Filozofick fakulta

Typy studijních programů a jejich charakteristika

STRÁNKA  OBSAHUJE:

 

A. Odkazy na elektronickou verzi seznamu přednášek FFUK – část věnovanou studiu pedagogiky  (obsahuje studijní plán)

B.  Charakteristiky studia

C.  Anotace kurzů

D.  Informaci o další výuce katedry v rámci FFUK

 

--------------------------------------------------------------------------

 

A. Odkazy na elektronickou verzi seznamu přednášek FFUK – část věnovanou studiu pedagogiky  (obsahuje studijní plán):

http://www.ff.cuni.cz/FF-8145-version1-pedagogika_bc.pdf

 nebo

http://www.ff.cuni.cz/FF-7910-version1-karolinka0910.pdf?#pedagogika

SEZNAMY PŘEDNÁŠEK MOMENTÁLNĚ NEFUNKČNÍ.

---------------------------------------------------------- 

 

B.  Charakteristiky studia:

 

Bakalářské studium

- Studijní program Pedagogika

- Forma: prezenční i kombinovaná

- Charakteristika: Studium pedagogiky se v oblasti povinných předmětů (obecná didaktika; teorie výchovy; pedagogická psychologie; dějiny pedagogiky ad.) zaměřuje na podání teoretických a metodologických základů oboru tak, aby studenti byli připraveni na navazující magisterské studium pedagogických. Širší vědní základ zajišťuje kontextové porozumění edukačním jevům (sociologie; antropologie; filozofie ad.). Cílem předmětů povinně volitelných (pedagogika volného času; multikulturní výchova; základy poradenství; pedagogika osobnostně sociálního rozvoje ad.) je posílení možnosti studenta profilovat svůj odborný zájem a provázání studia s aktuálními otázkami výchovně vzdělávací (proměny kurikula; požadavky kladené společností na školu; rozvoj osobnosti žáka; výchova ve volném čase; multikulturně edukační a sociálně pedagogické problémy). Tímto způsobem je zajištěno, aby absolventi bakalářského studia pedagogiky mohli vstoupit i do praxe, a to například na pozice vychovatelů, pedagogů volného času, asistentů pedagoga či osobních asistentů dítěte.

- Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studijního programu oboru pedagogika je po odborné stránce připraven zvládat nároky navazujícího magisterského studia pedagogiky i oborů příbuzných, budou-li koncipovány jako navazující magisterské programy na veřejných i soukromých vysokých školách, např. andragogika, sociální práce, školní management apod.

Zároveň je absolvent připraven orientovat se na trhu práce, nalézat odpovídající uplatnění v profesích, jejichž základem je výchova dětí a mládeže, a adaptovat se na potřeby praxe.

Profil absolventa v rovině odborných vědomostí a dovedností (výběr z položek):

orientuje se v problematice teorií vývoje osobnosti, zákonitostech a fázích ontogeneze a dovede je uplatnit ve výchovném procesu

zná základní druhy, formy, mechanismy, zákonitosti a styly lidského učení s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti

má přehled o základních modelech vyučování a dokáže posoudit jejich vliv na rozvoj osobnosti dítěte a mladého člověka

orientuje se v typech a specifice školských i neškolských výchovných zařízení vládního i nevládního sektoru

orientuje se v sociálním kontextu dítěte a dospívajícího jako významné podmínce jeho rozvoje

orientuje se v problematice sociálně patologických jevů dětí a mládeže a je si vědom spoluodpovědnosti za jejich prevenci

dovede vypracovat projekt výchovné práce

Profil absolventa v rovině sociálních kompetencí a osobnostních předpokladů:

dokáže využívat komplexu sociálních dovedností jako předpokladu intersubjektivního porozumění

dokáže napomáhat osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dítěte a dospívajícího prostřednictvím vedení k pozitivnímu sebepřijetí, sebeúctě a prosociálnímu jednání

má dovednosti sebereflexe, seberegulace a sebehodnocení

řídí se při práci s druhými normami profesní etiky

------------------------------------------------------------ 

Navazující magisterské studium

Akreditovány jsou obory:

pedagogika; sociální pedagogika; učitelství pedagogiky a dále učitelství pro střední školy.

************************************

- Studijní program: Pedagogika

- Forma: prezenční i kombinovaná

- Charakteristika: Studium pedagogiky reflektuje široké spektrum pedagogických věd na straně jedné a potřeby praxe na straně druhé. Studijní plán tvoří tři části. Povinná část studijního plánu je tvořena základními studijními předměty teoretické a metodologické povahy (teorie člověka; vybrané problémy dějin pedagogiky; srovnávací pedagogika, metodologie pedagogiky se statistikou, školní didaktika ad.). Povinně volitelná část studijního plánu navazuje na povinný základ oboru a dále jej rozvíjí (kognitivní a metakognitivní strategie; kooperace a týmová spolupráce) a zároveň je nakročením k praktické specializaci (specifické poradenské problémy; sociálně pedagogické teorie a metody ad.), kterou dotváří student vlastním libovolným výběrem z nabídky volitelných předmětů (volitelná část studijního plánu).

Absolvent může působit jak ve vědeckovýzkumné sféře, tak v řadě pedagogických profesí včetně školního managementu (výzkumné ústavy; školy; speciální instituce celoživotního vzdělávání; státní výchovná zařízení /střediska výchovné péče, dětské domovy, centra volného času/; veřejná správa (oddělení péče o rodinu a děti apod.)

- Profil absolventa:

Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže, má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce v pedagogice, dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky.

************************************

- Studijní program: Sociální pedagogika

- Forma: prezenční i kombinovaná

- Charakteristika: Sociální pedagogika je interdisciplinární vědní obor. Spolupracuje úzce se sociologií a sociologií výchovy, filozofií a filozofií výchovy, teorií výchovy, metodologií výzkumu a zejména se sociální prací, což se projevuje i ve vzdělávacím programu. Ten jednak věnuje náležitou pozornost výše uvedeným disciplinám nebo tématům, a jednak vychází v modifikované podobě z „Minimálních standardů sociální práce“ Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR. Těžiště sociálně pedagogické práce spočívá ve výchovné a vzdělávací práci s klienty, pohybuje se tedy nejvíce v poradenském modelu pomoci.

Mezi povinné předměty patří např. sociálně pedagogické teorie; sociálně pedagogické metody; sociální deviace; právní otázky; výchova a diverzita; poradenství ad. K povinně volitelným  náleží např. metodologie pedagogiky; osobnostní a sociální výchova a její didaktika; kooperace a týmová práce; rodinná výchova ad. Systém doplňují volitelné předměty.

Uplatnění absolventů lze vidět v např. v systémech preventivně výchovné péče (krizová centra, střediska pro mládež), ve školách v oblasti primární prevence, školního poradenství a v oblasti osobnostně sociální výchovy, v institucích ústavní a ochranné výchovy, ve střediscích volného času, v neziskovém sektoru orientovaném na vzdělávání v sociální oblasti a poskytování sociálních služeb atd..

- Profil absolventa:

Absolvent je připravován tak, aby se komplexně orientoval v sociálně pedagogické problematice, aby byl schopen identifikovat a řešit sociální situace, které mohou být příčinou vzniku problému jedince či větších celků a dokázal je řešit na vyšší řídící úrovni. Současně je připravován k tomu, aby byl schopen realizovat osobnostní, sociální a mravní výchovu.

K charakteristickým vlastnostem a schopnostem absolventa patří  (kromě vysoké odbornosti)  pozitivní vztah k sociálně pedagogickému dění, samostatné tvůrčí myšlení, praktická aplikace získaných znalostí a dovedností, adaptabilita a flexibilnost, uplatňování systémového přístupu, schopnost vyhledávat, třídit a vyhodnocovat informace a vést účinný dialog s klientem i svými spolupracovníky. Absolvent dokáže motivovat a vést pracovní tým, orientuje se v náročných životních situacích a umí nést rizika při uplatňování rozhodnutí.

---------------------------------------------------------

Doktorské studium

Studijní program: Pedagogika

Forma: prezenční i kombinovaná

Zaměření studia a profil absolventa:

Doktorský studijní program je zam

ěřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou (dále jen “SDZK”) a obhajobou disertační práce. Studium doktorského programu pedagogika na FF UK v Praze představuje nejvyšší možnou formu dosažitelného vysokoškolského vzdělání v daném oboru a připravuje na rozsáhlou škálu odborných profesí v nejrůznějších oblastech národního hospodářství. V první řadě slouží pro další akademickou dráhu vědecko-pedagogických pracovníků na univerzitách a jiných vysokých školách a učitelů na vyšších odborných školách a středních školách s pedagogickým zaměřením.

 

Absolventi/tky studia podle své specializace disponují znalostmi a dovednostmi z metodologie pedagogických výzkumů, z filozofie výchovy, znalostmi o vývoji a vzdělávání osobnosti, o základních modelech vyučování, o stylech učení, o cílech, metodách a prostředcích vzdělávání, ovládají analýzy učební neúspěšnosti, orientují se ve školské legislativě jakož i v problematice sociálně patologických jevů a v dalších pedagogických a edukačních tématech dle zvolené specializace.

Absolventky/ti mohou působit fakultách i jiných ústavech připravujících učitele a další pedagogické pracovníky, v oblasti sociální práce ve školství, ve státní správě,  ve veřejnoprávních, soukromých, konfesních i nekonfesních, nadačních i charitativních zařízeních, v oblasti  protidrogové prevence, ve vězeňské službě, ale i v různých zařízeních v oblasti vzdělávání pracovníků, v kurzech osobnostního rozvoje, v časopisech pro děti a mládež atd.

V průběhu studia se skládají předepsané dílčí zkoušky, studující se účastní aktivit katedry, výuky a plnění grantových úkolů, konferencí, mezinárodních stáží a publikační činnosti. Pravidelně probíhá doktorandský seminář. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou; úspěšní absolventi/tky získávají titul Ph.D.

 

--------------------------------------------------------------------------

C.  Anotace kurzů

 

 

1) Bc. – pedagogika 

 

Obecná pedagogika  APD100002 (APD100011)

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia a seznamuje je se základními obecnými kategoriemi pedagogiky, s přehledem pedagogických věd, je úvodním předmětem pro oborový modul a pro submodul teoretického základu.

Cíl předmětu:

Cílem výuky předmětu je poskytnout základní orientaci v oboru pedagogika, osvojit si základní pedagogickou terminologii, přiblížit smysl oboru v souvislostech teoretické a empirické práce, v kontextu společenských věd, seznámit se se základy pedagogického myšlení.

Osnova předmětu:

Pedagogika v systému věd o člověku. 

Struktura pedagogických disciplín. 

Vztah pedagogické teorie a výchovně vzdělávací praxe.

Základní pedagogické kategorie - výchova, vzdělávání, vyučování. Jejich vzájemný vztah, různost interpretací. Sebevýchova, sebevzdělání. Výchova jako celoživotní proces. Vztah výchovy a sebevýchovy.

Vývoj člověka a výchova. Biologické aspekty výchovy, vliv dědičnosti.

Výchova a společnost. Vliv prostředí na formování osobnosti. Formování, socializace, výchova, manipulace.

Systémové pojetí výchovně vzdělávacího procesu. Cíl, prostředky, výsledky, podmínky, činitelé, vzájemné vztahy a determinace těchto prvků. 

Principy fungování systému. Institucionalizace výchovy. 

Význam a funkce školy.

Mimoškolní výchovné instituce. 

Vychovatel a vychovávaný jako základní činitelé výchovy. Jejich vzájemné vztahy. 

Autorita ve výchově. Výchovné styly. 

Vztah cílů a výsledků výchovy. 

Efektivita výchovně vzdělávacího procesu. 

Výchova jako adaptace a anticipace. 

Aktuální pedagogické problémy. Tradice a modernizace ve výchově. 

Možnosti a meze výchovy. 

Pedagogická prognostika.         

 

Biologie člověka  APD100003 (APD30091)

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia.

Cíl předmětu:

Seřazení jednotlivých vývojových etap v rámci ontogeneze, důraz kladen na pochopení provázanosti a spojitosti jednotlivých orgánových soustav u člověka a jejich funkční zapojení, schopnost navázat na utvořené znalosti základů fyziologie NS v dalších oborech.

Osnova předmětu:

Biologické aspekty podmiňující psychický vývoj dítěte.

Vzájemná provázanost biologických, psychologických a sociálních faktorů ve zdraví a nemoci.

Základy somatologie pro pedagogy.

Růst a vývoj lidského jedince od narození do dospělosti.

Školní hygiena.

Prevence nadměrných fyzických a  psychických zátěží ve výchovně vzdělávací práci.

Zásady zdravotního životního stylu.

První pomoc.

Podmínky integrace zdravotně postižených dětí a mládeže v běžné škole.

 

Obecná psychologie APD100007 (APD100006)

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia. 

Cíl předmětu:

Předmět obecné psychologie je zaměřen na zvládnutí základních témat obecné psychologie a psychologie osobnosti; vychází přitom ze strukturálně dynamického přístupu k osobnosti, z výkladu základních teorií osobnosti a psychologických směrů.

Základním procesům utváření osobnosti a dispoziční základně osobnosti je věnována pozornost zejména s ohledem na jejich další návaznosti, souvislosti a reflexe v kursech pedagogické, sociální a vývojové psychologie.V seminářích studenti prezentují vybraná psychologická témata a jsou seznamováni s ukázkami dostupných psychologických metod.

