Filozofick fakulta

Představení katedry

Katedra pedagogiky FFUK se věnuje

A) výzkumu a praktickým inovacím v oblastech (abecedně) osobnostní a sociální výchovy; pedagogické psychologie;  rovných edukačních příležitostí a inkluzívního vzdělávání; sociální pedagogiky; sociologie výchovy; školní didaktiky. Pracovníci katedry též působí ve výzkumných projektech jiných pracovišť;

B) přípravě odborníků v programu „pedagogika“, a to ve studiu bakalářském (pedagogika), navazujícím magisterském (pedagogika; sociální pedagogika; učitelství pedagogika) a doktorském (pedagogika). Z hlediska přípravy na konkrétní profese lze n katedře studovat sociální pedagogiku a učitelství pedagogiky (pro střední a vysoké školy).

C) Dále se katedra pedagogiky věnuje výuce pedagogických kurzů ve studiu učitelství společenskovědních a přírodovědných oborů na mateřské FFUK a na Přírodovědecké fakultě UK.

D) Katedra té působí v kurzech celoživotního vzdělávání, zejm. v kurzech Univerzity třetího věku (U3V), ale i v dalších.

E) V rámci tzv. třetí role vysokých škol (poskytování expertních služeb, transfer poznatků z výzkumů do praxe apod.) pak pracovníci katedry spolupracují např. s ministerstvem školství a jeho resortními ústavy (Národní ústav pro vzdělávání; Národní institut dalšího vzdělávání), s Českou školní inspekcí nebo s obecně prospěšnými společnostmi apod.

Katedra pedagogiky FFUK má jedno oddělení – Oddělení učitelské přípravy a pedagogické praxe.

Podrobnější informace ke všemu zde uvedenému najdete na dalších polích našich webových stránek.

Historie pedagogiky a katedry na FFUK

Stejně jako jinde ve světě i na UK patřila pedagogika původně k oborům tzv. vyššího základního vědění, které bylo povinné pro všechny, kdo chtěli na univerzitě studovat některou z odborných fakult. Vyučovalo se jí od konce 18. století.
Podmínky pro rozvoj pedagogiky jako vědního oboru nastaly teprve v polovině 19. století, kdy byla filozofická fakulta zbavena původní propedeutické funkce a pověřena vědeckými úkoly, a tak postavena na úroveň ostatním univerzitním fakultám. Tehdy, většinou však až od konce 60. let, začaly vznikat na fakultě tzv. semináře jako místa pěstování vědy.
Pedagogický seminář na tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě vznikl v roce 1876. Je spojen se jménem významného teoretika vzdělání O. Willmanna. Vzhledem k tomu, že se pedagogika na univerzitě vyvíjela především jako obor spojený s přípravou budoucích středoškolských učitelů, měl pedagogický seminář, na rozdíl od ostatních seminářů, vedle teoretického charakteru i charakter praktický.
Na pojetí Willmannova semináře navázal G. A. Lindner, první profesor pedagogiky na české Karlo-Ferdinandově univerzitě a nejvýznamnější český pedagog 19. století, když byl v roce 1882 v souvislosti s inaugurací pověřen vybudováním a vedením semináře českého. Lindnerův pedagogický seminář měl totiž rozvíjet pedagogické myšlení studentů prostřednictvím rozhovorů a besed o prostudovaných spisech a tématech a prostřednictvím výkladu školské legislativy. Jeho specifikem byla i účast učitelů základních škol z praxe, kteří měli být takto "uváděni ve vědeckou pedagogiku", které se jim nedostávalo v jednostranně metodicky zaměřených učitelských ústavech.
Lindnerovými nástupci ve vedení pedagogického semináře byli J. Durdík, F. Drtina, O. Kádner a J. Hendrich, významní představitelé české filozofie a pedagogiky, kteří udávali semináři tón podle svých odborných specializací. Na jeho činnosti a na rozvoji pedagogiky té doby měly však vliv i osobnosti další, z nichž jmenujme zejména filozofa a psychologa F. Krejčího a zakladatele české pedopsychologie F. Čádu.
Mezi dvěma světovými válkami plnil seminář funkci významného vědeckého centra, které sledovalo světový vývoj a snažilo se s ním držet krok. Dosavadní převážně filozoficko-historická orientace byla, zejména díky O. Kádnerovi, O. Chlupovi a V. Příhodovi, doplňována empirickým výzkumem. K rozvoji pedagogiky té doby významně přispěli i experimentálně zaměření psychologové jako např. F. Šeracký, S. Velinský, V. Forster, C. Stejskal aj.
Na tradici pedagogického semináře, který byl, stejně jako ostatní semináře, v souvislosti s politickými změnami na počátku 50. let zrušen, navázala v roce 1953 nově zřízená katedra pedagogiky vysokých škol, brzy přejmenovaná na katedru pedagogiky. Pod inspirujícím vedením O. Chlupa zde vyrostli odborníci, kteří navzdory politickým perzekucím a ideologickým tlakům 50. a 70. let významně přispěli k rozvoji poválečného pedagogického myšlení. Vychovali i současnou střední generaci pracovníků, kteří na jejich dílo navazují a kteří profil katedry dále obohacují o nové specializace a mezioborové disciplíny.

Aktuality

Opětovně byla zpřístupněna digitální sbírka dokumentů Kramerius https://ndk.cz/podminky-...
04. listopad 2020

 

Výběr z EIZ...

30. říjen 2020

Termíny výuky kombinovaného studia jsou

18. 1. – 23. 1.2021

8. 2. – 13. 2. 2021...

30. říjen 2020

Od 18. 10. do odvolání probíhají úřední hodiny sekretariátu výhradně distančně. Rozpis úředních...

18. říjen 2020

Důrazně žádáme všechny studenty, aby v MS Teams nedělali ve vytvořených kanálech žádné...

07. říjen 2020

On-line přednášky kurzu Sociální dovednosti pedagoga budou realizovány v novém kanálu na...

07. říjen 2020