Filozofick fakulta

3. Další vzdělávání (rigor.zkoušky;celoživ. vzděl.;univ.3.věku)

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA FFUK:

http://www.ff.cuni.cz/FF-92.html


RIGOROZNÍ ZKOUŠKY

- Pozor, pokud se chcete hlásit k rigoroznímu řízení, informujte se o současných možnostech nejprve na studijním odd. (viz link níže). Pozn. vložena 13. XI. 2016

 

Obecná ustanovení

Rigorózní řízení v oborech realizovaných na FF UK v Praze  se řídí pokyny obsaženými v Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 10. října 2009.

Přihláška k rigoróznímu řízení

Student se přihlašuje k rigoróznímu řízení na studijním oddělení FF UK. Zároveň student musí oznámit příslušnému ústavu (katedře), že podal přihlášku k rigoróznímu řízení. Předseda rigorózní komise určí (dohodne) složení komise pro dané řízení a datum konání obhajoby rigorózní práce a rigorózní zkoušky.

Státní rigorózní zkouška (SRZK)

Uchazeč přijatý k rigoróznímu řízení doručí přihlášku k SRZK spolu s rigorózní prací. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.

Státní rigorózní zkoušky (SRZK) se konají ve dvou obdobích, a to v dubnu a v listopadu. Termíny SRZK musí být zveřejněny 30 dnů před konáním na úřední desce fakulty a na webových stránkách Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Nejpozději ve stejném termínu musí být o datu konání zkoušky informován uchazeč.

SRZK se skládá jednak z obhajoby rigorózní práce, jednak z ústní zkoušky. (Obsah ústní zkoušky je vymezen níže.) Výsledek zkoušky je klasifikován stupněm prospěl/prospěla nebo neprospěl/neprospěla. V případě, že uchazeč při zkoušce neprospěl nebo neobhájil rigorózní práci, stanoví zkušební komise, jakým způsobem mají být nedostatky napraveny. Zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí šesti měsíců od prvé zkoušky.

Rigorózní práce

Rigorózní práce se předkládá v jazyce akreditace, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti a předsedy komise pro rigorózní řízení. Odevzdává se ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě. Musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury, resumé v češtině a v angličtině a, pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy.

Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

  1. název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde je práce předkládána k obhajobě,
  2. označení: rigorózní práce,
  3. jméno autora práce,
  4. název práce,
  5. jméno případného školitele či konzultanta práce,
  6. rok předložení práce.

Na samostatném listě za titulním listem musí být následující prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem rigorózní práci vypracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité prameny a literaturu.“

Vedoucí základní součásti jmenuje dva posuzovatele rigorózní práce, kteří vypracují posudky předložené rigorózní práce.

Předměty ústní rigorózní zkoušky

Předměty SRZK jsou předměty, jejichž obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné zkoušky v souladu s akreditovanými studijními programy (viz níže).

 

*******************************

RIGOROZNÍ ZKOUŠKY NA KATEDŘE PEDAGOGIKY FFUK

- Obecně k charakteru práce:

Rigorózní práce k získání titulu PhDr. musí kromě – nad rámec požadavků na diplomové práce – prokázat vyšší schopnost autora k samostatnému a kreativnímu přístupu v oboru pedagogika. Proto nemůže být pouze prací kompilační, shrnující, ani prací ryze metodickou nebo prací úzce empiricko-výzkumně zaměřenou k marginálnímu problému, ale měla by být prací přinášející nové pohledy na zkoumanou problematiku nebo/a skutečně nové podněty pro praxi, na teoreticko-empirickém základě založené projekty atd.

- Zkouška má dvě části:

a) obhajobu rigorozní práce (;

b) ústní zkoušku z obecné pedagogiky (včetně teorie výchovy a didaktiky), filosofie výchovy a z jednoho volitelného předmetu (ten si uchazeč zvolí podle zaměření práce; například pedagogická metodologie, sociologie výchovy, pedagogická psychologie, dějinypedagogiky a pod.).

