Filozofick fakulta

Průběh příjímacího řízení

Přijímací řízení na FFUK  (průběh, požadavky):

– Link na stránky FFUK o přijímacím řízení na fakultu:

http://www.ff.cuni.cz/uchazec/

 


 

Požadavky k přijímání na katedře pedagogiky: 

 

Bakalářské studium

– PEDAGOGIKA

- Forma a typ studia: prezenční bakalářské, případně kombinované bakalářské

- Kombinovatelnost s jinými obory: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem

- Přijímací zkouška je dvoukolová

-- Obecná informace:

Uchazeč o studium pedagogiky prokáže při přijímací zkoušce znalosti z pedagogiky ve středoškolském rozsahu a orientaci v dalších společenskovědních disciplínách (zejm. psychologie, filozofie, historie, literatury) formou písemného testu. Při ústní části přijímací zkoušky prokáže uchazeč zejména stupeň motivace ke studiu zvoleného oboru formou pohovoru nad seznamem prostudované odborné literatury. Maximum bodů získaných v písemné části zkoušky je 50 (minimální počet bodů nutný k postoupení k ústní zkoušce je 25), u ústního pohovoru také 50. Uchazeč je po skončení ústní části zkoušky seznámen s celkovým počtem získaných bodů.

-- Přijímací zkouška nemůže být prominuta – je nutno ji vykonat.

-- Písemná zkouška:

Test obsahuje položky z následujících oblastí:

- základní orientovanost v oblasti pedagogiky a psychologie (základní pojmy, problémy, přístupy, historie)

- historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické znalosti na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti

-- Ústní zkouška:

Ústní zkouška je zaměřena na zjištění:

- motivace uchazeče ke studiu oboru

- vědomostí z oblasti pedagogiky a příbuzných věd (psychologie, filozofie, sociologie) v - rozsahu středoškolského studia

- orientace v prezentované odborné pedagogické literatuře a v literatuře příbuzných věd

- schopnosti analyzovat pedagogický jev, resp. problém a s oporou o odbornou argumentaci formulovat vlastní stanovisko

-- Další požadavky ke zkoušce:

K ústní zkoušce přineste:

Životopis.

Seznam prostudované literatury: Pozor, Doporučená literatura (viz další tlačítko v menu Uchazeč) je orientační  – přepdokládá se studium i další literatury dle vlastního pedagogického zájmu!!!

 

Navazující magisterské  studium

STUDIJNÍ PROGRAM: 

PEDAGOGIKA

OBORY:

– PEDAGOGIKA

– SOCIÁLNÍ  PEDAGOGIKA

 

- Forma a typ studia: prezenční, příp. kombinované navazující magisterské

- Kombinovatelnost s jinými obory: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem

- Přijímací zkouška: dvoukolová

-- Obecná informace:

Studium je doporučeno pro absolventy bakalářského studia pedagogiky a též andragogiky, filozofie,  sociální pedagogiky (příp. sociální práce nebo ošetřovatelství), psychologie, vychovatelství (resp. výchovy mimoškolní či výchovy mimo vyučování), výchovné dramatiky nebo magisterského studia studijního programu učitelství.

Maximum bodů získaných v písemné části zkoušky je 50 (minimální počet bodů nutný k postoupení k ústní zkoušce je 25), u ústního pohovoru také 50. Uchazeč je po skončení ústní části zkoušky seznámen s celkovým počtem získaných bodů.

-- Přijímací zkouška nemůže být prominuta – je nutno ji vykonat.

-- Písemná zkouška:

Test obsahuje položky z oblastí  pedagogických a psychologických disciplín, sociologie a filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika.

-- Ústní zkouška:

Ústní zkouška je zaměřena na zjištění motivace ke studiu. Dále jsou předmětem pohovoru: znalosti základních pojmů a teorií, současných témat a problémů pedagogiky i edukace v ČR, analýza vybraných textů uvedených uchazečem v seznamu pedagogické a psychologické literatury. 

-- Další požadavky ke zkoušce:

K ústní zkoušce přineste:

a) Životopis.

b) Seznam prostudované literatury: Pozor, Doporučená literatura (viz další tlačítko v menu Uchazeč) je orientační  – přepdokládá se studium i další literatury dle vlastního pedagogického zájmu!!

Vzhledem k tomu, že se jedná o studijní program "pedagogika" (a - samozřejmě - jeho výše uvedené různé obory), očekává se prioritně literatura pedagogická!!            

Upozorňujeme, že seznamy literatury z bakalářských prací často neodpovídají výše formulovanému požadavku. 

Jiné materiály nejsou k ústní zkoušce vyžadovány.

 

Doktorské studium

– PEDAGOGIKA

- Forma a typ studia: prezenční i kombinované

Do doktorského studia v oboru pedagogika na FF UK se vstupuje prostřednictvím přijímacího řízení. Při vstupu do studia je od uchazečů/ček vyžadován projekt práce, který by měl být směrován k rozvoji studovaného oboru.

Aktuality

jsou...

02. říjen 2019

Výuka předmětu Soudobé pedagogické teorie bude spuštěna později a bude probíhat dle instrukcí na...

30. září 2019

Týkají se výuky PhDr. Tvrzové. Provedeny ke dni 19. IX. Rozvrh je...

20. září 2019

najdete zde.

19. září 2019

zápis v SIS ano, ale čas dle rozvrhu na webu katedry. Začátek 10. X. J. Valenta

19. září 2019