LORENZOVÁ, J. , PÁVKOVÁ, K. Koncept komunitní školy v soudobém pedagogické diskursu. In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové ve dnech 4. a 5. října 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 179-199. ISBN 978-80-7435-407-6  

LORENZOVÁ, J. Ústavní péče jako předmět sociálních reforem. In SYCHROVÁ, A. (ed.) Ústavní péče v resocializačním kontextu. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, s. 58-91. ISBN 978-80-7395-756-8, ISBN CD ROM 978-80-7395-757-5   

LORENZOVÁ, J. Skryté kurikulum, stále aktuální problém školy a pedagogiky. Paidagogos, časopis pro pedagogiku v souvislostech, roč. 2015, č. 4, s. 5-46, ISSN 1213-3809, dostupné z: http://www.paidagogos.net/issues/2015/2/article.php?id=2  

 

Recenze:

LORENZOVÁ, J. Recenze vědecké monografie ONDREJKOVIČ, Peter., MAJERČÍKOVÁ, Jana. Vysvetlenie, porozumenie, interpretácia v spoločenskovednom výskume. In Pedagogika, roč. LXIII, č. 3, 2013, ISSN 0031-3815, s. 404-407.

 

Vyučované předměty

Základy sociální pedagogiky; Sociálně pedagogické teorie; Sociálně pedagogické metody; Krizová intervence; Etická výchova/Kapitoly z etiky a mravní výchovy; Sociální deviace a prevence; Reflexe sociálně pedagogických aktivit v institucích

 


   

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 

vedoucí katedry

 

Telefon pracoviště: 221 619 647

E-mail: martin.strouhal@ff.cuni.cz

 

 

   

Profesní životopis

Vystudoval pedagogiku a filosofii na FFUK kde též obhájil disertaci o Durkheimově morální sociologii a sociologii výchovy. Vystudoval rovněž operní zpěv. Učil na různých pražských gymnáziích, zejména na Malostranském gymnáziu a GJN. Na katedře pedagogiky FFUK působí od r. 2010. Vedle výzkumné a pedagogické činnosti se věnuje koncertní interpretaci operní a písňové literatury barytonového oboru.

Od r. 2011 vede katedru pedagogiky FFUK.

Členství v redakčních radách: Časopisy e-Pedagogium, Pedagogický časopis/Journal of Pedagogy (Slovensko) a Studia Paedagogica.

 

Současné odborné zaměření

-         analýza soudobé situace pedagogických věd a hledání jejich teoretického ukotvení ve světle durkheimovských inspirací a soudobé francouzské filosofie výchovy

-         výzkum perspektiv humanitního vzdělávání 

-         postmoderní relativizace a její důsledky pro pedagogiku 

Výzkumné projekty:

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) - 2012 - ...; Projekt P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání.

Koordinátor týmu na KPed FFUK.

 

Publikační činnost

Monografie:

STROUHAL, M. Emile Durkheim – sociolog a pedagog. Praha: FFUK, 2011.

STROUHAL, M. Teorie výchovy. K vybraným problémům jedné pedagogické disciplíny. Praha: Grada Publishing, 2013.

Kapitoly v kolektivních monografiích a recenzovaných sbornících:

STROUHAL, M. Několik poznámek k teorii morální výchovy Emila Durkheima. In: Vališová, A. (Ed.) Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha: Karolinum 2005, s. 88–103.

STROUHAL, M. O různých podobách autority. Příspěvek k  filosofii výchovy. In ZAHATŇANSKÁ, M. – DUPKALOVÁ, M. (eds.) Vybrané kapitoly z teórie výchovy. Prešov: UNIPO, 2013, s. 67 – 75. ISBN 978-80-555-0941-9

STROUHAL, M. Profese a povolání. K úskalím procesu profesionalizace učitelství. In KRAJČOVÁ, N. – ŠUŤÁKOVÁ, V. (eds.) Učitel’ na ceste k profesionalite. Prešov: UNIPO, 2013, s. 26 – 36. ISBN 978-80-555-0984-6

STROUHAL, M. Tertium datur – teorie výchovy jako praktická teorie mezi filosofií a vědou. In: Jedlička, R. Koťa. J. (edit.) Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014 (v tisku).

Články:

STROUHAL, M. Vztah individua a společnosti ve světle morální teorie Emila Durkheima. První část. In: Pedagogika 2/2004, s. 144–156.

STROUHAL, M. Vztah individua a společnosti ve světle morální teorie Emila Durkheima. Druhá část. In: Pedagogika 3/2004, s. 214–226.

STROUHAL, M. K morálním a pedagogickým aspektům Durkheimova pojetí socializace. In: Pedagogický časopis/Journal of Pedagogy 1/2010, s. 25–48.

STROUHAL, M. Pedagogika v postmoderní době. In: Pedagogika II/2011. Praha: PedF UK, 2011, s. 1-4.

STROUHAL, M. K problematice antinomičnosti pedagogických diskursů. In: e-Pedagogium III/2012. Olomouc: PedF UPOL, 2012, s. 123-133.

KOŤA, J. - STROUHAL, M. Jak dál v oblasti teorie výchovy? In Pedagogika IV/2012. Praha: PedF UK, 2012, s. 257-359.

 STROUHAL, M. Teorie výchovy v postmoderní době: krize, nebo nová příležitost? Úvaha o univerzalitě a komplexnosti v pedagogických souvislostech. In: Pedagogika IV/2012. Praha: PedF UK, 2012, s. 360-369.

