Filozofick fakulta

Profilové projekty

 

Stránka obsahuje:

- Profilové projekty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje inovací.

- Další projekty.

 


 

PROFILOVÉ PROJEKTY V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE INOVACÍ:

Současné projekty:

2017 - 2021

Progres P 15: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí.(koord.: Prof.Blatný)

Katedra: Profesní dráhy a přístupy v pedagogických povoláních.

- 1. dílčí úkol: Učitelé učitelů: profesní dráhy a pojetí výuky (H. Kasíková, J. Valenta);

- 2. dílčí úkol: Sociální pedagogové a jejich profesní dráhy dvacet let po zavedení akademického oboru na vysokých školách (J. Lorenzová, K. Burešová, T. Komárková).


Minulé projekty:

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) - 2012 - 2017.

(viz http://www.cuni.cz/UK-4157.html)

P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání.

(viz  http://is.cuni.cz/webapps/whois2/org/1666035143133257/)

Hl. koordinátor: R. Wildová, PedF UK.

Název projektu Katedry pedagogiky FFUK:

Učitelé učitelů a vzdělávání: analýza předpokladů výkonu povolání.

Zainteresovaní:

M. Strouhal - hl. řešitel za KP FFUK

H. Kasíková

J. Koťa

J. Lorenzová

J. Valenta


Výzkumný záměr MSM 0021620862

„Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“

Hl. řešitelka: Prof.PhDr.Vladimíra Spilková,CSc.

Rok ukončení: 2013

Dílčí úkol:

„Sociální kompetence učitele a možnosti jejich rozvíjení“

Hl. řešitelka: Doc.PhDr.Hana Kasíková,CSc.

Dílčí projekty v rámci dílčího úkolu (pracovníci katedry):

- Kooperace jako podmínka pro sociální rozvoj učitelů (H.Kasíková)

- Společná činnost učitelů v projektové práci (M.Dvořáková)

- Problémy teoretické a praktické přípravy učitelů pro působení v oblasti

   osobnostního a sociálního rozvoje klientů škol (J.Valenta)

Dílčí úkol:

"Zkoumání etické dimenze učitelské profese z hlediska pedagogické antropologie (koncipování modelu profesní etiky, etického kodexu učitele)"

Dílčí projekt v rámci dílčího úkolu (pracovnice katedry):

- Etické aspekty práce učitele a výchova k hodnotám (J. Lorenzová)


 GAČR 406/08/0258

„Idea školy pro všechny a české vzdělávací prostředí v evropském a světovém  kontextu“

Hl. řešitelka: Doc.PhDr.Hana Kasíková,CSc.

Rok ukončení: 2010

Výstupní monografie

KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) „Diverita a diferenciace v základním vzdělávání“

Vychází v nakl. Karolinum v r. 2011

Tématické oblasti (pracovníci katedry a externí učitelé):

- didaktické aspekty tematiky (H.Kasíková, M.Dvořáková, I.Tvrzová)

- sociálně pedagogické a etické hledisko (J.Lorenzová)

- hledisko systémů osobnostně sociálního rozvoje (J.Valenta)

- historicko-vývojové hledisko tematiky (R.Váňová)

- otázky práv menšin a mezinárodní školské politiky (E.Janebová)

- školskopolitické otázky, pedagogická komparatistika (K.Rýdl)

- tematika evaluace kvality a rovných příležitostí (J.Straková)

 


 

Grant FRVŠ, č. 895, okruh F 5

„Inkluzivní vzdělávání, vytvoření nového kurzu“

Hl. řešitelka: Doc.PhDr. Hana Kasíková, CSc. 

Řešitelka: Mgr. Eva Janebová, Ph.D.


 

Další vědecko-výzkumná činnost pracovníků katedry současná nebo nedávno minulá:

 

Doc.PhDr. Hana Kasíková, CSc.

- Národní ústav odborného vzdělávání 

Národní projekt MŠMT (CZ.1.07/4.1.00/06.0014)

„Autoevaluace – vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“

Hl. řešitel: PhDr. M. Chval, Ph.D

(tvorba evaluačního nástroje)

-------------------------------------------------

Doc.PhDr.Josef Valenta, CSc.

- Divadelní fakulta AMU Praha

GAČR 408/07/0432

„Podoby a způsoby herectví.“

Hl. řešitelka: Doc.Z.Sílová

(dílčí studie k problematice nespecifického scénování/scénologie běžného chování)

 --------

- Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Projekt: „Modelové očekávané výstupy k tématickým okruhům průřezových témat pro ZŠ a G.“

Garant úkolu: Dr.M.Pastorová

(podíl na zpracování výstupů k osobnostní a sociální výchově)

--------

- Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

GAČR S406181880

„Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.“

Hl. řešitelka: Prof.PaedDr.L.Ludíková,CSc.

(dílčí studie k pedagogice osobnostně sociálního rozvoje)


DALŠÍ PROJEKTY:

Současné projekty:

 

Universities and Non-Formal Learning: Developing Intercultural Competences
(Among others)  - „Aneb Interkulturní kompetence jinak“

Katedra pedagogiky FF UK (K. Burešová; E. Vincejová) se podílí na realizaci v ČR spolu s Domem zahraniční spolupráce od roku 2015.

Viz přílohu.

--------

Mezinárodní projekt UDEL21 (Use Diversity to Enhance Lerning in the 21 century), 2015-2018

Projekt zaměřený na vývoj nových přístupů a prostředků k práci s diverziou na školách. Zúčastněné země ČR, Rakousko, Belgie, Itálie, Slovinsko (H. Kasíková).

 


 

Ukončené projekty:

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) Česká školní inspekce + univerzity 2011 ‒ 2015.

Hlavním cílem klíčové aktivity, na níž se podílela katedra (J. Valenta; J. Stolařová, býv. ext. vyučující katedry) bylo vytvořit soubor nových inspekčních nástrojů, metod a postupů pro sledování a hodnocení úrovně dosažených gramotností a kvality vzdělávání na úrovni jednotlivých škol i na úrovni celé vzdělávací soustavy.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

 

Milí kolegové,
Na web elearningu (...

02. duben 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

pokud potřebujete podat žádost, využívejte, prosím,...

01. duben 2020

viz vlevo.

11. březen 2020