 

Základy sociologie APD100008 (APD300008) APE510033

Předmět je určen pro studenty jednooborového studia.

Cíl předmětu:

Seznámit studující oboru pedagogika se základními způsoby tematizace problému společnosti a s hlavními vývojovými etapami a směry sociologického bádání. Znalost základní terminologie oboru se pokládá za samozřejmou. 

Osnova předmětu:

Proč se zabývat sociologií? Prehistorie a vznik sociologie (S. Simon a A. Comte); pozitivistická metodologie.

Významné sociologické školy. Makrosociologie a mikrosociologie. Počátky empirických výzkumů v sociologickém bádání.

Sociální stratifikace. Systémy sociální stratifikace. Osobnosti - Karel Marx, Adam Smith, David Ricardo, Max Weber, Veblen, E. Wright; Rozdělení tříd: vyšší třída, střední třídy, dělnická třída, underclass. Teorie chudoby. Stratifikace: sociální nerovnost, diskuse kolem pojetí tříd, bezdomovci. Rasová nerovnost. Genderové teorie. Teorie elit.

Interpretativní sociologie (základy hermeneutiky, W. Dilthey a teorie světového názoru, M. Weber a koncepce ideálních typů), spor o metodu v sociologickém výzkumu.

Teorie konsensu, teorie konfliktu, sociolobiologie, konstruktivistické teorie.

Moderní doba. Modernizace. Postmoderna. Globalizační tendence a jejich důsledky.

Etnocentrismus, kulturní relativismus, enkulturace, akulturace, kulturní inovace.

Sociální interakce v běžném životě. Chování lidí ve společnosti Základní mechanismy modelování chování: klasické podmiňování, operantní podmiňování. Ovlivňování chování a přesvědčení.

Pohled sociologie na rodinu. Rodinný život v dějinách a proměny rodiny v současném světě.

Masmédia.

Náboženství - Křesťanství, Islám, náboženství Indie a Dálného východu; Sociologické teorie náboženství - Typy náboženských organizací; Význam náboženství v moderním světě.

Moc a autorita. Moc; rozdíl mezi autoritou a mocí. Moderní dělení

 

Antropologie APD100009 (APD30092)

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s předmětem, metodami a systematikou anglosaské sociální a kulturní antropologie. Zvláštní pozornost je věnována genealogii antropologického myšlení, vymezení základních pojmů, kategorií a tematických okruhů kulturní antropologie. Při prezentaci antropologického přístupu ke studiu člověka, společnosti a kultury je

akcentováno široké pojetí kultury jako systému nadbiologicky vytvořených adaptačních mechanismů (artefaktů, kulturních regulativů a idejí), jejichž prostřednictvím se členové určité společnosti adaptovali k vnějšímu prostředí. Jádro kurzu tvoří přednášky věnované psychologické antropologii, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj moderní pedagogiky a

psychologie

Osnova předmětu:

1. Ideové zdroje současné sociokuloturní antropologie

2.  Předmět a systematika antropologie

3. Psychologická antropologie

4. Kultura jako základní atribut člověka (generická kultura)

5. Kultury, subkultury a kontrakultury

6. Jazyk, myšlení a kultura

7.  Příroda a kultura

8.  Osobnost a kultura

9.  Společnost a kultura

10. Masová média a kultura

11. Teorie kulturní změny

12. Dějiny a kultura

13. Mediátory vlivu kultury na člověka

 

Informační systémy  APD100010 (APD300007)

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace a dovednosti v následujících tématických blocích:

1) Informace a společnost:  4 informační revoluce v průběhu vývoje lidstva (vznik řeči, vznik písma, knihtisk, počítače),globální společnost. Podstata Internetu. Příklad databáze ERIC. Kvalitativně nové internetovské vztahy člověk - počítač a člověk - člověk.

2) Informace a subjekt: Kognitivní styly. Osobnostní přístupy ke zpracování informací (divergence versus konvergence, simplicita-komplexita, adaptivita-inovativnost atd.). Komunikace zprávy (Shannon, Umberto Eco) komunikačním kanálem (vysílající subjekt, zakódování, dekódování, přijetí subjektem). Komunikace přes text: vlastnosti autora (např. autorita, prestiž, postavení), textu (koheznost, nasycenost odbornými výrazy, escape ..), příjemce (ovlivnitelnost, vzdělání, způsob asociování ...) ovlivňující vnímání a pochopení textu. Teorie učení z textu.

3) Informace a pojem: Definice informace. Pragmatická řada údaj - informace - poznatek (znalost).Tvorba pojmu (na př. klasický asocianizmus, gestaltteorie, tvorba

pojmu při učení). Současné pojetí jednotky kognitivní reprezentace.

Reprezentace pomocí selekčních výrazů v pořádání a vyhledávání informací. Hierarchické a předmětové selekční jazyky,

příklady použití na Internetu.

Osnova předmětu:

Lekce 1

Služby knihoven pro studenty pro studenty pedagogiky

Úvod do studia předmětu, organizace lekcí, požadavky na udělení zápočtu,  knihovnicko-informační služby českých knihoven.

Závěrečné cvičení -  hledání na internetové stránce Národní pedagogické knihovny 

Lekce 2

Vyhledávání a získávání informačních pramenů - monografie a časopisy

Akvizice na objednávku

Rešeršní strategie

Katalog Univerzity Karlovy, Katalog Národní knihovny, Souborný katalog ČR, Články v českých časopisech

Úvodní cvičení: vyhledávání katalogu na stránce Národní pedagogické knihovny

Závěrečné cvičení:  vyhledání informačních zdrojů podle zadaných kritérií v uvedených databázích 

Lekce 3

Vyhledávání a získávání informačních pramenů - články v zahraničních časopisech

Databáze ERIC http://www.eric.ed.gov/,  meziknihovní národní a mezinárodní služby,  elektronická dodávka dokumentů.

Úvodní cvičení: vyhledání dostupnosti knihy a čísla časopisu, procvičení rešeršní strategie

Závěrečné cvičení: vyhledání článků podle zadaných kritérií v databázi ERIC 

Lekce  4

Citování

Zdůvodnění správného citování, standardy pro citování v textu i v seznamech literatury , ISO 690, internetové pomůcky pro citování.

Úvodní cvičení: vyhledávání  v databázi ERIC

Závěrečné cvičení: používání portálu http://www.citace.com, práce sdokumentem v ruce 

Lekce 5

Knihovny ve škole

Účel a poslání knihovny na ZŠ, SŠ a VŠ. Centrum pro školní knihovny.

Úvodní cvičení : citování zákonů a vyhlášek

Závěrečné cvičení: vyhledání informačního zdroje a citace internetové stránky a úprava podle ISO 690, práce s dokumentem v ruce i virtuálním dokumentem 

Lekce 6

Internetové vyhledávače

Základní rešeršní strategie pro uživatele internetu

Časopisecké a zahraniční informační zdroje pro studenty pedagogiky

Úvodní cvičení: Přepis bibliografického záznamu podle normy ISO 690-2

Cvičení: citování pokračujícího a integrujícího díla

Lekce 7

Prezentace v MS Power Point I

Cíl lekce: vybavit studenty úvodními informacemi pro zvládnutí seminární práce

(seznámení s programem, základní ovládání, vkládání obrázků a obrazovek apod.)

Cvičení:vytvoření cca 4 různorodých snímků v MS Power Point 

Lekce 8

Prezentace v MS Power Point II

Cvičení: vložení obrazovky do snímku, animace 

Lekce 9

Sestavování tématických bibliografií, rešeršní příprava odborné práce

Rešeršní strategie pro vědecké informační zdroje, citační etika, plagiátorství, problémy zpřístupnění děl

Úvodní cvičení:  vyhledávání v české databázi Pedagogická bibliografická databáze (PBD)

Závěrečné cvičení:  vyhledávání v databázi ERIC + přepis záznamu z databáze podle standardu  ISO 690, citace power pointové prezentace a ústního sdělení

Lekce 9

Praktická opakování  dle požadavků studentů

Citace, rešerše, bibliografické soupisy. 

Lekce 10

Knihovna z druhé strany - exkurze do Státní technické knihovny

Seznámení studentů s provozem velké ústřední odborné knihovny, včetně digitalizačního pracoviště a národního střediska ISSN

 

Základy práva APD100012 (APD30103)

Cíl předmětu:

Cílem studijního předmětu je zvýšit právní vědomí studentů a poskytnout jim základní orientaci v právních vztazích především ve školském, občanském, rodinném, obchodním a trestním právu. Student bude schopen orientovat se v právním řádu ČR i v jednotlivých právních odvětvích, získá základní poznatky v oblasti právních předpisů, které se vztahují k řešení problematiky výchovy a vzdělávání. Student se naučí pracovat s konkrétními právními předpisy a interpretovat konkrétní situace z hlediska právní normy. V průběhu krátké odborné stáže bude mít možnost sledovat aplikaci právních předpisů v současné praxi škol a školských zařízení.

Osnova předmětu: 

Základy teorie práva

 • základní terminologie - právní norma, právní předpis, právní systém, právní řád, odvětví práva, hierarchie právních předpisů podle právní síly, platnost a účinnost právních předpisů, výklad právních předpisů
 • právní kultury, historické základy kontinentálního práva

 

Školské právní předpisy

 • školský zákon
 • zákon o pedagogických pracovnících
 • základní prováděcí předpisy k uvedeným zákonům (nařízení vlády, vyhlášky)
 • aplikace školských předpisu ve školské praxi, při řízení ve školství (ve spolupráci s vybranými základními a středními školami) 

Základy pracovního práva

 • zákoník práce 

Informatorium z ostatních právních odvětví

 • občanské právo
 • rodinné právo
 • trestní právo
 • obchodní právo atd.

 

Obecná pedagogika  APD100011 (APD100002)

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia a seznamuje je se základními obecnými kategoriemi pedagogiky, s přehledem pedagogických věd, je úvodním předmětem pro oborový modul a pro submodul teoretického základu. 

Cíl předmětu:

Cílem výuky předmětu je poskytnout základní orientaci v oboru pedagogika, osvojit si základní pedagogickou terminologii, přiblížit smysl oboru v souvislostech teoretické a empirické práce, v kontextu společenských věd, seznámit se se základy pedagogického myšlení.

Osnova předmětu:

Pedagogika v systému věd o člověku. 

Struktura pedagogických disciplín. 

Vztah pedagogické teorie a výchovně vzdělávací praxe.

Základní pedagogické kategorie - výchova, vzdělávání, vyučování. Jejich vzájemný vztah, různost interpretací. Sebevýchova, sebevzdělání. Výchova jako celoživotní proces. Vztah výchovy a sebevýchovy.

Vývoj člověka a výchova. Biologické aspekty výchovy, vliv dědičnosti.

Výchova a společnost. Vliv prostředí na formování osobnosti. Formování, socializace, výchova, manipulace.

Systémové pojetí výchovně vzdělávacího procesu. Cíl, prostředky, výsledky, podmínky, činitelé, vzájemné vztahy a determinace těchto prvků. 

Principy fungování systému. Institucionalizace výchovy. 

Význam a funkce školy.

Mimoškolní výchovné instituce. 

Vychovatel a vychovávaný jako základní činitelé výchovy. Jejich vzájemné vztahy. 

Autorita ve výchově. Výchovné styly. 

Vztah cílů a výsledků výchovy. 

Efektivita výchovně vzdělávacího procesu. 

Výchova jako adaptace a anticipace. 

Aktuální pedagogické problémy. Tradice a modernizace ve výchově. 

Možnosti a meze výchovy. 

Pedagogická prognostika.

 

Dějiny pedagogiky APD100001

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia.

Cíl předmětu:

Cílem studijního předmětu je seznámit posluchače s vývojem pedagogického myšlení a vzdělávacích, zejména školských institucí a školské politiky v jednotlivých kulturních epochách, naučit je hodnotit historickopedagogické jevy, seznámit je s metodami vědecké práce v dějinách pedagogiky a naučit se je používat.

Osnova předmětu:

 Výchova v období antiky.

 • Výchova v období středověku.
 • Výchova v období osvícenství.
 • Výchova v období 19. a 20. století.
 • Vývoj pedagogického myšlení a vývoj pedagogiky jako vědního oboru.
 • Vývoj institucionalizace výchovy a vzdělání.
 •  Vývoj vztahů církve a státu v otázkách výchovy a vzdělání.
 • Proces demokratizace vzdělání.
 • Dítě a žák ve vývoji pedagogické teorie a praxe.
 • Proces konstituování učitelské profese a vývoj učitelského vzdělání.
 • Pedagogické myšlení Komenského.
 • Pedagogika J. F. Herbarta a herbartismus.
 • Reformní pedagogika.
 • Pedagogika a školství v českých zemích.

 

Teorie výchovy APD100005

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je Seznámit studenty s moderním pojetím výchovy.

Osnova předmětu:

 Osobnost a její výchova.

Různé koncepce osobnosti a její výchovy.

Proces utváření osobnosti. Důsledky pro výchovu.

Sociologické a psychologické aspekty výchovy. Prožitková, citová a kognitivní stránka výchovného procesu. Pedagogická interakce. Bipolární a substancionální model pedagogické interakce.

