Filozofick fakulta

Doporučená literatura k přijímacímu řízení

Seznamy doporučené oborové literatury k přípravě na přijímací řízení bakalářského i magisterského cyklu.

Předpokládá se ale i studium další literatury dle pedagogického zájmu uchazeče.

 

Bakalářský studijní obor (doporučená literatura k PZk):

GILLERNOVÁ, I. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna, 2000.

HELUS, Z. Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna, 1995.

JŮVA, V. sen. a jun. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 1995.

KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogika pro učitele. 2. rozš. Vydání. Praha: Grada Publishing, 2010.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: ÚIV Tauris. 2001.

PELIKÁN, J. Výchova pro život. Praha: ISV, 1997.

PRŮCHA, J.(ed). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995.

VORLÍČEK, Ch. Úvod do pedagogiky. Jinočany: H+H, 2000.

Rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání.

 

Magisterský studijní obor (doporučená literatura k PZk):

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X

DRAPELA J. V., HRABAL,V. a  kol. Vybrané poradenské směry. Teorie a strategie. Praha: Karolinum. 1995. ISBN 80-7184-011-4

HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál. 2002. ISBN 978-80-7367-327-7

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004

KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. a kol. Pedagogika pro učitele. 2. rozš. Vydání. Praha: Grada Publishing, 2010.

KELLER, J. Úvod do sociologie. (III. rozšířené vydání) Praha : Slon, 1997. ISBN 80-85850-25-7) 

KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V. a kol. Člověk – prostředí – výchova. Brno : Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2

NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7.

PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium, 1995. ISBN 80-85498-27-8

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7

STROUHAL, M. Teorie výchovy. K vybraným problémům jedné pedagogické disciplíny. Praha: Grada Publishing, 2013.

STROUHAL, M. (ed.) Učit se být učitelem. K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Karolinum 2016.

STROUHAL, M.; ŠTECH, S. (eds.) Vzdělání a dnešek. Praha: Karolinum 2016.

ŠTVERÁK, V. Dějiny pedagogiky. Praha : UK, 1991. ISBN 80-7066-351-0.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8

VALENTA, J. Komplexní rozvoj osobnosti žáka. In: Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2007, s. 263-281. ISBN 978-80-247-1734-0

Rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání.

Aktuality

Předmět Předmět bude zkoušet dr. Vincejová Valášková. Prosím ty, kteří zvolili...
07. leden 2020

Kurz Základy sociálního práva (APE516049) bude realizován blokově společně se studenty...

30. prosinec 2019