Filozofická Fakulta

Různé informace

POZOR, PRO ČTENÍ VŠECH AKTUALIT KLIKNĚTE NA NADPIS "AKTUALITY"!!!

NĚKTERÉ AKTUALITY NEJSOU VIDĚT, I KDYŽ JSOU STÁLE AKTUÁLNÍ...

DALŠÍ AKTUÁLNĚ DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ NAJDETE SUB:

Informace od vedení katedry a sekretariátu; 


STRÁNKA "RŮZNÉ INFORMACE" OBSAHUJE:

– Informace od vedení katedry a sekretariátu; 

– informace od pracovníků katedry;

katedrový kalendář/harmonogram školního roku;

– konzultační hodiny; 

rozvrhy (obory "pedagogika" i "učitelství pro střední školy");

– celofakultní harmonogram plnění povinností - 2015-16 + 2016-17;

info o státních závěrečných zkouškách (Bc. a NMgr.; Učitelství pro SŠ), vč. aktuálních termínů státních zkoušek;

info o závěrečných (bakalářských a diplomových) pracích oborového studia;

info o studiu "učitelství pro střední školy";

– upozornění na (nové) monografie pracovníků katedry.

(ostatní informace pod jednotlivými tlačítky hlavní lišty).


Informace od vedení katedry a sekretariátu:

 Úřední hodiny sekretariátu:

po:    9.30 - 11.30 hod.    

       14.00 - 16.00 hod. 

út:   14.00 - 16.00 hod.

st:     9.30 - 11.30 hod.

       14.00 - 16.00 hod.

čt:     9.30 - 11.30 hod.

       14.00 - 16.00 hod.


 

Okruhy SZZk navazujících magisterských oborů do roku 2010

Důrazně upozorňujeme studenty NavMgr. oborů katedry pedagogiky, kteří započali studium před akademickým rokem 2010-11, aby si vyzvedávali okruhy ke SZZk platné k jejich studiu!! Předejdete tím nedorozuměním a diskrepancím vzniklým z odlišných okruhů tehdejší a současné akreditace. Staré i nové okruhy jsou k dispozici na sekretariátu katedry.


Povinná prezence

Upozorňujeme studenty všech oborů katedry pedagogiky, že účast na vypsaných přednáškách je povinná! Docházka může být v závislosti na typu předmětu a podle uvážení konkrétního vyučujícího evidována.

Martin Strouhal


Upozornění k uplatnitelnosi absolventů

V odpověď na dotazy s řad absolvenzů sdělujeme následující:                               Absolventi oboru PEDAGOGIKA a UČITELSTVÍ PEDAGOGIKY mají možnost působit také jako učitelé MŠ a 1.stupně ZŠ poté, co absolvují program celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou (většinou to bývají pedagogické fakulty) zaměřený na přípravu učitelů MŠ a 1.st. ZŠ (podle zákona o pedagogických pracovnících a výkladu MŠMT – oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků). (XI.2014)


UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM!!!!

Pokud budete žádat o uznání jakýchkoliv předmětů, je potřeba, abyste k vaší žádosti VŽDY dodali také potvrzený sylabus předmětu z předchozího studia, který si chcete nechat uznat!! Bez těchto doplňujících materiálů je uznávání problematické, ne li nemožné (viz studijní řád FFUK). Vyhnete se tím komplikovanému a byrokratickému protahování  vyřízení vašich žádostí.


Studenti, chybějící atestace v SIS Vám budou zapsány do SISu jen s předložením kódu předmětu ! (Mgr. Lukášová) 

_____________________________________________________________________________________

Upozorňujeme všechny studenty navazujícího magisterského kombinovaného studia (pedagogika, učitelství pedagogiky, sociální pedagogika) 1. ročníku, že jejich studijní plány jsou totožné se studijními plány denního studia. Zapisujte si proto předměty do ISu pod stejnými kódy bez ohledu na to, jaký vám IS nabízí rozvrh!!!

Kódy pro 1.ročník Nav Mgr. Pedagogika začínají APD51xxxx

pro Nav Mgr. Učitelství ped. AUP51xxxx

a pro Nav Mgr. Sociální ped. APE51xxxx

Mgr. Petr Volf

_______________________________________________________________________________________


POZOR!!!!!!! studentům navazujícího Mgr. Učitelství pedagogiky, poč. studia 2010 a dále...
Změna kódů předmětů pro zápis do ISu
Z důvodu spolupráce s katedrou psychologie se mění původní kódy předmětů, které garantuje, na tyto:
Psychologie pro učitele (povinný pro 1.roč, ZS i LS) – AUS500003

Povinně volitelné předměty skupina 3 – psychologie:
Psychologické aspekty specifických poruch učení a chování (ZS) - APS300110
Metody práce s kolektivem školní třídy (LS) - APS300093
Vybrané otázky vývojové psychologie (LS) - APS300102
Využití videa v psychologickém výzkumu a praxi (LS) - APS300112
Sledujte své účty v ISu, pokud se vám nové kódy neobjeví v nabídce zápisu podle studijního plánu (v závislosti na období vypsání předmětu – na ZS, nebo v únoru na LS), kontaktujte mě…

Mgr.Petr Volf
_______________________________________________________________________
                          

Okruhy požadavků z Teorie výchovy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce - BZK

Okruhy  požadavků z předmětu Teorie výchovy doc. Pelikána platí do září 2012. Nově upravené okruhy k Teorii výchovy dr. Strouhala budou platit od května 2013. 