STROUHAL, M. K filozofickým předpokladům hledání výchovy k autenticitě. Úvaha o antinomiích a abstrakcích v pedagogickém myšlení. In: Studia paedagogica 18 (2-3), 2013, s. 11-29.

STROUHAL, M. - KOŤA, J. Tajemství, čin a naděje. Vybrané motivy Marcelovy filosofie jako inspirace pro výchovu ke spiritualitě. In Paidagogos, 2013 (2). Olomouc: Paidagogos, 2013, s. 280-301. Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2013/2/article.php?id=18>


Vyučované předměty

Obecná pedagogika; Teorie výchovy; Úvod do pedagogiky. 

Podrobnější anotace předmětů a požadavky zde.

 


 

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.           

Telefon pracoviště: 221 619 648

E-mail: martina.svandova@ff.cuni.cz


small_Schránka 01.jpg

 

Profesní životopis

Vzdělání:

·         1988-95 Univerzita Palackého Olomouc, fakulta filozofická – obor psychologie (magisterské studium)

·         1989-93 Univerzita Palackého Olomouc, fakulta pedagogická – obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči (magisterské studium)

·         2003-08 Univerzita Palackého Olomouc, fakulta pedagogická – obor speciální pedagogika (doktorské studium)

Výcviky:

 • Lektor – trenér (Labyrint Kladno)
 • Výcvik pracovníků linek důvěry (Remedium Praha)
 • Rozvojový program pro lékaře a psychology ve službách pro osoby se zdravotním postižením (UK Praha)
 • Logoterapie (Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc)
 • Dětská klinická psychologie (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha)
 • Psychodiagnostika v personalistice (Testcentrum Praha) 

Kurzy:

 Administrace psychodiagnostických testů (SON-R, Woodcock-Johnson, IDS, …); Psychodiagnostika dětí s kombinovanými vadami; Diagnostika poruch autistického spektra; Diagnostika matematických schopností u žáků ZŠ; Muzikoterapie; Metoda dobrého startu

Dosavadní praxe: 

·         1993-96 Dětský rehabilitační stacionář Kladno – psycholog

·         1996 - dosud OSVČ v oborech Psychologická diagnostika a poradenství, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a lektorská činnost

·         1999-2004 Speciálně pedagogické centrum pro děti s kombinovaným postižením Beroun – psycholog

·         2009-2014 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno – psycholog

·         2013-15 Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (projekt MŠMT ČR) – lektor (vzdělávání učitelů, asistentů pedagoga)

Současné odborné zaměření:

Speciální pedagogika, pedagogická psychologie, patopsychologie, psychologická a pedagogická diagnostika – se zaměřením zejména na problematiku specifických vývojových poruch učení, poruch autistického spektra, vývojových poruch řeči, poruch vývoje CNS, kombinovaných postižení, školní zralosti

Kvalifikační práce:

ŠVANDOVÁ, M. Využití testu sémantického výběru pro psychologickou diagnostiku matek dětí s dětskou mozkovou obrnou. Olomouc: 2008. Dizertační práce. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta. 

Vyučované předměty 

Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Speciální pedagogika, Předškolní pedagogika, Diagnostické metody v poradenství, Pedagogika pro učitele II, Základy pedagogického poradenství

 


 

PhDr. Ivana Tvrzová

 

Telefon pracoviště: 221 619 656

 E-mail: Ivana.Tvrzova@ff.cuni.cz

 

Profesní životopis

Absolventka Filozofické fakulty UK, učitelství čeština - pedagogika. Působila na základní škole, v pedagogicko-psychologické poradně, od r. 1983 pracuje na oddělení učitelské přípravy a pedagogických praxí při katedře pedagogiky FF UK. Externě působila na řadě středních škol (gymnázium, odborné školy, prezenční i externí studium). V současné době působí v oblasti dalšího vzdělávání učitelů a celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků (FF UK, PřF UK, PedF UK, NIDV, Služba škole MB).

 

Současné odborné zaměření

Učitelské vzdělávání. Transformace české školy.

 

Publikační činnost

(posledních 5 let)

TVRZOVÁ, I. Školy a jejich alternativy. Vybrané otázky vzdělávací politiky a řízení školství. In Vališová, A.; Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007, s. 91–117. ISBN 978-80-247-1734-0.

TVRZOVÁ, I. Proměna současné školy z hlediska žáka. In Pomáhající profese      v reflexi aktuálních společenských proměn.  Ústí nad Labem: UJEP, 2009, s. 224 - 229. ISBN 978-807414-123-2.

DVOŘÁKOVÁ, M., TVRZOVÁ, I.  Proměna současné školy z hlediska učitele. In KRYKORKOVÁ, H. , VÁŇOVÁ, R. aj. Učitel v současné škole. Praha: FF UK, 2010, s. 281 – 301. ISBN 978-80-7308-301-4.

DVOŘÁKOVÁ, M., TVRZOVÁ, I. Mýty o základních školách a víceletých gymnáziích. In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. aj. Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011, s. 173 – 191. ISBN 978-80-246-1911-8.

DVOŘÁKOVÁ, M., KOLÁŘ, Z., TVRZOVÁ, I., VÁŇOVÁ, R. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5039-2.