Roviny pedagogického působení.

Preferenční postoje učitele k žákům.

Kauzální atribuce a autoatribuce. Socializace a individualizace.

Vliv sociální skupiny na utváření osobnosti jejích členů.

Hledání optimálního modelu pedagogicky účinného působení na rozvoj osobnosti prostřednictvím sociální skupiny. IRIO skupiny (integrované, respektující individualitu osobnosti) jako nový model výchovné skupiny.

Sebereflexe, sebepoznání, sebehodnocení a sebevýchova.

Rozhodovací proces jako prostředek výchovy ke svobodě a zodpovědnosti.

 

Sociologie výchovy APD100013 (APD300009) APE510022

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s tématy sociologie, které souvisejí s výchovou a vzděláváním, vést je k dovednosti aplikovat sociologické poznatky na výchovně vzdělávací realitu a na problematiku socializace dětí a mládeže v podmínkách soudobé společnosti, rodiny a školy. 

Osnova předmětu: 

 • Teorie socializace: Charles Cooley, Georg Herbert Mead, Sigmund Freud, J. Piaget, L. Kohlberg; činitelé socializace, resocializace.
 • Pozice, prestiž, role, symboly statusu. 
 • Sociální struktury a skupiny. Konflikty rolí. 
 • Instituce a organizace. Organizace v tradiční společnosti a organizace v moderní (byrokratické) společnosti. 
 • Deviantní chování. Co jsou deviace. Funkce deviací. Sociální kontrola a paradoxní důsledky sociální kontroly. Fyziognomická teorie deviací, moderní sociobiologické teorie, psychologické teorie deviací, sociálně ekologická škola, teorie kulturního přenosu, teorie strukturálního napětí, teorie sociální kontroly, teorie nálepkování, teorie sociálního konfliktu, interpretativní sociologie. Kriminalita bílých límečků. Kriminalita bez obětí a klasifikace kriminálních aktivit.
 • Sociologie učitelské profese, otázky profesionalizace učitelů ve světovém kontextu, sociologie školy, sociologické aspekty kurikula. 
 • Socializace dětí a mládeže, protestní a alternativní hnutí mládeže.
 • Sociologie volného času, sociálně patologické jevy u dětí a mládeže.
 • Rodina a výchova.
 • Sociální stratifikace a výchova, sociální mobilita a výchova.
 • Stát - politika - výchova, sociální změny a výchova.

 

Pedagogická psychologie APD100014 (APD300013)

Cíl předmětu:

Vytvořit základ pro porozumění pedagogicko psychologické problematiky s ohledem na současné směry v pedagogické psychologii.

Obsah předmětu:

Předmět pedagogické psychologie je koncipován do dvou částí - do části teoretické a aplikační.

V teoretické části jsou presentována základní témata pedagogické psychologie - pojetí osobnosti žáka, procesy učení a poznání, motivace a sociálně psychologické aspekty interakce učitel - žák. V souladu s  koncepcí pedagogické psychologie vypracované Z. Helusem je v těchto tématech akcentován zřetel rozvoje osobnosti žáka a odhalování možných rozvojetvorných činitelů na jedné straně, na straně druhé odkrývání těch sociálně psychických dispozic, resp. rozvoj potlačujících činitelů, které blokují plnohodnotný rozvoj žákovy osobnosti a konstituují se jako závažné příčiny školní neúspěšnosti. Tato část je pojata především přednáškovou formou.

 

Základ druhé, aplikační praktické části tvoří pedagogicko psychologická diagnostika, která je zde pojata jako široce založený přístup k pochopení, odkrývání a následného řešení aktuálních výchovně vzdělávacích problémů včetně jejich nápravných postupů (studenti jsou seznamováni nejen se základními metodami pedagogicko psychologické diagnostiky, ale i s jejími méně tradičními přístupy včetně některých nápravných postupů např. stimulace poznávacích postupů, tvorba rozvojetvorných programů - verbálních, metakognitivních a pod.).

V průběhu výuky jsou studenti rovněž vedeni k přípravě zápočtové seminární práce, ve které se učí zacházet s odbornou literaturou, pojímat zvolený výchovně vzdělávací problém z hledisek, jejichž náležité uvědomování je vede za hranice běžného standardního chápání sledovaného jevu. Tato část kursu je vedena zejména seminární formou.

 

Vývojová psychologie APD100015 (APD300011)

Cílem přednášek je poskytnout studentům základní orientaci v oboru vývojová psychologie.  Přednáška je zaměřena na charakteristiku jednotlivých stadií psychického, sociálního a zčásti i fyzického vývoje. Sleduje vývojově podstatné sociální vztahy. Mapuje jednotlivé vývojové fáze s ohledem na výchovné a vzdělávací souvislosti. 

Osnova předmětu:

 • Vývojová psychologie v systému věd.
 • Determinanty duševního vývoje.
 •  Periodizace duševního vývoje.
 • Teorie psychického vývoje.
 • Charakteristika jednotlivých vývojových fází života.  
 • Evoluční změny v psychice jedince spojené s rozvojem schopností, dovedností, znalostí i   vlastností osobnosti v období dětství a dospívání (prenatální období, novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, školní věk, puberta, adolescence).
 • Fungování psychiky v období relativní stálosti u dospělého jedince (mladá, střední a pozdní dospělost).
 • Involuční změny provázející stárnutí.

 

Sociální psychologie APD100016 (APD100004) APE510024

Cílem výuky předmětu sociální psychologie: pochopení sociálního rozměru člověka ze zorného úhlu sociální psychologie. Student/tka se mají naučit rozumět lidskému jednání v každodenním životě a v institucích (včetně školských organizací), do jisté míry předvídat chování lidí podle sociálního kontextu, v němž se nacházejí. Studující by měli být schopni volit preventivní strategii a taktiku svého chování a naučit se profesionálně zvládat emoce jak své vlastní, tak ve svém okolí a odvracet zbytečné konflikty mezi lidmi.

Osnova předmětu:

Předmět sociální psychologie, její význam pro studující pedagogiky, prehistorie a založení hraniční vědy: sociální psychologie. Půvab nudných definic vědního oboru. Porozumění sociálnímu jednání. Sociální percepce a interpersonální percepce. Implicitní teorie osobnosti. Osobnostní konstrukty, stereotypizace. Kauzální atribuce, základní atribuční omyl, pravidlo antropocentrismu. Snaha o vylepšení výrazu, teorie vlastní zdatnosti. Jak jedinec interpretuje, analyzuje a jak si pamatuje informace o sociálním světě. Heuristika a chybné rozhodování, oceňování a opomíjení informací, rozechvělé chování, iluzorní korelace, osobní schéma, nadsazenost self, efekt živosti. Postoje: význam postojů v každodenním životě. Povaha a měření postojů, vytváření postojů; změny postojů. Centrální a periferní postoje; rasové postoje; sociální kategorizace. Stereotypy a kvazikategorizace. Teorie komunikace. Verbální a nonverbální komunikace. Patologické formy komunikace (podceněná kapitola sociální psychologie). Transakční analýza, životní dráhy. Skupiny, organizace a jedinec. Skupiny a organizace. Vůdcovství a skupinové změny. Účinně jednající skupiny. Jedinec ve skupině. Sociální vlivy. Konformita, snahy o harmonizaci. Informace o sociálním vlivu. Normativní sociální vliv, prioritní závazky. Prosociální chování. Sociopatie. Teorie konfliktů a spolupráce (agrese, předsudky, skupinové chování, altruismus). Transfer vzrušení, odolávání agresi. Sociální jednání.Typy vzorců sociálního jednání. Sociální distance. Sociálně patologické jevy se zaměřením na děti a mládež. Aplikace sociální psychologie Autoritářství. Chronická sebedestrukce. Teorie human-relations. Sociální trénink. Sociálně psychologické myšlení v pedagogické praxi. Sociálně psychologické teorie a kultura.

 

Obecná didaktika APD10017 (APD30098)

Cílem předmětu je porozumět systému didaktiky jako vědy, jejím jednotlivým kategoriím a vztahům mezi nimi a specifickým didaktickým jevům. Předmět směřuje i k vytváření základních didaktických dovedností vztahujících se k plánování, realizaci a hodnocení vyučování.

Osnova předmětu:

 • Didaktika, její předmět a pojetí.
 • Funkce didaktiky, vrstvy didaktické teorie.
 • Teoretická východiska didaktiky.
 • Vyučování jako kategorie historická a společenská.
 • Základní kategorie vyučování a jejich vztahy.
 • Vyučování a rozvoj osobnosti.
 • Základní modely vyučování.
 • Cíl ve vyučování, obsah vzdělání.
 • Diferenciace a individualizace ve vyučování.
 • Didaktická komunikace, uspořádání sociálních vztahů ve vyučování.
 • Reproduktivní a produktivní metody a organizační formy vyučování.
 • Hodnocení a klasifikace ve vyučování.
 • Specifika didaktických výzkumů.

 

Průběžná pedagogická praxe APD100018 (APD300023)

Cílem praxe je přispět k motivaci studentů ke studiu pedagogiky a doplnit jejich konkrétní představy o úloze pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu.

Osnova předmětu:

Obsahem předmětu jsou hospitace ve výchovně vzdělávacích zařízeních (MŠ, ZŠ, SOŠ, SOU, G, Konzervatoř, speciální školy, střediska volného času), besedy s jejich pracovníky, pedagogické rozbory. 

Smluvní zajištění praxe:

Praxe je zajišťována na základě dohod uzavíraných mezi FF UK a příslušnou výchovně vzdělávací institucí.

 

Praxe typu stáže APD100019 (APD30099)

Cílem je získat praktické zkušenosti z přímého kontaktu s klienty a postupně uplatňovat osvojené teoretické poznatky v praxi

Osnova předmětu:

Obsahem praxe je přímá výchovně vzdělávací, aistentská, sociálně pedagogická, poradenská práce s dětmi, mládeží i dospělými v příslušných intitucích vládního i nevládního sektoru, jako jsou například školy se speciálními vzdělávacími programy, komunitní školy, instituce sociálně prácní ochrany, instituce ústavní a ochranné výchovy, náhradní rodinné péče, dětské a mládežnické organizace, domy dětí a mládeže, nadace, linky důvěry, sportovní oddíly, kulturní zařízení, základní, střední a vyšší odborné školy. 

Výběr institucí: 

Instituce jsou vybírány s ohledem na obsah výuky jednotlivých předmětů, na témata seminárních a bakalářských prací studentů, na jejich výzkumné projekty a odborný zájem.  

Zajištění praxe:

Praxe je zajišťována na základě dohod uzavíraných mezi FF UK a příslušnou výchovně vzdělávací institucí či na základě dohody mezi studentem a organizací.

 

Asistentská praxe APD100020 (APD10003)

Praxe má přispět k formování osobnosti budoucího pedagogického pracovníka tím, že studenti přímo a v delším časovém úseku poznávají konkrétní pedagogické jevy v různých institucích výchovného zaměření. Praxe je založena na tutorském principu a na průběžné supervizi, vede k postupnému vytváření základních pedagogických dovedností studentů a k

rozvíjení jejich schopnosti aplikovat teoretické poznatky ve vlastní praxi.

Osnova předmětu:

Těžiště praxe tvoří praktická činnost studenta ve vybraném pedagogickém zařízení pod vedením tutora a teoretická reflexe a supervize této činnosti v rámci seminářů na fakultě.

Výběr institucí:

Instituce jsou vybírány s ohledem na obsah výuky jednotlivých předmětů, na témata seminárních a bakalářských prací studentů, na jejich výzkumné projekty a odborný zájem.

Zajištění praxe:

Praxe je zajišťována na základě dohod uzavíraných mezi FF UK a příslušnou výchovně vzdělávací institucí či na základě dohody mezi studentem a organizací.

 

Speciální pedagogika APD100021 (APD300020)

Charakteristika předmětu

Seminář nabízí přehled o základních okruzích problémů speciální pedagogiky, se kterými se mohou studenti pedagogiky setkat ve své praxi. Seznamuje se specifiky edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na komplexní, interdisciplinární přístup. Pozornost je soustředěna na příčiny vzniku a rozvoje konkrétních poruch či znevýhodnění, na psychologickou problematiku související s jednotlivými postiženími nebo onemocněními, rovněž na možnosti rozvoje a organizace výchovy a vzdělávání dětí a dospívajících se speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu dospělých, ev. seniorů se zdravotním postižením. Východiskem je nový, moderní pohled na osoby s handicapem, důraz je kladen na jejich vývojové možnosti, nikoliv nedostatky, na pochopení smyslu a významu jejich integrace do společnosti.

 

Multikulturní výchova APD100022 (APD300029)

Cílem předmětu je objasnit problematiku interkulturního a multikulturního soužití v konkrétních sociokulturních systémech. Získat kompetence tvořit projekty pro praktické využití vzhledem ke studovanému oboru.

Osnova předmětu:

Teoretická východiska, jejich vývoj a současné trendy v celosvětovém kontextu, v evropském prostoru a u nás, zvláštní pozornost je věnována bilaterálním vztahům.

Právní a institucionální garance multikulturní výchovy.

Problematika menšin, jejich postavení v majoritní společnosti, možnosti integrace a podpory vlastní  identity.

