Filozofick fakulta

Charakteristika oboru a profil absolventa

Pozor poprvé!!

Prezenční nebo kombinované určitého oboru se nemusí otevírat každý rok!! Viz...


Pozor podruhé!!

Ačkoliv se to může jevit jako paradaxoní, tak studium žádného z níže uvedených oborů v rámci programu „pedagogika“ nekvalifikuje absolventa automaticky jako učitele pro předškolní vzdělávání nebo 1. a 2. stupeň základního vzdělávání.
 

Absolventi oboru "pedagogika" mají možnost působit také jako učitelé MŠ a 1.stupně ZŠ, avšak poté, co absolvují program celoživotního vzdělávání uskutečňovaný vysokou školou (většinou to bývají pedagogické fakulty) zaměřený na přípravu učitelů MŠ a 1.st. ZŠ (podle zákona o pedagogických pracovnících a výkladu MŠMT – oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků).

Studující NMgr. oborů „pedagogika“ a „sociální pedagogika“  mají možnost získat učitelskou kvalifikaci (opět ale jen pro vyučování „pedagogiky“ a pedagogických disciplín ve smyslu výše uvedeném), a to cestou kurzů celoživotního vzdělávání (učitelství pro střední školy)  

– viz info zde.


Charakteristiky studia:

  

Bakalářské studium

- Studijní program Pedagogika

- Forma: prezenční i/nebo kombinovaná

- Charakteristika: Studium pedagogiky se v oblasti povinných předmětů (obecná didaktika; teorie výchovy; pedagogická psychologie; dějiny pedagogiky ad.) zaměřuje na podání teoretických a metodologických základů oboru tak, aby studenti byli připraveni na navazující magisterské studium pedagogických. Širší vědní základ zajišťuje kontextové porozumění edukačním jevům (sociologie; antropologie; filozofie ad.). Cílem předmětů povinně volitelných (pedagogika volného času; multikulturní výchova; základy poradenství; pedagogika osobnostně sociálního rozvoje ad.) je posílení možnosti studenta profilovat svůj odborný zájem a provázání studia s aktuálními otázkami výchovně vzdělávací (proměny kurikula; požadavky kladené společností na školu; rozvoj osobnosti žáka; výchova ve volném čase; multikulturně edukační a sociálně pedagogické problémy). Tímto způsobem je zajištěno, aby absolventi bakalářského studia pedagogiky mohli vstoupit i do praxe, a to například na pozice vychovatelů, pedagogů volného času, asistentů pedagoga či osobních asistentů dítěte.

- Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studijního programu oboru pedagogika je po odborné stránce připraven zvládat nároky navazujícího magisterského studia pedagogiky i oborů příbuzných, budou-li koncipovány jako navazující magisterské programy na veřejných i soukromých vysokých školách, např. andragogika, sociální práce, školní management apod.

Zároveň je absolvent připraven orientovat se na trhu práce, nalézat odpovídající uplatnění v profesích, jejichž základem je výchova dětí a mládeže, a adaptovat se na potřeby praxe.

Profil absolventa v rovině odborných vědomostí a dovedností (výběr z položek):

orientuje se v problematice teorií vývoje osobnosti, zákonitostech a fázích ontogeneze a dovede je uplatnit ve výchovném procesu

zná základní druhy, formy, mechanismy, zákonitosti a styly lidského učení s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti

má přehled o základních modelech vyučování a dokáže posoudit jejich vliv na rozvoj osobnosti dítěte a mladého člověka

orientuje se v typech a specifice školských i neškolských výchovných zařízení vládního i nevládního sektoru

orientuje se v sociálním kontextu dítěte a dospívajícího jako významné podmínce jeho rozvoje

orientuje se v problematice sociálně patologických jevů dětí a mládeže a je si vědom spoluodpovědnosti za jejich prevenci

dovede vypracovat projekt výchovné práce

Profil absolventa v rovině sociálních kompetencí a osobnostních předpokladů:

dokáže využívat komplexu sociálních dovedností jako předpokladu intersubjektivního porozumění

dokáže napomáhat osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dítěte a dospívajícího prostřednictvím vedení k pozitivnímu sebepřijetí, sebeúctě a prosociálnímu jednání

má dovednosti sebereflexe, seberegulace a sebehodnocení

řídí se při práci s druhými normami profesní etiky

- Vyučované předměty:

http://www.ff.cuni.cz/FF-8145-version1-pedagogika_bc.pdf

 

------------------------------------------------------------ 

 

Navazující magisterské studium

Akreditovány jsou obory:

pedagogika; sociální pedagogika.

************************************

- Studijní program: Pedagogika

- Forma: prezenční i/nebo kombinovaná

- Charakteristika: Studium pedagogiky reflektuje široké spektrum pedagogických věd na straně jedné a potřeby praxe na straně druhé. Studijní plán tvoří tři části. Povinná část studijního plánu je tvořena základními studijními předměty teoretické a metodologické povahy (teorie člověka; vybrané problémy dějin pedagogiky; srovnávací pedagogika, metodologie pedagogiky se statistikou, školní didaktika ad.). Povinně volitelná část studijního plánu navazuje na povinný základ oboru a dále jej rozvíjí (kognitivní a metakognitivní strategie; kooperace a týmová spolupráce) a zároveň je nakročením k praktické specializaci (specifické poradenské problémy; sociálně pedagogické teorie a metody ad.), kterou dotváří student vlastním libovolným výběrem z nabídky volitelných předmětů (volitelná část studijního plánu).