 

Vyučované předměty

Učitelské studium: Úvod do pedagogiky; Pedagogika I;
Oborové studium: Průběžná pedagogická praxe; Praxe typu stáže; Asistentská praxe; Souvislá pedagogická praxe – učitelství; Didaktika pedagogiky; Správa a řízení školy; Didaktický seminář

 


 

 

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Telefon pracoviště: 221 619 651

E-mail: josef.valenta@ff.cuni.cz

 

 

 

Profesní životopis

Učitelství pro střední školy: latina – dějepis (FFUK); rozšíření: pedagogika (FFUK); výchovná dramatika (DAMU), aplikovaná sociální psychologie (PGS - FFUK). PhDr. (FFUK, didaktika jazyka latinského), CSc. (FFUK, pedagogika/dějiny přípravy učitelů středních škol), docent (DAMU, dramatická umění se zaměřením na výchovnou dramatiku).

Pravidelná výuka (kmenové zařazení): Katedra pedagogiky FF UK; Katedra výchovné dramatiky DAMU Praha (http://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-vychovne-dramatiky; josef.valenta@damu.cz ) - též člen oborové rady pro doktorské studium; výzkumná činnost na DAMU: spolupráce s (výzkumným) Ústavem teorie scénické tvorby DAMU (http://www.damu.cz/cs/umeni-veda-vyzkum/ustavy/ustav-dramaticke-a-scenicke-tvorby-damu).

Soukromá praxe v oboru vzdělávání dospělých (další vzdělávání pedagogických pracovníků; kurzy rétoriky – veřejného vystupování; kurzy pro lektory obecně a lektory osobnostního a sociálního rozvoje atd.).

- Další praxe dříve i dnes: AISIS Kladno (garant kurzů osobnostní a sociální výchovy v projektu Dokážu to? – www.doto.cz),  Středisko pedagogických informací Mladá Boleslav, Ústav rozvoje školství při PedF UK Praha, PedF UJEP Ústí nad Labem, PedFUK Praha, Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy - Karlínské Spektrum, instituce pro další vzdělávání učitelů, knihovníků, pracovníků státní a veřejné správy, finančnictví apod., společenské organizace a vzdělávací agentury (lektorská činnost). Pravidelný lektor letní školy pedagogiky experesívních oborů PedF UP Olomouc a NUVu Praha "Prázdniny trochu jinak" - http://prazdniny.edaos.cz.

Spolupracovník VUP při tvorbě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání a pro gymnázia - průřezové téma "osobnostní a sociální výchova" a při vytváření její metodiky – www.vuppraha.cz; nyní pod gescí NUV - www.nuv.cz. Spolupracovník projektu pro interkulturní výchovu Varianty-Equal (Člověk v tísni při ČT – www.varianty.cz); spolupracovník Projektu Odyssea (www.odyssea.cz); v současnoti spolupráce s Českou školní inspekcí v projektu Národního systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy (téma: sociální gramotnost) (viz texty Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory I + II). Člen redakční rady Tvořivé dramatiky. Člen Sdružení pro tvořivou dramatiku (http://www.drama.cz/std/index.html), Scénologické společnosti (http://www.scenologie.cz/), České společnosti tvrdého dramatu a mužského pěveckého sboru Podhousečtí příležitostní pěvci (podhousečtí = z kraje pod hradem Houska v Polomených horách).

Současné odborné zaměření

Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje (osobnostní a sociální výchova), didaktika osobnostní a sociální výchovy, teorie metod osobnostního a sociálního rozvoje; dramatická výchova; paradivadelní edukační činnosti; scénologie a sémiotika mimodivadelního chování (scéničnost/divadelnost každodenní komunikace); dramaticko-performanční pojetí edukace  (vč.práce učitele); výzkum "div-dram" uměním.

Výzkumné projekty

(posledních 5 let)

– Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) - 2012 – …; Projekt P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání; Téma: Učitelé učitelů a vzdělávání: analýza předpokladů výkonu povolání (spoluředitel – tématika pojetí vztahu teorie a praxe v myšlení vybraných typů „vzdělavatelů vzdělavatelů“). - viz

– Výzkumný záměr MSM 0021620862 „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“ (2007 – 2013), dílčí úkol „Učitel a jeho vzdělání v kontextu současných společenských změn“ –  spoluřešitel (didaktika osobnostní a sociální výchovy).

– GAČR 406/08/0258  „Idea rovných příležitostí a kvalita vzdělávání v českém a světovém kontextu“ (2008-2010 – řešitel dílčího úkolu (behaviorální edukace jako prostředek vytváření rovných příležitostí). 

– GAČR 408/07/0432  „Podoby a způsoby herectví.“; DAMU Praha; řešitel dílčího tématu (scénologie běžného chování, mimodivadelní teatralita v chování)

– Projekt: „Modelové očekávané výstupy k tématickým okruhům průřezových témat pro ZŠ a G.“ ;Výzkumný ústav pedagogický v Praze;  (spoluřešitel úkolu: zpracování doporučených očekávaných výstupů k osobnostní a sociální výchově)

– GAČR S406181880  „Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.“  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc;  (dílčí studie k pedagogice osobnostně sociálního rozvoje).

– GAČR 406/06/0546 – „Změny v koncepcích výchovy a vzdělávání v podmínkách učící se a pluralitní společnosti” (2006-2008) – spoluředitel (osobnostní a sociální výchova).

– Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) - 2012 - ...; Projekt P15:  Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání.

Vyučované předměty

Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje; Aktuální témata osobnostní a sociální výchovy; Didaktika osobnostní a sociální výchovy; Osobnostní a sociální výchova v různých učebních předmětech; Dramatická výchova a hraní rolí ve výchově; Scénické postupy v edukaci; Komunikace a didaktika komunikace; Diplomový seminář; Veřejné vystupování a rétorika; Kazuistický seminář (učit. studium).