Aktuální otázky vzdělávání minorit v ČR - možnosti vzdělávání Romů a dalších odlišně mluvících minorit. Otázky bilingvního vzdělávání a výchovy

Současná religiozita.Základní otázky náboženských odlišností. Židovská kultura a vzdělávání. Islám.Nová duchovní a náboženská společenství.

Problematika výchovy a vzdělávání imigrantů, uprchlíků a dalších cizinců.

Interkulturní a multikulturní výchova v běžných školách.

Teoretická východiska a praktická realizace výchovy tolerance, proti xenofobii, rasismu, antisemitismu, náboženské intoleranci.

Analýza českých učebních osnov a učebnic. Projekty, jejich tvorba a hodnocení.

 

Základy sociální pedagogiky APD100023 (APD30100)

Cílem studijního předmětu je seznámit studenty s problematikou sociální pedagogiky v širších souvislostech, prezentovat současné přístupy k sociální pedagogice, metodologický a pojmový aparát. Naučit studenty interpretovat sociálněpedagogické otázky v podmínkách měnící se životní situace současné mládeže.

Osnova předmětu:

 • Sociální pedagogika jako pomáhající obor, její vývoj a vztah k ostatním disciplinám.
 • Metodologická východiska sociální pedagogiky.
 • Pojetí sociálně pedagogické pomoci.
 • Paradigmata pomáhání v pomáhajících profesích.
 • Pomáhající profese a instituce v ČR.
 • Sociální pedagog ve škole.
 • Komunitní škola.
 • Socializace, enkulturace, akulturace v podmínkách multikulturního globalizovaného světa.
 • Sociálně právní ochrana dětí a mládeže.
 • Ústavní a ochranná výchova.
 • Soudnictví nad dětmi a mládeží.

 

Základy pedagogického poradenství  APD100024 (APD30101)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem a teoretickými východisky různých poradenských přístupů. Zvýšit odbornou připravenost studentů pro oblast pedagogických intervencí směrem k žákům s určitými specifickými potřebami, pro porozumění a pomoc při řešení běžných problémů žáků a jejich rodičů, ale i pro vytváření a rozvíjení osobního stylu

práce (pro lepší sebedefinování v profesi). 

Osnova předmětu:

Obsah vychází jednak z filosofie poradenského systému na školách a jednak je tvořen základními poznatky z pedagogicko-psychologické diagnostiky a poradenství tak, jak se s nimi pedagogičtí pracovníci na školách běžně setkávají při své práci. Osnovu tvoří následující tematika: 

 • Poradenský proces a poradenské systémy, poradenství v oblasti školství. 
 • Poradenské přístupy a strategie v poradenství, zásady poradenské práce.
 • Osobnost a etické aspekty práce poradenského pracovníka. 
 • Poradenství v jednotlivých fázích života dítěte. 
 • Diagnostický aspekt v práci učitele. 
 • Analýza sociálních vztahů ve třídě. 
 • Profesionální orientace a výchova k volbě povolání. 
 • Problematika leváctví. 
 • Školní zralost a poruchy adaptace na školu. 
 • Práce s nadanými žáky.           

 

Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje APD100025 (APD30102)

Poskytnout studentům přehled o problematice osobnostně orientované školní výchovy a školního vzdělání v ČR, poskytnout systematickou a přehlednou didaktickou strukturu  osobnostní a sociální výchovy, ukázat přehled v ČR dostupných pedagogických systémů orientovaných na problematiku osobnostně sociálního rozvoje klientů škol i dalšího vzdělávání.

Osnova předmětu:

Výskyt osobnostní a sociální výchovy v dokumentech a praxi české školy; osobnostní a sociální výchova jako průřezové téma RVP ZV a RVP G; teoretické konstrukty vztažné k osobnostní a sociální výchově (odborné i folkové), etodidaktika, cíle, témata a metody osobnostní a sociální výchovy; efektivita osobnostní a sociální výchovy; strukturované pedagogické systémy zabývající se osobnostně sociálním rozvojem (dramatická výchova, sociální výcvik, globální výchova, zážitková pedagogika a další).

Literatura a požadavky viz 

http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV

(na konci osobního profilu vyučujícího).

 

 

Pedagogika volného času APD100026 (APD30094)

Cílem studijního předmětu je problémově nahlédnout fenomén volného času, a to především z aspektu pedagogického a poskytnout studentům znalosti o kategorii volného času a o významu volného času pro společnost a pro život člověka.

Student se seznámí se současným stavem volného času a volnočasových aktivit  v mezigeneračním srovnání a s  vývojem za posledních dvacet let. Seznámí se s komparací volného času v jednotlivých životních fází od dětského věku do věku seniorského. V předmětu je analyzována digitalizace životního pole a životního způsobu a přechod do informační společnosti a digitálního věku a specifikován význam těchto změn pro volný čas člověka a společnosti.  Na podkladě poznání reálného stavu volného času bude pojednáno o výchovných  institucích volného času, o specifice pedagogického působení ve volném čase a o jednotlivých základních formách pedagogického působení ve volném čase. Předmět nastoluje otázku kultivace jedince činnostmi ve volném čase a výchovy člověka pro volný čas. Pozornost zaměřuje také na princip přímého zážitku ve volném čase s oporou ve využití dramatické a literární výchovy. V popředí zájmu je animace jako činnostní koncepce, kvalifikace animátora a problémy jeho profesionalizace v souladu s uplatňováním principu animační didaktiky. 

Osnova předmětu: 

 • Pojem pedagogika volného času, jeho vymezení.
 •  Volný čas, sociologická, psychologická a pedagogická kategorie.
 •  Vývoj obsahu a rozsahu volného času. o Aktivity ve volném času .
 •  Strukturace volného času a aktivit ve volném čase.
 •  Volný čas v životních fázích. 
 •  Funkce a cíle volného času a aktivit ve volném čase.
 •  Životní způsob a volný čas. 
 •  Média, komunikace  a volný čas. o Digitalizace životního způsobu. 
 •  Volný čas:

            - individuální, párové, kolektivní aktivity

            - spontánní, organizované aktivity

            - neformální, formální, 

            - aktivity v přirozeném prostoru, aktivity s medii a v kyberprostoru,   

 •  Volný čas a sociální zrání.
 •  Výchova mimo vyučování. 
 •  Osobnost pedagoga volného času.
 •  Výchovné instituce ve volném čase. 
 •  Moderní přístupy v pedagogice volného času (animace, prožitková pedagogika, streetwork, peer programy).         

 

Správa a řízení školství APD100027 (APD30097)

Přednáška je zaměřena na získání základních teoretických znalostí o školské legislativě a managementu v oblasti výchovně vzdělávacích zařízení. Na jejich základě a na základě praktických  zkušeností si začnou studenti osvojovat a rozvíjet soubor kompetencí potřebných v oblasti řízení a správy školy.

Osnova předmětu:

Základní pojmy školského managementu.

Vzdělávací politika.

Uplatňování základních právních norem v řízení školy.

Úrovně řízení ve školství.

Vnitřní systém řízení školy.

Soustava základních, středních a vyšších odborných škol.

Vysoké školy.

 

Rodinná výchova a náhradní rodinná výchova  APD100028 (APD300081) APE510026 AUPV10009 APDV10007

Cílem přednášky je získání hlubšího náhledu na problematiku rodiny a rodinných vztahů. Posluchači se seznamují s nejnovějšími přístupy při práci s rodinou, vztahovou sítí i vývojem rodiny jako instituce. Druhá část předmětu se soustřeďuje na oblast náhradní rodinné a náhradní výchovné péče. Pozornost je upřena na základní terminologii, legislativu, výchovné otázky a akutální trendy ve vývoji profesionální péče o dítě.

Osnovu tvoří následující tematika:

 

-           historie rodiny,

-           rodinné tradice, mýty, tabu a scénáře,

-           poradenské směry zaměřující se na práci s rodinou,

-           vztahový kontext,

-           manželská krize,

-           rozvod a porozvodová adaptace,

-           nové trendy ve vývoji rodiny, klinické rodiny,

-           psychologické a sociální aspekty náhradní výchovné péče,

-           náhradní rodinná péče, profesionální péče o dítě.

 

Asertivita v rodině a ve škole APD100030 APEV10030

Cíl předmětu:

Předmět učí přímému, otevřenému a partnerskému jednání v sociálních kontaktech, se zaměřením na prostředí rodiny a školy. Napomáhá překonávat problémy uvnitř sociální skupiny, rozvíjí spolupracující atmosféru v prostředí školní třídy.

 

Osnova předmětu:

asertivita jako součást komplexu sociálních dovedností

svoboda a odpovědnost

svoboda s pravidly-     sebeovládání

asertivita v pedagogických podmínkách

dynamika vztahu dospělý-dítě- pravidla metody asertivní kázně

vzájemný respekt a úcta v partnerském vztahu

obsahová struktura modelu asertivních dovedností

elementární asertivní dovednosti

prosazení (odmítnutí) požadavku

postupy vyrovnávání se s kritikou

kurz asertivity ve škole

 

********************************** 

 

2) NMgr. –

pedagogika;

sociální pedagogika.     

 

Teorie člověka    APD510001 (APD50002), APE510001 (AEP50009), AUP510021 (AUP50009)

Cílem přednášky je uvést studující oboru Pedagogika do různých způsobů tematizace problému člověka a ukázat jak mytické a archaické formy vykládající postavení člověka na zemi, mezi ostatními tvory a v kosmu ovlivňuje do dnešních dob pojetí a sebepojetí člověka. V úvodu přednášky jsou probrána některá mytologická, náboženská a filosofická pojetí člověka; pozornost je dále věnována založení filosofické antropologie. Vzhledem k orientaci přednášejícího je předmět završen úvodem do fenomenologického pojetí člověka. Vzhledem k tomu, že každá pedagogická teorie obsahuje zjevnou či skrytou tematizaci lidské osobnosti, je kurs určen pro zájemce, kteří jsou orientováni k obecně vědním teoretickým a filosofickým základům oboru. Zvláštní pozornost je věnována tematizaci přirozeného světa, teorii hry a hermeneutické problematice. Kurs Teorie člověka je doporučen zvláště studujícím, kteří jsou orientováni na problematiku osobnostního a sociálního rozvoje.

Literatura k předmětuL: http://praha5.ff.cuni.cz/testdrupal/pedagogika/?q=node/183 

Základy evropské vzdělanosti APD510002

Cílem prvního semestru je uvést studující studijního oboru Pedagogika do světa mýtu, filosofie a pojetí výchovy ve starém Řecku - až po formování filosofických škol (Platón, Aristotelés). V následujícím semestru jsou předmětem výkladu základy novověkých teorií poznání, které měly vliv na pojetí a sebepojetí člověka, na jeho vztah ke světu, k problémům svobody, vzdělání, dějin atd. Kurs zahrnuje zhruba úsek filosofie výchovy od F. Bacona po I. Kanta.Ve druhém semestru přednáška pokračuje ve výkladu tematizace filosofických problémů a jejich vztahu k výchově a vzdělání. Přednáška zahrnuje období od I. Kanta do začátku dvacátého století. Pozornost je věnována německé klasické filosofii a vývoji po rozkladu německé klasiky.

 

Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky APD510003, AUP510003 (AUP50003)

Cílem předmětu je naučit posluchače porozumět tématům a specifikům českého pedagogického myšlení v kontextu myšlení evropského a světového.

Vybraná témata přednášek a seminářů:

Pedagogika J. A. Komenského

Pedagogika J. J. Rousseaua.

Pedagogický systém J. F.Herbarta.

Reformní pedagogika ve světě.

Současné teorie vzdělávání.

Vývoj školství v českých zemích od konce 18. století do konce 1. světové války

Školství v ČSR v období 1. republiky

Školství v ČSR v 2. polovině 20. století

 

Srovnávací pedagogika APD510004, AUP510007

Student by měl porozumět předmětu a metodám srovnávací pedagogiky, měly by se naučit vyhledávat a využívat domácí i zahraniční poznatky o vzdělávacích systémech a pedagogických problémech v jiných zemích a kriticky posuzovat náš školský systém na základě znalostí vývojových trendů ve světě.

Hlavní tematické okruhy:

Srovnávací pedagogika jako vědecká disciplína.

Analýza vzdělávacích systémů vybraných vyspělých zemí.

Světové trendy v oblasti školství.

Analýza českého vzdělávacího systému z hlediska světových trendů.

Historicko-srovnávací analýza jednotlivých školských stupňů.

Tendence v oblasti vzdělávání postižených.

Domácí vzdělávání ve světě a u nás.

Řízení školství v zemích EU.

Učitelské vzdělávání u nás a ve světě

 

Metodologie pedagogiky APD510005, AUP510004, APE510021

Předmět se zaměřuje na tyto hlavní tematické okruhy:

Druhy poznání.

Věda a její metodologické problémy.

Specifika metodologie pedagogiky.

Subjektivita badatele a její vliv na objektivitu výzkumu.

Validita a reliabilita.

Koncepce vlastního výzkumu: výzkumný problém, analýza výzkumného pole, hypotézy, základní soubor a vzorek, strategie

výzkumu.

Výzkumy ex-post facto a experiment.

Specifika empirického měření.

Metody a techniky výzkumu-jejich analýza a výcvik v použití.

Tvorba databáze.

Zpracování výzkumného materiálu - kvantitativní i kvalitativní.

