Filozofick fakulta

Různé informace

_________________________________________________________________________

POZOR, PRO ČTENÍ VŠECH AKTUALIT KLIKNĚTE NA NADPIS "AKTUALITY"!!!

NĚKTERÉ AKTUALITY NEJSOU VIDĚT, I KDYŽ JSOU STÁLE AKTUÁLNÍ...

DALŠÍ AKTUÁLNĚ DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ NAJDETE SUB:

Informace od vedení katedry a sekretariátu; 


STRÁNKA "RŮZNÉ INFORMACE" OBSAHUJE:

– Informace od vedení katedry a sekretariátu; 

– informace od pracovníků katedry;

- katedrový kalendář/harmonogram šk. roku 19 - 20;

– konzultační hodiny; 

rozvrhy (obory "pedagogika" i "učitelství pro střední školy");

– celofakultní harmonogram plnění povinností - 2019-20.

info o státních závěrečných zkouškách (Bc. a NMgr.; Učitelství pro SŠ), vč. aktuálních termínů státních zkoušek;

info o závěrečných (bakalářských a diplomových) pracích oborového studia;

info o studiu "učitelství pro střední školy";

– upozornění na (nové) monografie pracovníků katedry

– studentské spolky a aktivity: Scholé; Via Lucis;

kurzy + možnosti plnění praxe (příp. práce, brigády atd.) -  Škola Art Econ hledá asistenta pedagoga (http://www.artecon.cz/praha/), bližší informace u Jany Pálenské; Nabízí se pracovní pozice (krátkodobá) v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J.A.Komenského v Praze  na 0,5 úvazek - kontakt doc. Kasper na e mailové adrese: tomas.kasper@tul.cz; Nabídka praxe - práce se slabozrakými; Projekt Komunikace 89; Barevný svět dětí - sociální pracovník.     

– ostatní informace pod jednotlivými tlačítky hlavní lišty.


Informace od vedení katedry a sekretariátu:

Úřední hodiny sekretariátu:

po:    9.30 - 11.30 hod.    

       14.00 - 16.00 hod. 

út:   14.00 - 16.00 hod.

st:   14.00 - 16.00 hod.

čt:     9.30 - 11.30 hod.

       14.00 - 16.00 hod.


 

Výuka KS bude ve šk. r. 2019/20 probíhat v termínech:

16. 9. -  20. 9. 2019

13. 1. -  17. 1. 2020

10. 2. -  14. 2. 2020

18. 5. -  22. 5. 2020

 


 

NABÍDKA PRO STUDENTY KATEDRY PEDAGOGIKY - PŘEDMĚTY OTVÍRANÉ VE SPOLUPRÁCI S KATEDROU ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ.

Jedná se o bakalářský předmět  v češtině „Rozvoj interkulturních kompetencí“ (AAN20046) a navazující magisterský předmět  v angličtině „Intercultural Competencies in Educational Process“ (AAN50090). Rozvrhovány budou zřejmě na čtvrtek odpoledne. Rozvrh bude k dispozici zhruba před letními prázdninami na konci června (nejpozději v září).
Na předměty je nutné se přihlásit přes SIS. Na každý z obou předmětů mají studenti Katedry pedagogiky rezervováno 5 míst, proto prosím svou účast pečlivě zvažte, abyste případně neblokovali místo jiným studentům. Předměty jsou vedeny formou interaktivního semináře - prostřednictvím zajímavých aktivit, které vyplývají z evropského projektu Among Others věnovaného rozvoji interkulturních kompetencí u studentů vysokých škol (DZS), do kterého jsou obě katedry zapojeny.
PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.

Upozornění týkající se odevzdávání kvalifikačních prací!!!!

Před konáním obhajob je nutné odevzdat alespoň 1 výtisk BP či DP v papírové podobě na sekretariát katedry, a to v termínech, které jsou uvedeny v harmonogramu katedry.


Projekt "Učitel v diverzifikované třídě" i na katedře pedagogiky - Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Praha - pól růstu ČR - bližší info zde.


Zadání BP/DP a založenív SISu

Prosím všechny studenty, kteří posílali nebo odevzdávali předběžná zadání BP/DP k založení do SIS, aby si překontrolovali, zda mají téma skutečně založené. Pokud by se někdo v SIS nenalezl, kontaktujte, prosím, Mgr. Martinu Lukášovou.