 

Publikační činnost

(texty publikované pouze na webu, mimo nakladatelství a oficiální časopisy, jsou zde)

Monografie, samostatné publikace:

VALENTA, J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik - srovnání systémů. Praha, ISV, 1999.

VALENTA, J. Učit se být. Praha – Kladno: STROM – AISIS, 2000. Online verze (2005): http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/201/UCIT-SE-BYT.html/

VALENTA, J. Jednoduché metody dramatické výchovy (hraní rolí) ve výuce různých předmětů. Praha: Raabe, 2003.

VALENTA, J. Manuál k tréninku řeči lidského těla (didaktika neverbální komunikace). Kladno: AISIS, 2004.

VALENTA, J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky (Hraní rolí ve výchově a vyučování; Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí). Praha: Institut sociálních vztahů, 1995

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006.Online verze (2012):http://www.dokazuto.cz/wp-content/uploads/osv_a_jeji_cesty_k_zakovi.pdf

VALENTA, J. Scénologie krajiny. Praha: DAMU-KANT, 2008. (Polomené hory - Kokořínsko z pohledu divadelnosti a dramatičnosti). 

VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. 3. uprav. vyd., Praha: Grada Publishing, 2008. 

VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. 2. uprav. vyd., Kladno: AISIS, 2010.

VALENTA, J. Scénologie (každodenního) chování. Praha: AMU-KANT, 2011. (Scenology of ⁄everyday⁄ behaviour - http://pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/Scenology%20of%20behaviour_summary.pdf

VALENTA, J. Komunikace pro strážce. Litoměřice: Asociace strážců přírody, 2013. Online verze (2012): http://strazprirody.cz/files/komunikace_pro_strazce.pdf

VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada Publishing, 2013.

VALENTA, J. Pověsti z území obce Blatce. Blatce: Pšovka - Okrašlovací spolek Kokořínska a Obecní úřad Blatce, 2014. (starší online verze viz http://blatce.cz/o-obci/povesti/ )

VALENTA, J. Metafora divadla jako paradigma výzkumu. (publikace zveřejněná pouze na webu katedry). Viz: Metafora divadla jako paradigma výzkumu.

Kapitoly v monografiích:

VALENTA, J. Pekárková, A., Učitel a mezilidské vztahy ve třídě jako součást kurikula. In Krykorková, H., Váňová, R., (eds.) Učitel v současné škole. Praha: Karolinum, 2010, s. 95 - 118 isbn 978-80-7308-301-4

VALENTA, J. „Na stropě to nenajdeš“ aneb osobnostní a sociální výchova, rovné příležitosti k učení a učitel. In Krykorková, H., Váňová, R., (eds.) Učitel v současné škole. Praha: Karolinum, 2010, s. 167-184. 118 isbn 978-80-7308-301-4

VALENTA, J. Komunikace verbální a nonverbální. In Ludíková, L. a kol. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. Olomouc: UPOL 2010, ss. 82-96. (978-80-244-2655-6, 168 s.)

VALENTA, J., Personálně-sociální rozvoj. In Ludíková, L. a kol. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. Olomouc: UPOL 2010, ss. 97-110. (978-80-244-2655-6, 168 s.)

VALENTA, J. (+ CHVAL, M., KASÍKOVÁ, H.) Rozvoj kompetence k učení na základních školách a víceletých gymnáziích. In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1911-8, s. 134-172.    

VALENTA, J. Rovné příležitosti a edukační systémy a postupy rozvíjející životní dovednosti (Nevyužité šance…).  In KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1911-8, s. 247-282.

VALENTA, J. -‒ Situace obecně a pedagogická situace jako předmět pozorování. ss. 18-25;  -‒ Postup vzniku metody. s. 34; -‒ Výběr a zácvik pozorovatelů. ss. 58-61.  In CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Posuzování rozvoje kompetence k učení. Praha: Karolinum, 2012, 112 s. ISBN 978-80-246-2057-2 (recenze - prof.Gavora)

VALENTA, J. Ke specifice reflexí v edukačním dramatu. In LAZAROVÁ, M., NEHYBA, J. (eds.) Krajinou zkušenostně  reflektivního učení. Brno: MUNIPRESS, 2013, ss. 57-68.ISBN 978-80-210-6296-2. Náhled.

VALENTA, J.  Fajn. Ale co to znamená pro edukaci? In NEHYBA, J., LAZAROVÁ, B., KOLB. D., KORTHAGEN, F., JARVIS, P., MOON, J., KOLÁŘ, J., DOBROVOLNÁ, S., ŠVEC, J., VALENTA, J. Reflexe v procesu učení. Brno: MUNIPRESS, 2014, ss. 91-104.

VALENTA, J. Iniciační situace a procesy dramatické tvorby. In SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. et al. Tvorba jako poznávání. Praha: Karolinum, 2013, ss. 440-462. 

VALENTA, J., Edukační teorie a (tzv.) praktické obory zabývající se osobnostním a sociálním rozvojem. In JEDLIČKA, R. (Ed.) et al. Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014, s.156-187.                                                                                                                  

VALENTA, J.   