Výzkumná zpráva.

Týmový mezioborový výzkum a jeho specifika.

Základní trendy výzkumu ve světě.

  

Školní didaktika APD510006, AUP510001

Charakter obsahu: teoreticko-praktický předmět zaměřený na následující hlavní tematické okruhy

Didaktika základní školy. Didaktika gymnázia a odborných škol.

Vyučovací modely:

modely vyučování zvýrazňující sociální dimenzi (kooperativní učení, skupinová investigace) modely vyučování zvýrazňující informační dimenzi (induktivní myšlení, učení pojmům, nápomoc paměti, vědecké zkoumání, synektika), modely zvýrazňující osobnostní dimenzi (individuální perspektiva, osobní uvědomění a odpovědnost za vlastní životní dráhu, zejm. prostřednictvím nedirektivního vyučování), modely zvýrazňující modifikaci v chování v odezvě na informaci o úspěchu v úkolu (programované učení).

Současné výukové programy ve školním prostředí.

Učitelovo pojetí vyučování.

Klíčové kompetence učitele a kompetenční pojetí školního kurikula.

Učitelské dovednosti (práce s cílem, obsahem, organizačně-metodické činnosti, hodnocení výuky), dovednosti pro spolupráci ve školní komunitě (rodiče, kolegové, vedení školy aj.)

Akční výzkum.

 

Statistika pro pedagogy  APD510007, APE510009

Cíl předmětu:Osvojit si využití matematicko statistických metod v pedagogice.

Osnova předmětu:deskriptivní statistické metody (měření, typy škál, rozdělení, statistické charakteristiky), základy pravděpodobnosti, induktivní statistické metody (principy statistické indukce, testování statistických hypotéz, parametrické testy o populačním průměru, základní pořadové testy, základy korelační a regresní analýzy).

  

Didaktický seminář APD510008, AUP510002

Cílem didaktického semináře je, aby si studenti prohloubili dovednost cílevědomého pozorování vyučovacího procesu. Studenti zkoumají základní didaktické kategorie v praxi, učí se objevovat, pojmenovávat a analyzovat problémy praxe pomocí těchto základních kategorií, teoretických argumentů, eventuálně i modelů vyučování.Studenti si didaktický seminář zapisují souběžně s didaktikou. Jde o předměty, které na sebe bezprostředně navazují a většinou je vyučuje stejný učitel.

Obsahová náplň a formy praxe:

V zimním semestru obvykle praxe zahrnuje

a)         činnost na fakultě (příprava praxe, studium dokumentů, vytváření pozorovacího archu, analýza hospitací apod.)

b)         společné či skupinové hospitace (v závislosti na počtu studentů) na školách a pohospitační rozbory - celkem cca

6. hod. (obvykle po 2 hodinách na 1. stupni ZŠ, na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu)

Během letního semestru zpracovávají dvojice studentů písemnou práci (rozsah 3 - 5 stran strojopisu), a to na základě-            formulace užšího problému-     studia literatury k danému problému-    hospitace na ZŠ či SŠ zaměřené na vybrané téma (rozsah hospitace l0 hodin, nutno předem vytvořit specializovaný pozorovací arch). Písemné práce jsou hodnoceny v rámci skupinové oponentury na fakultě.

Ukončení praxe:

Praxe je zakončena zápočtem v ZS a LS.

Podmínky pro udělení zápočtu:ZS: - vypracování pozorovacího archul00 % účast na hospitacíchaktivní činnost v rámci teoretických seminářůLS: - zpracování a obhájení písemné práce (společné pro dvojici), a to při splnění výše uvedených požadavků (formulace problému, studium literatury, vytvoření pozorovacího archu, l0 hodin hospitací).

Poznámka: Praxe může probíhat i jinými formami, např. jako studentská konference.

 

Diplomový seminář  APD510009, AUP510011, APE510014

Seminář bude zaměřen na efektivní založení struktury práce a na základy metodologie diplomového výzkumu.

  

Specifické poradenské problémy APD510011, APE510007, AUP510025

Cílem je předat studentům základní informace a poznatky z oblasti poradenské práce v pomáhajících institucích. Rozvíjet dovednost orientovat se v odborné literatuře a čerpat z ní poznatky vztahující se k praktické aplikaci v procesu poradenství. Zprostředkovat poznání, že poradenská práce je především tvořivá činnost. Obsah předmětu je  převážně zaměřen na specifické problémy dětí a mladistvých, jejichž  řešením se v systému poradenství  zabývají zejména PPP a další pomáhající instituce.Obsah výuky v prvním semestru  je tvořen především následujícími tématy: specifické poruchy učení, specifické poruchy chování a pozornosti, mentální retardace a problematika zařazování MR dětí do škol, poruchy chování, dítě porušující sociální normy, návykové nemoci (alkohol, drogy, gambling), problematika závislosti na sektách a kultech, emoční poruchy v dětství a dospívání, psychosomatické poruchy v dětství a dospívání, děti týrané a zneužívané, práce s rizikovým klientem, dítě a rodina, rodinné poradenství.

  

Diagnostické metody v poradenství APD510012, APE510030, AUP510026

Předmět umožní posluchačům získat přehled o mezích a možnostech diagnostických metod a technik užívaných v poradenských službách a při práci poradenského pracovníka. Obsah předmětu navazuje na předmět Specifické poradenské problémy a jsou v něm předkládány postupy diagnostikování jednotlivých problémových okruhů a oblastí (specifické poruchy učení a chování, psychosomatické poruchy, emoční poruchy, inteligence, rodinná diagnostika a další). Předmět má studentům pedagogiky, kteří budou ve své profesi přicházet do kontaktu s výsledky psychodiagnostické činnosti, usnadnit orientaci v diagnostických metodách a porozumění psychologickým nálezům.

  

Sociálně pedagogické teorie APD510013, APE510004, AUP510027

Cílem studijního předmětu je seznámit studenty s pojmy, principy a teoriemi, které jsou odborným východiskem sociálně pedagogické pomoci.

Osnova předmětu:

sociální pedagogika a sociálně pedagogická práce jako pomoc ke svépomoci

terapeutické, poradenské a reformní paradigma pomoci

metodologická specifika pomáhajících teorií

účinné faktory sociálně pedagogické práce      

principy vztahu sociální pedagog - klient (s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem)

na klienta zaměřený přístup

existencionální přístup k práci s klientem

behaviorální přístupy

systemické přístupy     

komunitní a antiopresivní přístupy

  

Sociálně pedagogické metody APD510014, APE510011, AUP510028

Cíl předmětu:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami sociálně výchovné práce s jedincem, skupinou a komunitou a jejich využitím v sociálně pedagogické práci. Svoje poznatky dokáže aplikovat při řešení modelových situací, rozboru kasuistik a v praktických činnostech své odborné praxe.

Osnova předmětu:       

fáze práce s klientem   

rozhovor jako stěžejní metoda sociálně pedagogické práce, zásady a způsoby vedení rozhovoru        

direktivní a nondirektivní způsoby intervence, systémy pomoci a systémy kontroly

energetická stránka pomáhání, hranice vztahu, syndrom vyhoření

motivy pro pomáhající profese

rozhovor jako metoda práce s klientem, kontakt s klientem v rámci rozhovoru, respektující dialog a aktivní naslouchání,

usměrňování rozhovoru

skupinová práce s klienty, terapeutická komunita, svépomocné skupiny

mediace jako metoda řešení konfliktu

probace jako alternativa práce s mladistvými pachateli

dobrovolnická práce s klienty

supervize v pomáhajících profesích

etika pomáhajících profesí

 

Aktuální témata osobnostní a sociální výchovy APDV10015, APE510023

Kurz se dělí na dvě části po dvou hodinách.

1. část: Úvod do pedagogiky osobnostně sociálního rozvoje a jejího praktického ekvivalentu - osobnostní a sociální výchovy (vč. výchovy mravní). Kurz uvádí do problematiky cílů, obsahu a metodických principů osobnostně sociální (a mravní) výchovy, resp. osobnostně sociálního rozvoje, a to z pohledu pedagogického. Podává též přehled existujících strukturovaných systémů  zabývajících se rovněž os. soc. rozvojem dětí i dospělých (např. dramatická výchova, sociální výcvik, globální výchova, zážitková pedagogika, etická výchova a další a další).

2. část: Sebezkušenostně orientované aktivity demonstrující prakticky témata a principy vyložené v 1. části kurzu a aplikující základní metodické principy praktické pedagogiky osobnostně sociálního rozvoje, resp. osobnostní a sociální výchovy.

Literatura a požadavky viz 

http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV

(na konci osobního profilu vyučujícího).

 

Didaktika osobnostní a sociální výchovy APD510015, APE510028, AUP510024

Teoreticko - praktický kurz zabývající se didaktikou osobnostní, sociální a mravní výchovy

a) jako průřezového tématu RVP ZV i GV (resp. behaviorální didaktikou) i jako součásti poradenské nebo sociální práce ve škole

b) jako edukační práce v oblasti osobnostního, sociálního a mravního rozvoje v podmínkách jiných institucí nebo organizací, než je škola. 

Kurz se věnuje výstavbě kurzů a lekcí OSV od vstupních technik po závěrečnou reflexi, specifice kurikula životních dovedností, práci s cílem a s tzv. jádrovou učebníé činností, návazně na to technologii volby metod a klasifikací metod  pro os., soc. a morální rozvoj. Dále formulacím instrukcí a vedení reflexí.

Demonstruje též typické postupy, které lze užít v systému OSV ve školách i mimo ně ve vztahu k různým tématům OSV. Postupy si účastníci zkoušejí na sobě (souběžný cíl: sebepoznání ve vztahu k oboru). Následně probíhá didaktická analýza technik. Záměrem je, aby účastníci dokázali jako pedagogové s metodami pracovat uvědoměle a s porozuměním pracovat ve vztahu ke svým (budoucím) klientům.

Pro orientaci v základních otázkách edukcace v oblasti osobnostního, sociálního a morálního rozvoje je vhdoné absolvovat kurz Aktuální témata OSV.

Na předmět volně navazuje Praktikum OSV.

Literatura a příp. též požadavky k předmětu (pokud je vyučující nebude distribuovat jiným způsobem) viz: 

http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV

(na konci osobního profilu vyučujícího).

Požadavky k praxi z OSV: http://praha5.ff.cuni.cz/testdrupal/pedagogika/?q=node/183 

 

 

Psychologie učení APD510017

Předmět se zaměřuje na následující tematické okruhy: 

-analýza základních pojmů psychologie učení

-nová východiska a přístupy relevantní pro školní učení

-kognitivní psychologie

-vztah kognitivního, osobnostního a sociálního

-pojmy reflexe, sebereflexe

-regulace, autoregulace

-metakognice

-kognitivní socializace

-vybrané systémy stimulace učení a poznání a jejich psychologická interpretaci (počítač a internet, Lipmannova filosofie pro děti, Feuersteinovo instrumentální obohacování.).

-psychologická interpretace nedostatků a handicapů v učebním a poznávacím procesu, které vznikly v důsledku nejrůznějších podmínek a okolností, a které způsobují závažné problémy v kognitivním a osobnostním rozvoji dítěte.

-možnosti psychodidaktické aplikace nových přístupů pro konkrétní podmínky vyučovacího procesu

-teoretické zpracování vybraných témat, která jsou považována jako nezbytná pro psychologickou připravenost učitele.

 

Kooperace a týmová spolupráce APD510018, APE510027, AUP510029

Podstata kooperace v sociálně psychologickém a pedagogickém rámci, její význam. Různé uspořádání sociálních vztahů - kooperace vs. kompetice. Současná škola a kooperativní učení jako jeden z trendů jejího rozvoje. Principy kooperativního učení. Metodologické a metodické otázky kooperativního učení, hodnocení v tomto systému. Problémy spojené se zaváděním do praxe školy. Vztah kooperace ve školních podmínkách k profesní sféře. Formování kooperativních sociálních dovedností. Možnosti týmové práce učitelů na škole. Týmová práce v jiných institucích. Řízení týmů.

 

Výchova, vzdělávání a diverzita APD510019, APE510012, AUP510005

Charakter obsahu: prakticko-teoretický

1.         Koncept diverzity a vzdělání. Široké pojetí diverzity - aspekt demografický, osobnostní schopnostní

2.         Možnosti zhodnocovat pozitivně diverzitu a problémy spojené s diverzitou

3.         Přehled základních způsobů ve výchově a vzdělávání, jak zhodnocovat diverzitu

4.         Identita a diverzita v edukaci

5.         Kognitivní bariéry (např. stereotypizace a předsudky) a edukace

6.         Dynamika meziskupinového konfliktu a edukace

7.         Sociální posuzování a edukace

8.         Konstruktivní řešení konfliktů a edukace ( kontroverze a konflikty zájmů)

9.         Český vzdělávací systém a rovnost vzdělávacích příležitosí

10.       Pedagogický pracovník a jeho kompetence zacházet vědomě a optimálně s diverzitou. Dovednosti pedagogického pracovníka (učitele) a jejich rozvíjení, týmová práce pedagogů pro zhodnocování diverzity.