Okruhy požadavků z Didaktiky pedagogiky pro obor NMgr. studium Učitelství pedagogiky ke státní závěrečné zkoušce  - SZZK

Nové okruhy požadavků z předmětu Didaktika pedagogiky pro NMgrS UPED začnou platit od ledna 2013.

Okruhy požadavků z Metodologie pedagogiky pro obor NMgr. studium Pedagogiky ke státní závěrečné zkoušce - SZZK

Nové okruhy požadavků z předmětu Metodologie pedagogiky pro NMgrS PED začnou platit od ledna 2013.


 Informace od pracovníků katedry:

 

Oborová praxe - pedagogika

Upozorňuji studenty, kteří plní jakoukoliv formu praxe v rámci bakalářského či navazujícího magisterského studia pedagogiky, že materiály k praxím jsou k dispozici v sekci "Ke stažení".

I. Tvrzová


Ped. praxe KS

Žádám studenty, aby si znovu prošli příručku k pedagogickým praxím a odevzdávali všechny materiály tak, jak zde požadováno. V materiálech, které jsem zatím obdržela, se opakují stejné chyby a nedostatky: nesprávně formulované cíle v přípravách, nedostatečné metodické rozpracování příprav, u didaktických testů často chybí způsob jejich vyhodnocování, chybí další pedagogicko-diagnostická technika. Také znovu zdůrazňuji, že pokud budou vaši fakultní učitelé uplatňovat nárok na odměnu prostřednictvím uzavřené Dohody, veškerá časová data mi do dohod zapisujte obyčejnou tužkou.  Děkuji. Ivana Tvrzová


Vážené kolegyně, kolegové,

připomínám, že dle dohody o přesunu výuky základů sociologie odpadne tato výuka dne 9.12. 2015 (kdy se vyučující účastní jako oponent obhajoby disertační práce) a bude se konat v náhradním termínu 6.1.2016 (kdy si rovněž dohodneme zkouškové termíny). Dne 16. 12 výuka proběhne v daném čase, ale namísto učebny č. 139 bude výjimečně v učebně č. 135/Celetná 20, tedy o patro výš. Změny se netýkají žádných dalších předmětů!

Děkuji za pochopení a přeji příjemný advent

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Protože se neustále opakují problémy se zápisem zápočtu do SISu, dovoluji si vás informovat o stavu, který v SISu existuje. Jde o to, že řada studujících si nevloží do SISu požadavek na zápočet – a to hlavně u předmětů, kde je v jednom semestru zápočet a v následujícím zkouška. Tím pak vznikne diference mezi počtem zapsaných zkouše a zápočtů. Dovoluji si vám uvést statistiku těchto diferencí; rozdílné počty jsou počty studentů a studentek, u nichž chybí možnost zápisu zápočtu.  Jde o následující rozdíly:

Sociální psychologie APD 100004 zápočtů 0; zkoušek 1; rozdíl 1.

Sociální psychologie APE0024 zápočtů 27, zkoušek 41, rozdíl 14 studujících)

Tentýž rozdíl je u soc. psychologie APD 100016

Teorie člověka APD 5100016 zápočet 35, zkouška 57, rozdíl 22 studujících!!!

Tentýž rozdíl je teorie člověka APD510021

Základy evropské vzdělanosti zápočet 11, zkouška 21, rozdíl 10.

Prostým součtem zjistíte, že celkem cca 47 studujících má špatně zapsány minimálně některý ze tří uvedených předmětů u jednoho jediného vyučujícího (a to neuvádím čísla za minulá leta, kde se chyby reprodukují – což je ještě daleko komplikovanější – protože opravy zanášené zpětně jsou obvykle komplikovanější).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, doporučuji kontrolu všech předmětů a především zápočtů, aby bylo možno zápočty i známky plynule zapisovat.

S pozdravem: atestacím zdar!

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa


Upozornění ke zkoušce z P.O.S.R.

