Filozofick fakulta

Různé informace

Novinky:


!!!!! POZOR - ČTĚTE AKTUALITY KE KONZULTACÍM A VÝUCE PREZENČNÍHO STUDIA DISTANČNÍ FORMOU A ROZVRHY PREZENČNÍHO STUDIA OBORU A USŠ (vč. Pilotu) I K DALŠÍM TÉMATŮM. JSOU ZDE, VPRAVO !!!!! NĚKTERÉ JSOU POD HRANICI MOMENTÁLNÍ VIDITELNOSTI, UVIDÍTE JE, KDYŽ KLIKNETE NA TLAČÍTKO "AKTUALITY" VPRAVO NAHOŘE!!!

"Korona-webstránka" FF: https://koronavirus.ff.cuni.cz/

Instrukce k přihlášce BP/DP je zde.


Trvalé rubriky:


POZOR, PRO ČTENÍ VŠECH AKTUALIT KLIKNĚTE NA NADPIS "AKTUALITY"!!!

NĚKTERÉ AKTUALITY NEJSOU VIDĚT, I KDYŽ JSOU STÁLE AKTUÁLNÍ...

DALŠÍ AKTUÁLNĚ DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ NAJDETE SUB:

Informace od vedení katedry a sekretariátu; 


STRÁNKA "RŮZNÉ INFORMACE" OBSAHUJE:

– Informace od vedení katedry a sekretariátu; 

– informace od pracovníků katedry;

- katedrový kalendář/harmonogram šk. roku 20 - 21;

– konzultační hodiny;  

rozvrhy (obory "pedagogika" i "učitelství pro střední školy");

– celofakultní harmonogram plnění povinností - 2020 - 2021.

info o státních závěrečných zkouškách (Bc. a NMgr.; Učitelství pro SŠ), vč. aktuálních termínů státních zkoušek;

info o závěrečných (bakalářských a diplomových) pracích oborového studia;

info o studiu "učitelství pro střední školy";

– upozornění na (nové) monografie pracovníků katedry

– studentské spolky a aktivity: Scholé; Via Lucis;

kurzy + možnosti plnění praxe (příp. práce, brigády atd.): Prev-centrum - hledá lektory prevence; Lesní klub hledá průvodce dětí - plakát a FB;

– ostatní informace pod jednotlivými tlačítky hlavní lišty.


Informace od vedení katedry a sekretariátu:

Úřední hodiny sekretariátu:

po:    9.30 - 11.30 hod.    

       14.00 - 16.00 hod. 

út:   14.00 - 16.00 hod.

st:   14.00 - 16.00 hod.

čt:     9.30 - 11.30 hod.

       14.00 - 16.00 hod.


Opakovaně připomínám, že je nezbytné po vyplnění a schválení tématu BP/DP v Předběžné přihlášce (viz formulář) provést několik dalších kroků, bez nichž nemůže nakonec dojít k vložení hotové práce do SIS a k její obhajobě. Po vyplnění zadání v SIS je třeba toto zadání vytisknout, nechat podepsat vedoucím práce a doručit na katedru k podpisu vedoucího katedry a následnému odevzdání na Studijní odd. Toto odevzdání zadání práce v papírové podobě musí proběhnout alespoň půl roku před plánovaným konáním obhajoby. Myslete, prosím, na to. Děkuji, M. Strouhal.

 


 

Upozornění týkající se odevzdávání kvalifikačních prací!!!!

Před konáním obhajob je nutné odevzdat alespoň 1 výtisk BP či DP v papírové podobě na sekretariát katedry, a to v termínech, které jsou uvedeny v harmonogramu katedry.


Projekt "Učitel v diverzifikované třídě" i na katedře pedagogiky - Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Praha - pól růstu ČR - bližší info zde.


Zadání BP/DP a založenív SISu

Prosím všechny studenty, kteří posílali nebo odevzdávali předběžná zadání BP/DP k založení do SIS, aby si překontrolovali, zda mají téma skutečně založené. Pokud by se někdo v SIS nenalezl, kontaktujte, prosím, Mgr. Martinu Lukášovou.

Dále prosím všechny s již vyplněným zadáním v SIS, aby si překontolovali, zda toto zadání ve spolupráci s vedoucím práce vytiskli a podepsané vedoucím práce odevzdali na sekretariátu katedry. Pokud tak dosud neučinili, nechť tak učiní obratem.                      Děkuji. M. Strouhal


Okruhy SZZk navazujících magisterských oborů do roku 2010

Důrazně upozorňujeme studenty NavMgr. oborů katedry pedagogiky, kteří započali studium před akademickým rokem 2010-11, aby si vyzvedávali okruhy ke SZZk platné k jejich studiu!! Předejdete tím nedorozuměním a diskrepancím vzniklým z odlišných okruhů tehdejší a současné akreditace. Staré i nové okruhy jsou k dispozici na sekretariátu katedry.