Absolvent může působit jak ve vědeckovýzkumné sféře, tak v řadě pedagogických profesí včetně školního managementu (výzkumné ústavy; školy; speciální instituce celoživotního vzdělávání; státní výchovná zařízení /střediska výchovné péče, dětské domovy, centra volného času/; veřejná správa (oddělení péče o rodinu a děti apod.)

- Profil absolventa:

Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže, má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce v pedagogice, dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky.

- Vyučované předměty:

http://www.ff.cuni.cz/FF-8145-version1-pedagogika_nmg.pdf

************************************

- Studijní program: Sociální pedagogika

- Forma: prezenční i/nebo kombinovaná

- Charakteristika: Sociální pedagogika je interdisciplinární vědní obor. Spolupracuje úzce se sociologií a sociologií výchovy, filozofií a filozofií výchovy, teorií výchovy, metodologií výzkumu a zejména se sociální prací, což se projevuje i ve vzdělávacím programu. Ten jednak věnuje náležitou pozornost výše uvedeným disciplinám nebo tématům, a jednak vychází v modifikované podobě z „Minimálních standardů sociální práce“ Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR. Těžiště sociálně pedagogické práce spočívá ve výchovné a vzdělávací práci s klienty, pohybuje se tedy nejvíce v poradenském modelu pomoci.

Mezi povinné předměty patří např. sociálně pedagogické teorie; sociálně pedagogické metody; sociální deviace; právní otázky; výchova a diverzita; poradenství ad. K povinně volitelným  náleží např. metodologie pedagogiky; osobnostní a sociální výchova a její didaktika; kooperace a týmová práce; rodinná výchova ad. Systém doplňují volitelné předměty.

Uplatnění absolventů lze vidět v např. v systémech preventivně výchovné péče (krizová centra, střediska pro mládež), ve školách v oblasti primární prevence, školního poradenství a v oblasti osobnostně sociální výchovy, v institucích ústavní a ochranné výchovy, ve střediscích volného času, v neziskovém sektoru orientovaném na vzdělávání v sociální oblasti a poskytování sociálních služeb atd..

- Profil absolventa:

Absolvent je připravován tak, aby se komplexně orientoval v sociálně pedagogické problematice, aby byl schopen identifikovat a řešit sociální situace, které mohou být příčinou vzniku problému jedince či větších celků a dokázal je řešit na vyšší řídící úrovni. Současně je připravován k tomu, aby byl schopen realizovat osobnostní, sociální a mravní výchovu.

K charakteristickým vlastnostem a schopnostem absolventa patří  (kromě vysoké odbornosti)  pozitivní vztah k sociálně pedagogickému dění, samostatné tvůrčí myšlení, praktická aplikace získaných znalostí a dovedností, adaptabilita a flexibilnost, uplatňování systémového přístupu, schopnost vyhledávat, třídit a vyhodnocovat informace a vést účinný dialog s klientem i svými spolupracovníky. Absolvent dokáže motivovat a vést pracovní tým, orientuje se v náročných životních situacích a umí nést rizika při uplatňování rozhodnutí.

- Vyučované předměty:

http://www.ff.cuni.cz/FF-8145-version1-socialni_pedagogika_nmg.pdf

************************************

- Studijní program: Učitelství pro střední školy

Pozor! Nejde o "učitelství pedagogiky" (tento obor se neotevírá), jde o akreditovanou výuku pedagogiky v učitelských oborech FFUK a PřFUK (viz web FFUK - Uchazeč ...).

------------------------------------------------------------ 

Doktorské studium

- Studijní program: Pedagogika

- Forma: prezenční i kombinovaná

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou (dále jen “SDZK”) a obhajobou disertační práce.

Studium doktorského programu pedagogika na FF UK v Praze představuje nejvyšší možnou formu dosažitelného vysokoškolského vzdělání v daném oboru a připravuje na rozsáhlou škálu odborných profesí v nejrůznějších oblastech národního hospodářství. V první řadě slouží pro další akademickou dráhu vědecko-pedagogických pracovníků na univerzitách a jiných vysokých školách a učitelů na vyšších odborných školách a středních školách s pedagogickým zaměřením.

Absolventi/tky studia podle své specializace disponují znalostmi z metodologie pedagogických výzkumů, z filozofie výchovy, znalostmi o vývoji a vzdělávání osobnosti, o základních modelech vyučování, o stylech učení, o cílech, metodách a prostředcích vzdělávání, ovládají analýzy učební neúspěšnosti, orientují se ve školské legislativě jakož i v problematice sociálně patologických jevů a v dalších pedagogických a edukačních tématech dle zvolené specializace.


Aktuality

 

Milí kolegové,
Na web elearningu (...

02. duben 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

pokud potřebujete podat žádost, využívejte, prosím,...

01. duben 2020

viz vlevo.

11. březen 2020