Didaktiky expresivních oborů: tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. Dramatická výchova. ss. 375-382;

Reflexe současných problémů teorie a praxe expresivních oborů ve vzdělávání. Dramatická výchova. ss. 398-403;

Reflexe současných problémů teorie a praxe expresivních oborů ve vzdělávání. Osobnostní a sociální výchova jako obor „semi-expresivní“. ss. 405-411;

In STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. a kol. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Dostupné na: http://www.ped.muni.cz/didacticaviva/data_pdf/knihy/oborove-didaktiky_online.pdf

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova ladem ležící. In JEDLIČKA, R. a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 304-313. ISBN 978-80-247-5447-5

VALENTA, J. Výchovná dramatika aneb Prevence mezi realitou a fikcí ... In JEDLIČKA, R. a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 3104-324. ISBN 978-80-247-5447-5 

Ostatní texty:

(posledních 5 let:)

VALENTA, J. Scénická dimenze výkonu učitelské profese. Pedagogika, č. 2, 2010, s. 104-114. ISSN 0031-3815

VALENTA, J., Metodologie výzkumů v dramatické výchově a vzdělání učitelů. Tvořivá dramatika, 2/2010, s. 1-6. issn 1211-+8001

VALENTA, J. Sociální kreativita a osobnostní a sociální výchova  Metodický portál RVP, 2010.  Dostupný na: http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/8481/SOCIALNI-KREATIVITA-OSOBNOSTNI-A-SOCIALNI-VYCHOVA.html/

VALENTA, J.  Akce Kameny – StB a fiktivní státní hranice. Disk 35, březen 2011, s. 22-30.

VALENTA, J., Výzkum didaktického myšlení učitelů v oblasti témat osobnostní a sociální výchovy. In:  WERNEROVÁ, J. (ed.), Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV/ [CD-ROM]. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011.  

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova. In PASTOROVÁ, M. (ed.) a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: VUP, 2011, s. 9-22.  ISBN: 978-80-87000-76-2 Dostupné na: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/DOV-ZV1.pdf

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova v základních školách. Doporučené očekávané výstupy – podrobné rozpracování. In PASTOROVÁ, M. (ed.) a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: VUP, 2011, XVII s. ISBN: 978-80-87000-76-2  Dostupné na: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/07/Priloha-ZV1.pdf

VALENTA, J., (+ KASÍKOVÁ, H.) Educational Strategie Based on Conflict in Intercultural Educatin. Pedagogijska istraživanja,  r.VIII, č. 1, 2011, s. 37-52. Issn 1334-7888

VALENTA, J. Morální rozvoj v rámci OSV – metody situačně-behaviorální. [online] Praha: Metodický portál RVP,  2011, ISSN: 1802-4785 Dostupný na: http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/13767/MORALNI-ROZVOJ-V-RAMCI-OSV---METODY-SITUACNE-BEHAVIORALNI.html/

VALENTA, J. Morální rozvoj v rámci OSV – mravní kvality jako „učivo“. [online] Praha: Metodický portál RVP,  2011, ISSN: 1802-4785 Dostupný na:  http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13709/moralni-rozvoj-v-ramci-osv-mravni-kvality-jako-ucivo-.html/

 VALENTA, J. Jádrové činnosti – spojnice na ose „cíl“ a „metoda“ osobnostní a sociální výchovy. [online] Praha: Metodický portál RVP,  2011, ISSN: 1802-4785  Dostupný na: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13901/JADROVE-CINNOSTI---SPOJNICE-NA-OSE-%C3%82%E2%82%AC%C5%BECIL%C3%82%E2%82%AC%C5%9B-A-%C3%82%E2%82%AC%C5%BEMETODA%C3%82%E2%82%AC%C5%9B-OSOBNOSTNI-A-SOCIALNI-VYCHOVY.html/

VALENTA, J., Politici, chování, pedagogika. [online] Britské listy, 27.4.2011 http://www.blisty.cz/art/58371.html  ISSN 1213-1792

VALENTA, J., Osobnostní a sociální výchova [online] Metodický portál RVP. Wiki – Pedagogický lexikon. Dostupný na: http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/O/Osobnostn%C3%AD_a_soci%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova

VALENTA, J. Prolegomena k metodologii výzkumů v oboru výchovy dramatické I. Disk 40, červen 2012, s. 67-85. (soubor ke stažení)

VALENTA, J. Prolegomena k metodologii výzkumů v oboru výchovy dramatické II. Disk 41, červen 2012, s. 93-103. (soubor ke stažení)

VALENTA, J., KASÍKOVÁ H., Profese učitele. Moderní vyučování, XVII, listopad-prosinec 2012, s. 4-6+7+10+12  ISSN 12116858

VALENTA, J. Morální rozvoj v rámci OSV. In  Aktuální trendy ve výchovném poradenství. Liberec: Technická univerzita, 2012, s. 24-28. 

VALENTA, J. Edukační drama – metody edukace jako metody výzkumu (a naopak…). [cd rom] In JEŽKOVÁ, V. (ed.) Kvalita ve vzdělávání. Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha, 10.-12. září 2012, s. 299 – 304.

VALENTA, J. Základní elementy lektorské kvality. In  Insolvence ve středočeském kraji. Sborník z konference pořádané v Kralupech nad Vltavou 12.2.2014. Praha: Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci a InsolCentrum, s. r. o., 2014, ss. 28-30.

VALENTA, J. Neurodidaktika. In VALEŠOVÁ, H., PECHOVÁ, Z. (Eds.) Inovativní přístupy v primárním vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. [CD-ROM] Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, str. 10 - 25.