Povinná prezence

Upozorňujeme studenty všech oborů katedry pedagogiky, že účast na vypsaných přednáškách je povinná! Docházka může být v závislosti na typu předmětu a podle uvážení konkrétního vyučujícího evidována.

Martin Strouhal


Upozornění k uplatnitelnosi absolventů

V odpověď na dotazy s řad absolvenzů sdělujeme následující:                               Absolventi oboru PEDAGOGIKA a UČITELSTVÍ PEDAGOGIKY mají možnost působit také jako učitelé MŠ a 1.stupně ZŠ poté, co absolvují program celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou (většinou to bývají pedagogické fakulty) zaměřený na přípravu učitelů MŠ a 1.st. ZŠ (podle zákona o pedagogických pracovnících a výkladu MŠMT – oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků). (XI.2014)


UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM!!!!

Pokud budete žádat o uznání jakýchkoliv předmětů, je potřeba, abyste k vaší žádosti VŽDY dodali také potvrzený sylabus předmětu z předchozího studia, který si chcete nechat uznat!! Bez těchto doplňujících materiálů je uznávání problematické, ne li nemožné (viz studijní řád FFUK). Vyhnete se tím komplikovanému a byrokratickému protahování  vyřízení vašich žádostí.


Studenti, chybějící atestace v SIS Vám budou zapsány do SISu jen s předložením kódu předmětu ! (Mgr. Lukášová) 

_____________________________________________________________________________________

 Okruhy požadavků z Teorie výchovy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce - BZK

Okruhy  požadavků z předmětu Teorie výchovy doc. Pelikána platí do září 2012. Nově upravené okruhy k Teorii výchovy dr. Strouhala budou platit od května 2013. 

Okruhy požadavků z Metodologie pedagogiky pro obor NMgr. studium Pedagogiky ke státní závěrečné zkoušce - SZZK

Nové okruhy požadavků z předmětu Metodologie pedagogiky pro NMgrS PED začnou platit od ledna 2013.


 Informace od pracovníků katedry:

 

Okruhy k SZZk z ped.-psych pro USŠ

Upozorňujeme studenty Učitelství pro SŠ, že od května 2016 se bude u SZk z pedagogiky a psychologie zkoušet podle inovovaných okruhů/otázek, které jsou k dispozici zde.


 


Oborová praxe - pedagogika

Upozorňuji studenty, kteří plní jakoukoliv formu praxe v rámci bakalářského či navazujícího magisterského studia pedagogiky, že materiály k praxím jsou k dispozici v sekci "Ke stažení".

I. Tvrzová


Ped. praxe KS

Žádám studenty, aby si znovu prošli příručku k pedagogickým praxím a odevzdávali všechny materiály tak, jak zde požadováno. V materiálech, které jsem zatím obdržela, se opakují stejné chyby a nedostatky: nesprávně formulované cíle v přípravách, nedostatečné metodické rozpracování příprav, u didaktických testů často chybí způsob jejich vyhodnocování, chybí další pedagogicko-diagnostická technika. Také znovu zdůrazňuji, že pokud budou vaši fakultní učitelé uplatňovat nárok na odměnu prostřednictvím uzavřené Dohody, veškerá časová data mi do dohod zapisujte obyčejnou tužkou.  

Děkuji. Ivana Tvrzová


 

Upozornění na (nové) monografie pracovníků katedry vznikající v rámci katedrových úkolů:


Upozorňujeme na monografii"

Valenta, J. (2019). Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání. Praha: AMU-KANT.

Viz např. zde.


 

Upozorňujeme na kolektivní monografii katedry pedagogiky a hostů:

Jedlička, R., Koťa,J., Slavík, J. (2018) Pedagogická psychologie pro učitele. Psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: Grada Publishing. Viz.

 


Strouhal M. (ed.) Učit se být učitelem. Praha: Karolinum, 2016.

 

Z katedry přispěli H. Kasíková, J. Koťa, M. Strouhal, J. Valenta.

Viz + viz.


Upozorňujeme na kolektivní monografii:

Strouhal, M., Štech, S. (eds.) Vzdělání a dnešek. Praha: Karolinum, 2016.

Z katedry přispěli J. Koťa, M. Strouhal.

Viz + viz.