11.       Programy práce s diverzitou v českém výchovně vzdělávacím prostředí.

12.       První aplikační okruh: Multikulturní a interkulturní výchova a vzdělávání

13.       Druhý aplikační okruh: Romská problematika a její řešení v prostředí školy

14.       Třetí aplikační okruh: Inkluzivní škola a její problematika

 

Andragogika APD510020, AUP510022

Cíl předmětu je aktivní použití andragogického analytického aparátu k systematickému pohledu na problematiku vzdělávání dospělých a rozvinutí schopnosti samostatně využívat odbornou literaturu

Témata:           

vývoj andragogického myšlení

andragogické pojmy a odborná terminologie

historické souvislosti

sociální souvislosti       

společenský význam vzdělávání dospělých

 

Životní styl a lidské zdraví APD510021, APE510003

Cíl předmětu:V tomto studijním předmětu jsou studenti vedeni k pochopení vlivu životního stylu na stav zdraví a věnuje se pozornost souvislostem nemocnosti a sociálních problémů jedince. Posluchači se seznámí se sociálními aspekty nemoci, s problematikou chronicky a nevyléčitelně nemocného. Akcentována je důležitost péče o zdraví a spojitost duševních a somatických chorob. Prezentovány jsou jak různé aspekty (sociologické, psychologické, sociálně pedagogické, medicínské), tak různé přístupy k problému (klasické, holistické, alternativní).

Osnova předmětu:

1.         Zdravý životní styl

2.         Chronicky a nevyléčitelně nemocný a jeho životní styl

3.         Psychologie zdraví a nemoci

4.         Bolest

5.         Sociologie nemoci

6.         Nemoc v pojetí klasické čínské medicíny

7.         Psychosomatická a alternativní medicína

8.         Práva pacientů

9.         Zdravá komunikace

10.       Komunikace s nemocným

11.       Fenomén stáří a sociální aspekty nemoci

12.       Umírání, smrt

13.       Sociální opora nemocných

 

Kapitoly z etiky a mravní výchovy APD510022  (Etická výchova APEV10003)

Cílem studijního předmětu je seznámit studenty se základními etickými náhledy na problematiku správného jednání, s vývojem etických teorií, vést studenty k porozumění základním etickým pojmům, ke kritické reflexi etických témat; zprostředkovat poznatky o zákonitostech morálního vývoje u dětí a dospívajících a pohledy na pojetí a praxi etické výchovy v demokratické a pluralitní společnosti.

Osnova předmětu:

Funkce mravního předporozumění v životě jedince      

Základní předpoklady konsensu pro mravní jednání a hodnocení

Vztah svobody rozhodování a závaznosti mravního jednání.

Koncepce dobrého života v starořeckém a středověkém myšlení

Empirismus a transcendentalismus v etice

Morální a hodnotový relativismus

Existenciální etická východiska

Etologické a sociobilogické výhrady vůči nepodmíněným mravním závazkům

Diskursivní etika jako pokus a završení projektu moderny

Konflikt liberálních a komunitárních představ o sebeuskutečnění         

Logický novopozitivismus v etice

Vliv postmoderního myšlení na koncepty hodnot a mravní praxi

Morální vývoj jedince ve vztahu k vývoji kognitivnímu

Možnosti školy v ovlivňování mravního vědomí, svědomí a jednání dítěte        

Metody a formy mravní výchovy

Otázky manipulace a hodnotové indoktrinace ve výchově a vzdělávání

Etická výchova v rámcových vzdělávacích programech

Etika učitelství

 

Hodnocení žáků ve vyučování APD510023

Volitelný předmět

Cíl:Studenti budou schopni odpovědět na otázky:Jakým způsobem přistupovat v měnících se podmínkách k hodnocení žáka? Jaký je vztah cílů vyučování a hodnocení? Jaké má učitel možnosti výběru metod hodnocení? Jak pracovat s formativním a sumativním hodnocením? Jak zapojit samotné žáky do procesu hodnocení? Jaké podoby má slovní hodnocení?

Hlavní tematické okruhy:

Hodnocení jako organická součást jakékoliv lidské činnosti

Hodnocení žáků ve vyučování a jeho specifika

Význam hodnocení v současné škole

Podstata hodnocení - vztah hodnocení a cíle vyučování

Funkce hodnocení - motivační, informativní, regulativní, výchovná, prognostická, diferenciační

Fáze hodnotícího procesu

Formy hodnocení :       klasifikace, slovní hodnocení, didaktické testy, sebehodnocení, portfolio

Princip objektivity a subjektivity ve školním hodnocení

Význam pozitivního a negativního hodnocení žáků ve škole

Současné tendence ve vývoji hodnocení

Možnosti vnitřní diferenciace a hodnocení

Kritéria hodnocení

Hodnotící jazyk - popisující a posuzující

Vztah formativního a sumativního hodnocení

Slovní hodnocení a rodiče

 

Školská reforma v ČSR ve 30.letech 20.stol APD510024, AUPV10017

Cílem předmětu je seznámit studenty s cíli, obsahy a prostředky školské reformy, porozumět jejím teoretickým východiskům a politickým kontextům. Pochopit příčiny neúspěchu reformy a její poválečné hodnocení.

 Hlavní tematické okruhy předmětu:

situace ve školství na přelomu 20. a 30. let

učitelské iniciativy

Školy vysokých studií pedagogických

Příhodův reformní návrh

založení a činnost pokusných škol

teoretická východiska reformy

výsledky pokusné práce

hodnocení reformy v době 1. republiky

hodnocení reformy po 2. světové válce

  

Osobnostní a sociální výchova v různých učebních předmětech APD510025

Cíl předmětu:

znát formy kroskurikulární implementace témat osobnostní a sociální výchovy do jiných předmětů mít elementární praktické dovednosti tato témata implementovat do konkrétních obsahů různých předmětů všeobecného vzdělání nebo jiných průřezových témat

Obsah předmětu:

Předmět je zaměřen na na tzv. kroskurikulární cestu ("napříč učivem") implementace průřezového tématu RVP ZV/G  "osobnostní a sociální výchova" (dále OSV) do práce školy. Kurz se věnuje principům a sub-formám této formy implementace a jejich praktickému využití při koncipování a uskutečňování výuky různých předmětů. Zabývá se otázkami prolnutí/integrace atd. obsahů vzdělávacích oblastí a OSV a metod předmětů a OSV. Vyžaduje orientaci v učivu určité vzdělávací oblasti a hlubší znalost obsahu témat OSV. Předpokládá schopnost samostatné práce na zadaných úkolech.

 

Literatura a příp. též požadavky k předmětu (pokud je vyučující nebude distribuovat jiným způsobem) viz: 

http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV

(na konci osobního profilu vyučujícího).

 

Praktikum osobnostní a sociální výchovy APDV10001

Účastníci kurzu připravují vlastní lekce OSV, které provádějí se svými spolužáky. Následuje rozbor lekce ve vztahu k tématům didaktiky OSV i osobního vystupování v průběhu lekce.

Forma atestace: zápočet .

Volitelný předmět určený studentům všech NMgr. Forem - umožňuje aplikaci dovedností z předmětu Didaktika OSV.

Nicméně kurz je otevřen komukoliv, kdo se zajímá o osobnostní a sociální výchovu.

Literatura a příp. též požadavky k předmětu (pokud je vyučující nebude distribuovat jiným způsobem) viz: 

http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV

(na konci osobního profilu vyučujícího).

 

Dramatická výchova a hraní rolí ve výchově APDV10002

Výklady o podstatě a využití divadelních prostředků ve výchově a vzdělávání spojené s bezprostředními praktickými aplikacemi a demonstrací základních prvků systému dramatické výchovy a rolových her v edukaci. Kurz objasňuje podstatu dramatické výchovy, formuluje její principy a východiska, divadelnost a dramatičnost (s odbočkou ke scénologii chování divadelního i mimodivadelního - každodenního), strukturuje její cíle, obsah a metody, definuje ji vůči jiným systémům osobnostního rozvoje, věnuje se jejím možnostem ve vztahu k cílům osobnostní a sociální výchovy. Současně se věnuje pedagogickému využití hraní rolí mimo rámec vlastního systému dramatické výchovy (hraní rolí v systémech edukace na poli životních dovedností).

Literatura viz: 

http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV

(na konci osobního profilu vyučujícího).

 

Komunikace s didaktikou APDV10003

Teoreticko-praktický kurz věnovaný mezilidské komunikaci obecně, komunikaci jako jednomu z témat osobnostní, sociální a mravní výchovy ve školách (vč. kurzů prevence), socioprofesní komunikaci pedagoga a komunikaci ve vzdělávání dospělých atd. Zabývá se řečí lidského těla, verbálně-zvukovou komunikací i komunikací prostřednictvím věcí a skutků. Vykládá komunikaci jako systém signálů a znaků se zřetelem k (sebe)scénování v situacích všedního dne. Zahrnuje tato základní témata: - "já" a komunikace; - dovednosti příjmu komunikační zprávy (pozorování chování; poslech); - dovednosti vysílání zprávy (technické dovednosti /např. technika řeči/; výrazové dovednosti; dovednosti strategicko-taktické; kreativní složka komunikace atd.). Současně se průběžně probírají didaktické aspekty práce s komunikačními tématy (vč. reflexí přímé zkušenosti v kurzu).

Literatura viz: 

http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV

(na konci osobního profilu vyučujícího).

 

 

Moderní informační technologie ve vzdělávání APDV10012

Náplň kurzu

            Školní administrativní programy

            Typy programů (Bakaláři, Škola-online)

            Jednotlivé moduly programu Bakaláři

            Tvorba rozvrhu a suplování

            Třídní kniha

            Evidence žáků

            Zápis známek

            Využití internetu ve vzdělávání

            Školní webové stránky a potenciál jejich využití

            Program Moodle

            Možnosti tvorby vlastních webových stránek a jejich umístění na internetu

            Další možnosti vlastní tvorby materiálů

            Programy MS Office

            Digitální videokamery a střihové programy

Požadavky k zápočtu

            Podmínkou je vedle účasti na seminářích vlastní tvorba didaktických materiálů v elektronické podobě využitelných ve výuce pedagogiky. (např. prezentace v PowerPointu).

Doporučená  podmínka: Každý student prezenčního studia bude při výuce pracovat s vlastním notebookem.

 

Vybrané techniky práce s klientem APDV10016, APEV10011 (pro kombinované studium: Metody a techniky práce s klienty v pomáhajících profesích APDV10017, APEV10012)

1/ Obecný rámec poradenské a terapeutické činnosti, vzdělání v poradenské a terapeutické činnosti, evropské normy pro výkon poradenské a terapeutické činnosti, rezortní rozdělení v ČR, intervenční a poradenská činnost sociální pedagogiky, rezort sociálních služeb, zákon o sociálních službách, činnost a aprobace pracovníka sociálních služeb dle zákonných norem pro výkon poradenské a terapeutické činnosti: nízkoprahová centra, terapeutické komunity, chráněné bydlení a chráněné dílny, služby pobytové, ambulantní, terénní etc.

2/ Zařízení sociálních služeb: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče.

3/ Rodinné, manželské, výchovné poradenství, zákonná norma pro odborné pracovníky sociálních služeb, povinné psychoterapeutické vzdělání, akreditované studijní programy MPSV (socioterapie), ČPS JEP (psychoterapie)

4/ Individuální a skupinová práce, komunitní práce, svépomocné skupiny, poradenská centra

5/ Eklektika poradenských směrů, teorie osobnosti a filozofická východiska intervenčních směrů, objektivistické a konstruktivistické směry, resp. - empirismus X konstruktivismus

6/ Systemické teorie a teorie systémů, jejich místo v systému psychosociálních věd, konstruktivismus, epistemologie, obrat k jazyku, biologická teorie poznání, teorie sociálních systémů, komunikační terapie

6a/ Steve de Shazer, Insoo Kim Berg - Solution focused therapy, brief therapy, zázračná otázka

6b/ Humberto Maturana, Kurt Ludewig, Ivan Úlehla, Tom Anderson, M.H. Ericson, N. Luhman

6c/ Techniky cirkulárního dotazování, škálování, teorie předpokladů, vajíčko předpokladů, pražský výtah, 4 andersonovské otázky, výjimky, cíle, efektivita, podpora, ocenění, pomoc versus kontrola, reflektující tým, profesionální způsoby práce, sebedefinice pomáhajícího - sebezkušenost a sebereflexe, rozvoj respektu etc.

6d/ Narativní směry: dekonstrukce-externalizace-reinterpretace

6e/ Supervize a její význam, Michael Bálint - bálintovská skupina, supervizí techniky: fischpool, systemický Bálint, one to one + reflektující tým

6d/ Systemické poradenství v jiných, než primárně pomáhajících kontextech klientské spolupráce: personální poradenství, koučink, vedení týmů, personalistika a HR

7/ Etické normy pomáhajících profesí, systemické téma ,,ošetření se"

8/ Rodinné poradenství a rodinná terapie:

8a/ Virginia Satirová a techniky rodinné terapie, neverbální techniky

8b/ Systemická rodinná terapie

9/ Humanistické směry

9a/ logoterapie V. E. Frankla, paradoxní intence, dereflexe

10/ Neverbální techniky a arteterapeutické techniky

11/ Náčrt metod a pomáhajících kontextů v oblastech krizové intervence, linek bezpečí, arteterapeutických dílen atd.

