Filozofick fakulta

Doporučená literatura k přijímacímu řízení

Seznamy doporučené oborové literatury k přípravě na přijímací řízení bakalářského i magisterského cyklu.

Předpokládá se ale i studium další literatury dle pedagogického zájmu uchazeče.

 

Bakalářský studijní obor (doporučená literatura k PZk):

GILLERNOVÁ, I. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna, 2000.

HELUS, Z. Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna, 1995.

JŮVA, V. sen. a jun. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 1995.

KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogika pro učitele. 2. rozš. Vydání. Praha: Grada Publishing, 2010.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: ÚIV Tauris. 2001.

PELIKÁN, J. Výchova pro život. Praha: ISV, 1997.

PRŮCHA, J.(ed). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995.

VORLÍČEK, Ch. Úvod do pedagogiky. Jinočany: H+H, 2000.

Rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání.

 

Magisterský studijní obor (doporučená literatura k PZk):

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X

DRAPELA J. V., HRABAL,V. a  kol. Vybrané poradenské směry. Teorie a strategie. Praha: Karolinum. 1995. ISBN 80-7184-011-4

HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál. 2002. ISBN 978-80-7367-327-7

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004

KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogika pro učitele. 2. rozš. Vydání. Praha: Grada Publishing, 2010.

KELLER, J. Úvod do sociologie. (III. rozšířené vydání) Praha : Slon, 1997. ISBN 80-85850-25-7) 

KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V. a kol. Člověk – prostředí – výchova. Brno : Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2

NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7.

PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium, 1995. ISBN 80-85498-27-8

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7

ŠTVERÁK, V. Dějiny pedagogiky. Praha : UK, 1991. ISBN 80-7066-351-0.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8

VALENTA, J. Komplexní rozvoj osobnosti žáka. In: Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2007, s. 263-281. ISBN 978-80-247-1734-0

Rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání.

Aktuality

jsou...

02. říjen 2019

Výuka předmětu Soudobé pedagogické teorie bude spuštěna později a bude probíhat dle instrukcí na...

30. září 2019

Týkají se výuky PhDr. Tvrzové. Provedeny ke dni 19. IX. Rozvrh je...

20. září 2019

najdete zde.

19. září 2019

zápis v SIS ano, ale čas dle rozvrhu na webu katedry. Začátek 10. X. J. Valenta

19. září 2019