- Žádosti o rigorozní zkoušky lze konzultovat s doc. PhDr. J. Koťou, PhDr. Martinem Strouhalem Ph.D, doc. PhDr. R. Váňovou, CSc. nebo – podle tématu – s dalšími členy katedry.

 


 

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV)

Základní ustanovení, podmínky, přihlašování = http://www.ff.cuni.cz/FF-107.html

KURZY:

Kurz:

Integrace průřezového tématu „osobnostní a sociální výchova“ do  různých předmětů.

Průřezové téma „osobnostní a sociální výchova“ (OSV) náleží mezi pedagogy (dle průzkumu bývalého VÚP z roku 2010) k nejoblíbenějším. Dle našeho výzkumu v oblasti didaktiky OSV však aplikace (nejen) tohoto „průřezu“ naráží na některá úskalí.

- průřezová témata  (PT) v Rámcových vzdělávacích programech

- PT osobnostní a sociální výchova (OSV) a jiná PT a vzdělávací obory

- didaktické principy pro aplikaci OSV ve formě integrace i ve formách jiných

- didaktické principy integrace učiva OSV + průřezových témat do učiva jiného typu v

   předmětech

- metody OSV a metody jiných předmětů jako nástroj integrace - přípravy vlastních

   integrovaných hodin

- konzultace příprav lekcí

- jejich prezentace a reflexe

 

Celkem 20 hodin přímo na FFUK

+ počáteční soustředění (1 den)

+ vlastní praxe účastníků na jejich pracovištích

+ e-learningové konzultace

+ sdílení pozitivních výsledků prostřednictvím zvolené e-aplikace

+ a při závěrečném setkání (1 den).                      

 

Garant kurzu: Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

                       (autor kapitol „osobnostní a sociální výchova“ v RVP ZV a RVP G)

Kontakt:  josef.valenta@ff.cuni.cz

 

***********************************************************************


 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V)

Základní ustanovení, podmínky, přihlašování = http://www.ff.cuni.cz/FF-108.html

Vzdělávací program Katedry pedagogiky FFUK:

Odborný garant: Katedra pedagogiky (PhDr. Martin Stouhal, Ph.D,)

 

Počet semestrů: 1 - 2 semestr/y

Anotace:

Kurz přináší některé zatím málo frekventované problémy současného vzdělávání a výchovy. Najdeme zde kromě filozofických pohledů mnoho i nového v oblasti úrovně vzdělávání a nových vhledů do práce pedagogů. Kurz by měl otevřít pohled posluchačů na práci pedagogů i na některé zatím méně známé a přitom velice závažné problémy, které ovlivňují nejen samotnou úroveň vzdělávání a výchovy, ale i vývoj vzdělávaných osobností. Proto je tématika kurzu volena tak, aby ukázala tyto problémy z různých stran ve snaze pomoci posluchačům lépe porozumět někdy složitým otázkám v oblasti výchovy a vzdělávání.

Přednášející:

PhDr. Karolína Burešová,Ph.D., doc.PhDr. Jaroslav Koťa, doc.PhDr. Hana Kasíková, CSc., PhDr. Hana Krykorkova, CSc., PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., PhDr. Martin Strouhal, Ph.D., PhDr. Martina Švandová, Ph.D., doc.PhDr. Josef Valenta, CSc.,

Forma ukončení:

závěrečná písemná práce v rozsahu 10 stran

Osvědčení o absolvování:

Posluchači, kteří splní požadované podmínky, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacíhoprogramu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předání se uskuteční ve velké aule

Karolina.

Rozvrh aktuálního kurzu zde. 


Aktuality

jsou...

02. říjen 2019

Výuka předmětu Soudobé pedagogické teorie bude spuštěna později a bude probíhat dle instrukcí na...

30. září 2019

Týkají se výuky PhDr. Tvrzové. Provedeny ke dni 19. IX. Rozvrh je...

20. září 2019

najdete zde.

19. září 2019

zápis v SIS ano, ale čas dle rozvrhu na webu katedry. Začátek 10. X. J. Valenta

19. září 2019