  

Evropské vzdělávací instituce, programy a projekty APDV10018

Cílem semináře je přiblížit studentům témata vzdělávacích programů a strategií mezinárodních organizací působících v evropském regionu (témata evropských vzdělávacích programů). Obsahem semináře budou subjekty evropské vzdělávací politiky, klíčové programy, deklarace a dokumenty. Bude vysvětlena základní terminologie z oblasti vzdělávací politiky z pohledu mezinárodních organizací, a to v kontextu konkrétních vzdělávacích projektů a grantových programů. Předmětem praktických aktivit bude vyhledávání a interpretace zejména zahraničních informačních zdrojů a jejich komparace, diskuse na témata globální rozvojové výchovy a práce s výukovými manuály. Okruhy seminářů budou realizovány v návaznosti na jednotlivá průřezová témata a výchovy humanitního charakteru.

Témata seminářů:

1.   Evropská vzdělávací politika

-          úvod do předmětu, sylaby

-          základní terminologie, stručná historie, vzdělávací instituce (mezinárodní, vládní, nevládní, neziskové, humanitární, soukromý sektor)

2.   OSN (UNESCO)

-          struktura organizace

-          síť Přidružených škol UNESCO, evropské školy, UNICEF, UNHCR

-          Vzdělání pro všechny (EFA), Vývojové cíle milénia, Střednědobá strategie 2007-2013

-          Klíčové deklarace OSN, významné dny a dekády

3.   EU (Evropská komise)

-          struktura organizace

-          Bílé knihy, Lisabonský proces, evropské vzdělávací programy (NAEP)

-          Eurydice, Europass, Evropské jazykové portfolio, Euroguidance

-          CLIL (Metoda obsahově a jazykově integrovaného učení),  mnohojazyčnost

4.   Věda, výzkum a etika  (informační zdroje, grantové programy, etická výchova)

-          stručný přehled grantových programů a informačních zdrojů

-          práce se statistikami a výsledky výzkumů

-          výzkum a etika, plagiátorství, citace

-          konference, prezentační dovednosti

5.   Vzdělávání učitelů, celoživotní vzdělávání

-          rovnost příležitostí ke vzdělávání, gender

-          rozvojové programy na podporu vzdělávání učitelů

-          formy celoživotního vzdělávání, gramotnost, (ne)zaměstnanost

6.   "Výchovy 21. století" (humanitní výchovy, průřezová témata a klíčové kompetence)

-          výchova globální, mediální, environmentální, multikulturní, etická, vých. ke zdraví apod.

-          základní terminologie, informační zdroje, cíle a obsah jednotlivých výchov

-          výuka výchov v Čechách a v zahraničí

7.   Globalizace a vzdělávání (evropská integrace, globální rozvojová výchova, mediální výchova)

-   rozbor pojmů, diskuse

-   akcelerace sociálních jevů, vzdělanostní společnost, role vzdělávání v 21. století

8.    Mezinárodní vztahy (ohniska válečných konfliktů, multikulturní výchova)

-          česká diplomacie

-          globální problémy, slumy, děti ve válce

9.    Výchova ke zdraví (prevence HIV/AIDS, chudoba, voda)

-          třetí země, WHO

-          zdravé školy, komunitní vzdělávání

10.  Udržitelný rozvoj (Světové kulturní a přírodní dědictví, nemateriální dědictví, environmentální výchova)

-          výklad pojmů

-          Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, kluby UNESCO

11.   Exkurze

-          podle dohody (MZV, UNICEF, UNHCR, informační centra EU, OSN)

12.   Workshop - témata evropských vzdělávacích programů ve výuce

-          praktické ukázky výukových aktivit, materiálů a pomůcek

  

Možnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáka APDV10019, APEV10014

Sebevědomí je základním stavebním kamenem sebepojetí člověka. Kritériem úspěšného psychosociálního začlenění žáka do vzdělávacího procesu je osobní spokojenost, vztahující se k sebepojetí dítěte. Jak vidí žák sám sebe v konkrétních denních situacích? Jakou roli při utváření zdravého sebevědomí hraje výchova v rodině, vztahy s vrstevníky, formy hodnocení učitele?

  

 

Specifické techniky telefonické krizové intervence při práci s dětmi a mládeží APDV10021

-          cílem je získat základní přehled o způsobu  poskytování telefonické pomoci dětem a mládeži v náročné obtížné situaci, studenti získají základní teoretické informace o telefonické krizové intervenci a linkách důvěry, zároveň se aktivně zapojí v nácvicích technik a diskusi (očekává se účast na přednáškách a aktivní přístup během semináře).

-          Prakticky tento výběrový předmět nabízí:

-          obtížná životní situace (spouštěče ve škole a rodině)

-          seznámení s psychickým stavem dětí a mládeže v obtížných životních situacích

-          obtížné situace v důsledku šikany (nástin řešení šikany ve škole)

-          telefonické linky důvěry (úvod do telefonické krizové intervence

-          Linka bezpečí (instituce, výcvik pracovníků, provoz)

-          osobnost pomáhajícího profesionála na lince důvěry pro děti

-          návštěva pracoviště Linky bezpečí

-          techniky komunikace s dětským a mladistvým klientem (aktivní naslouchání atd.)

 

Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání APDV10022

 

Vybrané kapitoly ze sociologie vzdělání APDV10023

 

Úvod do mediální pedagogiky APDV10024

Studenti získají vhled do problematiky komunikačních médií v kontextu výchovy a vzdělávání. V souladu s tematickým vymezením předmětu mediální pedagogiky se studenti seznámí s disciplínami mediální výchova, mediální socializace a pedagogika médií (mediální didaktika). Na základě osvojených poznatků z problematiky organizace a fungování médií v moderní společnosti, jejich vlivu na sociální prostředí a sociální komunikaci, budou schopni tvořivé aplikace těchto poznatků do výše uvedených pedagogických disciplín či vlastní učitelské praxe.

 

Administrativa a řízení školy APDV10030

Cílem kurzu je posluchače seznámit s pedagogickou dokumentací, se kterou se může učitel střední školy setkat. Posluchač se prakticky seznámí s tvorbou ŠVP. Důraz bude kladen na práci se školským zákonem. Nedílnou součástí kurzu je problematika školy jako organizace a jejího fungování.

 

Řízení institucí a vedení lidí APE510002 (APE50004)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky personálního managementu v oblasti sociálních institucí

Osnova předmětu:

1.specifika jednotlivých sociálně orientovaných institucí,

2.funkce a aktivity sociálního pedagoga v sociálních institucích,

3.řízení a správa sociálních institucí,

4.základy moderní personalistiky,

5.vedení lidí a motivace pracovního jednání,

6.rozvoj lidských zdrojů,

7.supervize jako nástroj rozvoje sociálních institucí,

8.interkulturní komunikace jako proces hledání "společné řeči" v podmínkách různého kulturního zázemí,odlišných

sociálních pozic jednotlivců i individuálních rozdílů

 

Psychopatologie APE510005

Cíl předmětu:

Seznámit studenty s problematikou týkající se lidské psychiky, vymezit rozdíly mezi normalitou a patologií, rozlišit jednotlivé projevy a jejich důsledky. Přehledně zmapovat příčiny vzniku jednotlivých duševních poruch a rozdělit je podle platné mezinárodní klasifikace nemocí na poruchy organické, sychotické, fektivní, eurotické, poruchy příjmu potravy, poruchy chování a návyková rizika. Samostatnou část náplně pak tvoří pohled na část legislativních pravidel nutných k práci s duševně nemocnými. Vzhledem k studijnímu zaměření posluchačů je kladen důraz na sociální aspekty přednesených poruch a obtíží.

Osnova předmětu:

1. Úvod do oboru, pojem "normalita", mechanismus vzniku duševních poruch, nemoc jeko sociální problém

2. Poruchy nálad, afektivní poruchy a jejich sociální dopad

3. Schizofrenie a další schizoafektivní poruchy a jejich sociální dopad

4. Neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem

5. Neurotické poruchy dětského věku

6. Poruchy osobnosti a problémy s nimi spojené

7. Poruchy chování u dospělých - sex. deviace a dysfunkce

8. Poruchy chování a emotivity v dětství

9. Právní legislativa

10. Mentální retardace - přehled

11. Poruchy příjmu potravy

12. Návykové a impulzivní poruchy

 

Vybrané otázky rodinného a sociálního práva APE510006

Cílem studijního předmětu je přiblížit studentům základní právní pojmy z vybraných odvětví právního řádu ČR - práva pracovního, sociálního a rodinného, učit je orientovat se v pramenech práva a jejich výkladu a aplikovat získané poznatky v praxi.

Osnova předmětu:       

prameny rodinného práva

uzavření a zánik manželství

rodičovská zodpovědnost a právní možnosti jejího omezování/zbavení

náhradní výchova (výchova třetích osob, pěstounská péče, ústavní výchova, poručenství, osvojení)

vyživovací povinnost, určování rodičovství

sociálně právní ochrana dětí?    základy občanského procesního práva

základní instituty pracovního práva včetně otázek zaměstnanosti

základní zásady a funkce sociálního práva, prameny a právní skutečnosti v sociálním zabezpečení

organizace a správa sociálního zabezpečení, principy sociálního zabezpečení v rámci EU

systém státní sociální podpory a státní sociální pomoci, sociálních služeb, systém jednotlivých dávek důchodového a zdravotního pojištění

 

Sociální deviace a prevence APE510008

Cílem studijního předmětu je přiblížit studentům poznatky o problematice sociálně patologických jevů v soudobé společnosti, analyzovat formy rizikového chování a delikvence, diagnostikovat jejich příčiny, osvojit si základní preventivní přístupy a strategie a orientovat se v systému preventivních institucí a příslušné legislativy.

Osnova předmětu:

Pedagogické, sociologické a psychologické pojetí sociální deviace

Specifika sociálních deviací u jednotlivých věkových skupin

Příčiny sociálních deviací

Principy a systémy prevence sociálních deviací

Primární, sekundární a terciární preventivní přístupy k sociálním deviacím

Legislativní rámec preventivní činnosti

Institucionální síť poskytovatelů služeb sociální prevence

Role školy v oblasti primární prevence

 

Základy sociální politiky APE510025

Cíl předmětu:

Studijní předmět je koncipován jako úvod do problematiky sociální politiky a zprostředkovává základní poznatky pro adekvátní interpretaci české sociální reality.

Osnova předmětu:

Podstata a charakteristika sociální politiky

Souvislosti sociální a hospodářské politiky

Základní pojmy sociální politiky

Základní principy sociální politiky

Charakter sociálně politických cílů a způsob jejich tvorby

Subjekty a objekty sociální politiky

Funkce sociální politiky

Nástroje sociální politiky

Podstata, příčiny vzniku a fungování sociálního státu

Vývojové trendy, ohrožení a rozvojové možnosti sociálního státu

Vymezení a faktory sociálního zabezpečení

Principy sociálního zabezpečení

Sociální události a typy sociálních institucí

 

Sociální politika APE510010

Cíl předmětu:

Student se učí adekvátně interpretovat podmínky uspokojování potřeb lidí a podmínky realizace sociálních práv občanů, a to se znalostí geneze sociálně pedagogických idejí a institucí. Získá základní orientaci v problematice sociálního zabezpečení v Evropské unii. Je veden k zájmu o vývoj sociálních procesů na regionální i státní úrovni a také k porozumění takovým sociálním událostem jako je nezaměstnanost, chudoba a stáří.

Osnova předmětu:

Sociální práva občana

Geneze sociálně politických institucí

Soudobé trendy ve vývoji sociálně politických institucí

Nezaměstnanost

Chudoba

Sociální dezintegrace a izolace

Vzdělávací politika

Zdravotní politika        

Rodinná politika          

Bytová politika

Mezinárodní organizace jako sociální subjekty

12 Evropská sociální politika

Srovnání sociálních politik členských zemí EU.

Mezinárodní organizace jako sociální subjekty

 

Krizová intervence APE510013

Cíl předmětu:

Student se seznámí s problematikou krizí, naučí se rozpoznávat různé typy krizí, seznámí se s možnostmi, principy a postupy krizové intervence, naučí se reagovat na projevy krize, poskytovat podporu a stabilizovat klienta.

Osnova předmětu:       

pojem krize, příčiny, typologie a fáze krize, psychosomatické důsledky krize

zvládání krize, přirozené vyrovnávací strategie, svépomoc, laická pomoc, záchranná síť          

krizová intervence, principy, postupy, krizová intervence telefonická a tváří v tvář

tranzitorní krize

vývoj sexuální identity a krize

traumatická krize, akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha

sebevražedná krize, signály, rizikové faktory, komunikace s klientem, práce s pozůstalými

krizová intervence u týraných a zneužívaných lidí, formy zneužívání, následky, možnosti krizové intervence

krizová intervence u domácího násilí, podpora sebedůvěry oběti, možnosti práce, význam bezpečí.

krizové situace v životě ženy a krizové situace mužů

krizová intervence u seniorů

 

Asistentská stáž APE510015

Cíl předmětu:

Podpora kontinuální formy sociálně pedagogických aktivit studenta prostřednictvím dlouhodobého začlení do sociálně orientované instituce vládního i nevládního sektoru.Anotace předmětu:Jedná se o druhý stupeň studentských praxí, který má charakter individuálního projektu a formu asistentské služby. Zahrnuje plánování sociálně pedagogického dění a jeho průběžnou reflexi a supervizi. Zároveň jsou podporovány a rozvíjeny profesní kompetence při práci s klienty.Student si vede deník stáže, jehož součástí je i závěrečné hodnocení jeho činnosti ze strany instituce.