Dále prosím všechny s již vyplněným zadáním v SIS, aby si překontolovali, zda toto zadání ve spolupráci s vedoucím práce vytiskli a podepsané vedoucím práce odevzdali na sekretariátu katedry. Pokud tak dosud neučinili, nechť tak učiní obratem.                      Děkuji. M. Strouhal


Okruhy SZZk navazujících magisterských oborů do roku 2010

Důrazně upozorňujeme studenty NavMgr. oborů katedry pedagogiky, kteří započali studium před akademickým rokem 2010-11, aby si vyzvedávali okruhy ke SZZk platné k jejich studiu!! Předejdete tím nedorozuměním a diskrepancím vzniklým z odlišných okruhů tehdejší a současné akreditace. Staré i nové okruhy jsou k dispozici na sekretariátu katedry.


Povinná prezence

Upozorňujeme studenty všech oborů katedry pedagogiky, že účast na vypsaných přednáškách je povinná! Docházka může být v závislosti na typu předmětu a podle uvážení konkrétního vyučujícího evidována.

Martin Strouhal


Upozornění k uplatnitelnosi absolventů

V odpověď na dotazy s řad absolvenzů sdělujeme následující:                               Absolventi oboru PEDAGOGIKA a UČITELSTVÍ PEDAGOGIKY mají možnost působit také jako učitelé MŠ a 1.stupně ZŠ poté, co absolvují program celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou (většinou to bývají pedagogické fakulty) zaměřený na přípravu učitelů MŠ a 1.st. ZŠ (podle zákona o pedagogických pracovnících a výkladu MŠMT – oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků). (XI.2014)


UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM!!!!

Pokud budete žádat o uznání jakýchkoliv předmětů, je potřeba, abyste k vaší žádosti VŽDY dodali také potvrzený sylabus předmětu z předchozího studia, který si chcete nechat uznat!! Bez těchto doplňujících materiálů je uznávání problematické, ne li nemožné (viz studijní řád FFUK). Vyhnete se tím komplikovanému a byrokratickému protahování  vyřízení vašich žádostí.


Studenti, chybějící atestace v SIS Vám budou zapsány do SISu jen s předložením kódu předmětu ! (Mgr. Lukášová) 

_____________________________________________________________________________________

Upozorňujeme všechny studenty navazujícího magisterského kombinovaného studia (pedagogika, učitelství pedagogiky, sociální pedagogika) 1. ročníku, že jejich studijní plány jsou totožné se studijními plány denního studia. Zapisujte si proto předměty do ISu pod stejnými kódy bez ohledu na to, jaký vám IS nabízí rozvrh!!!

Kódy pro 1.ročník Nav Mgr. Pedagogika začínají APD51xxxx

pro Nav Mgr. Učitelství ped. AUP51xxxx

a pro Nav Mgr. Sociální ped. APE51xxxx

Mgr. Petr Volf

_______________________________________________________________________________________

 Okruhy požadavků z Teorie výchovy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce - BZK

Okruhy  požadavků z předmětu Teorie výchovy doc. Pelikána platí do září 2012. Nově upravené okruhy k Teorii výchovy dr. Strouhala budou platit od května 2013. 

Okruhy požadavků z Didaktiky pedagogiky pro obor NMgr. studium Učitelství pedagogiky ke státní závěrečné zkoušce  - SZZK

Nové okruhy požadavků z předmětu Didaktika pedagogiky pro NMgrS UPED začnou platit od ledna 2013.

Okruhy požadavků z Metodologie pedagogiky pro obor NMgr. studium Pedagogiky ke státní závěrečné zkoušce - SZZK

Nové okruhy požadavků z předmětu Metodologie pedagogiky pro NMgrS PED začnou platit od ledna 2013.


 Informace od pracovníků katedry:

 

Okruhy k SZZk z ped.-psych pro USŠ

Upozorňujeme studenty Učitelství pro SŠ, že od května 2016 se bude u SZk z pedagogiky a psychologie zkoušet podle inovovaných okruhů/otázek, které jsou k dispozici zde.


 

Souvislé praxe ve šk .r. ZS 16/17

Upozorňuji studenty, keří chtějí konat souvislou pedagogickou praxi v tomto semestru, aby se zapsali do SIS a prostudovali si inovovanou Příručku k NMgr. praxím, část, která se týká souvislé pedagogické praxe (učitelské). Došlo tam k významným změnám v administrativě. Nová pravidla platí již od 1. 9. 2016, tj. ti z vás, kteří studovali stávající příručku, musí postupovat dle příručky nové. I. Tvrzová


Oborová praxe - pedagogika

Upozorňuji studenty, kteří plní jakoukoliv formu praxe v rámci bakalářského či navazujícího magisterského studia pedagogiky, že materiály k praxím jsou k dispozici v sekci "Ke stažení".

