Filozofick fakulta

- Závěrečné práce

 TATO STRÁNKA OBSAHUJE:

- kontaktní osoby

- schválená témata

- základní charakteristiky výstupních prací


- metodiky zpracovávání závěrečných prací

-- bakalářských

-- diplomových

 

- přehled možných témat

-- bakalářských prací 

-- diplomových prací


 

KONTAKTNÍ OSOBA PRO VKLÁDÁNÍ A VYPISOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Mgr. Martina Lukášová    martina.lukasova@ff.cuni.cz

 Studenti, zkontrolujte si, zda máte své Zadání BP, DP vytištěno a předáno na sekretariát k podpisům vedoucího práce a vedoucího katedry. Minimální roční lhůta mezi zadáním závěrečné práce a její obhajobou běží od data zadání tématu BP, DP do SIS.

Čtěte Metodické doporučení ke zpracování BP, DP na této stránce.


 

SCHVÁLENÁ TÉMATA  bakalářských a diplomových prací

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PRACÍ

¨ Bakalářská práce má prokázat schopnost orientovat se v základních teoretických poznatcích oboru i praktických problémech výchovy a vzdělávání. Může mít charakter kompilační, může mít charakter (o základní teorii opřeného) pro praxi určeného/metodického materiálu, může mít charakter jednoduchého (o základní teorii opřeného) empirického výzkumu. Může být založena nejen na zobecněné zkušenosti vědy, ale též na osobní praktické zkušenosti, avšak reflektované pod zorným úhlem znalosti klíčových poznatků z oboru pedagogika (na úrovni poučeného empirického zobecnění).

¨ Diplomová (magisterská) práce má prokázat schopnost integrace poznatků a zvládnutí nejen teoretického, ale i metodologického přístupu k řešeným problémům. Tzn., že není jejím úkolem jen předložit/zjistit atd. určité informace, ale též užívat definovatelné metodologické východisko pro práci s těmito informacemi (ať již pro práci teoretickou nebo opřenou o empirii).

Metodologickým nárokem tu míníme jak schopnost pracovat efektivně s „technologií“ teoretického i empirického výzkumu, tak též schopnost formulovat teoretická východiska, „filozofii“ svého šetření, odborně-ideové zdroje atd.

Měla by být opřena o zobecněnou zkušenost vědy. Pokud jde o vlastní zkušenost, pak lze považovat za žádoucí, aby tato měla formu empirického šetření a byla reflektována na vyšší úrovni, na úrovni směřující spíše k teoretickému zobecnění.

Práce může mít i charakter kompilační a shrnující a nemusí přinášet nové poznatky, ale i tak by měla být orientována na témata, která lze označit jako „mezery/nejasnosti apod. v současném poznání“, témata problematická, témata (skutečně) aktuální apod.

Shrnující práce by se pak měla dostat nad úroveň prostého popisu různých pohledů na problém.

Může být i prací velmi prakticky zaměřenou (metodika, vzdělávací projekt apod.), ale při splnění uvedených požadavků.

¨ Rigorózní práce k získání titulu PhDr. musí kromě předcházejících požadavků prokázat vyšší schopnost autora k samostatnému a kreativnímu přístupu v oboru pedagogika. Proto nemůže být pouze prací kompilační, shrnující, ani prací ryze metodickou nebo prací úzce empiricko-výzkumně zaměřenou k marginálnímu problému, ale měla by být prací přinášející nové pohledy na zkoumanou problematiku nebo/a skutečně nové podněty pro praxi, na teoreticko-empirickém základě založené projekty atd.

¨ Doktorská práce k získání titulu Ph.D. je již prací vědeckou. Proto je základním kriteriem pro její posouzení to, zda znamená jistý posun ve vědeckém poznání v oboru, resp. oblasti problematiky, která je jí zkoumána. Předpokládá se výzkum přinášející nové poznatky. Pokud je práce zaměřena na praktická témata, pak považujeme za žádoucí, aby současně zřetelně deklarovala, v čem je její přínos k rozvoji teorie oboru (pedagogiky, pedagogické psychologie). Současně jsou vítány práce metodologické povahy (zkoumající přístupy k poznávání pedagogické reality nebo vytvářející nové výzkumné technologie) a práce interdisciplinární (syntetizující na badatelské úrovni poznatky různých oborů s vyústěním do pedagogických závěrů).

PřílohaVelikost
Témata_bcp_13.doc35 KB
Témata_dp_13.doc50 KB
metbc_16.pdf124.9 KB
metdipl_16.pdf152.93 KB
Předběžná přihláška tématu BP-DP_2020.doc12.6 KB

Aktuality

Konzultační hodiny doc. Koti jsou v září jako vždy ve středu od 16:...

20. září 2020

Vzhledem k tomu, že mi většina prací z uvedených předmětů přišla až s počátkem září, počítejte s...
11. září 2020

jsou zde...

10. září 2020

Možnost účasti na Klinické stáži Katedry výchovné dramatiky v hradeckém divadla Drak a workshopu...

07. září 2020

Připomínám, že první výukový týden pro kombinované studium začíná již 14. 9., tj. před zápisem...

29. srpen 2020

...

21. duben 2020