VALENTA, J. Scénická hra jako učení vtělováním. In HORNÁČKOVÁ, V. (Ed.) Hra je krásnou přípravou  k vážným věcem. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2014, s. 11 – 18.

VALENTA, J. Výzkum uměnim/divadlem a edukačni drama. RIEDLOVÁ, M., LEČBYCH, M. (eds.) Společný prostor / Common Space 2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 256-268. 

VALENTA, J. Podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Osobnostní a sociální výchova. Konkretizace obsahu tematického okruhu Komunikace. [online] Metodický portál RVP, 2016, ISSN: 1802-4785 Dostupný na:http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20953/OSV-KONKRETIZACE-OBSAHU-TEMATICKEHO-OKRUHU-KOMUNIKACE---1-CAST.html/?nahled=1

Blogy:

Co Čech, to pedagog!

O vzdělání a vzdělanosti.

A ještě jednou o vzdělání, tentokrát o vzdělání o lidech.

Polezeme "zpátky na stromy"?

Viz http://valenta-blog.eduin.cz/ 

 

Texty, které nevyšly:

(1)Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) I. (aneb Výlet do džungle)

(2)Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) II. (aneb Sociální gramotnost)

Metafora divadla jako paradigma výzkumu.

(pracovní verze chystaného rozsáhlejšího textu)

 

 

KE STAŽENÍ: 

1.

Požadavky ke zkouškám a zápočtům (pro KS ve formě tzv. studijních opor):

Přístupová hesla k otevření všech druhů požadavků - viz instrukce ze zářijové nebo únorové konzultace kombi-studia nebo z říjnové výuky denního studia.

- Požadavky ke zkoušce ze Základů pedagogiky osobnostně sociálního rozvoje, resp. z Pedagogiky osobnostně sociálního rozvoje.

- Požadavky k zápočtu z Aktuálních témat Osobnostní a sociální výchovy pro prezenční i kombinovanou formu NMgr. studia oborů P; SP; UP.

- Požadavky k zápočtu z Didaktiky osobnostně sociální výchovy pro kombinovanou ("dálkovou") formu NMgr. studia oboru "Pedagogika".

- Požadavky ke zkoušce z Metodologie_pedagogiky pro obě formy studia.

2.

Zdoje informací (seznamy literatury, online texty atd.):

 

- Seznamy literatury ke všem předmětům: - Literatura k předmětům

 

- Základní informace o OSV: http://pedagogika.ff.cuni.cz/?q=node/157

 

- Základní text pro orientaci i pro studium:

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006.

http://www.dokazuto.cz/wp-content/uploads/osv_a_jeji_cesty_k_zakovi.pdf

(v některém z výše zavěšených manuálů/požadavků může být ještě uvedena původní, nyní již neplatná adresa tohoto textu - tato zde je platná)

 

- Další texty k předmětům:

- Dramaticko-performační koncept edukace


 

PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D.

Telefon pracoviště: 221619703

E-mail: eva.vincejova@ff.cuni.cz

 

 

Profesní životopis

 Přehled vzdělání

 • Ph.D. na katedře Pedagogiky, psychologie a andragogiky FHPV, PU v Prešově
 • Kvalifikační studium Informatiky na MC v Prešově
 • PaedDr. na UPJŠ v Košicích
 • 2. atestační zkouška PF PU v Prešově
 • 1. atestační zkouška na MPC v Prešově
 • 1993 Mgr., Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešově, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; aprobace: Geografie - Pedagogika

 Absolvované kurzy a školení

1999 – 2013

The Village Project Inc. New York USA - Projekt VILLAGE – Pedagogika J.Deweya

FOLGHSKOLA Švédsko: Neformální vzdělávání dospělých – 3 týdenní stáž

INFRA - Školní vzdělávací program krok za krokem“

Nadace FILIA Centrum Košice a UPJŠ Košice "Základy prevence drogových závislostí, sebereflexe a reflexe skupinových procesů v preventivních práci“,„Vrstevnický program prevence závislostí“

INFOVEK -  „ON Line kurz Tvorba webových stránek“ „Letní škola odborných garantů se zaměřením na správu ICT na škole“

Pedagogicko psychologická poradna pro SŠ v Košiciach: „Výchovné poradenství“ 

VUDPAP – „Cesta k emocionální zralosti“ 

Open society fund : „Zdravý životný štýl a Komunikace při řešení konfliktu“ 

Metodicko-pedagogické centrum- Tvorba programů kontinuálního vzdělávání, Otevřená škola, Alternativní vyučovací metody - Daltonský plán, Tvorba a realizace projektů, Psychohygiena a copingové strategie, Využití ICT ve vyučovacích předmětech, Globální rozvojové vzdělávání, Prevence sociálně patologických jevů na středních a speciálních školách, Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na ZŠ, Současná školní didaktika, Prevence závislostí. 