I. Tvrzová


Ped. praxe KS

Žádám studenty, aby si znovu prošli příručku k pedagogickým praxím a odevzdávali všechny materiály tak, jak zde požadováno. V materiálech, které jsem zatím obdržela, se opakují stejné chyby a nedostatky: nesprávně formulované cíle v přípravách, nedostatečné metodické rozpracování příprav, u didaktických testů často chybí způsob jejich vyhodnocování, chybí další pedagogicko-diagnostická technika. Také znovu zdůrazňuji, že pokud budou vaši fakultní učitelé uplatňovat nárok na odměnu prostřednictvím uzavřené Dohody, veškerá časová data mi do dohod zapisujte obyčejnou tužkou.  

Děkuji. Ivana Tvrzová


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Protože se neustále opakují problémy se zápisem zápočtu do SISu, dovoluji si vás informovat o stavu, který v SISu existuje. Jde o to, že řada studujících si nevloží do SISu požadavek na zápočet – a to hlavně u předmětů, kde je v jednom semestru zápočet a v následujícím zkouška. Tím pak vznikne diference mezi počtem zapsaných zkouše a zápočtů. Dovoluji si vám uvést statistiku těchto diferencí; rozdílné počty jsou počty studentů a studentek, u nichž chybí možnost zápisu zápočtu.  Jde o následující rozdíly:

Sociální psychologie APD 100004 zápočtů 0; zkoušek 1; rozdíl 1.

Sociální psychologie APE0024 zápočtů 27, zkoušek 41, rozdíl 14 studujících)

Tentýž rozdíl je u soc. psychologie APD 100016

Teorie člověka APD 5100016 zápočet 35, zkouška 57, rozdíl 22 studujících!!!

Tentýž rozdíl je teorie člověka APD510021

Základy evropské vzdělanosti zápočet 11, zkouška 21, rozdíl 10.

Prostým součtem zjistíte, že celkem cca 47 studujících má špatně zapsány minimálně některý ze tří uvedených předmětů u jednoho jediného vyučujícího (a to neuvádím čísla za minulá leta, kde se chyby reprodukují – což je ještě daleko komplikovanější – protože opravy zanášené zpětně jsou obvykle komplikovanější).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, doporučuji kontrolu všech předmětů a především zápočtů, aby bylo možno zápočty i známky plynule zapisovat.

S pozdravem: atestacím zdar!

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa

PSÁNO NA JAŘE 2016.


Upozornění k ústní variantě zkoušky z P.O.S.R.

Připomínám (v souladu s pokyny ze ZS), abyste

- základní učebnici "Valenta, J., OSV a její cesty k žákovi"  

- a texty "Bertrand, Y., Soudobé teorie vzdělávání"; "Doporučené očekávané výstupy OSV"; "RVP ZV a G";   "Srb, V. a kol.,  Jak na OSV"; "Valenta, J., Učit se být"

neuváděli jako jednu ze tří knih v seznamu ke zkoušce (pokud, tak až jako "čtvrtou"). 

S pozdravem

J.Valenta


 

Upozornění na (nové) monografie pracovníků katedry vznikající v rámci katedrových úkolů:


Upozorňujeme na kolektivní monografii katedry pedagogiky a hostů:

Jedlička, R., Koťa,J., Slavík, J. (2018) Pedagogická psychologie pro učitele. Psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: Grada Publishing. Viz.

 


Strouhal M. (ed.) Učit se být učitelem. Praha: Karolinum, 2016.

 

Z katedry přispěli H. Kasíková, J. Koťa, M. Strouhal, J. Valenta.

Viz + viz.


Upozorňujeme na kolektivní monografii:

Strouhal, M., Štech, S. (eds.) Vzdělání a dnešek. Praha: Karolinum, 2016.

Z katedry přispěli J. Koťa, M. Strouhal.

Viz + viz.


 Upozorňujeme na monografii J. Lorenzové "Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci." (Praha: Univerzita Karlova,Filozofická fakulta, 2016, 335 s.       https://e-shop.ff.cuni.cz/knihy/monografie/psychologie__sociologie__pedagogika/kontexty_vzdelavani_v_postmoderni_situaci-1327


Upozorňujeme na monografii J. Valenty "Didaktika osobnostní a sociální výchovy", která právě vyšla v nakladatelství Grada Publishing  (2013, 232 s. ISBN 978-80-247-4473-5)

Kniha je věnována všem, kdo se zabývají rozvíjením (výukou, tréninkem) životních dovedností. Osobnostní a sociální výchova (OSV) je jedním ze edukačních systémů věnujících se právě osobním (personálním) dovednostem a dovednostem sociálním. Svorníkem je pak morální rozměr jejich použití v různých situacích. Ve vztahu ke škole je OSV tzv. průřezovým tématem (rámcové programy pro základní vzdělávání a pro gymnázia). Jejím specifikem je, že učivem se stává sám žák (účastník, klient), ale i třída jako skupina. Tato kniha (opírající se empirický výzkum) si klade za cíl konstituovat základ didaktiky OSV a dále chce ukázat, o čem by měl učitel/lektor apod. přemýšlet, aby naplnil požadavky didaktické logiky na tomto poli.