K doporučeným institucím, v nichž lze realizovat asistentskou stáž, patří:

-Probační a mediační služba ČR

-Orgán sociálně právní ochrany

-Oddělení sociální prevence obcí s rozšířenou působností

-Středisko výchovné péče

-Dětský domov, dětský domov se školou

-Výchovný ústav mládeže

-Diagnostický ústav

-Speciálně pedagogické centrum

-Pedagogicko-psychologická poradna

-Instituce speciálního školství

-Střediska volného času dětí a mládeže (DDM, IZV)

-Zařízení poskytující sociální služby (provozované obcemi, církvemi a neziskovými organizacemi), jako jsou azylové domy,

komunitní centra, denní stacionáře, nízkoprahová centra, chráněné a podporované bydlení atd.

-Dětské a mládežnické organizace

-Věznice

-Uprchlické tábory

-Telefonické linky krizové intervence

Smluvní zajištění stáže

Asistentská stáž probíhá na základě smluvního vztahu mezi institucí a FF UK v Praze, přičemž výběr instituce je třeba vždy konzultovat s vyučující praxe. Formuláře uzavíraných smluv jsou součástí předkládané reakreditační žádosti jako přílohy.

Aktuální témata osobnostně sociální výchovy

 

Reflexe sociálně pedagogických aktivit v institucích APE510029

Tento studijní předmět je součástí oborové praxe, poskytuje studentům prostor pro prezentaci a výměnu zkušeností a poznatků získaných v sociálně orientovaných institucích. Instituce jsou vybírány s ohledem na obsah výuky sociální pedagogiky, na témata seminárních a diplomových prací studentů, na jejich výzkumné projekty a odborný zájem. Výstupem ze semináře je analýza zvolené sociálně pedagogické instituce a sociálně pedagogický projekt.

 

Didaktika APE510032

Cílem teoreticko-praktického předmětu je uvést studenty do problematiky využití didaktických nástrojů při práci s klienty pomáhajících profesí.

Osnova předmětu:

Vyučovací modely: 1) modely vyučování zvýrazňující sociální dimenzi (kooperativní učení, skupinová investigace), 2)modely vyučování zvýrazňující informační dimenzi (induktivní myšlení, učení pojmům, nápomoc paměti, vědecké zkoumání, synektika), 3) modely zvýrazňující osobnostní dimenzi (individuální perspektiva, osobní uvědomění a odpovědnost za vlastní životní dráhu, zejm. prostřednictvím nedirektivního vyučování), 4) modely zvýrazňující modifikaci v chování v odezvě na informaci o úspěchu v úkolu (programované učení).

Současné výukové programy ve školním prostředí a jejich sociálně pedagogická dimenze.

Klíčové didaktické kompetence sociálního pedagoga. Učitelské dovednosti (práce s cílem, obsahem, organizačně-metodické činnosti, hodnocení výuky), dovednosti pro spolupráci ve školní komunitě (rodiče, kolegové, vedení školy aj.)

Akční výzkum.

 

Sociálně pedagogická praxe APE510041

Cílem je, aby student získal základní orientaci v systému poskytovaných služeb v sociálních institucích vládního sektoru a primární zkušenost s obsahy a formami práce s různými cílovými skupinami klientů. Zároveň se seznamuje s právním kontextem poskytovaných služeb a opatření, a to jak v podobě právních norem, tak i v aplikační podobě.

Obsah studijní povinnosti:

Předpokládá se, že student vykoná nejméně 80 hodin praxe a maximálně 40 hodin se bude věnovat studiu, analýze příslušných materiálů zvolených institucí a zpracuje cca 5 stran konkrétních námětů jako výstupu z praxe. K doporučeným institucím patří v prvním ročníku zejména školské instituce zaměřené na výchovnou a resocializační práci s klienty, dále instituce vládního sektoru zaměřené na sociálně právní ochranu dětí a mládeže, na sanaci rodiny, na práci s osobami s handicapem, na edukaci starších osob, na sociální prevenci a práci s mladistvými pachateli trestných činů.

Smluvní zajištění praxe:

Praxe je zajišťována a proplácena na základě dohod uzavíraných mezi FF UK v Praze a příslušnou výchovně vzdělávací institucí. Formuláře smluv - viz přílohy předkládané reakreditační žádosti.

 

Souvislá praxe k poradenství APE510042

Cílem předmětu je získání praktických zkušeností v oblasti pedagogického poradenství, a to zejména ve školských institucích zaměřených na děti se specifickými problémy v oblasti školní adaptace, syndromu ADHD, sociokulturního handicapu. Dalším cílem je možnost aplikovat teoretické poznatky v praxi, rozšířit penzum dovedností a seznámit se s chodem jednotlivých institucí.

Osnova předmětu:

Přípravné setkání zajišťující základní vstupní informace a doporučení pro absolvování praxe, průběžná setkání reflektující počáteční adaptaci studenta a analýzu problémových situací, závěrečné setkání hodnotící celkový průběh a přínos praxe, rozbor písemných výstupů z praxe. Nezbytnou součástí vykonávané praxe je přímá odborná činnost s klientem, která by

měla přispět ke konkretizaci představ o budoucí profesní orientaci.

Smluvní zajištění praxe:

Praxe je zajišťována a proplácena na základě dohod uzavíraných mezi FF UK v Praze a příslušnou výchovně vzdělávací institucí. Formuláře smluv - viz přílohy předkládané reakreditační žádosti.

 

Úvod do mediace APEV10008

Mediace neboli zprostředkování je jednou  z možností jak dosáhnout pokojného řešení konfliktů. Jedná se o proces založený na dohodě a dobrovolnosti. Studenti budou vybaveni základními znalostmi týkajícími se: cílů mediace, role mediátora, aktivního naslouchání, teorie konfliktu a jednotlivých fází mediačního procesu. Obecná teorie bude na příkladech transformována do oblasti pedagogické praxe.

 

 

Kazuistický seminář – pedagogika AUP510032

Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro to, aby si studenti vytvořili komplex dovedností vážících se k reflexi jejich učitelské činnosti tak, aby se stala trvalou součástí jejich učitelské činnosti. Předmět vytvoří podmínky pro formování dovedností analýzy pedagogických situací, zhodnocování jednotlivých pedagogických intervencí, dovednosti zobecňujících závěrů pro proaktivní strategie ve vzdělávání a výchově.

Pojetí tohoto předmětu spočívá v předkládání konkrétních situací, které studenti identifikovali ve své praxi (konkrétně je popsali, zaznamenali audio-vizuálně), jejich analýze, konfrontaci s dalšími variabilními přístupy, určení případných syntetizujících závěrů. Součástí předmětu - a v některých variantách i jeho podstatou - je i mikrovyučování včetně následného zhodnocení.

Obsahová náplň předmětu:

Situace z pedagogického prostředí a jejich rámec. Situace z výuky, situace v mimotřídním a mimoškolním prostředí. Situace vztahující se k propojení školního prostředí a jiných výchovných činitelů. Nastolení situací. Deskripce pedagogických situací, explikace situací, predikce - možné intervence a jejich optimální fungování.

 

Alternativní způsoby vyučování AUPV10001

Předmět navazuje na poznatky z povinných pedagogických disciplin, předpokládá znalost základních didaktických kategorií. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti o aktuální situaci a příklady způsobů vyučování v české škole. Důraz je kladen na možnosti vyučování na státní škole. Sleduje vliv alternativních způsobů vyučování a reformních pedagogických proudů na vyučování v české škole.Studenti analyzují videoukázky a konkrétní materiály (třídní a školní projekty, slovní hodnocení) z vyučování.

Hlavní tematické okruhy:-

inspirace z reformní pedagogiky-         

alternativní školy-        

inovativní školy-          

vzdělávací programy základní školy-   

rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací programy-      

klíčové kompetence a obecné cíle vzdělávání- 

proměna obsahu vzdělávání-   

inovativní metody-       

projektové vyučování-

netradiční formy vyučování-    

netradiční formy hodnocení žáků-        

inspirace ze zahraničí- 

příklady dobré praxe

 

Psychologie učení II  AUPV10023

Předmět se hlouběji zabývá následujícími tematickými okruhy:

-analýza základních pojmů psychologie učení

-nová východiska a přístupy relevantní pro školní učení:

-kognitivní psychologie

-vztah kognitivního, osobnostního a sociálního

-pojmy reflexe, sebereflexe

-regulace, autoregulace           

-metakognice

-kognitivní socializace

-vybrané systémy stimulace učení a poznání a jejich psychologická interpretaci (počítač a internet, Lipmannova filosofie pro děti, Feuersteinovo instrumentální obohacování.).

-psychologická interpretace nedostatků a handicapů v učebním a poznávacím procesu, které vznikly v důsledku nejrůznějších podmínek a okolností, a které způsobují závažné problémy v kognitivním a osobnostním rozvoji dítěte.

-možnosti psychodidaktické aplikace nových přístupů pro konkrétní podmínky vyučovacího procesu

-teoretické zpracování vybraných témat, která jsou považována jako nezbytná pro psychologickou připravenost učitele.

 

Český vzdělávací systém APDV10025

-pro zahraniční studenty ERASMUs

 

Vzdělávací politika APDV10026

 

Mediální pedagogika II APDV10027

Kurz navazuje na předmět Mediální pedagogika a prohlubuje znalosti z disciplín mediální výchova a mediální socializace. Studenti se v rámci praktických aktivit seznámí s metodami a technikami mediální výchovy, na základě osvojených poznatků budou schopni vyvozovat závěry relevantní pro pedagogickou praxi a navrhovat programy zaměřené na rozvoj mediální gramotnosti využitelné ve školách i v mimoškolních zařízeních.

 

Využití sociálně pedagogických metod při skupinové práci se specifickými typy klientů APDV10028

Cílem kurzu je seznámit studenty se skupinovou prací jako jednou z forem metod sociální pedagogiky. Studenti se seznámí se základními teoretickými přístupy, formami a cíli skupinové práce a zejména s jejím praktickým využitím v sociálně pedagogické praxi při práci s různými skupinami klientů.

Otázky multikulturního vzdělávání a genderu APDV10031

Course Description:

    The course deals with major issues of critical pedagogy: social exclusion, oppression and empowerment within the context of minorities living in CR and gender issues in CR.    Special attention will be paid to education ofRoma in CR and central Europe (historical context for understanding the current situation will be included). We will explore both the policy level (with our guest speaker: Iveta Němečková from Ministry of Education) as well as the practice and initiatives of nongovernmental organizations in the Czech Republic (People in Need Foundation: one of the most influential NGOs in the CR with vast experience with socially excluded people). We will look closer on connection between social exclusion and education. We will also reflect on how to teach inclusive education when visiting a community schoolin Prague (see Midterm project).We will look closer on issues of forced labor, migration and human trafficking in connection to Mongolian and Vietnamese migrants to CR. We will visit the International Organization for Migration in Prague and discuss issued connected to migration to and learn more about the situation of Mongolian migrants in CR. With a Vietnamese guide we will have the chance to explore the "Vietnamese town" in Prague called SAPA and visit Klub Hanoi (the most active NGO in CR facilitating integration of Vietnamese in Czech society and schools). Reflecting on ways of dealing with these issues in education, we will try one of well-known critical pedagogy techniques of empowerment in a drama workshop. (Augusto Boal: Theater of the Oppressed will be facilitated by guest lecturer form Masaryk University). Lastly, the issue of gender will be dealt in connection to communism in pre-1989 CR and its influence on perception of feminism in the Czech Republic today. We will look closer at the gender imbalance in education. Critical reflection on readings by renowned critical pedagogues: Paulo Freire, bell hooks, Joe Kincheloe, Augusto Boal et al. will guide our understanding of the topics.

 

 D.  DALŠÍ VÝUKA KATEDRY V RÁMCI FFUK: 

 

Výuka pro zahraniční studenty

Katedra se zapojuje do programů výuky pro zahraniční studenty v rámci programu ERASMUS a do pedagogické přípravy vyučujících těchto studentů.

Univerzita třetího věku

Katedra pedagogiky se podílí na projektu univerzity 3. věku celoročním cyklem přednášek v rámci kurzu Nové trendy ve výchově a vzdělávání-

----------------------------------------------

PřílohaVelikost
Studijní plán Sociální pedagogika.doc235.5 KB

Aktuality

Opětovně byla zpřístupněna digitální sbírka dokumentů Kramerius https://ndk.cz/podminky-...
04. listopad 2020

 

Výběr z EIZ...

30. říjen 2020

Termíny výuky kombinovaného studia jsou

18. 1. – 23. 1.2021

8. 2. – 13. 2. 2021...

30. říjen 2020

Od 18. 10. do odvolání probíhají úřední hodiny sekretariátu výhradně distančně. Rozpis úředních...

18. říjen 2020

Důrazně žádáme všechny studenty, aby v MS Teams nedělali ve vytvořených kanálech žádné...

07. říjen 2020

On-line přednášky kurzu Sociální dovednosti pedagoga budou realizovány v novém kanálu na...

07. říjen 2020