 Upozorňujeme na monografii J. Lorenzové "Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci." (Praha: Univerzita Karlova,Filozofická fakulta, 2016, 335 s.       https://e-shop.ff.cuni.cz/knihy/monografie/psychologie__sociologie__pedagogika/kontexty_vzdelavani_v_postmoderni_situaci-1327


Upozorňujeme na monografii J. Valenty "Didaktika osobnostní a sociální výchovy", která právě vyšla v nakladatelství Grada Publishing  (2013, 232 s. ISBN 978-80-247-4473-5)

Kniha je věnována všem, kdo se zabývají rozvíjením (výukou, tréninkem) životních dovedností. Osobnostní a sociální výchova (OSV) je jedním ze edukačních systémů věnujících se právě osobním (personálním) dovednostem a dovednostem sociálním. Svorníkem je pak morální rozměr jejich použití v různých situacích. Ve vztahu ke škole je OSV tzv. průřezovým tématem (rámcové programy pro základní vzdělávání a pro gymnázia). Jejím specifikem je, že učivem se stává sám žák (účastník, klient), ale i třída jako skupina. Tato kniha (opírající se empirický výzkum) si klade za cíl konstituovat základ didaktiky OSV a dále chce ukázat, o čem by měl učitel/lektor apod. přemýšlet, aby naplnil požadavky didaktické logiky na tomto poli.


Upozorňujeme na monografii dr. Strouhala, která právě vyšla v nakladatelství Grada: Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny.

Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako široce založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie a východisko vědy. Čtenář v textu nalezne rozbor pojmů, bez nichž se teorie výchovy neobejde (diskurs, formativní proces, zájem, autorita, vzdělání, kultura, teorie, praxe aj.). Autor se ptá, zda soudobé pedagogice s jejím důrazem na „akci“ a „zážitek“ nechybí zájem o hlubší reflexi právě těchto základních pojmů. Polemizuje s pokusy chápat výchovu skrze jednoznačné definice, zdůrazňuje antinomickou, kontradiktorickou podstatu procesu výchovy a celé pedagogické teorie. Upozorňuje na nebezpečí skryté v zapomnění na význam ideálu ve výchově a odmítá rezignaci na hledání hodnotících měřítek v době tzv. postmoderny. Smyslem této knihy je přispět k hledání komplexního pojetí výchovné teorie.


Upozorňujeme na monografii

CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Posuzování rozvoje kompetence k učení. Praha: Karolinum, 2012, 112 s. ISBN 978-80-246-2057-2

Autoři nabízejí strukturované nahlížení na školní výuku skrze situace, které napomáhají rozvoji kompetence k učení. Představená metoda pedagogického výzkumu může sloužit těm, kteří do strategie výzkumného bádání zařazují pozorování výuky a tematicky se orientují na kompetenci k učení. Publikace může být přínosná i pro učitele popisem situací „ideální“ výuky.

(Recenze - prof.Gavora)


Upozorňujeme na monografii

J. Valenta, Scénologie (každodenního) chování. Praha: AMU-KANT, 2011.

Autor  chce tentokrát porozumět tomu, čemu se říká předvádět se, hrát to na někoho,
předstírat, klamat, čemu se říká životní divadýllka, čemu se říká udělat někomu scénu atd., a to i s výraznějším zřetelem k pedagogickým situacím a učitelské profesi.
Jedna z kapitol se též věnuje metodologii výzkumu chování v této oblasti.


Upozorňujeme na monografii

Hana Kasíková, Jana Straková (eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání

Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011.

Monografie prezentuje téma rovných vzdělávacích příležitostí a kvality vzdělávání jako téma vysoce důležité pro přeměnu naší školy. Teoretický a empirický výzkum zde předkládá tým autorů, z nichž většina je z Katedry pedagogiky FF UK. Sběru empirických dat pro srovnávací výzkum kvality výuky na základních školách a víceletém gymnáziu se účastnili i studentky a studenti oboru pedagogika: ještě jednou jim za tuto důležitou pomoc děkujeme.

------------------------------------------------------------------------------------
Katedra pedagogiky FF UK
http://pedagogika.cuni.cz

Katedra výchovné dramatiky DAMU (výuka)
https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-vychovne-dramatiky/
+
Ústav teorie scénické tvorby DAMU (ext. spolupráce při výzkumu
scénologie mimodivadelního chování)
https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/ustav-teorie-scenicke-tvorby/
PřílohaVelikost
Text studentům.doc46 KB
Info-text k distanční prez. výuce v ZS 20-21.doc32.5 KB
Harmonogram KP_2020-2021.xls39 KB
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2020-21.doc51.92 KB

Aktuality

Opětovně byla zpřístupněna digitální sbírka dokumentů Kramerius https://ndk.cz/podminky-...
04. listopad 2020

 

Výběr z EIZ...

30. říjen 2020

Termíny výuky kombinovaného studia jsou

18. 1. – 23. 1.2021

8. 2. – 13. 2. 2021...

30. říjen 2020

Od 18. 10. do odvolání probíhají úřední hodiny sekretariátu výhradně distančně. Rozpis úředních...

18. říjen 2020

Důrazně žádáme všechny studenty, aby v MS Teams nedělali ve vytvořených kanálech žádné...

07. říjen 2020

On-line přednášky kurzu Sociální dovednosti pedagoga budou realizovány v novém kanálu na...

07. říjen 2020