Upozorňujeme na monografii dr. Strouhala, která právě vyšla v nakladatelství Grada: Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny.

Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako široce založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie a východisko vědy. Čtenář v textu nalezne rozbor pojmů, bez nichž se teorie výchovy neobejde (diskurs, formativní proces, zájem, autorita, vzdělání, kultura, teorie, praxe aj.). Autor se ptá, zda soudobé pedagogice s jejím důrazem na „akci“ a „zážitek“ nechybí zájem o hlubší reflexi právě těchto základních pojmů. Polemizuje s pokusy chápat výchovu skrze jednoznačné definice, zdůrazňuje antinomickou, kontradiktorickou podstatu procesu výchovy a celé pedagogické teorie. Upozorňuje na nebezpečí skryté v zapomnění na význam ideálu ve výchově a odmítá rezignaci na hledání hodnotících měřítek v době tzv. postmoderny. Smyslem této knihy je přispět k hledání komplexního pojetí výchovné teorie.


Upozorňujeme na monografii

CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Posuzování rozvoje kompetence k učení. Praha: Karolinum, 2012, 112 s. ISBN 978-80-246-2057-2

Autoři nabízejí strukturované nahlížení na školní výuku skrze situace, které napomáhají rozvoji kompetence k učení. Představená metoda pedagogického výzkumu může sloužit těm, kteří do strategie výzkumného bádání zařazují pozorování výuky a tematicky se orientují na kompetenci k učení. Publikace může být přínosná i pro učitele popisem situací „ideální“ výuky.

(Recenze - prof.Gavora)


Upozorňujeme na monografii

J. Valenta, Scénologie (každodenního) chování. Praha: AMU-KANT, 2011.

Autor  chce tentokrát porozumět tomu, čemu se říká předvádět se, hrát to na někoho,
předstírat, klamat, čemu se říká životní divadýllka, čemu se říká udělat někomu scénu atd., a to i s výraznějším zřetelem k pedagogickým situacím a učitelské profesi.
Jedna z kapitol se též věnuje metodologii výzkumu chování v této oblasti.


Upozorňujeme na monografii

Hana Kasíková, Jana Straková (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání

Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011.

Monografie prezentuje téma rovných vzdělávacích příležitostí a kvality vzdělávání jako téma vysoce důležité pro přeměnu naší školy. Teoretický a empirický výzkum zde předkládá tým autorů, z nichž většina je z Katedry pedagogiky FF UK. Sběru empirických dat pro srovnávací výzkum kvality výuky na základních školách a víceletém gymnáziu se účastnili i studentky a studenti oboru pedagogika: ještě jednou jim za tuto důležitou pomoc děkujeme.

------------------------------------------------------------------------------------
Katedra pedagogiky FF UK
http://pedagogika.cuni.cz

Katedra výchovné dramatiky DAMU (výuka)
https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-vychovne-dramatiky/
+
Ústav teorie scénické tvorby DAMU (ext. spolupráce při výzkumu
scénologie mimodivadelního chování)
https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/ustav-teorie-scenicke-tvorby/
PřílohaVelikost
Nabídka praxe pro studenty.doc14.28 KB
Projekt Komunikace 89.doc22.5 KB

Aktuality

"Experimentální laboratoř PLESS při Katedře psychologie FF UK šestým rokem realizuje přední...

13. listopad 2019

Služby na sekretariátu v týdnu nemoci Mgr. Lukášové (11. - 15. 11.)
Pondělí 9:30 - 11:30,...

10. listopad 2019

Dr. Strouhal nebude ve čtvrtek...

08. listopad 2019

Dne 14.11 od 16.40  bude v místnosti 139 probíhat výuka  soudobé pedagogické...

07. listopad 2019

Výuka a konzultační hodiny H.Kasíkové v době od 4.11. do 25. 11. odpadají (zdravotní důvody).

03. listopad 2019

Vzhledem k nutným dodatečným úpravám rozvrhu, překládají se konzultační hodiny v ...

31. říjen 2019

Studenti mohou smlouvu ohledně praxí na podpis doručit do kanceláře tajemníka Ff UK ve dnech...

16. říjen 2019