Filozofick fakulta

Profilové projekty

 

Stránka obsahuje:

- Profilové projekty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje inovací.

- Další projekty.

 


 

PROFILOVÉ PROJEKTY V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE INOVACÍ:

Současné projekty:

2017 - 2021

Progres P 15: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí.(koord.: Prof.Blatný)

Katedra: Profesní dráhy a přístupy v pedagogických povoláních.

- 1. dílčí úkol: Učitelé učitelů: profesní dráhy a pojetí výuky (H. Kasíková, J. Valenta);

- 2. dílčí úkol: Sociální pedagogové a jejich profesní dráhy dvacet let po zavedení akademického oboru na vysokých školách (J. Lorenzová, K. Burešová, T. Komárková).


Minulé projekty:

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) - 2012 - 2017.

(viz http://www.cuni.cz/UK-4157.html)

P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání.

(viz  http://is.cuni.cz/webapps/whois2/org/1666035143133257/)

Hl. koordinátor: R. Wildová, PedF UK.

Název projektu Katedry pedagogiky FFUK:

Učitelé učitelů a vzdělávání: analýza předpokladů výkonu povolání.

Zainteresovaní:

M. Strouhal - hl. řešitel za KP FFUK

H. Kasíková

J. Koťa

J. Lorenzová

J. Valenta


Výzkumný záměr MSM 0021620862

„Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“

Hl. řešitelka: Prof.PhDr.Vladimíra Spilková,CSc.

Rok ukončení: 2013

Dílčí úkol:

„Sociální kompetence učitele a možnosti jejich rozvíjení“

Hl. řešitelka: Doc.PhDr.Hana Kasíková,CSc.

Dílčí projekty v rámci dílčího úkolu (pracovníci katedry):

- Kooperace jako podmínka pro sociální rozvoj učitelů (H.Kasíková)

- Společná činnost učitelů v projektové práci (M.Dvořáková)

- Problémy teoretické a praktické přípravy učitelů pro působení v oblasti

   osobnostního a sociálního rozvoje klientů škol (J.Valenta)

Dílčí úkol:

"Zkoumání etické dimenze učitelské profese z hlediska pedagogické antropologie (koncipování modelu profesní etiky, etického kodexu učitele)"

Dílčí projekt v rámci dílčího úkolu (pracovnice katedry):

- Etické aspekty práce učitele a výchova k hodnotám (J. Lorenzová)


 GAČR 406/08/0258

„Idea školy pro všechny a české vzdělávací prostředí v evropském a světovém  kontextu“

Hl. řešitelka: Doc.PhDr.Hana Kasíková,CSc.

Rok ukončení: 2010

Výstupní monografie

KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds.) „Diverita a diferenciace v základním vzdělávání“

Vychází v nakl. Karolinum v r. 2011

Tématické oblasti (pracovníci katedry a externí učitelé):

- didaktické aspekty tematiky (H.Kasíková, M.Dvořáková, I.Tvrzová)

- sociálně pedagogické a etické hledisko (J.Lorenzová)

- hledisko systémů osobnostně sociálního rozvoje (J.Valenta)

- historicko-vývojové hledisko tematiky (R.Váňová)

- otázky práv menšin a mezinárodní školské politiky (E.Janebová)

- školskopolitické otázky, pedagogická komparatistika (K.Rýdl)

- tematika evaluace kvality a rovných příležitostí (J.Straková)

 


 

Grant FRVŠ, č. 895, okruh F 5

„Inkluzivní vzdělávání, vytvoření nového kurzu“

Hl. řešitelka: Doc.PhDr. Hana Kasíková, CSc. 

Řešitelka: Mgr. Eva Janebová, Ph.D.


 

Další vědecko-výzkumná činnost pracovníků katedry současná nebo nedávno minulá:

 

Doc.PhDr. Hana Kasíková, CSc.

- Národní ústav odborného vzdělávání 

Národní projekt MŠMT (CZ.1.07/4.1.00/06.0014)

„Autoevaluace – vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“

Hl. řešitel: PhDr. M. Chval, Ph.D

(tvorba evaluačního nástroje)

-------------------------------------------------

Doc.PhDr.Josef Valenta, CSc.

- Divadelní fakulta AMU Praha

GAČR 408/07/0432

„Podoby a způsoby herectví.“

Hl. řešitelka: Doc.Z.Sílová

(dílčí studie k problematice nespecifického scénování/scénologie běžného chování)

 --------

- Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Projekt: „Modelové očekávané výstupy k tématickým okruhům průřezových témat pro ZŠ a G.“

Garant úkolu: Dr.M.Pastorová

(podíl na zpracování výstupů k osobnostní a sociální výchově)

--------

- Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

GAČR S406181880

„Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.“

Hl. řešitelka: Prof.PaedDr.L.Ludíková,CSc.

(dílčí studie k pedagogice osobnostně sociálního rozvoje)


DALŠÍ PROJEKTY:

Současné projekty:

 

Universities and Non-Formal Learning: Developing Intercultural Competences
(Among others)  - „Aneb Interkulturní kompetence jinak“

Katedra pedagogiky FF UK (K. Burešová; E. Vincejová) se podílí na realizaci v ČR spolu s Domem zahraniční spolupráce od roku 2015.

Viz přílohu.

--------

Mezinárodní projekt UDEL21 (Use Diversity to Enhance Lerning in the 21 century), 2015-2018

Projekt zaměřený na vývoj nových přístupů a prostředků k práci s diverziou na školách. Zúčastněné země ČR, Rakousko, Belgie, Itálie, Slovinsko (H. Kasíková).

 


 

Ukončené projekty:

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) Česká školní inspekce + univerzity 2011 ‒ 2015.

Hlavním cílem klíčové aktivity, na níž se podílela katedra (J. Valenta; J. Stolařová, býv. ext. vyučující katedry) bylo vytvořit soubor nových inspekčních nástrojů, metod a postupů pro sledování a hodnocení úrovně dosažených gramotností a kvality vzdělávání na úrovni jednotlivých škol i na úrovni celé vzdělávací soustavy.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Opětovně byla zpřístupněna digitální sbírka dokumentů Kramerius https://ndk.cz/podminky-...
04. listopad 2020

 

Výběr z EIZ...

30. říjen 2020

Termíny výuky kombinovaného studia jsou

18. 1. – 23. 1.2021

8. 2. – 13. 2. 2021...

30. říjen 2020

Od 18. 10. do odvolání probíhají úřední hodiny sekretariátu výhradně distančně. Rozpis úředních...

18. říjen 2020

Důrazně žádáme všechny studenty, aby v MS Teams nedělali ve vytvořených kanálech žádné...

07. říjen 2020

On-line přednášky kurzu Sociální dovednosti pedagoga budou realizovány v novém kanálu na...

07. říjen 2020