Přehled pracovních zkušeností v oboru 

2003 - 2013 Metodicko-pedagogické centrum – Bratislava RP Prešov, regionálne                   pracovisko, detašované pracovisko v Košiciach

 • Zástupkyně detašovaného pracoviště regionálního pracoviště MPC Prešov v Košicích (řízení pracovních týmů, realizace národních projektů ESF v regionu.
 • Regionální projektová manažerka národního projektu financovaných ESF (od 2010 - 2012)

-         Členka pracovní skupiny pro tvorbu Profesních standardů pedagogických a odborných zaměstnanců

-         Koordinátorka aktivity 1.1 Tvorba, inovace a implementace profesních standardů a nástrojů hodnocení rozvoje profesních kompetencí Národního projektu profesní a kariérní růst pedagogických a odborných zaměstnanců

 • Učitelka kontinuálního vzdělávání pro školní management, pro geografii a pedagogiku volného času, metodik kariérního vzdělávání, geografie. Lektorka, tvůrkyně metodik výuky pedagogiky volného času a metodik školního managementu - semináře, řízení pracovních týmů vedení závěrečných prací, oponentura závěrečných prací, člen a předseda komise na 1. a 2. atestaci, funkční vzdělávání, příprava vedoucích pedagogických pracovníků, kvalifikační, specializační a aktualizační kontinuální vzdělávání pedagogických pracovníků.

 Výuka predatestačného vzdělávání v předmětu pedagogika, vedení závěrečných prací 1 a 2 atestace pedagogických pracovníků, předsedkyně 1 a 2 atestací v kategorii učitel v předmětu pedagogika, spoluřešitelka vědecko-výzkumných projektů - VEGA 2007 SR 1/4525/07 na Fakultě humanitních a přírodních věd Prešovské univerzity,

Vedení diplomových prací vysokoškolského studia na Dubnickém technologickém institutu.

Členka komise pro výběr, hodnocení Moderní vzdělávání pro znalostní společnost - interní posuzovatelka národních projektů

1986 -2004 Základní školy a Gymnázium v Košicích

 • Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na Základní škole a Gymnáziu (geografie, etika, informatika). Vedoucí předmětové komise společensko vědních předmětů. Externí metodička zeměpisu okresu Košice III. Koordinátorka projektů na škole Výchovná poradkyně na Gymnáziu Členka protidrogové komise KE. Projektová vedoucí - Infovek, Informatizace, The Village projekt, primární prevence. 

Současné odborné zaměření

Učitelská profese a její rozvoj

  

Výzkumné projekty

(posledních 5 let)


2012 - 2015 Operační program Systémový rámec celoživotního učení (CZ.1.07/4.1.00/33.0002) Projekt: Kariérní systém. Řešitelka dílčího úkolu.

2009 – 2014 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov  - Koordinátorka aktivity 1.1 Tvorba, inovácia a implementácia profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pre kategórie, kariérové stupne a kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení vrátane zavedenia systému ich evalvácie

2007 - 2010 FHPV PU Prešov VEGA 2007 SR 1/4525/07 Ďalšie vzdelávanie učiteľov pre získanie kompetencií vo funkcii (so statusom) cvičného učiteľa

2007-2009 Metodicko-pedagogické centrum Prešov - Vytvorenie edukačného portálu

2007-2009 Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne - Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch FIT

2007-2008 Štátny pedagogický ústav - Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov  na SŠ s orientáciou na testovanie

 

Publikační činnost

(posledních 5 let) 

monografie

VINCEJOVÁ, E.  Plánovanie edukačných procesov. Bratislava: Metodicko- pedagogické centrum, 2013, 64.s  ISBN: 978-80-8052-527-9

VINCEJOVÁ, E. Základy pedagogiky voľného času pre pedagogických asistentov. (učebný text pre kvalifikačné štúdium) Prešov: Rokus, s.r.o Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov 2012 ISBN: 978-80-8052-452-4

 

VINCEJOVÁ, E. Ako vo voľnom čase I.„(námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase). Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, ROKUS s.r.o Prešov, 2008.  ISBN 978-80-8045-521-7

VINCEJOVÁ, E. Tvorivosť v práci vychovávateľa ŠKD.: Prešov: Metodicko-pedagogické centrum , 2006 ISBN 80-8045-413-2

VINCEJOVÁ, E. Práca s informačnými a komunikačnými technológiami  OZ Učenie bez hraníc, Projekt PHARE ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ (SR 2003-004-995-03-11). Prešov, 2006.

kapitoly v kolektivních monografiích

MIHÁLIKOVÁ,J., MICHALOVIČ, V., PAVLOV,I., VINCEJOVÁ, E. : Tvorba výchovných programov v centrách  voľného času.  Bratislava 2009, IUVENTA

VINCEJOVÁ, E.VOLKOVÁ T.: Ako vo voľnom čase II. (námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase  a v detskej táborovej rekreácii): Metodicko-pedagogické centrum Bratislava. ROKUS s.r.o  Prešov 2008 ISBN 978-80-8045-522-4

články

VINCEJOVÁ, E: Profesijné štandardy ako nástroj rozvoja pedagogických zamestnancov prírodovedného zamerania odborno-metodický  občasník pre učiteľov  biológie, geografie a chémie na základnej a strednej  škole - BIGECHE č.15, s.23-25, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov.  ISNN 1335 – 9940  dostupne na http:// www.mcpo.sk/downloads/Publikacie/BIGECHE/BIGECHE15.pdf

PAVLOV, I., VINCEJOVÁ, E. Profesijnými štandardami k profesijnému rozvoju pedagógov. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. Brno: Mendelova univerzita, 2013, s. 341 – 348. ISBN 978-80-7375-825-7.

VINCEJOVÁ, E.: Cvičný učiteľ ako objekt vzdelávania. Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie: XX. Výročná konferencia ČAPV, Praha 10.-12.9.2012

ČERNOTOVÁ M., VINCEJOVÁ, E,: Rozbor a rozvoj kompetencií cvičného učiteľa In: KOHNOVÁ, Jana, ed. Profesní rozvoj učitelů: sborník z konference [CD-ROM]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.  ISBN  978-80- 7290-548-5.