Připomínám (v souladu s pokyny ze ZS), abyste

- základní učebnici "Valenta, J., OSV a její cesty k žákovi"  

- a texty "Bertrand, Y., Soudobé teorie vzdělávání"; "Doporučené očekávané výstupy OSV"; "RVP ZV a G";   "Srb, V. a kol.,  Jak na OSV"; "Valenta, J., Učit se být"

neuváděli jako jednu ze tří knih v seznamu ke zkoušce (pokud, tak až jako "čtvrtou"). 

S pozdravem

J.Valenta


 

Upozornění na (nové) monografie pracovníků katedry vznikající v rámci katedrových úkolů:Upozorňujeme na monografii J. Lorenzové "Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci." (Praha: Univerzita Karlova,Filozofická fakulta, 2016, 335 s. 

https://e-shop.ff.cuni.cz/knihy/monografie/psychologie__sociologie__pedagogika/kontexty_vzdelavani_v_postmoderni_situaci-1327

 


Upozorňujeme na monografii J. Valenty "Didaktika osobnostní a sociální výchovy", která právě vyšla v nakladatelství Grada Publishing  (2013, 232 s. ISBN 978-80-247-4473-5)

Kniha je věnována všem, kdo se zabývají rozvíjením (výukou, tréninkem) životních dovedností. Osobnostní a sociální výchova (OSV) je jedním ze edukačních systémů věnujících se právě osobním (personálním) dovednostem a dovednostem sociálním. Svorníkem je pak morální rozměr jejich použití v různých situacích. Ve vztahu ke škole je OSV tzv. průřezovým tématem (rámcové programy pro základní vzdělávání a pro gymnázia). Jejím specifikem je, že učivem se stává sám žák (účastník, klient), ale i třída jako skupina. Tato kniha (opírající se empirický výzkum) si klade za cíl konstituovat základ didaktiky OSV a dále chce ukázat, o čem by měl učitel/lektor apod. přemýšlet, aby naplnil požadavky didaktické logiky na tomto poli.


Upozorňujeme na monografii dr. Strouhala, která právě vyšla v nakladatelství Grada: Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny.

Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako široce založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie a východisko vědy. Čtenář v textu nalezne rozbor pojmů, bez nichž se teorie výchovy neobejde (diskurs, formativní proces, zájem, autorita, vzdělání, kultura, teorie, praxe aj.). Autor se ptá, zda soudobé pedagogice s jejím důrazem na „akci“ a „zážitek“ nechybí zájem o hlubší reflexi právě těchto základních pojmů. Polemizuje s pokusy chápat výchovu skrze jednoznačné definice, zdůrazňuje antinomickou, kontradiktorickou podstatu procesu výchovy a celé pedagogické teorie. Upozorňuje na nebezpečí skryté v zapomnění na význam ideálu ve výchově a odmítá rezignaci na hledání hodnotících měřítek v době tzv. postmoderny. Smyslem této knihy je přispět k hledání komplexního pojetí výchovné teorie.


Upozorňujeme na monografii

CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Posuzování rozvoje kompetence k učení. Praha: Karolinum, 2012, 112 s. ISBN 978-80-246-2057-2

Autoři nabízejí strukturované nahlížení na školní výuku skrze situace, které napomáhají rozvoji kompetence k učení. Představená metoda pedagogického výzkumu může sloužit těm, kteří do strategie výzkumného bádání zařazují pozorování výuky a tematicky se orientují na kompetenci k učení. Publikace může být přínosná i pro učitele popisem situací „ideální“ výuky.

(Recenze - prof.Gavora)


Upozorňujeme na monografii

J. Valenta, Scénologie (každodenního) chování. Praha: AMU-KANT, 2011.

Autor  chce tentokrát porozumět tomu, čemu se říká předvádět se, hrát to na někoho,
předstírat, klamat, čemu se říká životní divadýllka, čemu se říká udělat někomu scénu atd., a to i s výraznějším zřetelem k pedagogickým situacím a učitelské profesi.
Jedna z kapitol se též věnuje metodologii výzkumu chování v této oblasti.


Upozorňujeme na monografii

Hana Kasíková, Jana Straková (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání

Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011.

Monografie prezentuje téma rovných vzdělávacích příležitostí a kvality vzdělávání jako téma vysoce důležité pro přeměnu naší školy. Teoretický a empirický výzkum zde předkládá tým autorů, z nichž většina je z Katedry pedagogiky FF UK. Sběru empirických dat pro srovnávací výzkum kvality výuky na základních školách a víceletém gymnáziu se účastnili i studentky a studenti oboru pedagogika: ještě jednou jim za tuto důležitou pomoc děkujeme.

PřílohaVelikost
3_HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015_1.doc16.3 KB

Aktuality

KATEDRA PEDAGOGIKY FF UK VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYT V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS...

19. září 2016

jsou...

16. září 2016

- blíže:...

12. září 2016

Upozorňuji studenty, kteří...

11. září 2016

- aktuální verze - jsou: oborové prezenční studium=...

27. srpen 2016