VINCEJOVÁ, E: Reflexia pripravenosti učiteľov na reformu v odraze ich kľúčových kompetencií. In: Príprava učiteľov v procese školských reforiem [elektronický zdroj]: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17.september 2009 / Ed. Ján Kancír, Veronika Zeľová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-555-0024-9.

VINCEJOVÁ, E : Kompetencie učiteľov v pripravenosti na reformu. Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie: „Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov“ Katedra pedagogiky Fakulty humanitných  a prírodných  vied Prešovskej univerzity v Prešove a Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, regionálne pracovisko v Prešove. s.283-290, Vydavateľstvo ROKUS s.r.o., Prešov  2009. ISBN 978-80-555-0064-5 

VINCEJOVÁ, E: Kompetencie učiteľov v pripravenosti na reformu odborno-metodický  občasník pre učiteľov  biológie, geografie a chémie na základnej a strednej  škole - BIGECHE č.8, s.36-39, MPC  Bratislava. ROKUS s.r.o., Prešov  2008.  ISNN 1335 – 9940          

ČERNOTOVÁ M., VINCEJOVÁ, E : Hodnotenie kvality pregraduálnej prípravy učiteľov  študentmi a absolventmi učiteľskej fakulty.  Zborník príspevkov medzinárodného vedeckého seminára : „Učiteľské  povolanie v podmienkach súčasnej spoločnosti Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity sv.   Cyrila a Metoda   Trnave  a Slovenská pedagogická spoločnosť  pri SA. Trnava 2008. ISBN 978-80-8105-106-7

VINCEJOVÁ, E: Rozvoj kľúčových kompetencií vo voľnom čase Zborník príspevkov   z   medzinárodnej  konferencie 50. výročia založenia školského internátu Domov mládeže Medická 2 Košice „Výchova ako hľadanie  dobra“. Košice 2008. ISBN 978-80-89232-41-3         

VINCEJOVÁ, E: Teoretické východiská pre renesanciu ďalšieho vzdelávania cvičných   učiteľov.  Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí seminář se  konal 15. října 2008 na PdF MU v Brně. BRNO 2008. MSD spol. s r. o. ISBN  978 – 80 – 7392 – 052 – 4

VINCEJOVÁ, E., PAVLOV,I., K otázke štandardizácie profesijných kompetencií učiteľov ako súčasti komplexnej podpory profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku. Pedagogické rozhľady  Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia 3/2014 Dvojmesačník Ročník 23 Evidenčné číslo: EV 3414/09  s. 20-25 ISSN 1335-0404        
Vyučované předměty

Pedagogika pro učitele I.

 


Behalova, A. (2010). Exploring online reading strategies of American undergraduate students.
     Available at ProQuest Digital Dissertations. (AAT 3422259). 
Behalova, A. (2009). Strategic reading of electronic texts. Paper presented at Research Conference, Oklahoma,USA
Behalova, A. (2008). “I’d get into another section of the course”: American undergraduates’ 
     perceptions of instructors with foreign accents. Paper presented at American Association for Applied
     Linguistics (AAAL),Washington,D.C.,USA
Behalova, A. (2007). American-born undergraduate’s perceptions of instructors with Eastern-
     European accents. Paper presented at American Association for Applied Linguistics (AAAL),California,USA
Behalova, A. (2006). American undergraduates’ perceptions of Eastern-European accents. Paper presented at
      Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL),Florida,USA
Behalova, A. (2005). Pronunciation issues of native Czechs. Paper presented at Teachers of English to Speakers of
      Other Languages (TESOL),Texas,USA
Behalova, A., & Knyshevytska, L.V. (2005). Examination of reading strategies of ESL students in composition
      classes. Paper presented at Oklahoma Teachers of English to Speakers of Other Languages (OKTESOL),
      Oklahoma,USA.
Behalova, A. (2004). Learning and teaching proper nouns and personal pronouns. Paper presented at Oklahoma Teachers
     of English to Speakers of Other Languages (OKTESOL),Oklahoma,USA.
Behalova, A. (2004). MA program evaluation: Student feedback. (project with Dr.Patricia Dunkel). Paper presented at
     Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)-Graduate Student Forum, California, USA.
 
PřílohaVelikost
Scenology of behaviour_summary.pdf349.85 KB
recenzia_profGavora.pdf144.58 KB
Dr.Strouhal_anotace předmětů.doc29.5 KB
_Požadavky_POSR-Bc_KS-15-16.doc66 KB
DPKE.pdf129.31 KB
POSR-požadavky1_Bc_NMgr_16-17.pdf186.77 KB
Požadavky_ATOSV_PS-KS_ZS16-17_.pdf134.05 KB
J.Valenta_Literaturakekurzům_16-17_2.doc261.5 KB
13A_Stud.opora-P_DidaktikaOSV_2017.pdf174.18 KB
Mtdlg_16-17_podpůrný text.pdf129.15 KB

Aktuality

KH dr. Strouhala se ve čtvrtky...

26. duben 2017

letní škola pořádaná PedF Olomouc a Edaos (lektoři z PedF Olomouc, Hradec Králové, České...

25. duben 2017

je...

21. duben 2017

... je...

18. duben 2017

Konzultace v květu dle mailové dohody (volné pondělky a zahr. cesta).

18. duben 2017

Úřední hodiny v úterý odpoledne...

18. duben 2017